GÅRDSBESKRIVNINGAR I BOKEN FINSK INVANDRING TILL TIVEDEN MED OMNEJD Älgarås

 

Älgarås

 

 

 

 

 

 

 

     Älgarås kyrka. Teckning: Rickard Wennerblad 1895.

               Foto: Gunnar Berggren 1973.

 

 

 

 

 

 

 

Björkulla   Matts Finne                                                                               1581-86

1542                 Änkan                                                                                        1587-88

125 möh           Öde                                                                                            1601-08

                         Kiettel                                                                                        1607-45

                         Nils Andersson,, gammal och sjuk -23                                      1612-28

                         Algut Staffansson, hustru Sigrid                                                             1635-46

                         "-                                  Ingrid Nilsdtr                                        1647-84

                         Nils Algutsson, f ca -48, hustru Annika Nilsdtr                         1670-1709

Tore Persson, hustru Ingebor Nilsdotter                                                 1641-61

”-                             Brita                                                           1663-74

                         Clemet, knekt, ogift                                                                   1654-55

                         Bengt Torsson, f ca -25, hustru                                                  1674-1713

                         Amund Larsson, knekt fr -74, hustru                                         1674-95

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

 

     Björkulla redovisades inledningsvis i bygdens räkenskaper som två gårdar, vilka åren 1542-52 angavs vara biskops- och därefter kyrko­hemman. Åren 1566-76 stod gårdarna öde. Ny brukare blev Måns, som år 1576 tog båda gårdarna med 7 års skatte­frihet. Fem år senare övertog Matts Finne en av gårdarna. Han kan då möj­ligen ha flyt­tat in från Nol­­torp i Hova soc­ken.

            Vid sekelskiftet 1600 och i anslutning till följande ödesmål bytte gårdarna ofta bru­ka­re. Redo­visningen av dessa är ej fullständig.

      I nam­net Algut Staffansson anar man finskt ur­sprung. Han var född 1603. Nils Alguts­son var son till denne och dog 61 år gammal 1709. Båda tjänstgjorde som nämn­­­d­­e­män och därvid med viss säkerhet som förtroendemän för bygdens finnar.

     Tore eller Töres Persson, som han omväxlande kallades, var son till Per Anders­son och Elin i Gas­torp. Gastorp har förut nämnts som en central by i tingelaget med an­knytning till flera byar med inslag av finnar. Tore var åren 1634-40 bosatt i Bålerud

            Clemet tjänstgjorde hos eller avlönades av Algut Staffansson som knekt. Sam­ti­digt fanns en över 60 år gammal Clemet Finne på Noltorp.

            I indelningsverket blev Björkulla år 1685 rote nr 126 i Norra Vadsbo kompani av Kung­lig Skara­borgs regemente.

 

Bockerud   Olof                                                                                           1583-

1583                 Lars Andersson, knekt, hustru Karin                                         1622-41

125 möh           Jon Eriksson, knekt                                                                   1626-28

                         Hans, knekt                                                                               1627

Öde av svår fattigdom                                                               1629

                         Joen                                                                                           1648-49

                         Nils Bengtsson Wallman, fältväbel, hustru Marit Eriksdtr                      1657-1700

                         Styvson/son Erik Algutsson                                                       1685-93

                         Lars Eriksson, hustru Elisabet Jonsd, död -35, 82 år gl              1695-1713

 

            Foto: Okänd. Hova-Älgarås nr 1, s 321.

 

Oluff i Bockerud optt Anno 83. Åker til 5 Skepp, Engh til 4 Sommarlas, haffwer godt Mark och lagln til att opbruka både Åker och Enghmark, haffwer bygdt 6 Huus[160]

 

     Hemmanet skattlades 1587 och framträdde första gången i jorde­boken som ett kloster­torp år 1611. Detta utnyttjades under 1600-talet som knek­tboställe. 

            Korpralen eller från 1683 fältväbeln Nils Bengtsson Wall­man fick avsked år 1697 efter 53 års tjänst. Hustru Marit medförde i äktenskapet sonen Erik Algotsson. Hon var av allt att döma en amper kvinna och ofta i konflikt med sin om­giv­ning. År 1661 fick hon plikta 40 mark silvermynt, för att hon hade satt Torbjörn i Älgarås i rykte samt 1662 ytterligare 44 mark, för att hon huggit Torbjörn i läppen med kniv och därut­över orsakat honom tre köttsår.

            Sonen och styvsonen Erik låg åren 1667-88 i äktenskapshandel med Bengt Tors­sons dotter Ingeborg i Björkulla, Älgarås. Ingeborg ville dock avbryta uppgörelsen, sedan hon blivit närmare bekant med ­Erik, eftersom han saknade tänder, idisslade som ett kreatur samt vara vanvettig. Förlikning träffades 1688, då fästfolken återlämnade sina gåvor.

            År 1690 blev fältväbeln bestulen av en lejd soldat, Greels Tomesson, som han hade i sin tjänst. Det stulna värderades till 76 daler 29 ½ öre silvermynt.

            Hemmanet togs upp under en tid med stark finsk invandring. Det låg i an­slutning till en grupp andra knektehemman, bestående av Stora Lindåsen, Lindås­torpet, Bålerud och Högshult på Fägremo vid norra delen av den stora Myrhultamossen. Namnet Olof hade hög frekvens i det finska namnmönstret. Greels Tomesson var säkert finne. En Frans Grelsson Finne var bosatt i Hovet, Undenäs 1626-58.

 

Bredebolet  Måns                                                                                          1581-1604

1540                 Bengt Månsson, hustru Marit Persdtr                                         1608-48

145 möh           Nils Staffansson, hustru Gunilla Bengtsdtr                                1653-96

                         Son Staffan Nilsson, hustru                                                       1695-97

Töres Bengtsson, hustru Sigrid                                                   1654-58

                         Dtr Ingäl Töresdtr                                                                      1673

                         Son Bengt Töresson, hustru                                                       1685-91

                         Nils Persson, ryttare                                                                   1657-62

                         Jöns Larsson, soldat, hustru                                                       1694-1709

                         Per Halvardsson, ryttare, hustru                                                             1697-98

 

            Foto: Sanfred Welin. Hova-Älgarås nr 2, s 91.

