GÅRDSBESKRIVNINGAR I BOKEN FINSK INVANDRING TILL TIVEDEN MED OMNEJD Hova

 

 

Hova

 

 

 

 

            Hova kyrka. Peringskölds Monumenta Sueo. Gothorum 1671. Kungliga biblioteket.

            Hova nya kyrka. Foto: Lena Gribing 2004.

 

 

 

 

Hova är en gammal offer- och marknadsplats med tusenåriga anor. Offerplatsens läge var säkert väl valt vid det vattendrag där resan över den farliga Tiveden började eller slutade på vägen till eller från svearnas rike. Orten blev på så sätt länk och brygga mellan Svea- och Götaland i området. Bodarna vid själva gränsen var under medeltid enbart ett kloster med taverna och en någorlunda fredad rastplats under resans gång över Tis skog.

            Flera tusen år gamla stenyxor och pilspetsar samt gravar från bronsåldern visar när män­niskan kom till bygden. Vattenvägarna Skagern, Unden och Hovaån var viktiga leder för denna första invandring.

            Slaget vid Hova mellan Valdemar och hans bröder ägde rum 1275. Därmed tog Hova plats i de historiska dokumenten. Tilldragelsen har nu i 15 år firats genom Hova riddar­vecka.

            När Hova kyrka byggdes är ovisst. Det torde dock ha skett i anslutning till sekelskiftet år 1300. Kyrkan blev efter 1671 försett med tillbyggt torn. I samband med ett blixtnedslag i detta år 1723 rasade tornet samt kyrkans västra gavel varvid 15 personer dödades.

            En byggnadsmässig relik finns kvar i socknen. Denna utgörs av Stavestugan i Åsebol från tidigt 1600-tal. Insatser krävs dock, för att bevara denna för kommande generationer.

 

Anderstorp   Anders                                                                                       1627-31

1625                 Änkan                                                                                        1635

150 möh           Mattes Nilsson, knekt, hustru 1 Ingrid                                       1635-45

”-                                          2 Barbro                                        1647-67          

            Nils Matsson, hustru                                                                  1670-1705

                         Johan Svensson, hustru                                                                          1705-10

 

            Foto: Lena Gribing 2004.

 

Anderstorp infördes i jordeboken som 1/16 skattehemman år 1634. Anders hade då varit synlig på torpet från år 1627. Det kan ha varit upptaget åtskilliga år tidigare.

 Mattes Nilsson stod som knekt för Anderstorp åren 1635-38. Han löste sina medar­ving­ar i Östergården Råglan­da i Lyrestad år 1667 och stod för detta hemman med ny hustru 1669-87. Samme Mattes dog troligtvis i Råglanda 97 år gammal 1698.

            År 1670 sålde Nils Mattsson och hans svågrar Anders Eriks­son i Storhult och Anders Andersson i Segolstorp 1/8 Anderstorp till friherrinan Fru Elsa Kruus. Nils fortsatte att bruka hemmanet. Han bör, med hänsyn till sitt engagemang vid detta tillfälle, ha varit son till Mattes Nilsson. Fru Elsa var som änka efter Christer Bonde ägare till Laihela friherrskap i Finland. Svär­fadern hette Carl Bonde, vilket förklarar fri­her­rinnans intresse för det lilla torpet på Tiveden.

            Johan Svensson kan ha varit måg i gården. Han var med i Binneberg år 1710. Tidigare hade han blivit utskriven till soldat, trots att han lejt en annan i sitt ställe. Han friades dock från knekttjänsten, när han som muta gav den vid Binneberg senare mördade fogden Johan Wahren­berg sin oxe.

            Hemmanet ligger över marina gränsen svedjebetonat på en ås mellan finn­torpen Humletorp och Bahult. Anderstorp var säkert upptaget av en finne och fortsatt brukat av finn­ättlingar.

 

Bahult            Bengt Olofsson, edgångsman                                                     1639-41

1630                 Carl Bondes frälse                                                                     1648

152 möh           Erik Töresson, hustru Karin Andersdtr                                      1686-1705

 

            Foto: Lena Gribing 2004.

 

            När Bahult blev upptaget, vet vi inte. I Hova dombok den 28 januari 1686 an­gavs torpet dock vara upptaget för mer än 50 år sedan. Ryttmästaren Jacob Lenck på Rams­näs fick år 1685 Bahult som livstids­do­na­tion. Dessförinnan hade torpet varken betalat skatt eller utfört dags­ver­ken. Det hade endast utfört skjuts­ningar.

            Åborna hölls redovisningsmässigt dolda före år 1685. Ett undantag var Bengt Olofs­­­son, vilken framträdde som edgångssman för Hans Larsson på Hallan vid Hova ting år 1641. Hans var svärfar till en av finnarna och rövarna vid Skansen på Tiveden år 1634. Såväl Hans på Hallan som Bengt Olofsson i Bahult kan därmed väntas vara finnar. Bahult bör då vara upptaget före råntillfället år 1634.

            När hemmanet infördes i jordeboken år 1685, angavs det som två hemman, varav 1/16 var krono och 1/16  skatte.

            Jacob Lenck ifrågasatte Erik Töresson som brukare av hemmanet, men nämnden ansåg honom vara en frisk och duglig arbetare. Han fick fortsätta.

 

Berghult        Hindrich Biörsson, hustru Kerstin                                              1635-47

1630                 Erik                                                                                            1688

140 möh           Jöns, inhyses, oförmögen, hustru                                                           1697-1700

                         Soldat Håkan, hustru                                                                 1697-1705

 

            Hindrich Biörsson föddes troligen i Bålerud, Älgarås socken. Broder var Måns Biörs­son i Skaterudsmarkan och halvbroder skytten och skogvaktaren Biör Nilsson i Storhult, Hova. Föräld­rarna tog upp ett öde Storhult år 1588.

            Hindrich var ägare till Sörgården Storhult 1616-34, men kunde inte betala ålagda skatter, varför han tvingades sälja sin bördsrätt i gården år 1635. Under tiden hade han genom Erik Krabbes medverkan tagit upp ett nybygge på hemmanets ägor:

 

Såsom Hindrich Biörnsson i Berghult Nybygge uti Storhult är af Mo och Stubbe­mark för några år tillbaka upptaget på den Konungslige Fullmacht och tillåven, som for­dom Jäg­mäster Wällb. Erich Krabbe bekommit, har jag tillåvat frihet och skatte­man­na­rätt efter såsom andre sådane Nybygge bekommit hava, der nu som oftast .... och i synner­het nu sedan det är kommit i Solskifte med sin fullkommelige Hus­byggning samt inrymt med Åker och Äng, der efter invärderat till beskattning och infört i Jordebok för en åtting, så på det hans starka arbete och bekostnad icke skall emot föregångne försäk­ring quit bliva, blef honom uppå H.s Kungl. Maj:tts nådige behag på föregiven Nådig Konungs­lige Full­makt honom upplåtet be.de Hemman och Torp med laga fång för skatte­börd till Hindrich, hans hustru och arvingar njuta, bruka och behålla till en evärde­lig ägo.[57]

 

            År 1651 klagade bönderna i Storhult på Hindrichs nybygge, varför det efter syn av länsman och nämnd förklarades ogillt och skulle återföras till byns utmark. Hem­ma­net återupplivades dock i samband med indelningsverkets krav på jordägarna. Berg­­­hult blev då soldat­boställe för Storhults by.

            Hindrich Biörssons problem fortsatte dock. Åren 1647-52 var han bosatt i Häss­le­berg, några år senare i Källtorp och 1658-60 i Värpe. År 1656/57 framgick av dom­boken, att dot­tern Kerstin hade stulit från Sven Larsson i Hyddan, Amnehärad socken och år 1667, att han utan tillstånd satt upp en backstuga på Skaterudsmarkan. Domen blev, att stugan skulle raseras. Hindrichs vidare öden göms därefter under tidens täcke.

            Förhållandena vid Bålerud, Storhult, Berghult och Skaterudsmarkan inklusive perso­­­nernas namnmönster tyder på, att Hindrich Biörsson var finnättling.

 

Bondetorp    Öde                                                                                            1572-76

1559                 Jon Jerpe, upptaget 1576 till skatt 1579                                                 1576-86

100 möh           Östen                                                                                         1592-90

                         Sven                                                                                          1601-03

                         Öde, under kronan 1605                                                                        1604-08

                         Ett hjonelag[58]                                                                             1609

                         Bengt                                                                                         1611-27                                    Per, Erik och Mattis                                                                   1620-22

                         Daniel                                                                                        1624-34

                         Sven Olofsson, hustru NN Anstensdtr                                       1628-37

                         Töres/Tohl Chrismansson, soldat, hustru Marit                          1638-70

                         Töres Bengtsson, hustru Segrin                                                  1668-78

                         Öde ½ gård                                                                                1660-69

                         "-                                                                                               1667-72

                         Hans Persson Juuthe, soldat, hustru Marit Eriksdtr                    1675-86

                         Olof Bengtsson soldat, edgång, hustru Ingrid Bengtsdtr                         1678-91

                         Jon Eriksson, soldat                                                                   1683-87

                         Sven Biörsson                                                                            1690-96

                         Jon Tohlsson                                                                             1696-1704

                         Håkan Jonsson                                                                          1696-1709

 

            Bondetorp redovisades första gången i jordeboken år 1559 som ett helt mantal skatte. Jon Jerpe, som tog upp gården efter dess första ödesmål under 1570-talet, kom antag­li­gen från Jerpe­gården i Hova by, där samma tid en Lars Jerpe var verksam.

            Ägarbilden under 1600-talet är splittrad. Gården delades i början av detta sekel på två halvgårdar. Dessa stod ofta öde, vilket bidrog till att hemmanet över­gick i kronans ägo och kom att utnyttjas i knekt­hållet.

            Sven Olofsson var gift med en av Anstens döttrar i Guntorp, Hova socken. En annan dotter var gift i Bårtorp, där en tidig brukare med namnet Ansten förekommit redan 1581-89. Ansten i Guntorp var soldat. Namnet bars även av soldaten Ansten Svensson, som med fadern tog upp hemmanet Varsundet i Amnehärad, samt av ryttaren Ansten Svensson, som med sin fader tog upp Sandåsen i Finnerödja och vigdes vid Anders Olofsson Finnes sonsons dotter Elin. Namnet Ansten förefaller ha finnan­knyt­ning, även om anorna troligen inte är östfinska. Perso­­ner med detta namn var i regel engage­rade i upp­tagningen av nya hemman samtidigt som de van­ligtvis blev uttagna till soldater.

             Töres eller Tohl Chrismansson förekom tillsammans med Chrisman Andersson och dennes hustru Angund Matsdotter i Bår­torp år 1644. Han var troligen son till dessa.

            Olof Bengtsson anklagades vid Hova tingsrätt år 1679, för att ha stulit råg och halm från Nils i Ebbetorp samt fläsksidor från Anders i Ingelstorp. Av sammanhanget framkom, att han var svåger med en beryktad tjuv - Anders Bengtsson - från Kvarnbolet i Finnerödja. Den senare var dotterson till Anders Olofsson Finne i Kvarntorp, Finne­rödja. Olof nekade och ålades fria sig med tolv-mannaed. Han fullgjorde sin laggång med följande edgångsmän, själv tolfte:

 

Erik Andersson i Lillhult, Bengt i Segolstorp, Töres (Bengtsson) i Humletorp, Lars Månsson i Värpe, Nils Larsson i Håhultstorp, Lars Clemetsson i Råglanda, Algut Hansson i Korsbäcken, Algut Bengtsson i Kyrkhävden, Anders Månsson i Midskog, Biörn (Larsson) i Paradis Jonsgård samt Bengt (Nilsson) i Folkeberg.

 

Olof Bengtssons bakgrund som måg i Kvarnbolet samt edgångsmännen, varav flertalet fortsättningsvis skall visa sig vara finnättlingar, leder till slutsatsen att samt­liga personer i denna förrättning hade samma etniska bakgrund. Att en svensk skulle ställa upp för en finne, som anklagats för upprepade stölder och dessutom var svåger till en stortjuv, är knappast tänkbart. Att Olof trots dessa odds lycka­des samla elva man, som var beredda att sätta sin själ i pant för att fria honom från åtalet, var nog mer än någon väntat sig. Personlig kännedom och finsk samhörighets­känsla var en klar förutsättning för denna edgång.

            Jon Tohlsson hade en broder Nils i Gårdsjö åtminstone åren 1689-97. Bröderna var år 1697 inblandade i en arvstvist med soldaten Lars Bruse i Brushult angående arv efter den­nes moster, Karin Tohlsdotter i Fröåkra, död 1697, 70 år gammal.

            Dessa förhållanden, verksamheten som soldater samt namnmönstret tyder på att flera av de personer, som tagit upp och brukat Bondetorp efter och mellan dess ödesmål bör ha varit finnar eller finnättlingar.

 

Boterud         Anders                                                                                       1586-90          

1580                 Lars knekt                                                                                  1601-02

160 möh           Öde                                                                                            1603

                         2 knektar                                                                                   1604

                         Olof, knekt                                                                                1606-08

                         Sven, knekt                                                                                1611-24

                         Anders Olofsson, knekt, fritt från skatt                                     1616-28

                         Toll, knekt                                                                                  1624

                         Nils                                                                                            1626

                         Lars i Gårdsjö, knekt, fritt från skatt                                          1634-35

                         Olof, hustru Kerstin                                                                   1639-42

                         Nils Olofsson enligt roteringslängd                                            1648

                         Jon Månsson, Finne, sonhustru Anna Hansdtr                          1650-51

                         Son Olof Jonsson                                                                      1670-79

                        Son Bengt Olofsson, död Fagersand                                        1670                             Olofs änka                                                                                       1681

                         Son Anders Olofsson, hustru, son, dotter Maria                      1689-1705

                        Olof Nilsson, knekt, kommenderad till Marstrand                                 1683

 

            Foto: Författaren 2004.

 

            Boterud var ett svedjehemman på en ås ovan mari­na grän­sen i anslutning till sjön Narven med fina möjligheter till fiske. Sjöns yta vilar 150 möh.

Torpet togs upp samtidigt som Paradis­gårdarna. Användningen av hemmanet i knek­t­­hållet ger ytterligare indikationer om finn­status. Finnar utnytt­ja­des ofta av samhälle och etable­rade bönder för att bemanna fänikor och kompanier.      

            Hova dombok berättade år 1650 om de efterforskningar, som finnen Jon Måns­son med son Olof och sonhust­ru Anna gjorde efter "Lille Jon" eller Jon Jonsson - en av rövarna vid Skan­sen på Tiveden. Jon försvann efter dådet. Enligt rykten i bygden skulle han ha mördats av Johan Oxen­sti­ernas skyttar, bröderna Nils och Michel Pers­söner från Hulta­torp i Asker­sunds sock­en. Bröderna nekade. De var den tiden enligt egen utsago yng­lingar, som inte drista­de sig till att vara tillsammans med de överdådiga skalkarna från Kavlebron och Para­dis. Bevis sakna­des och de friades av tingsrätten.

            Jon Månsson tillhörde Paradisfinnarna och var bosatt i denna by åtminstone fram till år 1639. Svärdottern Anna var dotter till nämndemannen Hans Larsson på Hallan i Finne­­rödja. Även den senare antas vara finne.

 

Brestorp      Jon, hustru                                                                                 1568-1607

1540                 Öde, förd under kronan 1605                                                    1603-06

120 möh           Anders, gammal –22, hustru                                                      1608-27

                         Lars Andersson, hustru Marit                                                     1613-71

                         Påvel/Pälle/Per Larsson                                                              1622-40

                         Lars Persson, hustru Ingrid Larsdtr, Ingrid död –96, 80 år gl     1655-1704

                         Sven Nilsson, hustru Susanna Larsdtr                                        1656-91

                         Anders Andersson, knekt, hustru                                                           1674-1708

                         Olof Andersson, hustru 1 Margareta Persdtr                              1688-1710

                                                            2 Kerstin Bengtsdtr                                 1711-20

 

            Brestorp redovisades som ett helt skattehemman i jordeboken år 1540. Det stod sedan öde ett antal år vid sekelskiftet 1600, varvid hemmanet övergick i kronans ägo.

            Lars Andersson och Marit hade fyra döttrar samt troligen sonen Påvel. Äldsta dottern Karin var gift tre gånger. I första äktenskapet med Anders hade hon sonen Olof, vilken fram­trädde på hemmanet 1688. Dottern Elin vigdes vid Per Nilsson och köpte år 1654 en hemmans­del i börd i Högebron. Äktenskapet var barnlöst. Döttrarna Ingrid och Susanna var gifta med Lars Persson respektive Sven Nilsson. De fortsatte att bruka Brestorp. Sven kom från Storkila.

En son till Lars och Ingrid, Olof Larsson, köpte 1694-98 ¼ Högebron av syskon och kusiner. Av de senare var Ingrid Nilsdotter bosatt i stubbarättshemmanet Boåsen, vilket var upptaget cirka 1593 eller samtidigt som Högebron. Nybyggaren i Högebron hette Anders Nilsson. Om det var Lars Anders­son eller Marit, som knöt an till denne är ovisst. Troligt är väl att det var den senare och att Lars fört börden vidare i Brestorp.

Finnanor kan ha förts in till Brestorp via Anders i samband med de svåra åren 1603-08. Anders, Lars och Påvel har höga lägen i det finska namnmönstret. Anknytningen till Högebron och Boåsen ger ökad näring till denna uppfattning.

Samtidigt med Anders tog finnarna Jöns och Clemet sig an ett likaledes öde Finnkila.

 

Brushult        Öde eller halvt öde                                                                    1567-76

1540                 Änkan Karin                                                                              1570-86

80 möh             Anders, Per och Daniel                                                              1578-81

                         Ravel Andersson                                                                       1582-1628

                         Ambiörn Ravelsson                                                                   1618-31

                         Per Ravelsson                                                                            1618-54

                         Son Anders Persson                                                                   "-

                         Olof Ambiörnsson, hustru Brita Andersdtr                                1654-1700

                         Ravel Jonsson                                                                            1691-1709

                         Per Jonsson                                                                                "-

 

            Foto: Okänd.

 

            Ravel Andersson angavs vara gammal 1622. Han hade brodern Per och systrarna Karin och Gunnel samt sonen Ambiörn. Den senare var åtminstone från år 1632 bosatt i Råg­­landa, Lyrestad. Han hade sonen Olof Am­biörnsson, som gifte sig med Anders dotter Brita i Gastorp. De övertog därvid den av fadern Ambiörn ärvda och lösta hemmansdelen i Brushult. 

            Ravels bror Per hade sonen Anders bosatt i Brus­hult samt döttrarna Karin i Hule­­stad (Ribbingsfors), Elin i Häljatorp, Kers­­tin i Åsebol, Rag­nilla i Bredebolet och Marit i  Häg­­ge­bo.

            Karin i Hulestad hade sonen Mats och systern Kerstin i Åsebol hade sö­nerna Michel och Ravel samt döttrarna Ingiäl och Elin. Mats från Hulestad hade dottern Ingrid, vilken möj­ligen var vigd vid skyt­ten Hind­rich Hindrichsson i Sjö­torp, Hova. Namn, yrke och boplats för den senare talar för, att han var finne.

            Ravels syster Karin Ravelsdotter var gift med Lars Andersson i Storkila. De hade bl a sonen Michel, vilken övertog gården, samt en son Nils, som bosatte sig på av finnar tidigare brukade Finnkila. Ravels syster Elin samt dotter Ingrid vigdes båda i Gårdsjö. Elin var gift med Bengt i Gårdsjö. Efter dennes död övertog änkan Elin och trolige sonen Påvel hemmanet. Namn­mönstret ger Gårdsjö förmodad finnanknytning.

            Olof Ambjörnsson var morbror till bröderna Ravel och Per Jonssöner, vilka avslutar tabellen ovan. Enligt Hova dombok var bröderna år 1700 oense om morbroderns försörjning.

            Per Andersson i Gastorp, nämnd ovan, var gift med Anders Staffanssons dotter Ingiäl i Myrhult, Älgarås socken. De hade sonen Staffan och en dotter Sigrid, som vigdes vid finnen och ryt­ta­ren Michel Arvidsson. Pers bro­­der Lars Andersson flyttade och blev verk­sam som fogde i Torpaskoga i Fin­ne­rödja 1630-1684. En dotter till denne Lars vigdes två gånger vid finn­ättlingar från Välevattnet i samma socken.

            Mycket av namn och kopplingar mellan Brushult, Åsebol, Gård­sjö, Sjötorp, Gas­­­torp, Torpaskoga, Välevattnet, Myrhult och Finnkila tyder på, att flera fa­miljer i dessa hemman hade finskt ur­sprung eller finska inslag i familje­vä­­­ven.

 

Bråta             Segol                                                                                          1571-1609

1540                 Änkan                                                                                        1609

90 möh             Torsten Olofsson                                                                       1577-1632

                         Sven Segolsson                                                                          1611-40

                         Per Segolsson                                                                             1615-20

                         Matts Finne, knekt                                                                     1628-29

                         Mats Larsson, knekt, hustru Inga                                                           1639-52

                         Mellangården öde                                                                      1640-48

                         Björn Algutsson, hustru Ingeborg Danielsdtr                             1653-54

                         Lars Torstensson Höök, hustru Elin                                           1655-88

                         Algot Michelsson                                                                       1674-1740

                         Ansten Bengtsson, hustru Ingrid Larsdtr Höök                          1676-92

 

            Byn Bråta var en gammal by, vilken redan år 1540 bestod av tre hela skatte­hem­man. Namn­listan ovan utgör ett begränsat urval av personer med namn, som kan ha haft an­knytning till pågående invandring.

            Namnet Segol stavades i räkenskaperna bl a Siffaiul, Seuatter, Se­gor­der, Seffualt och Syuoll. Nam­net Segol återfinns även vid nybygget Grönehög i Lyrestad år 1616. Enligt Roland Otterbjörk i Svenska förnamn skall Segol vara en talspråksform för Sigurd. Sigurd var ett förekommande finskt namn.

            Sven Segolsson löste år 1627 en fjärding i gården, köpt av Arvid i Myrhult för 15 daler samt en systerlott inhandlad av Anders Olofsson och hans syster Inga Olofsdtr i Lilla Finnerödja för 5 daler. Storleken på Arvids lott ty­der på att han ägde en bro­derdel. Arvid och Svens fader Segol var i samma ålder. De kan ha varit bröder.

            Per Segolsson var ryttare i Böckersboda åren 1601-07 och i Råglanda 1610-17. Båda byarna ligger i Lyrestad. Han dog i Bråta år 1620.

            En Nils Segolsson var som knekt skriven för Råglanda i Amnehärad år 1624. Han var trolig son i familjen ovan, återkom inte i redo­visningen och kan ha mött sitt öde i 1627 års strider.

            Matts Finnes anknytning till Bråta bestod i att byn betalade hans knek­tlön. Själv kan han ha varit född på Högsten, men sedan alternerat mellan olika hemman som knekt och skytt innan han av Hård på Gudhammar återbördades till Högsten.

            Namnet Segol var ovanligt, men förekom tidigt som ett svenskt namn. Kopp­lingen mellan denne och Arvid i Myrhult samt syskonen Anders Olofsson och Inga Olofsdotter i Lilla Finnerödja år 1627 antyder dock, att här kan finnas finsk anknytning. En Michel Arvidsson, ryttare för Myr­hult, visade sig ha varit finne först efter sin död.

            Åren 1640-48 stod Mellangården öde och blev som skattevrak tillfört Kronan. Gården upptogs därefter med två års frihet.

            Lars Torstensson Höök var son till Torsten Höök i Anderstorp, Lyrestad. Lars inledde sin bana som soldat i Bråta 1655 men lejde år 1669 Olof Andersson i Sten­bro­torp, Amnehärad i sitt ställe.

            År 1681 visade Mattis Olofsson i Järpängen, att hans svärmoder Karin Torstens­dotter med brodern Bengt Torstensson hade ägt en halv gård i Bråta, vilken efter 6 års skatterest 1667-73 tilldömts trumpetaren David Bark. Karins mågar Mattis i Järpängen och Bryn­gel Andersson i Råglanda betalade dock skulden och återfick gården.