 

     Bredebolet var ett gammalt hemman. Namnmönster och yrken under 1600-talet tyder på, att vissa personer på hemmanet denna tid kan ha varit finnättlingar.

            Gunilla Bengtsdotter var född i Ebbetorp, Hova. Per Hal­vards­­son kom från och flyttade tillbaka till Lilla Lindåsen, Älgarås.

            Ryttaren Nils Persson stämde år 1660 ägarna till Bredebolet och krävde att få till­gång till 1/4 i hemmanet, eftersom han hade rustat för detta i tre år utan ersättning.

            Töres Bengtsson kom från Gersebacken. Familjen fick stor spridning.

            I indelningsverket fick Bredebolet svara för rote 128 i Vadsbo kompani av Kungl. Skara­borgs regemente.

 

Bålerud    Lars                                                                                           1563-1610

1540                 Biörn                                                                                         1582   

125 möh           Bengt Persson                                                                            1583-1606

            Anders                                                                                       1604-21

                         Måns Bengtsson                                                                                     1610-21

                         Erik Karlsson                                                                             1612-15

                         Nils Bengtsson, hustru Kerstin Persdtr                                       1622-58

                         Biörn Nilsson                                                                             1622-41

                         Nils Larsson, nämndeman, hustru Ingeborg Persdtr                   1627-56

                         Lars Olofsson knekt, hustru Ingiäl Andersdtr                            1633-83

                         Tore Persson, hustru Ingrid Nilsdtr                                            1634-40

                         Per Biörsson, hustru Ingiell                                                        1641-48

                         Bengt Larsson Styre, ryttare, hustru Ingrid                                 1660-87

                         Olof Nilsson, ryttare                                                                  1665-97

                         Lars Nilsson, ryttare, hustru Kerstin                                           1668-75

                         Erik Eriksson, ryttare                                                                 1669-89

                         Nils Larsson, ryttare, hustru Kerstin                                           1675-97

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

                        

            Lars stod i jordeboken som ägare av Bålerud fram till 1610. Under tiden hade bröderna Bengt och Biör Perssöner växelvis visat sig i tiondelängderna. Biör flyttade troligtvis tidigt från Bålerud till Storhult, där han tog upp ett halvt ödehemman. Hans änka vigdes sedan före 1638 med Nils Larsson, som därefter gifte om sig med Ingeborg Persdtr. Styv­­barns­rela­ti­o­ner­na mång­fal­digades och ägarförhållandena blev komplicerade såväl i Bålerud som i Stor­hult.

            Enligt hertig Karls registrartur den 29 juli 1596 ick Bengt plikta 3 par oxar för uppsatta giller och elguddar.

            Anders hade fyra döttrar. Av dessa var Ingiäl gift med Lars Olofsson i Bålerud, Rang­ella med Bengt Arvidsson i Hova, Kerstin med Nils Eriksson i Äspelunden samt NN med Lars i Åsen.

            Måns Bengtsson flyttade år 1622 till det av fadern Bengt Persson tidigt upptagna svedje­hem­­manet Högshult på Fägremo.

            Nils Bengtssons hustru Kerstin kom från Gastorp. Föräldrar var Per Anders­son och Elin. Tore Persson hade samma föräldrar. Han flyttade år 1641 med hustru till Björkulla.

            Ingeborg Persdotter stämde år 1656 styvsonen, skytten och skogvaktaren Biör Nils­son i Storhult, för att han inte lämnade henne morgongåvan efter hennes avlidne man Nils Larsson. Förlikning träffades fyra år senare, och 1664 sålde Biörn 1/4 av 1/3 i hemmanet till Lars Olofs­son. Denna för­säljning överklagades år 1671 av Per Olsson, gift med Biörns halv­sys­ter Ingiärd Nilsdotter

            Per Biörsson var son till Biör Persson, Olof Nilsson till Nils Bengtsson och Bengt Larsson Styre till Lars Olofsson. Bengt Styres svärfar var Per Larsson Dragon i Stora Lindåsen, för vilken han en tid red som sventjänare[161]. Han hade sönerna Nils och Lars, vilka, för att de vid Binneberg 1710 krävt kronobefallningsmannen Johan Wahrenberg på pengar, dömdes till 40 mark silvermynt i böter, varjämte Lars dömdes till 25 par spö, 3 slag av vardera paret.

            Båleruds roll i samband med den finska invandringen är svår att tyda. Om finn­an­knytning före­­ligger, bör denna kopplas till bröderna Bengt och Biörn Pers­söner, vilka gifta med två systrar framträdde på hemmanet cirka 1580. Eftersom Lars stod fortsatt skriven för hem­­manet kan de vara mågar till denne. In­vand­ringen var denna tid inten­siv. Rela­tivt snart begärde och fick Bengt även tillstånd att svedja och ta upp Högshult på Fägremo.

            Biörn tog upp ett öde Storhult. Hans barn och barnbarn blev skyttar och skog­vaktare. Bålerud var därutöver i likhet med så många andra hemman i Älgarås och på Fägremo under lång tid strängt utnyttjad i knekthållet. I indelningsverket 1685 blev Bålerud rote nr 131 i Norra Vads­bo kompani vid Kunglig Skaraborgs regemente.

 Finnen var inte bara skogsvan och god tekniker, utan också van vid umbäranden och hade god överlev­nads­förmåga. Han kunde således till andra färdigheter även lägga förmågan att vara en god soldat. Detta utnyttjade ton­gi­v­an­de bönder och militära myn­­dig­heter. Vi kan därför inte ute­sluta, att flera av 1600-talets åbor i Bålerud hade finsk bakgrund.

 

Bäserud       Nils, knekt                                                                                 1627-28

1627                 Sven Verre, hustru Karin                                                                        1634-43

120 möh           Anders, hustru Elin                                                                    1644

            Nils, hustru Marit                                                                       1647-49

                         Per Larsson Dragon, hustru Elin Bengtsdtr                                 1651-52

                         Nils Larsson, hustru Kerstin Larsdtr                                           1653-74

                         Lars Persson, hustru                                                                   1678-95

Marit Börjesdtr, knekthustru                                                      1685-88

                        

     Ivar Lundahl anger i Ortnamnen i Skaraborgs län att Bäserud i Älgarås från 1601 skulle ha bestått av två klosternybyggen Önna, varav det ena från 1629 kallades Bäse­rud. De var denna tid införda i jordeboken för Hova socken. Han förlägger sam­tidigt ett annat kloster­ny­bygge Önna upptaget samma år till Finnerödja. Tro­ligt­vis är detta en missuppfattning. De två kloster­hemmanen Önna hörde säkert hela tiden hem­ma i Finnerödja och blev därmed helt naturligt införda i Hova jordebok. Bäserud i Älgarås bör vara av senare datum och kan vara upptaget av knekten Nils. Bäse­rud i Älgarås var troligtvis aldrig intaget i jordeboken för Hova. Topogra­fis­ka kartan 9 E Askersund NV reviderad år 1973 kallade hemmanen i Finnerödja Stora Ön respektive Lilla Ön.

            Sven Verre inledde troligen sin knektebana vid Gersebacken i Älgarås 1624. År 1628 var han skriven på Jacob Lencks kompani utan angiven boplats. Han kan redan då ha fått till­gång till Bäserud som boställe. Från 1634 stod han dock bokförd på Bäserud, vilket han disponerade fritt från skatt. År 1643 fanns en soldathustru Karin, "vars man var på Togh", skri­ven på hemmanet. Hon kan ha varit Verres hustru. En sista uppgift om Sven Verre följde år 1654 vid Kärratorpet eller Kärret i Hova.

     Släkten Verre hade finskt ursprung (se Kärret, Hova).

     Per Larsson Dragon bodde en kort tid på Bäserud. Han flyttade år 1653 till Stora Lindåsen i Älgarås.

 

Gerse-            Anders, knekt                                                                            1600-02

backen    Öde, känt under kronan -05                                                       1603-08

1540                 Anders Svensson, knekt                                                                         1612-28

150 möh           Simon                                                                                        1613

                         Sven Verre, knekt                                                                      1618-28

                         Töres                                                                                         1628-32

                         Thomas                                                                                                  1630

                         Jon, löst från kronan                                                                  1631-35

                         Bengt, hustru Elin                                                                      1634-37

                         Änkan Elin, son Arvid, dtr Ingefrid                                           1640-45

                         Arvid, hustru Ingebor                                                                1644-45

                         Kiettel Töresson, ryttare, hustru Ingegärd                                               1651-58

                         Bengt Töresson, hustru Marit                                                     1655-85

                         Anders Persson, ryttare, hustru Ingiell                                       1655-58

                         Töres Bengtsson, hustru Ingebor                                                            1671-72

                         Erik Eriksson, knekt, lejd av Bengt Töresson                             1671-89

                         Lars Bengtsson, hustru                                                               1680-1712

                         Anders Olsson                                                                                   -1689

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

 

Gersebacken var ett gammalt skattehemman, som efter ödesmål under bygdens svåra år övergick i kronans ägo 1605. Hemmanet användes därefter som knekt- och ryttarboställe.

            Sven Verre flyttade cirka 1634 till Bäserud och 1654 till Kärret i Hova socken.

            Kiettel Töresson var före 1658 ryttare vid Östgöta kavalleri. Detta år blev han hem­för­lovad och flyttade över sockengränsen till Närlunda, Undenäs, där han vigdes med änkan. Han blev senare för­ordnad till nämndeman. Kiettel hade minst fem syskon. Enligt fastebrev den 7 november 1673 löste han brodern Arvid i Skeppshult, Undenäs, och systern Ingrid i Lefsäng, Fredsberg, samtidigt som brodern Bengt i Gersebacken löste systrarna Ingäl i Bredebolet och Kerstin i Sannerud, Tived. Kiettel och Bengt blev därigenom ägare till hela Gerse­backen.

Hemmanet hade dock i ett föregående led ägts av en Jon Persson, vilken efter att ha lägrat sin währsyster (svägerska) sett sig föranlåten att rymma ur riket. En dotter­son till Jon, Anders Olsson i Gersebacken, gifte sig år 1689 med Kerstin Arvidsdotter i Hind­richs­torp. Paret flyttade samma år till Trösslingtorp. Strax därefter anli­ta­­de Anders finnen Michel Arvidsson i Myrhult som fullmäktig för att få tillgång till sin del i hemmanet. Han dog dock 1700. Om han då var förlikt med släkten fram­gick inte. Inblandningen av Michel, kopplingarna till finnhem­man i Tived samt motsva­rande anknytning till liknande hemman i Undenäs tyder på, att per­so­nerna i denna härva var förenade med finngener. 

 

Habelsbol  Gunnar                                                                                      1581-1604

1540                 Öde                                                                                            1603-04

135 möh           Ingvall/Ingvar, hustru                                                                 1604-45

                         Gunnar Töresson, hustru Elin Larsdtr                                        1638-58

                         Töres Larsson, ryttare, hustru Karin Ingvallsdtr                         1644-68

                         Per Svensson, ryttare                                                                 1663-79

                         Jon Persson, hustru Karin Biörsdtr                                             1668-1720

                         Bengt Torstensson, hustru Marit                                                             1669-82

                         Olof Månsson, hustru                                                                1682-98

                         Per Siggesson, död -16,79 år gl                                                  1712-16

 

            Foto:    Rune Johansson 2004.

 

            Habelsbol var ett gammalt hemman. Töres Larsson och Per Svensson var ryttare vid Östgöta kavalleriregemente för Ingvalls hemman i byn.

 Jon Persson var född i Högshult, Finnerödja cirka 1630 och dog 90 år gammal 1720. Han berättade, att hans morfar Sigge Svensson hade tagit upp Västansjö i Finne­rödja. I unga år hade Jon hjälpt sina most­rar att flytta, när Conrad Fal­kenberg drev bort dem från hem­manet och  överlät detta på Olof Jonsson i Hässle­berg.