            Ansten Bengtsson, född 1643, var måg till Lars Torstensson Höök. Han hade egen måg Lars Jönsson i Smedstorp gift med Anstens dotter Karin.        

            Anknytningarna till Myrhult, Finnerödja, Gröne­hög och Järp­ängen antyder att gamla bolby Bråta under 1600-talet kan ha haft fler finska inslag än Matts Finne.

 

Bårtorp         Nolgården

1540                 Öde                                                                                            1567-72

100 möh           Esbjörn, halvt öde                                                                      1574-75

                         Esbjörn                                                                                       1576-84

                         Ansten                                                                                       1581-89

                         Sven                                                                                          1601-02

                         Öde                                                                                            1603-07

                         Jon, knekt                                                                                  1608-17

                         Sven                                                                                          1617-32

                         Olof Karlsson, hustru Ingeborg Anstensdtr                                1627-59

                         Måns Mattsson, knekt, hustru Ingeborg Olofsdtr                                    1645-75                                    Ansten Olofsson, hustru Karin (Olofsdtr)                                              1666-85

                         Jöns Bengtsson, hustru 1 Gunborg, 2 Ingri                                1669-

                                                           3 Gunilla Svensdtr                                           -92

                         Per Jonsson                                                                                1672-73

                         Son Lars Persson, soldat, hustru                                                             1678-1705                   Gälar Anstensson, hustru                                                           1692-1705

                         Erik Jönsson                                                                              1692-96

 

            Foto: Sanfred Welin 1936. Hova-Älgarås nr 2, s 90.

 

            Bårtorp bestod redan år 1540 av två hela skattehemman. Uppföljningen av ägar­na rubba­­des av mellanliggande ödesmål, vilka sprängde släktbanden. Enbart Sörgår­den före­fal­ler dock ha övertagits av kro­­nan för uppkomna skatteskulder.

            Olof Karlsson kom i besittning av Nolgården efter ett jordeskifte år 1627 med Sven Olofs­son i Folkeberg. Denne Sven kan ha varit identisk med Olofs företrädare i Bårtorp.

            Ingeborg Olofsdotter dömdes år 1660 för dubbelt hor med Per Eriksson i Hälja­torp, när hen­nes egen man Måns åren 1655-60 befann sig i fiendeland. Domboken berättar:

 

”Per Eriksson i Wästerhältorp aflat barn med ­en Knecktehustru. Pers Hustru infann sig wid Rätten med 10 små omyndiga barn och begärde att fadern till livet skulle benådad bliva”.[59]

 

Båda dömdes av tingsrätten att mista livet. År 1661 meddelade dock dom­­boken att Per Eriksson bevil­jats nåd i högre instans. Samma domslut kan då även ha gällt hustru Ingeborg.

            Ansten Olofsson var krono- och skjutsrättare samt åren 1673-81 nämndeman. Del av denna tid var han av bosatt på Källtorp. Detta kan ha haft sin grund i att systern Kerstin var gift med Per i Källtorp.

            Jöns Bengtsson framträdde med hustru Gunborg år 1669, med Ingri 1672 och med Gunilla Svensdotter 1692. Han kan därmed ha varit gift tre gånger. År 1680 redo­visades Jöns i dom­boken som bosatt på Per Hårds gård i Västerhäljatorp. Han högg då av sig tummen för att slippa krigstjänsten och rymde samtidigt från Hård till Ansten i Bårtorp. År 1692 angav dom­bo­ken, att Jöns hade ­brö­der­na Olof och Ansten Bengtssöner i Näbben. De var födda 1640 res­pek­ti­ve 1643. Själv hade Jöns en son Bengt född 1678.

            Per Jonssons son Lars fick lagfart på halva Nolgården år 1682. Gården hade då kvar sin skattestatus, vilken den troligtvis disponerat från 1540.

            År 1685 blev Bårtorp inlemmat i indelningsverket, som rote 110 och ­boställe vid Norra Vadsbo kompani i Kunglig Skaraborgs regemente för kompaniets rustmäs­tare. Olof Nilsson Lindås från Lindåsen i Älgarås tjänade då i denna befattning. Han fick avsked 1689 efter 40 års tjänst och en föga hedersam värvning av skomakaren Lars Tohlsson i Korsbäcken, Finne­rödja (se Korsbäcken).

 

                         Sörgården

                         Anders                                                                                       1601-02

                         Öde                                                                                            1603-04

                         Halvt öde, fört under kronan                                                     1605-08

                         Anders                                                                                       1609-41

                         Chrisman Andersson, hustru Angund Matsdtr                           1634-61

                         Anders Chrismansson                                                                1643

                         Töres Chrismansson                                                                  1644

                         Anders Svensson                                                                       1662

                         Sven Andersson, hustru                                                                         1669-84

                         Bengt Nilsson                                                                            1670-74

                         Anders Bengtsson, dragon                                                         1693-96

                         Bengt Jönsson                                                                            1697-1705

 

            Chrisman Andersson kan ha varit son till den Anders, som stod för hemmanet vid seklets början. I samband med hustruns död år 1661 flyttade han med sonen Lars till Folke­berg och därefter för egen del år 1664 till Näbben, där han trädde i nytt giftermål. Han var nämnde­man 1654-78.

            Anders Chrismansson åter­kom åren 1678-97 vid Heder­na och Töres eller Tohl Chris­mans­son som soldat i Bondetorp åren 1638-70.

            Under Chrismans tid var Sörgården ett kronohemman. År 1661 var gården för­länt Knut Pos­se, men denne fick inga utlagor från Chrisman och foder hade förts från gården. Tings­rätten beviljade då kvarstad[60] på hem­manets tillgångar. Anders Svens­son löste påföljande år skulden med 16 daler kop­par­mynt och övertog gården efter Chrisman.

            En annan Chrisman, Chrisman Tohlson i Västerhäljatorp, gick år 1639 i löfte för rövaren och finnättlingen Jon Jonsson från Paradis. Denne Chrisman bör ha varit finne. Även Chris­­man Andersson med hustru Angund Matsdotter och sönerna Anders och Töres/Tohl kan med hänvisning till namnlikhet och namn­mönster i övrigt bedömas tillhöra samma etniska grupp.

 

Fagersand    Svarte Lars                                                                                 1627-40

1620                 Anders                                                                                      1639

90 möh             Clemet Finne                                                                             1640-44

                         Hans, murarmästare                                                                   1649

                         Jöns Håkansson, hustru Annika Larsdtr                                                 1665-97

                         Anders Svarvare                                                                                    1675-77

 

            Foto: Lena Gribing 2004.

            Svarte Lars stod i en boskapslängd år 1627 för Fagersand. Han bör då ha utnyttjat de  skattefria 6 åren. Denne eller en son till den­samme kan senare ha tagit upp Paradis­bygget i Finnerödja cirka 1650.

En Clemet Finne var enligt Hova dombok bosatt i Fagersand år 1644. Han var säkert identisk med den Clemet, som i en boskapslängd år 1640 angavs vara bosatt i Fagerdal. Det var troligtvis samma boställe.

Vid en jorderann­sak­ning i Hova 1686, angavs Fager­sand vara upptaget för över 40 år sedan. Tillstånd att ta sig an hemmanet under Vallsjö säteri kan vid detta tillfälle ha lämnats av riksrådet Claes Horn af Åminne på Ry­holm i Beatebergs socken. Denne härstam­made från en gammal finsk adelsätt med djupa rötter bl a i Åbo län och Tavastland. Att en finne fick flytta in på detta torp var då föga märkligt.

År 1649 var Fagersand intaget i Horns mantalslängd som nybygge under Vall­sjön. Åbon Hans angavs vara murarmästare. Hemmanet infördes i jorde­boken som frälsetorp 1663 och såldes av Horns måg, greve Gustaf Otto Sten­bock till Tord Bonde år 1672.

Frälset gjorde på detta sätt intrång i bygden efter Gustaf II Adolfs död 1632. Clemet Finne fick varken stubba- eller skatterätt till sitt nybygge.

 

Finnkila        Sigge och Jeppe Jonsson                                                                        1576-82 

1540                 Tyris eller Töres                                                                                     1582-90 

120 möh           Lasse                                                                                         1597-1603

                         Anders                                                                                       1601-02

                        Öde, togs under kronan                                                                          1603-08

                         Jöns Finne                                                                                 1610-27

                         Änkan                                                                                        1628

                         Clemet Finne                                                                             1613-37

                         Jöran Marcusson (finne)                                                                        1622

                         Nils, hustru Brita                                                                        1639-58

                         Nils Larsson, nämndeman, hustru Karin Andersdtr                   1655-87

                         Johan Nilsson, hustru Brita Andersdtr                                                    1687-1710

 

            Foto: Okänd.

 

            Inledningsvis ingick Finnkila i en grupp av gårdar under det gemensamma nam­net Kila[61]. Från år 1601 kallades gården Törsakila och från 1617 Finn­kila. Under de svåra åren vid sekel­skiftet 1600 ställdes hemmanet öde och över­fördes till "Kro­nan" år 1606. För krono­­fogden gällde det då, att snabbt få fram nya brukare.

            Jöns och Clemet var de finnar, som gav hemmanet dess nuvarande namn. Jöns var enligt mantalslängden gammal 1622. Även företrädaren Töres kan ha varit finne.

            Jöran Marcusson redovisades i mantal som dräng och knekt hos Cle­met Finne år 1622. Han var troligen son till den Marcus Finne, som tog upp Ska­te­rud 1601-08. Han kan även vara identisk med den Jöran Finne, som en­ligt Hova dom­­bok år 1631 slog Mårtens hustru i Sol­backen. Även Mårten/Martin var ett relativt vanligt finskt namn.

            En Clemet med hustru Malin redovisades i Åsterud 1640-44, en Clemet med hustru Ingeborg i Segolstorp 1648-51 samt en Clemet Finne ensam i Noltorp 1652-56. Den senare var 63 år 1653 och således född cirka 1590. I Segolstorp hade Ingeborg blivit änka 1642.

            Åsterud och Noltorp var denna tid frälse under Harald Posse på Rib­bingsfors. Clemet Finne kan då ha vandrat vägen från Finnkila via Åsterud och Segols­torp till Noltorp, där han fick sluta sina dagar hos sin föregående husbonde.

            Nils Larsson var son till Lars Andersson och Karin Ravelsdotter i Storkila. Fa­dern köpte enligt uppgift i Hova dombok 1684 Törsakila som skattevrak från Kronan 1635 och sålde sedan hemmanet till sonen Nils och hans hustru Karin år 1657. Hon var syster till bröderna Per, Lars och Sven Anderssöner i Gastorp.

            År 1685 inlemmades Finnkila som rote 117 i Norra Vads­bo kompani av Kunglig Skara­borgs regemente.

 

Gastorp         Öde                                                                                            1568-71          

1540                 Lars Svensson                                                                            1572-90

110 möh           Arvid                                                                                         1597-1617

                         Änkan                                                                                        1628

                         Anders Månsson, hustru Kerstin                                                            1613-55

                         Per Andersson, hustru Elin                                                        1615-41

                         Bengt                                                                                         1621

Bonde Persson, hustru Ingrid Larsdtr                                         1635-94

                         Nils Bengtsson, hustru Ingrid Andersdtr                                                 1653-58

                         Sven Andersson, hustru Kerstin                                                             1659-95

                         Michel Arvidsson, finne, hustru Sigrid Persdtr                           1680-85          

                         Lars Andersson                                                                                      1686-90 

 

            Gastorp var ett gammalt hemman. Det upptogs efter ödesmål år 1571 och dela­des på två hemman cirka 1613. De nya brukarna Anders Månsson och Per Anders­son kan ha varit gifta med döttrar till företrädaren Arvid.