            Jon angav även, att han var svåger med Bartel Andersson i Högs­hult, Finnerödja. Bartel var gift med Jons syster Ingeborg. Jons hustru Karin dog 67 år gammal 1712.

            Jon och Karin kom i tvist med sin måg Johan Töresson från Högshult, när deras dotter dog 1702. De hann även uppleva den vidlyftige svärsonens inbrott i Älgarås kyrka år 1710. Han dog av pest i Lidköpings kronohäkte samma år.        

            Bengt Torstensson flyttade in till Habelsbol från Kråksjöhult.

            Länkarna från Habelsbol till Högshult i Älgarås samt till Högshult och Västan­sjö i Finnerödja antyder att vissa åbor kan ha haft finsk bakgrund.

 

Högshult   Bengt Persson                                                                            1590-

1593                 Östen Eskilsson                                                                                      1601-22

130 möh           Måns Bengtsson, hustru 1 Kerstin                                              1622-42

                         "-                                     2 Ingebor                                            1645-59

                         Jon Månsson, knekt                                                                   1624-28

                         Per Månsson                                                                              1636-40

                         Töres Larsson, hustru Ingebor                                                   1659-88

                         Gabriel Töresson, hustru Margareta Jöransdtr                            1681-1715

                         Per, hustru                                                                                 1687-95

                         Per Olofsson Lindåhs, trumslagare, hustru                                 1683-1700

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

 

     Högshult förekom första gången i en hjälpskattelängd år 1601. Denna skatt beta­lades av alla ofrälse hushåll, inkluderat bond­söner, husmän och hant­verkare med 1/50 av förmögenheten i metall, pengar och boskap. Undantagna var endast knek­tar och ryttare.

Fram till år 1628 redovisades Högshult spora­diskt och som en tomt. Åbo var Östen Eskils­son fram till 1622. Därefter övertog egentlige ägaren Måns Bengtsson ansvaret, sam­tidigt som det av kronan började utnyttjas i knekt­hållet.

     Måns Bengtsson var född cirka 1590 i Bålerud. Fader Bengt och dennes bror Biör före­kom i tionde­­­läng­der­na i Bålerud från 1582. Trolige svärfadern Lars stod dock som ägare till hemmanet fram till 1604. Högshult togs denna tid upp som en nyod­ling av Bengt i syfte att få tillgång till svedjefall på den stora all­män­ning­en Fäg­re­­mo. Högshult låg svedjevän­­ligt på en höjd i anslutning till Myr­­hults stora mos­se. Domboken berättar:

 

En gammal och blind man Måns Bengtsson i Högshult gaf tillkenna att be:te torp är på Cronones Skog av hans fader sal. Bengt Persson av stubbe och skogsrot först uppta­get. Därefter Östen Eskilsson som bodde där i många år.[162]

 

     Måns sålde sitt ärvda "stubbabrott" till Töres Larsson från Hajs­torp i Freds­bergs socken år 1659 för 109 daler kopparmynt. Töres hade tidigare varit "hofman" eller rytta­re för Jerne­­berg i Fredsbergs socken samt för Bålerud i Älgarås. Töres barn och barn­barn figu­re­rade ofta i Hova dombok. Följande kan ses som exempel på detta.

            År 1681 blev sonen Gabriel i egenskap av "Lösdrifware och sielfskriven" utta­gen och inskriven som knekt. Han återfanns dock inte i rullorna, vilket kan tolkas som att han blivit fri­känd från anklagelsen eller att han lyckats leja någon annan i sitt ställe.

            Några veckor före jul år 1699 anklagades Töres son Lars för att ha stulit fläsk och bröd mm ur en bod i Boda, Fredsberg. Han erkände stölden.

             År 1702 stämdes Gabriel av garvarmästarna i Marie­stad, för att han som "bön­has" utan behörighet hade ägnat sig åt deras yrke. Följden blev att hans redskap och arbete i form av bered­da hudar togs i beslag, att han förbjöds fortsätta bön­haseriet samt dessutom ålades plikta 16 daler silver­mynt.

            En tredje son, Johan, var en av fyra tjuvar, som år 1710 bröt sig in i Älgarås kyrka och tog hand om dess kollektkassa mm. Han vägrade enständigt till dådet, men straffet uteblev inte. Han dog av pest i Lidköpings kronohäkte under rann­­sakningen samma år.

            En dotter Britta var gift med rytta­ren och rusthål­laren Nils Svensson Dragon på Stora Lindåsen i Älgarås. Makar­na slogs såväl med grannar som inbördes. Trots ett fler­tal kyrk­liga förlikningsförsök, såväl av sockenpräst som domkapitel, lämnade Brita hus och familj, väg­ra­de åter­vän­­da och begärde skilsmässa. Detta var sen­sa­tion i byg­den denna tid. 

            År 1724 framgick av domboken att en "Norsk deserteur" lägrat ryttarhustrun Sara Gabrielsdotter i Högshult. Familjen höll sig således påfallande ofta utanför såväl lagens som anstän­dighetens ramar.

            Östen Eskilsson kan ha varit finne, även om han inte var skogsfinne. Namnen Lars, Per, Johan, Gabriel och Jöran bars ofta av finnar. Att stubbarättsinneha­varen med anknytning till Bålerud hade samma ur­sprung känns troligt. Tidpunkten för bröderna Perssons ankomst till Båle­rud passar tids­mässigt väl in i den första finska invand­ringsvågen.

            Högshult var säreget även på annat sätt. Byns Långmosse utgör nämligen urhem för den sällsynta pelaraspen Populus tremula erecta”.

 

 

            Pelararaspar  vid Högshults skola. Foto: Gunnar Berggren 1955.