            Anders Månsson hade sönerna Per, Lars och Sven samt döttrarna Brita, Karin och Ingrid. Sonen Per gifte sig i Myrhult med en dotter till (finnen?) An­ders Staffans­son. Själv blev Per svärfar till ryttaren och finnen Michel Arvidsson. Denne löste senare svär­­faderns del i Gas­torp och ville tränga sig in på hemmanet, vilket hustruns farbrö­der Lars och Sven sökte hind­ra. I tings­rät­ten avgjordes målet till de senares fördel, och ­Mich­el fick åter­vän­­da till Myrhult.

            Sonen Lars Andersson var född 1611 och befallningsman i Torpaskoga åren 1637-84. Torpaskoga var köpt till ärftligt frälse av Conrad Falkenberg. Byn utvecklades därefter till säteri och ökade snabbt i omfång genom köp av när­lig­g­an­de hemman och till­stånd av ägaren för torpare att slå sig ned på den angränsande allmän­ningen. I Torpaskoga eller Skagersholm, som blev säteriets namn, och dess grannskap var finnar rikligt före­träd­da. Befallnings­man­­nen Lars bör ha varit införstådd med det fins­ka språket, för att kunna sköta sitt upp­drag. Detta styrks även av, att han var måg till trolige finnättlingen Lars Helgesson i Torpaskoga, blev anlitad som edgångsman av trolige finnen Lars Månsson i Rosendalen år 1655, förut­om att hans dotter Gunilla två gånger var gift med finnar i Välevattnet i Finnerödja.

            Av Anders Månssons döttrar var Brita gift med Olof Amb­i­örsson i Brushult, Karin med Nils Larsson i Finnkila samt Ingrid med Nils Bengtsson från Gårdsjö. Finn­kila och Myrhult hade och övriga gårdar kan ha haft finnanknytning. Nils Bengtsson från Gårdsjö hade troligen en äldre broder med namnet Påvel. Påvel och Nils hade via sin moder Elin anknytning till Brus­hult.     

            Per Andersson hade sönerna Bonde, Olof och Tore samt döttrarna Ingiäl och Kerstin gifta med Lars Olofsson och Nils Bengtsson från Bålerud samt Inga gift med Jöns i Håtorp, Lyrestad. Sonen Bonde fick med hustru Ingrid nio barn och bland dessa två söner med namnen Anders respektive Michel. Den förre utmärkte sig som en av de mest vildsinta sällarna vid upp­roret i Bin­neberg år 1710, då kronobefallningsmannen Johan Wahrenberg torterades och mör­dades av pöbeln. Anders dömdes att halshuggas, krop­pen parteras och steglas samt hans huvud "slås på en påla". Han gick dock döden till mötes i Lidköpings torn, innan han, som landshöv­ding Carl Gustaf Soop angav saken för Kungl. Rådet i Stockholm, fick till­fälle att umgälla sitt rättmätiga straff.

            Sonen Tore Persson flyttade som gift till finnhemmanet Björkulla i Älgarås socken.

            Per Andersson i Gastorp var ombud för Arvid i Myrhult då denne år 1627 sålde sin gårds­part i Bråta till Sven Segolsson i denna by.

            Den tredje av byns gårdar var kronohemmanet Lilla Gastorp. Detta utnyttjades först som kyrkohemman, men från cirka 1620 som knektboställe. Här förekom bl a ryttaren Peder Arvids­­son 1641-55, vil­ken utnämndes till korpral år 1648 samt korpralen Erik Pers­son Humbla 1681-90. Den senare var från år 1654 soldat för Hum­le­torp, vilket då brukades av hans föräld­rar. Humletorp var upp­ta­get av Jöns finne.

            Erik Humbla stämdes till tinget i Hova år 1690 tillsammans med knektarna Sven Larsson i Nockerud och Bengt i Äspäng, Fredsberg för stölder vid Hovabron och Hägghult i Hova socken samt Valbäcken i Kåkind härad. Erik Humb­­la dömdes att återlämna vad som fanns kvar av det stulna, böta 14 da­ler och 14 öre silvermynt samt att mista sitt ämbete. Påföljande år var han död.

Byn Gastorps anknytning till finnbyar och gårdar som Myrhult, Båle­­rud, Björ­kulla,  Gårdsjö, Torpaskoga, Finnkila, Humletorp, Välevattnet och Rosen­dalen talar för, att betydligt fler finnar och finnättlingar än Michel Arvidsson kan ha gömt sig bland by­folket. Redan Arvid, som tillträdde ett troligtvis öde Gastorp vid sekelskiftet, kan ha varit finne. Efterföljarna Per och Anders kan ha varit mågar till densamme, och i så fall var finskt ursprung för dessa enbart en släktmässig fördel.

 

Lilla Gastorp. Foto: Rune Johansson 2004.

 

Guntorp      Öde                                                                                            1574

1540                 Hans, knekt                                                                               1575-90

100 möh           Ansten, hustru                                                                           1601-22

                         Hans Anstensson, hustru                                                                        1620-59

                         Olof                                                                                           1620-32

                         Ansten Hansson, knekt, hustru Marit Persdtr                             1638-1710

 

            Foto: Lennart Magnusson

 

            Guntorp var ett gammalt hemman, som efter ödesmål fördes in i knekthållet. Namnen Hans och Ansten skall vi snart finna ofta vara förknippade med finnar, även om Ansten inte tillhör de skogsfinska namnen.

            År 1635 löste Hans hemmanet, som då var ½ skatte, genom att lösa in sina tre systrars arvsparter. Av dessa var en, vars namn inte presenterats, gift med Sven Olofs­son i Bondetorp. Övriga systrar var Ingeborg gift med Olof Karlsson i Bårtorp samt Elin gift i Finnerödja.

            Ansten Hanssons hustru Marit var dotter till Per Persson och Sigrin Haralds­dot­ter i Delebäckstorp. Sigrin hade flyttat in till detta hemman från Hjälmkärr i Södra Råda.

           

Gårdsjö         Lars                                                                                           1559-88

1540                 Lars                                                                                           1601-07

165 möh           Bengt, hustru Elin Andersdtr                                                      1604-27

                         Änkan Elin med söner Nils och Anders                                                 1767-45

                         Påvel (Bengtsson)                                                                      1626-31

                         Påvel (Bengtsson), hustru Ingrid Ravelsdtr                                1638-45

                         Änkan Ingrid                                                                             1637-41

                         Dotter Rangela Påvelsdotter                                                       1645-53

                         Måg Olof Mattsson, hustru Ingrid Påvelsdtr                               1642-55

                         Anders Bengtsson, hustru                                                          1645-69

                         Gunnar Andersson, g m Anders änka                                        1674-90

                         Elin Påvelsdtr, änka                                                                   1682-93

                         Olof Påvelsson, hustru Karin Hansdtr                                        1680-1705

                         Nils Tohlsson, hustru Ingrid Andersdtr                                      1689-97

                         Påvel Olofsson                                                                          1700-26

                         Hindrich Jonsson, hustru Karin Jönsdtr                                     1706-09

                         Olof Påvelsson, hustru Sara Månsdtr                                         1712-53

 

            Bengts hustru Elin var dotter till Anders och Kerstin Persdotter i Åsebol. Hon var född 1579. Påvel bör ha varit son i hu­set, även om detta inte direkt fram­går av hand­lingarna. Sonen Nils var första gången gift med Ingrid Andersdotter i Gastorp 1652 och andra gången med Sisella Toresdotter i Fagerlid cirka 1670. En äldre broder till Nils med samma namn vigdes 1644 i Lyrestad vid Gunilla Månsdotter i Böck­ersboda. De bosatte sig i Äspäng, Freds­­berg. En tredje broder Anders stannade kvar på hem­­manet.

            I egenskap av ombud för moder Elin och hen­nes med­arvingar, sålde Nils Bengtsson  enligt Hova dombok 1640, deras gårdsdel i Brushult till Ambiörn Ravels­son.

            Anders Bengtsson hade barnen Bengt, Nils, Brita och Ingrid. Den senare vigdes 1689 med Nils Tohlsson och blev som änka år 1697 tillsammans med Nils halv­broder Jon Tohlsson i Bondetorp stämd av soldaten Lars Bruse i Brushult angående arv. Syskonen kom troligen från Åste­rud, där en Tohl var bosatt åtminstone 1658-67 och Nils Tohlsson 1680-89 innan han flyt­tade till Gårdsjö.

            Olof Påvelssons hustru Karin Hansdotter kom från Finnerödja.

            Åren 1680-90 blev rotebönderna Gunnar och Olof, änkan Elin Påvelsdotter samt Nils Tohlsson svårt terroriserade av soldaten Sven Larsson. Han bröt sig in i deras hem, misshand­lade dem, krävde mat, pengar och tjänster samt hotade dem såväl till livet som med att bränna upp deras hus. Han hade tidigare deltagit i stölder i byg­den, bland annat tillsammans med korpralen Erik Humbla från Humletorp/Lilla Gas­torp.   

            Den 3 november 1690 föll domen. Den löd:

 

Av alla ovan anförda skäl, fann rätten de förnämsta Momenta vara, att Sven Larsson över allt fört ett ogudaktigt och gudlöst leverne och efter egen bekännelse hårt och illa trakterat sin hustru, slagit och tyranniserat henne för att hon inte ville vara med honom i tjuveri, gjort våld, brutit dörrar och gjort åtskilliga hemgångar hos sina rotebönder, överfallit hela gästabudslaget för många år sedan och allt sedan continuerat i sitt arga leverne, gått in på bönderna i deras egna stugor med dragna knivar och blottad värja, slagit dem, deras hustrur och barn och alltså förbrutit mot Kungl. Maj:ts edsöre, i synnerhet har han tvenne resor förr för tjuveri och röveri varit straffad, först år 1680 på höstetinget och sedan 1685 på sommar- och höstetinget och nu med bekänt tjuveri tredje resan beslagen, så väl som vad hans hustru upptäckt samt vad han med pock och övervåld tagit från rotebönderna. 

   Sven Larsson kunde och borde efter Kungl. Maj:ts reglemente med gatulopp avstraffas, hemgångarna jämväl efter lag i Edsöresbalken, men som det större brottet övergår det mindre och straffordningen uttryckligen förmår i 3. §, att den som 3 resor stjäl och lag­li­gen beslagen varder, skall med liv umgälla och betala: ty dömes Sven Larsson för slika sina ostycken och tjuverier att mista sitt liv.

 

            En Påvel Bengtsson bosatt vid Paradisängen i Finnerödja avrättades år 1710 för sin medverkan vid upproret i Binneberg. Han kan ha varit född i Gårdsjö. Namnet Påvel levde länge i denna by. En Påvel Olofsson från Gårdsjö var brudgum i Älga­­rås 1710. En trolig son till denne, Olof Påvelsson, undertecknade en bouppteck­ning efter hustrun Sara 1751 samt förord­nades till uppsyningsman på Stora Tiveden 1753. Den sista aktiviteten visade, att vi i Gårdsjö har haft två Olof Påvelsson - farfar och sonson. När den förre slutade och den senare började är för närvarande höljt i dunkel.

            Hindrich Jonsson flyttade år 1706 in till Gårdsjö från Paradisängen i Finnerödja.

            Läge, namn- och kontaktmönster tyder på, att Gårdsjö kan vara ett av finnar åter­upp­taget ­­hem­man. Generna har då förts in via Bengt och Elin vid sekelskiftet. Bengt svara­de i början för betalning av tiondet, under det att Lars stod för hemmanet i jorde­boken. Finn­anknyt­ningen känns dock i detta fall inte så klar, som man av namn­mönstret hade haft skäl att vänta sig.

 

Hederna      Per Andersson, hustru Elin Hansdtr                                           1589-49

1589                 Anders, knekt, hustru                                                                1620-29

105 möh           Bengt Nilsson, knekt, bosatt Hävden 1622-28                           1627-32

                         Änkan Ingebor                                                                           1635-44

Måns Andersson, knekt, hustru Ingeborg Persdtr                                   1634-49

                         Aman, knekt, på Togh-43, hustru Anna, änka -45                  1640-46

                         Lars Svensson, hustru Ingrid                                                      1644-45          

                         Anders Larsson, knekt                                                               1646-49

                         Jöns Gälarsson, född Håhult 1620                                             1678-87

                         Anders Chrismansson, hustru Sigrin Andersdtr                          1678-97

 

            Foto: Författaren 2004. Byggnaden flyttad från Valaholm.