 

 

Kråksjöhult  Olof                                                                                           1601-10

1593                 Öde                                                                                            1604-08

120 möh           Anders                                                                                       1612-29

                         Anders Petri, kyrkoherde Hova                                                 1629-

                         Olof, hustru Margareta                                                               1642-44

                         Anders, hustru Marit                                                                  1645-49

                         Bengt Torstensson, hustru Marit Olofsdtr                                               1651-69

                         Olof Olofsson, hustru Kerstin Andersdtr                                               1669-91

                         Michel Persson, hustru                                                               1683-86

 

              Kråksjöhult togs upp av en Olof under de år vid sekelskiftet 1600, då den finska invandringen var som mest intensiv. Vi har skäl misstänka, att Olof var finne.

Hemmanet stod i jordeboken år 1600 som ett skattetorp. Trots ödesmål åren 1604-08 kunde Anders lösa torpet. Detta behöll sin skattestatus fram till 1629. Samma år sålde Anders barn Per, Sven, Ingeborg, Elin och Ingrid hemmanet till kyrko­herden Anders Petri i Hova.

                             Bengt Torstensson var år 1671 bosatt i Habelsbol. Domboken berättade då, att han tidigare bott i Kråksjöhult i 18 år, och under denna tid fullständigt nederött hemmanet. Olof Olofsson fick därmed ett drygt arbete att återställa Kråksjöhult i brukbart skick.

            Enligt brev från drottning Kristina 20 augusti 1653 skulle Kråksjöhult användas för för­bättring av Prästebolet i Hova. Detta skulle dock inte gälla längre än under prosten Sven Cory­lan­ders och dennes hustrus livstid. Denna ändades 1695. Dessförinnan hade prosten brukat halva hemmanet.

            Olof Olofsson köpte halva Håkanskila, Hova år 1686. Tio år senare sålde han ¼  i detta hemman till sin måg Lars Andersson.

           

Lillhult    Anders                                                                                       1583-1600

1541                 Änkan                                                                                        1601-03

125 möh           Öde                                                                                            1603-05

                         Nils, nämndeman                                                                       1606-35

                         Peder Jonsson, knekt                                                                 1620-28

                         Lars Jonsson, knekt                                                                   1623-24

                         Jon Bengtsson, knekt                                                                 1627

                         Nils Larsson, skytt, fritt från skatt                                              1628-39

                         Kiättel Nilsson, hustru Ingebor Hansdtr                                     1637-66

                         Nils Nilsson, knekt, hustru Marit                                                            1638-48

                         Erik Andersson, f ca -14, hustru Elin Nilsdtr                             1649-60

                         ”-                                               Sigrin                                        1661-67

                         ”-                     edgångsman, hustru Elisabeth Bengtsdtr             1668-91

                         Nils Eriksson, hustru Ingebor                                                     1667-79

                         Jon Töresson, knekt, lejd av Nils Eriksson                                1670-74

                         Bengt Bengtsson, knekt, hustru Ingrid Persdtr                            1680-97

                         Olof Ravelsson, profoss, hustru Brita Persdtr                            1686-99

 

            Lillhult var ett av de äldre hemmanen på Fägremo. Det ställdes öde efter sekel­skiftet 1600, kom i kronans ägo och användes därefter av denna för knekthållet. När indelnings­ver­ket inrätt­ades år 1685 blev det anslaget som boställe för profossen[163] i Norra Vadsbo kompani.

            Erik Andersson var edgångsman för den för stölder misstänkte Olof Bengts­­­­son i Bondetorp år 1679. Olof Bengtsson liksom flertalet edgångsmän var säkra finn­­ätt­lingar. Därmed bör även Erik i Lillhult  ha tillhört samma kategori. Han var cirka 70 år gam­mal 1684.

Det täta bytet av knektar under krigsåren, visar att bidragen från Lillhult hade kort livs­längd på slagfälten. Finnar och finnättlingar var säkert väl företrädda bland dessa.

 

Lindåsen   Nils                                                                                            1601-31

Lilla      Per Nilsson, knekt, rymt i Wismar -36, hustru Ingegärd             1636-39

1593                 Nils skytt, f ca 1590, hustru Karin Persdtr,                                1640-73

125 möh           Son Per Nilsson, hustru Marit                                                    1659-75

                         Son Bryngel Nilsson, hustru Marit                                             1653-68

            Tåbbe Torbjörnsson, ryttare, korpral                                         1647

                         Olof Nilsson Lindås, rustmästare, hustru Ingebor                                  1648-91

                         Halvard Persson, hustru Ingeborg Nilsdtr                                               1660-95

                         Mattis Halvardsson, hustru                                                        1683-85

                         Per Halvardsson, ryttare, hustru                                                             1690-1749

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

 

 

     Lilla Lindåsen eller Lindåstorpet var Arv och eget, vilket innebar, att det var hertig Karl, som via sin fogde, bestämde torpets öde. Det togs upp före år 1600 under ett skede med stark invandring i en av krig och missväxt hårt härjad bygd. Att torpet togs upp av en finne känns närmast självklart. Liksom andra Arv och eget-hemmanutnyttjades det för knekthållet.

Per Halvardsson var 1697-98 bosatt i Bredebolet.

 

Lindåsen   Börje, öde                                                                                  1580-81

Stora           Erik                                                                                            1583-87

1389                 Anders, knekt                                                                            1600-09

125 möh           Måns                                                                                          1612-31

                         Nils, skytt, hustru Gunnel, fritt från skatt                                               1639-49

                         Ambiörn Andersson, hustru Karin Larsdtr                                 1651-75

                         Per Larsson Dragon, hustru Elin Bengtsdtr                                 1653-91

                         Måg Bengt Larsson Styre, sventjänare, hustru Karin Persdtr      1664-74

                         Olof Bengtsson, hustru Elin Persdtr                                           1678-1702

                         Nils Svensson Dragon, hustru Brita Töresdtr                             1675-1739

 

     Stora Lindåsen var ett gammalt biskops- eller kyrkohemman. I sam­band med refor­ma­tionen överfördes det till kungligt Arv och eget, där det återfanns åtmins­tone fram till 1624.

            Dragonerna Per Larsson och Nils Svensson red för Östgöta kavalleriregemente. Per flyttade in från Bäserud. Han och Ambiörn disponerade från början en halv gård vardera i hemmanet. Pers måg Bengt Larsson var född i Bålerud, dit han återvände efter att en tid ha ridit som sventjänare för sin svärfader.