 

            Om Hederna berättade Hova dombok år 1649:

 

Hans N:de Wällborne Herre Carl Bondes Tiänare och Landbofogde, Well:ad  Jacob Bengts­­­­son gav till känna, att hans Nådig Herre hade bekommit H. K. Maj:ts Nådige Dona­­­tion på ½ hemman Hederna i Hova sn, varpå framlade Anders i Hungstorp ett Sahl. Högtärad i Åminnelse Konung Carls brev den 31 januari 1589, att såsom Per Anders­­son begärde upptaga av Stuppemark och till makt komma samma Torpeställe, därför skulle njuta 6 års Frihet och att det sedan för skatt skall läggas. Sedan hans barn och efterkommande, var efter annan, vara närmast att besitta samma torpeställe för årlig skatt och utlagor lika som skattejord.

            Och finnes att samma torp, igenom tillräknade arvingars oenighet och fattig­dom satt hemmanet öde till nästa trädesjord, likväl av Wellm:ete Herres Nåde och Gunst för deras fattigdom skull, till deras väl åtnöje har skänkt och givit dem för samma  …. rätt  …. 100 daler kopparmynt.

 

Av 1650 års dombok framgick, att Anders Persson i Hungstorp var måg i huset och gift med dottern Karin. Hon hade en syster Ingeborg bosatt i Hederna. Till dessa kom som arvs­berättigade även Elin Hansdotter i Hova (troligtvis modern) samt Måns Andersson gift med Ingrid Persdotter. Det kan då ha funnits tre systrar i familjen. Ingeborg mötte vi vid tinget redan 1632, då hon som trolig änka och ”hus­kvin­na” i Hungstorp anklagade Bengt i Hederna, för att denne i strängaste vinter­n skick­at hennes 12-årige son som skjutsdräng över Tivägen till Hova med för små skor. Pojken ­frös båda fötterna så fördärvade, att han i all sin tid blev krympling.

Persongalleriet i Hederna har luckor. Bengt i Hävden hade som knekt Hederna ”fritt” 1627-28 och Måns i Bjärke hade samma förmån 1634-35. Här har antagits att denne Måns hette Andersson och att han var gift med Ingeborg/Ingrid i hennes andra äktenskap. Detta är dock osäkert.

Anders Chrismansson var trolig son till Chrisman Andersson i Bårtorp 1637-58. Denne Chrisman flyttade sedan via Folkeberg till Näbben, där han kan följas fram till 1681.

Tidpunkten då torpet Hederna togs upp i kombination med hertig Karls stubba­rättsbrev talar för, att Per Andersson var finne. Användningen av torpet som knekt­hemman styrker detta förhållande. Under Bårtorp ovan framkom, att även Anders Chrismansson kan vara­ finnättling.  

 

Hulan                        1/8-hemman                                                                              1639

1636                 Anders Olofsson, hustru NN Olofsdtr                                       1649-53          

80 möh             Anders Jonsson, hustru Kerstin Andersdtr                                             1665-94

                         Olof Andersson, hustru Margareta Nilsdtr                                              1697-1710

 

            Foto: Lena Gribing 2004.

 

            Vid jordrannsakning angående bygdens hemman vid Hova ting år 1686 angavs Hulan vara upptaget för 50 år sedan. Detta bör då ha skett med tillstånd av Claes Horn på Ryholm, som år 1634 hade köpt Vallsjön och Vallsjöbol till frälse från kronan. I jorde­boken blev Hulan infört som frälsetorp år 1663 och därefter sålt av Horns måg Gustav Stenbock till Tord Bonde 1672. År 1685 blev Hulan reducerat från Vallsjö säteri och återfört till kronan. 

            Den 13 maj 1709 blev Margareta Nilsdotter samt soldathustrun Kerstin Olofs­­­­­dotter stämda för vidskepelse. De hade på avrättningsplatsen Hässlebräcka på Fägremo letat efter ben och aska samt skurit trä ur galgen för att skydda sin boskap för olycka. Detta ger då en antydan om kom­munikation med "Skogsfru Mielikke" från östra Fin­land. Soldathustrun fick umgälla brottet med att slita ris 5 par spö under det att Marga­reta med bättre betal­ningsförmåga fick sona  brottet med 40 mark silvermynts plikt.

            Hulan var inget typiskt svedjehemman. Det låg bördigt och lågt i en dalgång cirka 500 meter från och med utsikt över sjön Skagern. Läget medförde, att det i dom­böckerna emellanåt kallas "Hålan". Hemmanet låg dock kringgärdat av finnhemman som Högsten, Humletorp och Fager­sand. Även i övrigt var trakten starkt finnbetonad med närliggande hem­man som Sol­back­en, Saxhult, Kavlebron, Vallsjöbol och Vallsjön m fl - en bygd där det finska språket levde kvar länge. Om Hulan tillhörde samma kategori av bosättningar, vet vi inte. Kalevalatradition och namnmönster tyder dock på, att så kan eller bör vara förhållandet.

 

Humletorp    Jöns Finne                                                                                 1593-1602

1593                 Erik                                                                                            1602

150 möh           Öde                                                                                            1604-16

                         Hans, upptaget på frihet                                                                         1610-16

                         Olof                                                                                           1616

                         Änkan                                                                                                    1620-28

                         Anders                                                                                                   1621-22

                         Öde                                                                                            1624-25

                         Töres Eriksson, knekt                                                                1626-28          

                         Matts Nilsson Finne, knekt, fritt från skatt, edgångsman                        1629-41

                         Sven Mattsson                                                                           1631

                         Hans, hustru Ingeborg                                                                1642-45

                         Nils Mattsson, skytt, hustru Kerstin Toresdtr                             1645-91

                         Per, hustru Marit Bengtsdotter                                                    1646-86

                         Erik Persson Humbla, soldat                                                      1653-86

                         Anders, hustru Elin                                                                    1670-72

                         Töres Bengtsson           , edgångsman, hustru                                         1679-1705

                         Johan Persson, hustru Karin Månsdtr                                         1681-1711

 

            Foto: Lena Gribing 2004.

 

            Jöns Finne kan tillsammans med flera finnar ha fått stubbarättsbrev på Humletorp av hertig Karl år 1597. Torpet blev nämligen skattlagt samtidigt som Eriksbacken, Kavlebron och Kvarn­torp m fl i Finnerödja år 1601.

            Humletorp stod merendels öde åren 1604-25, även om flera försök gjor­des med hjälp av knektar och frihetsår, för att få någon att ta upp hemmanet på nytt. Först med Per och Marit blev detta möjligt. Per var född 1591. Han fick med Marit många barn och hemmanet skulle fort­sätt­ningsvis finnas kvar i släkten i flera gene­ra­tioner. Om Per och Marit var finnar eller finnätt­ling­ar, vet vi inte. Det känns dock rätt, att den, som denna tid slog sig ned bland finnar, hade med dessa gemensam bakgrund.

            År 1654 fick sonen och knekten Erik Persson disponera hemmanet fritt från skatt. Han ut­nämn­­des till korpral 1666, fick namnet Humbla 1677 och erhöll krono­hem­manet Lilla Gas­torp som boställe år 1682. Eriks öde som knekt förstärker intrycket, att familjen hade finskt ursprung.

            Matts Nilsson Finne var en av sex edgångsmän för Hans på Hallan år 1641. Detta styrker uppfattningen, att edgångs- och löftesmännen för rövarna vid Skan­­sen på Tivägen år 1634 var finnar.

            En Töres Bengtsson framträdde sporadiskt vid Humletorp. År 1679 var han ed­gångs­man för Olof Bengtsson i Bondetorp, som var anklagad för stöld och beryktad genom sitt svå­ger­­­skap med stortjuven Anders Bengtsson. År 1695 sålde Töres en sexton­del i hemmanet Ebbe­torp och 1705 fanns han med hustru i mantal i Humletorp. Denne Töres bör ha kommit från Bondetorp, där en per­son med samma namn stod som änkling 1777-78. Han försvann sedan från hemmanet och kan ha vigts en andra gång med någon av Pers döttrar i Humle­torp.

 

Hungstorp   Gärd, öde 1603-05                                                                    1601-14

1540                 Nybyggare, två familjer enligt jordeboken 1610                                    1610

80 möh             Staffan                                                                                       1613

                         Anders Persson, knekt, hustru Karin Persdtr                              1616-49

                         Ingeborg (Persdtr), huskvinna                                                    1628-32

                         Jon Simonsson                                                                           1666-68

                         Gälar Anstensson                                                                       1693

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

 

            Hungstorp var ett gammalt hemman, vilket angavs som ett helt skatte redan år 1540. I samband med de svåra åren vid sekelskiftet 1600 ställdes det dock öde och övergick i kronans ägo.

            Anders Perssons hustru Karin hade flyttat in från Hederna. När detta hemman år 1649 blev donerat till Carl Bonde ville han lösa ägarna från stubba­rätten. Mågen Anders Persson visade då upp hertig Karls stubbarättsbrev år 1589 till nybyggaren Per Andersson (se Hederna). Från Hederna kom troligen även huskvinnan Ingeborg, vilken år 1632 anklagade Bengt Nilsson i Hederna för att denne i strängaste vintern skickat ut hennes 12-årige son som skjutsdräng med för dåliga skor, så att pojken hade frusit sina fötter fördärvade.

             Karin Persdotter från Hederna var en relativt säker finnättling. Därmed faller även maken Anders med viss säkerhet in i samma etniska grupp. Namn­mönstret talar därutöver för, att fler personer än dessa i Hungstorp bör ha haft finsk gener i ådrorna. 

 

Håhult           Ambjörn                                                                                    1566-86

1540                 Änkan Ramborg                                                                        1581-83

145 möh           Torsten                                                                                      1583-1603

                         Mattias, gammal -22                                                                  1603-26

                         Bengt                                                                                         1604-30

                         Änkan                                                                                        1631

                         Giert/Gälar                                                                                 1620-37

Änkan Gunilla                                                                           1640-45

Måg Anders, hustru Elin Gälarsdtr                                             1640-45

                         Anders Finne                                                                             1622-27

                         Tomas                                                                                        1626

                         Knekthustru Ingebor                                                                  1631

                         Per, hustru Marit                                                                        1637-44

                         Öde, skattevrak ½ gård                                                              1647-52

            Per Gälarsson, hustru                                                                 1670-1700

                         Hustru Anna Chrismansdtr                                                        1678-79

                         Jon Töresson, hustru                                                                  1688-1705

 

            Foto: Lena Gribing 2004.

 

            Håhult var ett gammalt hemman. Det förekom i Svenskt Diplomatarium, ny serie 1:65 1401. I fogderäken­ska­per­na fanns det upptaget från 1540.

            Anders Finnes kvarn vid Håhult blev utdömd av Hova tingsrätt år 1627, efter­som den konkurrerade med och var till men för kronans kvarnar. Anders Finne med dräng stod upp­tagna som inhyses i 1622 års man­tals­längd utan angiven boplats. De nämnda kan då ha varit bosat­ta hos Matthias eller Gälar på Håhult. Drängens namn kan ha varit Tomas.

            En Anders Finne förekom i Sjötorp, Hova 1627-28. Det kan ha varit mjölnaren. Han kan tidigare ha varit bosatt i Noltorp åtminstone åren 1600-04.

            Per Gälarsson hade troligen brodern Jöns. En Jöns Gälarsson var bosatt i Hederna 1678-87. Han angavs vara född i Håhult 1620.

            Mattias och Tomas bör med hänvisning till namnmönstret ha varit finnar. Namnen Jon, Jöns, Per och Anders tillhör samma kategori. Även Gälar och Töres förekom emellanåt som finnar eller finnättlingar.