            Nils Svensson blev tilldelad Lindåsen, då han tjänstgjorde som ryttare i Tyskland. Från början red han själv för hemmanet. När den möjligheten upphörde i samband med indel­ningsverket 1685, blev han rusthållare med ansvar för häst och sventjänare. Jonas Staffans­son från Myrhult tjänstgjorde en tid i denna befattning.

            Nils Dragons hustru Brita var dotter till hofmannen eller ryttaren Töres Larsson och Ingebor i Högshult, en familj, som åstadkom åtskillig oreda i byg­den. Nils dog 94 år gammal 1739 och var då född cirka 1645.

            Stora Lindåsen var väl försett med skyttar och knektar samt genom knekt­tjänst­göring och giften nära knutet till Bålerud och Högshult. Man kan, bl a med hänvisning till hemmanets ägare, räkna med, att det bland hemmanets åbor döljer sig ett antal finnättlingar.

 

Myrhult    Arvid                                                                                         1580-1628

1540                 Anders Staffansson, hustru Karin                                                          1612-58       

130 möh           Olof Andersson, ryttare, död i Kluge                                         1624-42

                         Anders Töresson, ryttare                                                                        1628-29

                         Per Andersson, hustru Ingiäl Andersdtr                                     1642-91

                         Anders Larsson, hustru Kerstin Andersdtr                                             1648-69

                         Son Staffan Persson                                                                   1665-69

                         Olof Larsson, knekt, hem fr Polen -62                                      1646-82

                         Michel Arvidsson, finne, hustru 1 Sigrid Persdtr                                     1676-1694

                         ”-                          2 Annika Larsdtr                                    1695-1731

                         Olof Olofsson, knekt                                                                 1679-86

                         Hindrich Michelsson, hustru Margareta Persdtr                          1683-1773

                         Lars Jonsson, knekt                                                                   1686-1709

 

            Foto: Gunnar Berggren 1955.

 

     Myrhult var ett gammalt skattehemman på Fägremo, vilket under 1500-talet und­­gick det ödesmål, som drabbade många andra hemman i bygden. Under 1600-talet utnyttjades det ofta i knekthållet. I indelningsverket 1685 blev det inta­get som rote nr 130 vid Norra Vadsbo kompani i Kunglig Skaraborgs regemente.

            Arvid angavs som gammal i räkenskaperna år 1622 och fem år senare sålde han 1/4 av sin arvejord i Bråta till trolige brorsonen Sven Segol­son i denna by.

            Anders Staffansson var trolig måg till företrädaren och angavs över 60 år gammal 1641. Mågen Per Andersson kom från Gastorp, där han hade brö­der­­­na Sven och Lars. Per Andersson och Ingiäl fick barnen Staffan, Sig­rid och Marit. Staffan dog tidigt, men efterlämnade en son Jonas, som en tid var sven­tjänare åt Nils Svens­son Dragon på Stora Lindåsen i Älgarås.

            Michel Arvidsson flyttade in som ryttare till Myrhult vid 40 års ålder år 1676. Han kan ha varit född i Tived. År 1707 anklagade han nämligen Anders Larsson i Ämta­torp och Erik Hindrichsson i Skyttatorp, för att de hade huggit sönder redskap för honom i Holm­­sjötorp. Ett år senare gick han i borgen för Jöran Persson och dennes hustru Elin, då de köpte detta hemman. I förhållande till Myrhult låg Holmsjötorp 2½ mil avlägset och med sjön Unden som mellan­liggande barriär. Jöran Persson och Elin var födda 1652 respektive 1654, eller cirka 15 år yngre än Michel. Släkt­skap torde föreligga, och Elin kan ha varit en yngre syster till Michel.

            Michel blev även engagerad av Anders Olsson i Trösslingtorp, Tived år 1693. Han utsågs då som fullmäktig i ett mål, där Anders krävde tillgång till en arvspart efter morfadern i Gerse­backen. Ett arv, som släktingar till Anders, hade tillägnat sig.

            Michels första hust­ru, Sigrid, var dotter till Per Anders­son i Myrhult. Michel fick överta svärfaderns arvedel i Gastorp och försökte med denna som mur­bräcka kila sig in bland farbrö­der­na. Han flyttade in och var bosatt i Gastorp åren 1679-85, men misslyckades i sina före­satser och fick återvända till Myrhult.      

            Michel hade förutom sonen Hindrich ytterligare fem barn, varav två i första giftet. Som dop­­­vittnen för Michels barn framträdde Påvel i Brännhult, Undenäs (1689) och An­ders Påvels­son i Riksberg (1701). De var ättlingar till finnen Hind­rich Anders­son vid Kavle­bron.

            Myrhult har tydlig finnanknytning. Märkligt var dock att Michel Arvidssons ur­­­sprung blev avslöjat först efter hans död trots att han under sin livstid varit ovanligt aktiv vid tingen i Hova. I Älgarås dödbok kunde man år 1733 - två år efter Michels död - läsa:

 

      "in­hy­­ses hustrun Anni­ka Larsdotter, finnens efter­lefderska från Myrhult 70 åhr".

 

Pjungserud  Per                                                                                             1581-1600

1540                 Öde                                                                                            1601-06

145 möh           Per Persson, gammal 1622                                                         1606-39

                         Lars                                                                                           1623-27

                         Anund Larsson, nämndeman 1653-73, hustru Kerstin               1628-77

                         Lars, knekt, hustru Kerstin                                                         1646-54

                         Jon, knekt, hustru Karin                                                                         1651-55

                         Måns Persson, hustru Kerstin                                                     1655-87

                         Anders Bengtsson, hustru Karin                                                             1669-1702

                         Per Persson, knekt, lejd av Anders Bengtsson                            1674-94

                         Nils Eriksson, knekt, hustru Annika                                          1694-1709

 

            Pjungserud var ett gammalt skattehemman. Att det stod öde efter sekelskiftet kan ha berott på oförmåga att betala hemmanets skatt. Det blev dock inte överfört i kronans ägo. Ägaren lyckades troligtvis betala skatten och därmed återlösa hemmanet.