Håkankila     Erik                                                                                            1581-1603

1540                 Öde                                                                                            1604-08

110 möh           Per, hustru Ingeborg                                                                   1606-42

                         Håkan Eriksson, hustru Margit Eriksdtr                                     1615-41

                         Erik                                                                                            1617-28

                         Änkan Maret/Margit                                                                   1642-54

                         Erik, hustru och son                                                                   1645-46

                         Anders, hustru Brita, Anders 63 år -53                                      1645-58          

                         Per, soldat, hustru Barbro                                                          1646-47

                         Per, hustru Karin Persdtr                                                                        1648-58

                         Per Nilsson, hustru Marit Persdtr                                                            1658-89

                         Mattes, soldat, hustru Anna                                                       1648-52

                         Olof Jonsson, soldat, hustru Anna Eriksdtr                                1654-65

                         Nils Persson, hustru Brita                                                           1664-94

                         Jöns Bengtsson, ryttare, hustru Marit Jonsdtr                             1664-77

                         Anders Tohlsson, hustru Ellika Persdtr                                      1674-1705

 

            Håkankila kallades före 1622 enbart Kila. Detta år började det kallas Eriks­kila för att  år 1642 växla till det nu kända namnet Hå­kankila.

            Av Hova dombok framgick, att Håkans hustru Margit Eriksdotter år 1625 löste ut tre systrar från det, som då kallades Erikskila. En syster till Mar­­git var mor till Måns i Dele­bäck. Fader till syst­rarna bör då ha varit den Erik, som tog sig an hem­manet 1581. Såväl Erik som Håkan trädde till hemmanet, sedan detta en tid legat öde och un­der perio­­der av stark finnin­vand­ring. Håkan var samtida med och gran­ne till finnarna Jöns och Cle­met på Finn­kila.

            Nybygget och avgärdahemmanet Äspelunden togs år 1637 upp från stubben på skatte­hemmanet Kilas ägor av Nils Eriksson. Han torde ha­­ kom­­mit från Erikskila.

            År 1664 beskylldes Marit Jonsdotter av hustru Brita för att ägna sig åt signerier[62]. Vi kan då misstänka, att ryttarhustrun tillämpade medärvda Kalevalatraditioner.

            Följande år fick Anna Eriksdotter släktens tillstånd att köpa en halv gård på hem­ma­net. Hon var troligtvis änka efter Olof Jonsson och kan tidi­­ga­re ha varit gift med soldaten Mattes.

            Anders Tohlsson löste år 1685 en broder och två systrar i hemmanet. År 1691 löste han även ut änkan Marit Persdtr och blev på så sätt ägare till en halv gård i Håkankila. En son till den senare var inskriven vid sadelmakarämbetet i Stockholm.

            Eriks-/Håkankila och Äspelunden kan mot denna bakgrund, liksom Törsa-/Finnkila, ha haft finska inslag bland åborna.

 

Häggebo       Nils Esbjörnsson, hustru Marit Persdtr                                       1626-33

1620                 Olof Laggare, hustru Margareta                                                 1645-49

150 möh           Esbjörn Michelsson, hustru NN Olofsdtr                                               1653

                         Måns Månsson, knekt                                                                1656-86

                         Per Torstensson, knekt                                                               1663-83

                         Lars Svensson                                                                            1686-1705

                         Helge Svensson                                                                                      1691-94

 

            Häggebo redovisades inledningsvis i Hova dombok med åbon Nils Esbjörnsson åren 1626, 1627 och 1633. Nils sålde denna tid sin hustru Marit Persdotters arvs­parter i Järpegården, Hova by och i Brushult. När familjen tillträdde respek­tive lämnade hem­manet framgick inte.

            Häggebo köptes från kronan av Claes Horn på Ryholm omkring 1640 och stod infört i dennes man­talslängd under Vallsjö säteri år 1649. Åbo på torpet detta år var Olof Laggare. I jordeboken infördes Häggebo som frälsetorp 1663. Det såldes av Horns måg, riks­ami­­ra­len Gustav Sten­bock,  till Tord Bonde år 1672.

            Esbjörn Michelsson sålde på motsvarande sätt som Nils Esbjörnsson år 1653 sin hustrus arvedel i Bjärke till brodern och svågern Nils Olofsson i detta hemman för 10 daler kopparmynt. Han kan i likhet med sina efterträdare ha varit knekt.

            Knekten Måns Månsson var en gång generös med sin tobak. Följden blev oväntad. Domboken fick del av förloppet.[63]

 

Samma dag fordrades för Rätten Måns Månsson i Häggebo och anklagades av hustrun Marit i Orrkullebäcken, för att han hade slagit hennes man Jonas Jonsson den 30 sist förledne, som efter 4 timmars förlopp blev död av samma slag. Hur dråpet sig tilldragit blev ransakat som följer.

   Först om söndagsmorgonen för än folket gick i kyrkan, gick nämndeman Erik i Torpa­skoga, Jöns i Orrkullebäcken, Måns i Häggebo och Jonas Jönsson, som döden led, in på Finnerödja krog och köpte sig vardera ett stop öl. När de druckit ur dessa gick de till kyrkan. Efter predikningen gick de tillbaka till krogen igen, tagande med sig ett par andra karlar, Hans i Backerud och Jonas Svensson i Paradistorpet. vilka delade sig i två grup­per, så att Erik, Jöns och Hans blev sittande i en sal och Jonas skräddare med Jonas Svensson och Måns i Häggebo i en kammare och de köpte vardera sitt stop öl.

   När de nu så druckit, tog Måns ut sin Tobakstunna och gav Jonas skräddare och Jonas Svensson tobak. Sedan förvarade han tobakstunnan i sina handskar, som han höll under armen, och förgatt sedan i sin dryckenskap var han gömt densamma och började fråga dem i kammaren om någon visste var hon var, till vilket de nekade. Då gick Måns in i salen och frågade efter samma tobakstunna, då Jonas Jonsson kom in från kammaren och satte sig hos sin svärfader Jöns i Orrkullebäcken. Personerna i salen svarade att de  inget visste om tunnan, men då föll densamma ur handsken och ner på golvet.

   Jonas Jonsson, skräddaren, sade då: Du har skyllt oss för din tobakstunna, nu vore väl om du gav oss en kanna öl, dig i så måtto till straff. Måns sade då att han inga pengar hade och gick därmed ut på gården. Under tiden sade Erik till Hans, att han skyllde mest dig för tobakstunnan, varvid Hans frågade, gjorde han det, då Erik svarade, Ja.

   När Måns sedan kom in, frågade Hans honom, skall du skylla mig för din tobakstunna, då Måns svarade, jag skyller dig intet. Hans svarade, så sant tager dig den och den och skuffade Måns emot bänken, då denne tog till en kulle forck[64], omkring två finger tjock och slog mot Hans och träffade honom på armen så att den blånade, dock icke fullkom­me­li­gen slagit som ärnat var, eftersom bem:te skuddade med änden emot väggen.

   Då sprang Jonas Jonsson upp och gick emellan dem, sägandes intet så, karlar, varvid Måns steg tillbaka och slog med samma forck tvåhändes andra slaget och träffade Jonas Jonsson vid högra örat, så att Jonas lutade därvid, som ville freda och bloden gick genom det andra örat.

   Då sprang Jonas, som slaget fick, Måns i håret och slog honom i golvet, var efter han gav honom några munslag och sparkade honom i sidan. Där efter höll de andra Jonas fast så länge, att Måns kom undan.

   Därefter satte de sig och drack endast ett stop öl, då Jonas inte kunde dricka mera och klagade mycket över slaget, som han fått vid örat, vilket han även gjorde för sin hustru, som kom dit och som han med svärfadern följde på hemvägen. Men när han kommit ett litet stycke från Finnerödja, orkade han inte längre utan lade sig bredvid vägen ej talande många ord utan bad om en häst, att hjälpa sig hem med, hela tiden hållandes handen vid örat där slaget träffat och så omsider på samma plats avled.

   Att alltsammans så hänt bekände vederparterna jämte vittnen för rätten, vilket även dråparen själv tillstod, varför saken hemsköts till häradsnämnden att döma, vilken först konstaterade att dråpet skett genom Måns Månssons handaverkan, men dock inte med hans vilja, ty slaget som den döde bekom var ärnat den andre eller Hans, men dock borde Måns sig bättre vaktat, emedan båda stod för hans ögon, och i så motto att han har rest vapen oträngd att vilja skada, har slaget taget den andre.

   Fördenskull prövades samma dråp att vara våda i vilja verkom efter 1 Cap dråp med våda och alltså Måns förverkat sitt liv, men efter Guds Lag i Genes. 9 v. 6. Exod. 21 v. 12 och Sveriges Lag dråpmål med vilja L.L. 2 Cap. Nåden hemställes Höglofl. Kungl. Hov­rätten uti all underdånighet och ödmjukhet, är och bem:te Måns i Häggebo en Enfaldig karl och därtill övertalat måläganderna, att ge dem 50 Dlr Smt var med de samtliga är försonade och för den skull till Höglovl. Kungl. Hovrätten en ödmjuk förbön hemställa....

 

            Måns återkom till Häggebo och fick således i detta fall nåd. Om han var finn­ätt­ling vet vi inte. Att han saknade förfäder i Häggebo och var uttagen till knekt kan dock tyda på detta. Samröret med finnar på krogen före och efter kyrkobesöket styrker där­ut­över, att det mellan dessa personer fanns någon form av gemenskap. Svenskar och finnar gick denna tid troligtvis skilda vägar.

            Säkra finnättlingar bör däremot kolaren Jöns Simonsson och dennes måg, den dräp­te skräddaren Jon Jonsson, ha varit. Trolig finnättling var Jonas Svensson i Para­distorpet, vilket i detta fall bör läsas som Paradisängen. Samme man stod senare i längderna under namnet Jöns Svensson. Mer vansklig etnisk bakgrund hade nämnde­man­nen Erik Svens­son från Torpaskoga. Han kom nämligen tillsammans med syskonen Bengt i Bråten, Nils i Hävden och Gunilla i Slottsbol in till Slottsbol i början av århund­radet från Väggetorp i Amnehärad, där fadern Sven Eriksson hade sålt sin arvspart år 1609. Slottsbol, Bråten och Hävden upplevs som stabila finn­hemman. Kopplingen till det gamla bondehem­ma­net Väg­getorp är svår att förklara. Anknytning till Finland bör dock finnas i någon form.

 

Hägghult      Bryniel, hustru                                                                           1606-21          

1606                 Änkan                                                                                        1621-30

130 möh           Hemming                                                                                   1621-30

Lars, hustru Kerstin                                                                   1628-45          

Sven Andersson, soldat, nämndeman, hustru                            1665-99

                         Erik Jonsson, hustru Kerstin Larsdtr                                          1682-83

                         Olof Nilsson, knekt                                                                   1682-94

                         Sven Larsson, hustru Margareta Larsdtr                                                 1689-90

 

            Hägghult stod fram till år 1627 redovisat som en kronotomt, vilket visar dess svedje­karaktär. Namnet Hägghult växlade inledningsvis med varianterna Häggebacken och Höge­backen. I jordeboken blev hemmanet infört som ¼ kronohemman år 1636.   

            Erik Jonsson lejde år 1682 Olof Nilsson som knekt för hemmanet.

Bryniel och Hem­ming före­kom som nybyggarnamn. En Bryniel var t ex bosatt i ett nyupptaget Vallsjön åren 1601-28. En Anders Brynielsson i nybygget Posse­borgan fick passer­brev till drottning Kristina år 1613.  Resan avsåg då troligen hemmanets stubbarätt.

 Bryniel ingick inte i det finska namnmönstret. Tidpunkten vid sekel­skiftet 1600 med missväxt och pest i landet samt hemmanens svedjenatur lämnar dock besked om, att nämnda personer bör ha varit inflyttade finnar.