            Per Persson fick böta 42 daler silvermynt för olaga älgjakt år 1617. Fem år sena­re blev  Per Persson i Pjungserud och Olof i Kleven, Lyrestad bestulna på engelska kjortlar, handskar, silver­bälten och silverkedjor av stortjuven Svenning i Rogstorp, Lyrestad. Vad av detta som kom från Pjung­serud framgick inte av protokollet.[164]

            Trots vanligt förekommande finska namn är det osäkert om finnar fått tillgång till Pjungserud i annan omfattning än som soldater. I indelningsverket blev Pjungserud från år 1685 rote nr ­127 i Norra Vadsbo kompani vid Kunglig Skaraborgs regemente.

             

Segolstorp  Öde                                                                                            1566-78

1542                 Bengt                                                                                         1576-89

125 möh           Nils                                                                                            1601-02

                         Nils Olsson, knekt, hustru Ingeborg                                           1601-48

                         Öde                                                                                            1603-07

                         Erik                                                                                            1631-39

                         Clemet, hustru Ingeborg                                                                         1648-51

                         Olof Andersson                                                                                     1654-75

                         Anders Andersson, hustru NN Mattsdtr                                     1670-90

                         Bengt, edgångsman                                                                    1679-80

Nils Eriksson, hustru Ingeborg Göstasdtr                                               1681-1721

                         Michel Bondesson, hustru Karin Nilsdotter                               1692-1715

 

     Namnet Segolstorp berättar, att det var en Segol, som tog upp hemmanet. Årtalet visar, att namnet Segol i detta fall var svenskt och ger där­med bidrag till den diskussion, som tidigare förts i anslutning till Bråta. Se även Lilla Grönehög i Lyrestad.

            En Clemet finne brukade Finnkila 1613-42 och Noltorp 1652-1656. Den Cle­met, som flyttade in till Noltorp, redovisades 1653 som en 63 år gammal änkling. Det kan vara samme Clemet, som från Finnkila via Segolstorp flyttat till Noltorp. I Segols­torp bör han ha varit gift  med änkan Ingeborg efter företrädaren Nils Olsson.

            Anders Andersson sålde år 1670 hemmanet Anderstorp, Hova, tillsammans med Nils Mat­ts­­son i Anderstorp och Anders Eriksson i Storhult till friherrinnan Fru Elsa Kruus. Säljarna var svågrar och Anderstorp arv efter Matts Nilsson. Fru Elsa var änka efter Christer Bonde och därmed ägare till Laihela friherrskap i Fin­land. Detta förklarar Fruns intresse för det lilla torpet.

            År 1679 var Bengt en av 11 laggärdmän för Olof Bengtsson i Bondetorp, då denne var an­kla­gad för stölder från Nils i Ebbetorp och Anders i Ingelstorp. Olof var svåger med finn­ätt­lingen och stortjuven Anders Bengtsson i Kvarnbolet, Finnerödja, och själv trolig finn­ättling. Bengt i Segols­­torp bör då ha haft samma ursprung. Bengts vidare öden är okända.

            Michel Bondesson var född i Gastorp år 1659 som son till Bonde Persson och Ingrid Larsdotter. Gastorps förbindelser med finnhemman i bygden är förut omvittnat.

 

Spigården  Erik                                                                                            1625-

1625                 Jon                                                                                             1627

145 möh           Per Månsson                                                                              1640

                         Anders Svensson                                                                       1645-55

                         Öde                                                                                            1655-75

                         Johan Månsson, skogvaktare, skytt, hustru Karin                                  1676-1719

 

            Foto: Okänd 1911. Hova-Älgarås nr 1, s 350.

 

     Johan Månsson fick fullmakt av jägmästaren Erik Hård att ta upp ett öde Spi­går­den, beläget mellan allmänningen Fägremo och Pjungseruds enskilda mark. Tor­pet var från början upptaget som stubbabrott av en Erik genom jägmästaren Erik Krabbes med­verkan. Det blev sedan sålt till Per Månsson i Högshult, vilken i sin tur sålde torpet till Anders Svensson. På grund av fattigdom ställde denne Spigården öde i 20 år, innan Johan Månsson fick tillstånd, att ta upp hemmanet på nytt.

            En Jon i Spigården omtalades i Hova dombok år 1627 som fullmäktig för Arvid i Myr­hult, då denne sålde en broderpart i Bråta, Hova.

            Johan Månsson var var son till Måns Larsson i Älgarås och hade bröderna Lars och Carl i detta hemman. Han var kronans skytt. År 1683 sköt han 4 gamla och 6 unga vargar, 1695 6 unga vargar, 1708 en björn och 1713 3 vargungar. Han dog 78 år gam­mal 1719.

            Erik var ett förekommande finskt namn. Detta i kombination med tidpunkten då hem­ma­net togs upp och att Spigården utnyttjades som skogvaktarboställe, tyder på att flera aktörer på detta hem­man kan eller bör ha varit finn­ätt­lingar.

                   

Åsen            Per                                                                                             1601-07

1593                 Olof, knekt                                                                                1606-29

125 möh           Nils, knekt, på tåg -17-18                                                          1612-21

                         Anders Olofsson, hustru Kerstin (Ersdtr)                                               1622-47

                         Änkan Kerstin (Ersdtr), son Erik                                                            1648-49

                         Lars, hustru Kerstin Ersdtr, dtr Anna, söner Sven och Olof                   1650-71

                         Per Olofsson, knekt för Måns i Kullen, Hova                            1663-1704

                         Olof Andersson, edgångsman, sockenskräddare, nämndeman  1664-1703

                         Olof Olofsson, knekt, dragon                                                    1669-95

                         Lars Nilsson, knekt                                                                    1678-91          

 

            Åsen stod som ett skattetorp i jordeboken år 1600. Tiden var hård med krig, missväxt och pest. Många hemman stod öde. Samma tid togs även Högshult, Kråksjöhult och Lilla Lindåsen upp på Fägremo. Lindåsen var Arv och eget”.  Vi har skäl misstänka att hertig Karl påverkat sin fogde att ta upp de nya torpen med hjälp av finnar. Namnmönster och yrken stöder att Åsen var del i en sådan utveckling.