 

Häljatorp    Skattehemman                                                              

1463[65]              Ingvald, knekt                                                                            1586-90

80 möh             Olof                                                                                           1580-86

                         Börge                                                                                         1590

                         Sigge                                                                                          1597-98

Per, öde, överfört till kronan                                                      1597-1605

Erik, knekt                                                                                 1597-1608

Jöns, öde -03-04                                                                                    1600-04

Hemming, öde -08, -11, -13-14, dagkarl, husfattig[66]                  1606-17

Bengt Nilsson, hustru Marit                                                       1608-18

                         Nils Nilsson, löftesman, hustru Elin                                           1618-55

                         Nils Jonsson, knekt                                                                    1622-27

Nils Andersson, knekt                                                               1622-29

Truls Svensson Duse, knekt                                                       1625-28

Jöns Ersson, knekt                                                                     1625-28

Staffan, inhyses                                                                                     1628

Öde                                                                                            1630-32

Jon, hustru Anna                                                                       1635-45

Bengt Persson, hustru Marit Nilsdtr                                            1644-57

                         Per Eriksson, hustru Ingiell Nilsdtr                                             1648-93

                         Jöns Bengtsson, hustru (se Bårtorp)                                           1680

                        

Frälsehemman (Östergården)

                         Björn                                                                                         1580-89

                         Tord, halvt öde -04                                                                    1590-1607

                         Chrisman Tohlsson, löftesman, hustru Kerstin                          1600-45

                         Tohl Chrismansson, knekt, hustru Karin                                                1640-60

 

                         Kvarnen(Kvarnhäljatorp)

                         Jöns Mölnare, öde -08                                                               1601-08

                         Jon  Mölnare                                                                              1613

                         Sven Mölnare, från Värpe                                                         1622

                         Håkan Arvidsson Mölnare, löftesman, öde 1632                                   1622-50

                         Jöns Mölnare                                                                             1626-35

                         Per Mölnare, hustru Marit                                                          1645

                         Nils Arvidsson, fiskare, hustru Gertrud Andersdtr                                 1649-65

                         Lars Jonsson, hustru Karin                                                        1655-58

                         Lars Larsson, hustru Ingebor Larsdtr                                         1668-85                                    Nils Jansson, mjölnare                                                               1673-89

 

            Västerhäljatorp. Foto: Okänd.

Nedre Kvarnstugan. Foto: G. Heurlin 1905. Hova-Älgarås nr 1, s 56.

           

            Häljatorp var en gammal by. År 1559 innehöll byn tre hela skatte och ett helt frälse­hemman. Det senare bestod från början av Österhäljatorp med kvarn och såg i Hovaån. Namnet byttes senare mot Kvarn­hälja­torp, vilket först förekom i Hova dombok år 1626. Även skatte­hem­­manet Västerhäljatorp blev senare köpt som frälse under Gudhammar.

            Omsättningen av brukare, åbor och knektar var stor i Häljatorp under förra hälften av 1600-talet. Skälen till att gårdarna ofta ställdes öde var enligt räkenskaperna utskrivning av knektar, svår gäst­ning samt skjutsning över Tivägen. Härtill kom den missväxt och pest som drabbade byg­den i anslutning till sekelskiftet 1600.

Antydan om inslag av finnar i byn ger bland annat det stora antalet knektar, löftes­männen Nils, Chrisman och Håkan Mölnare för rånaren Jon Jonsson i Paradis år 1635-38 samt Nils Eriksson i Äspe­lunden då han gick i löfte för Per Eriks­sons böter år 1657. Nils och Per kan ha varit bröder och Per Eriksson i så fall troligtvis född i Eriks-/Håkankila 1605. Han angavs i domboken år 1684 vara 79 år gammal.

            År 1660 blev Per Eriksson dömd att avrättas för dubbelt hor med en knekt­hustru i Bår­torp, vars man några år tjänstgjort i fiendeland. Pers egen hustru Ingiell in­ställde sig emellertid i rätten med tio minderåriga barn och bad för mannens liv. Aktio­nen hade önskad verkan. Per fick nåd i högre instans.

            Femton år senare (1675) figurerade familjen åter vid tinget. Då hade Pers söner Sven, Bengt och Per slagit ihjäl Erik Nilsson från Mossebo i Finnerödja på Hova mark­nad. Bröderna döm­­des mista livet.

            Kvarn och såg finns angivna på Kietell Felterius karta år 1655. Mjölnarna framträdde dock tidigare. Nils Arvidsson kan från början i likhet med Håkon Arvidsson ha varit mjöl­­nare. År 1655 angavs han dock som Fru Christina Lillies fiskare. Nils hustru Gertrud hade en syster Anna gift i finnhemmanet Björkulla i Älgarås. I grann­gården Värpe fanns samma tid en Bengt Arvidsson. En son till denne med namnet Arvid blev inskriven som soldat, men undgick ödet genom att åta sig rollen som salpe­ter­­sjudare[67] – ett annat typiskt finskt yrke.

Arvidsönerna var av samma ålder och kan ha varit bröder. En Arvid i Kroppfjäll 1625-40 kan ha varit deras fader. Allt tyder på att byn Häljatorp under 1600-talet, genom rege­ments­chefen och översten Per Hårds kontakter och förmedling, blivit relativt välförsedd med finnar eller finnättlingar.      

             Lars Jonsson fick år 1655 disponera sitt hemman fritt enligt adliga privilegier. Donator var Per Hårds änka Fru Christina Lillie på Gudhammar. Året innan hade hon beviljat sin landbo Per i Häljatorp tre års frihet för att bygga upp sitt nedruttna hemman.

 

Högebron     Anders Nilsson, gammal 1622                                                   1600-27

1593                 Erik                                                                                            1604-06

100 möh           Två änkor                                                                                  1609

                         Olof, knekt, gammal 1622                                                         1610-22

                         Öde                                                                                            1624

                         Hindrich Persson, knekt, från Sjötorp, Hova                             1628

                         Olof, edgångsman, hustru Ingeborg                                           1629-42

                         Sven Olofsson, knekt, hustru Karin Andersdtr                          1640-67

                         Änkan Karin Andersdtr                                                                          1667-70                                    Styvson Olof ihjälslagen                                                                        1640

                         Olof Svensson, knekt i stället för sin fader                                1648

                        Per Nilsson, hustru Elin Larsdtr                                                 1652-75

                         Anders Håkansson, knekt, hustru Anna Jonsdtr                                     1660-85

                         Son Nils Andersson                                                                   1674-75

                         Bengt Svensson, knekt, g m änkan Karin                                               1670-82

 

            Foto: Okänd.

 

            Högebron infördes i jordeboken som ett skattetorp 1601. År 1607 utökades det till ett fjärdedels och 1627 till ett halvt skattehemman.

            År 1632 framträdde Olof i Högebron som edgångsman i tolv-mannaed för finnsonen Hindrich Thomasson i Kåhult, Lyrestad, då denne var anklagad för att ha fällt högdjur. Hindrich friades. Edgången tyder på, att även Olof hade finskt ursprung. 

Per Nilsson löste änkan Karins åttondel i börd i hemmanet år 1654. Hon kan ha varit dotter till den Anders Nilsson, som tog upp hemmanet från stubben. Bördsrätten grundades troligen på Pers hustru Elin Larsdotter och hennes morföräldrar Lars Andersson och Marit i Bres­­torp.

            Anders Håkansson var lejd som soldat av Nils Jonsson i Finnkila. Han vigdes år 1663 med Anna Jonsdotter från Håtorp i Lyrestad.

            Karin Andersdotter fick vid tinget i Hova 1675 rykte om sig att vara trollkunnig. Hon hade nämligen lärt konan Karin i Måkerud, att bitar av stålegg kunde hjälpa den, som var instämd till tinget (se Västansjö, Finnerödja). Samma år kunde hon dock inte tillsammans med sonen Nils lösa familjens 1/8 i Högebron. Hon förklarade sig då beredd att överlåta skatterätten på Gustav Posse. Kronan övertog dock åttingen troligtvis på grund av skatte­rest. Den såldes sedan av kronan i börd till Olof Larsson och Nils Svens­son i Brestorp samt Lars Nilsson i Grimstorp och Ingrid Nilsdotter i Boåsen, Lyre­stad. Olof Larsson löste några år senare ut sina släktingar. Bördsrätten var grundad på Karin Anders­dotters trolige broder Lars Andersson i Brestorp eller alternativt på dennes hustru Marit.

            Tydlig finnättling på hemmanet var knekten Hindrich Pers­son från Sjötorp. Han åter­kom inte efter år 1628 och kan antagligen räknas in bland de 35 000-40 000 soldater, som stupade i Östersjöprovinserna i början av 1600-talet.

            Fler finnättlingar än Olof och Hindrich bör dock gömma sig under Högebron. Tid­punkten då torpet togs upp, namnmönstret, trollkonsterna, det stora antalet knektar på hemmanet samt anknytningen till Brestorp och stubbarättshemmanet Boåsen talar för detta.

 

Högsten         Hindrich Finne                                                                          1609

1609                 Mattis Hindrichsson Finne, hustru Elin                                     1616..89

95 möh             Clemet Hindrichsson, knekt                                                       1627-35

                         Hindrich Hindrichsson Finne, hustru Karin                               1627-48

                         Mattes, hustru Karin                                                                  1642-45

Dotter Brita                                                                                1642

                         Oluf Mattson, hustru Gunnela                                                   1671-1705

                         Gustav Olofsson, hustru Elin                                                     1700-21

 

            Foto: Lennart Posth 1998.

           

            Mattis Hindrichsson angavs i Hova dombok år 1685 vara son till den finne, som först fick hertig Karls tillstånd att svedja på Tiveden. Uppgiften är svår att påvisa, efter­som någon passande Hindrich ej påträffats på Tiveden före Paradisbornas ankomst. Mat­tis var för övrigt född så sent som 1601, vilket bör kunna tas till intäkt för att dombokens upp­gift var fel.

            Högsten användes i knekthållet och var under lång tid oskatt­lagt. Från 1624 var det för­länt Johan Posse, som då disponerade sätesgår­den Gudhammar med frälsehem­ma­nen Kropp­fjäll, Mell­­­­­­torp, Noltorp m fl.

            Mattis redo­vi­sades sporadiskt i Högsten åren 1616-1622, 1637, 1657-58, 1661-62, 1670-75 samt 1684-85. Luckorna i bosättningen kan be­ro på att han blivit uttagen till knekt, varvid han som Mattis Finne fick lön från Bråta och Backen 1628-29­. Han kan då ha varit bosatt vid Grinden under Gudhammar. 1647-53 var Mattis med hustru Elin bosatt i Vallerud. Åren 1662-65 stod han som skytt hos Jöran Hård på Gudhammar och år 1668 troligen som rättare på Kroppfjäll. Såväl Högsten som Valle­rud och Kroppfjäll var frälse under Gud­hammar.

            Hindrich Hindrichsson omtalades i en roteringslängd år 1648 som finne i Högsten. Familjen innehöll därmed troligtvis bröderna Mattis, Clemet och Hindrich. För Hindrichs del kan en koppling till hemmanet Sjötorp även föreligga. En Hindrich samt en Hindrich Hind­richsson, skytt fanns här 1634-53. Även Sjötorp lydde under Gudham­mar.   

            År 1672 förekom en oväntad uppgift om Mattis i Hova dombok. Där stod:

 

Mathes Hindrichsson Skiötts livstidsfrihet under Gudhammar oriktig eftersom bevisligen är, att han Mathes är för 12 år sedan skriven som soldat och för 2 år sedan till Göte­borgs garnision förd.

 

            Mattis var nu över 70 år gammal och ej användbar som soldat. Här har han blivit förväx­lad med namnen Mattes Hind­richsson från Sjötorp i Hova. Om den senare fanns en uppgift, att han år 1656 som soldat för Dele­bäck blivit ersatt av Lars Larsson. Denne Mattes fanns sedan i Sjötorp 1667-68. Två år senare blev han tydligen på nytt inskriven som soldat och förd till Göte­borg. I ett nö­t­skal visar detta hur finnarna hanterades. Finnen själv var utan talan. Att många rymde från tjänsten var kanske inte så märkligt.

Skönt att se är dock, att herrskapet Hård på Gudhammar tog påfallande väl hand om inte bara finnen Mattis, utan om fler av sina underlydande när torparna själva inte orkade längre.

 

Högsåsen/  Lars Michelsson, knekt, hustru Ingegerd                                                1618-53

Höksåsen      Erik, ogift                                                                                  1640

1611                 Lars Svensson, hustru Ingrid                                                      1642-80

216 möh           Joen Larsson, son till Lars                                                         1653-55

            Anders Andersson, edgångsman, hustru Ingeborg                                  1666-67

            Gustaf Svensson, hustru Kerstin Svensdtr                                              1670-1713

                         Olof Larsson, hustru Ingeborg                                                   1693-1709

 

            Högsåsen med Eva-eken. Foto: Lena Gribing 2004.