            År 1634 sålde knekten Nils Olofsson i Segolstorp sin och faderns arvsrätt i Åsen till brodern Anders Olofsson. Skräddaren Olof Andersson var trolig son till denne Anders.

År 1664 var Olof Andersson edgångsman för Tohl i Kyrkhävden, Finnerödja. Tohl lyckades vid detta tillfälle med tolv-mannaed fria sig för anklagelse om lägersmål med pigan Anna Olofsdotter i Brynterud. Bygdens finnar var väl företrädda i denna edgång.

Olof Andersson var förordnad som nämn­de­man år 1682-98 och var då en trolig före­trädare för ortens finnar. 

År 1693 köpte Olof sina syskons andelar i Åsen för 18 daler silvermynt. Därigenom kom hemmanet att kvarstå i släktens ägo åtminstone från Olof knekt 1606 till Olof dragon 1695.

 

Älgarås    Anders, ryttare                                                                           1600-22

1540                 Michel, ryttare                                                                           1613-32

120 möh           Anders Jonsson, hustru Marit Persdtr                                         1629-55

                         Måns Larsson, hustru Kerstin Algutsdtr                                     1629-60

                         Son Nils Månsson, knekt                                                           1646-75

                         Algut, ryttare, hustru Ingrid                                                        1634-42

                         Änkan Ingrid                                                                             1644-47

                         Torbjörn Algutsson, hustru Sisella Bengtsdtr                             1640-70

                         Lars Algutsson, hustru Brita                                                       1653-56

                         "-                      hustru Ingeborg                                                             1658-91

                         Sven Svensson, ryttare, hustru Ingrid Algutsdtr                         1653-56

                         Son Anders Svensson, ryttare, hustru Kerstin Larsdtr                1653-63

Per Nilsson, knekt, hustru Kerstin                                              1655-70

Ambiörn, hustru Karin                                                               1664-94

Michel Persson, hustru                                                               1680-81

 

            Kronohemmanet Mellangården. Foto: Författaren 1997.

           

     Älgarås nämndes först i samband med den historiska och svekfyllda tilldragelse, då den svenske kungen Sverker Karlsson år 1205 lät mörda tre av företrädaren Knut Erikssons söner på denna plats. En av sönerna klarade sig, flydde till Norge, återkom och besegrade Sverker först vid Lena, senare vid Gestrilen och blev därefter själv kung som Erik Knutsson 1208-16.       

            År 1540 fanns tre hemman i Älgarås by - ett skatte-, ett kyrko- och ett klos­ter­hem­man. Det senare av dessa omvandlades vid sekelskiftet 1600 till krono­hemman. Detta kom att an­vän­das i knekthållet som boställe för ryttare eller "hofmän", som de ofta kalla­des denna tid.

     År 1626 omtalades en av dessa hovmän på följande sätt:

           

"Michil i Elgerås en gammal ryttare har frihet i sin och sin hustrus livstid på vissa och ovis­sa persedlar. Där på H: K: M:ts brev den 9 Septemb. 1626".[165]

 

     Skrivningen visar att Överheten inte alltid glömde bort de ofta illa medfarna män­niskor, som den hade tving­at ut i krig under svenska fanor på Europas slagfält.

            Redovisningen av åbor, brukare och knektar på Älgarås tre hemman är ofull­ständig i förteckningen ovan. Namnen Michel och Algut, profes­sio­nen rytta­re samt tid­punkten vid seke­l­skiftet 1600 gör, att dessa torde ha varit finnar. Det kan finnas flera.

 

HYLLNING TILL HEMBYGDEN

 

Här ligger bygden vid Tivedens skogar               Templet sig reser på åsbrinkens hjässa,

Hävdernas runor förtälja dess namn                    timrat av gudsmän i fornkristen tid.

Vildmarken brutits av järnsmidda plogar           Runmärkta klockan har kallat till mässa,

Än skymtar slumrande myrarnas famn                 kallat till bön och de de döda till frid.

Ser du, hur slätten har öppnat sitt öga,                               Skälvande händer här höjs mot det höga

räcker mot skogen sin vänliga hand,                    i tider av ofred, av hunger och pest.

sjöar, som spegla det blånande höga,                  Rik eller fattig betydde då föga,

åsar, som draga kring bygden sitt band?            Hjälp här man sökte båd olärd och präst.

 

Bäckarna porla i skogarnas gömma                     Idoga händer här röjde och sådde

Tjädrarna spela vid kolbottnens rund                 på stenbunden mark, och jorden dem gav

Sjö uti sjö sina källor syns tömma                         skördar att bärga, men nöd ändock rådde,

 Flyttblocken strandat på urbergets grund         ty brödet ej räckte att mättas utav.

Doft av violer dig möter i dungen,                        Dock, åkrarna växte och stenarna brötos

Sipporna drömma i björkarnas skygd                  och murarna lades kring gärden och gård

Flammande glöder blommande ljungen,             Med fastare grepp nu händerna knötos

Skira konvaljer bekransa din bygd                       kring spade och spett. Den kampen blev hård.

 

Gammal är bygden, sen uråldra tider                  Nu vaja för vinden de mognande skördar,

Stenåldersmannen här reste sin vård                   nu ladorna fyllas av doftande hö!

Hävderna tala om blodiga strider,                       Man fädernas minne med tacksamhet vördar

Mordbrand och dråp uppå konungens gård.     De format den bygd, som icke skall dö.

Tappert de kämpade,älgaråsmännen,                  Så vandra då släkte fram på din bana,

vågade liv för sin kung och sitt land.                   Föröka det arv, som dig fäderna gett!

Hård emot fienden, mild emot vännen,                 Giv hela din gärning, dig själv, och vi ana,

Detta var plikten, som skoningslös band.            Att aldrig en fagrare hembygd du sett!

 

         Tillägnad Älgaråsbygden 1948                                  O s c a r   H a g m a n