 

     Högsåsen ligger på en av Tivedens högsta höjder­, 216 möh, med vid utsikt bland annat mot Billingen, Kinnekulle och Vänern. Platsen ligger på gränsen till Finnerödja. Området är numera naturreservat förvaltat av Gullspångs kommun med skidbacke, skidspår, strövstigar och raststuga. Torpet infördes i jorde­boken som ett skatte­hem­man genom jägmästa­ren Erik Krab­­bes medverkan år 1631.

            Nybyggaren Lars Michelsson svarade enligt 1648 års rote­rings­läng­d för knektlöningen till Jon i Hult. Namnet bekräftade därmed, det man på förhand anade eller nästan visste, näm­ligen att den, som tog upp detta hemman, måste ha varit svedjefinne. Såväl Lars som Michel var säkra namn i den finska namnfloran. Erik Krabbes insats förstärker intrycket.

            Joen Larsson, född cirka 1640, var från år 1657 bosatt i Nolmarken, Paradis.

            Anders Andersson ställde år 1666 upp som laggärdsman för Töres i Slottsbol. År 1667 fick han plikta för 4 svedjor.

 

Kroppfjäll     Hemming                                                                                   1583-1627

1542                 Staffan                                                                                       1604-08

80 möh             Arvid                                                                                         1625-40

                         Jöns Knutsson, gårdsfogde, hustru Gunborg                              1638-49

                         Mattes Svensson, hustru Källin Månsdtr                                                1642-44

                         Jöns Andersson, hustru Sigrin                                                    1642-91

                         Ivar Andersson, hustru Kerstin Töresdtr                                                1644-55

                         Staffan, hustru Ingeborg                                                                        1644

                         Börje, soldat, hustru Sisela Jonsdotter                                        1656-58

                         Mattes Hindrichsson, rättare                                                      1668

                         Nils Hindrichsson, hustru Sara                                                   1670-72

                         Sigfrid (Finne)                                                                           1674-78

 

Foto: Okänd.

 

            Kroppfjäll var gammalt frälse och lydde i likhet med bl a Nol­torp under Gud­ham­mar. Namnmönstret tyder på att flera av hemmanets brukare bör ha varit finnar. Frälsets medverkan eller engagemang i invandringen är här tydlig. Intressant är namnet Arvid, som saknas i det finska namn­mönstret, men som så ofta framträder i sammanhang med finnar. Denne Arvid kan even­tuellt ha varit far till de Arvidsöner, som senare framträdde i angränsande Hälja­torp och Värpe.

            Mattes Svensson med hustru Källin eller Kärlig Månsdotter flyttade år 1645 till svär­fa­dern Måns Svenssons hemman Råglanda i Amnehärad. Där fortsatte han vid sidan av bruket av hemmanet sin hustrus fäders yrke som laxfiskare i Gullspångsälven. Mattes hade en broder Måns Svensson på Kullen i Hova socken. Denne var från början sko­makare och gift med en gäst­givardotter från Torved i Lyrestad. Kombinationen av yrken och namn talar för att såväl bröderna  som deras hustrur bör ha haft invandrarbakgrund.

            Ivar Andersson blev ihjälslagen av Olof Bengtsson i Delebäck år 1655. Dådet orsakades av att parterna kommit överens om ett bössköp och druckit köpskål. När Ivar skulle gå ångrade han försäljningen och tänkte ta bössan med sig. Sinnet rann då på Olof, som slog Ivar i huvudet med bössan. Ivar avled tre dagar senare. Olof dömdes till döden, men familjerna enades och bad för dråparens liv. Han friades. Olof dog år 1716 100 år gammal och blev därmed en av de äldsta personerna i  byn Delebäcks kända historia.

            Soldaten Börje flyttade in till Kroppfjäll från Noltorp. Även detta torp var ofta brukat av finnar. Börje kan ha varit född i Laggåsen. Nils Hindrichsson var såväl före som efter år 1671 bosatt på finnhemmanet Sjötorp i  Hova socken.

            En Sigfrid Finne betalade 3 daler 16 öre kopparmynt i Hova kyrka 1674. Det bör ha varit sam­me man, som med hustru var verksam på Kroppfjäll 1675-78. Denne Sigfrid torde ha varit son till Sigfrid Eskilsson Finne i Kyrkhävden, Finnerödja.

 

Kullen            Måns Jonsson, nämndeman                                                       1581-1628

1540                 Simon                                                                                        1586-87

90 möh             Lars Persson, hustru Elin Hemmingsdtr                                     1620-39

                         Lars Månsson, hustru Elin                                                         1620-38

                         Änkan Elin, dtr Karin                                                                1640-45

                         Jon Larsson, hustru Marit                                                          1642-49

                         Måns Svensson, hustru Margareta Eriksdtr                                1645-80

                         Sven Månsson, hustru Elin Bengtsdtr                                         1670-1710

 

            Hemmanet Kullen bestod under 1600-talet av två halvgårdar. Måns Svensson tog upp den ena av dessa, sedan den en tid stått öde och som skattevrak övertagits av kronan. Måns kom från Amnehärad, där han tidigare varit skomakare. Han var gift med Mar­gareta Eriksdotter från Torved i Lyrestad. En bro­der till Måns, Matthes Svensson, vigdes år 1644 med Källin eller Kärlig Månsdotter och var några år verksam på Kropp­fjäll innan famil­jen flyttade till svärfaderns hem­man Råglanda i Amnehärad.

            Måns äldste son Erik vigdes 1669 med Kerstin Månsdotter på Boåsen i Lyre­stad, ett stubba­rättshemman med finnanknytning på allmänningen Bröten. Andre sonen Sven, var en kort tid förord­nad som skytt och skogvaktare. Han var gift med en av Bengt Svenssons döttrar i Gullberga. Detta torp var upptaget efter tillstånd av Harald Posse i öde­­mark i anslutning till Val­mos­sen. Sven blev genom detta gifte svåger med Anders i Gullberga, senare bosatt i Dum­pen, Olof Tohls­­son i Rud, Lars Olofsson i Geten och Sven Lin­nars­son i Agn­sundet - alla relativt ny­upptagna torp i ensliga och öde lägen på skogarna under Ribbings­fors i Amnehärad.

            Sven Månsson var en olycksfågel. Efter bara ett år förlorade han sin skog­vaktarsyssla efter olaga jakt och ohemula beskyllningar mot blivande kollegor. Han stod ofta vid tinget på grund av onö­di­ga instämningar av grannar och släk­tingar. År 1710 avslutade han sin karriär, sedan han tillsammans med tre kumpaner, brutit sig in i Älgarås kyrka och stulit dess kyrkkassa. Han avled av pest i Lidköpings kro­no­fäng­else samma  år i avvaktan på en trolig dödsdom.

            Inget har framkommit, som visar att personerna i anslutning till Torved, Kul­len, Råg­lan­­­da, Boåsen, Dumpen och Gullberga skulle ha haft finsk anknytning. Yrken som gästgivare, skog­vaktare, skytt, sko­makare och fiskare samt bo­sättning på nybyg­gen och öde­hem­man tyder dock på, att så kan eller bör vara fallet.

 

Kullerud        Anders, gammal -22                                                                  1620-31

1615                 Änkan                                                                                        1637

120 möh           Nils, knekt                                                                                 1626

            Öde                                                                                            1634-35

                         Nils                                                                                            1638

                         Håkan, hustru                                                                            1640-41

                         Anders                                                                                       1644-53

                         Jöns Olofsson, hustru Anna Jonsdtr                                          1653-1705

                         Lars                                                                                           1674

                         Töres Olofsson                                                                          1676-83

                         Sven Olofsson, knekt                                                                1681-91

 

            Kullerud nämndes första gången i en boskapslängd år 1620. Det bör då ha varit upptaget några år dessförinnan. I jordeboken blev det intaget som ett kronotorp 1628.

            Kullerud ligger i ett område med tidig finnbebyggelse. Hit hör Högsten, Fager­sand, Humle­torp, Anderstorp, Bahult, Håhult och Vallerud. Dessa hemman låg till viss del inom Gudhammars intressesfär, och år 1641 blev Kulle­rud köpt som frälse under detta säteri. År 1672 förärade Jöran Hård på Gudhammar Kullerud som livstids­dona­tion till sin smed. Smeden bör ha varit den Jöns Olofsson, som satt på hemmanet fram till 1705.             

            Jöns son Olof vigdes cirka 1680 med Anna på Hävden. När Olof dog ett par år senare, tog farföräldrarna till sig den 1½ år gamle sonsonen Olof.

            Jacob Lenck d.y. var gift med Hele­­na Christina Hård från Gud­ham­mar. De byggde ut Vallerud med underliggande Kulle­rud till Valaholms säteri åren 1688-96. Efter änkans död, såldes säteriet inklusive Kullerud till Peter och Magdalena Scheff­er. Den senare lät anlägga kavel­bro mellan Vala­holm och frälse­­hemmanet Kulle­rud år 1756.

            Om någon mer än säteriägaren Jacob Lenck, vars morfars mor var Constantia Eriks­dotter, var finne eller finnättling, vet vi inte. Lars, Olof, Jon och Anders var dock vanliga finska namn. Därutöver talar tidpunkten för när hemmanet togs upp, dess läge på Tiveden samt yrkes­kate­go­rierna knekt och smed för, att så kan vara förhållandet.

 

Kvarntorp     Skattetorpare                                                                              1600-12

1592                 Per                                                                                             1606-09

100 möh           Hemming, dagkarl, arm, utfattig                                                             1613-18

            Botolf, knekt                                                                             1619-28

                         Nils (Persson)                                                                            1627-30

                         Per Torsson, Nils Perssons styvbarn                                          1630-42

                         Sigfrid Eskilsson Finne, kolare, Malin Bertilsdtr                                    1638

                         Mattes Nilsson, knekt                                                                1638

                         Töres/Tool/Tore                                                                                     1640-42

                         Mathis Giöstasson, hustru Elin                                                   1644-51

                         Son Olof Mathisson                                                                   1650

                         Öde                                                                                            1650-53

                         Per, knekt, hustru Ingrid                                                                         1653-59

                         Måns Svensson, hustru 1 Kerstin                                                           1657-90

                                                             2 Ingeborg                                             1690-97

                         Håkan                                                                                        1671-73

 

            Foto: Lena Gribing 2004.

 

            Ingen av personerna under detta Kvarntorp omtalas under 1600-talet som mjöl­nare, även om en skvaltkvarn säkert funnits i bäcken från början. Kvarnar av denna art bekämpades dock ihärdigt av frälseägaren på Gudhammar, som betalade skatt för sin och Hovabornas kvarn vid Kvarnhäljatorp. När skvaltkvarnar i övrigt före­kom i bygden fick dessa enbart användas av ägarna för eget bruk. En bestäm­melse, som natur­ligt­vis var omöjlig att övervaka.

            Sigfrid Eskilsson var en finne, vars familjeansvar hade tydliga brister. Detta finns beskrivet under Kyrkhävden, Finnerödja. Till yrket var han kolare.

            Kvarntorp köptes till frälse av riksrådet Carl Bonde år 1639. Drottning Kristina hade då hunnit bli 13 år gammal. Hemmanet övergick sedan i mågen Conrad Falken­bergs ägo och år 1649 fick dennes elake fogde Olof Elofsson tillfälle att utmärka sig.

 

Då förekom Landbofogden väll:t Oluff Elufsson och klagade över sin Herres landbo Matis i Quarnetorpet på 1/4 skattehemman, att hava suttit i 3 år och låtet sig fast mot­ville­ligen finnas att utgöra och giva alle sine utlagor efter frälse utlagur och på förb:de år icke givit den ringaste penning, ej heller gjort sine skiussninger, dags­ver­ken och utekörslor, såsom ock landbofogden ovetandes rymt av hemmanet utan lov och minne och bekom­mit på hans skatt av hemmanet för 2 dagar sedan 10 daler kopparmynt av 1 riksdaler

   Spordes Oluff Elufsson vad hans skatt i penningar årligen och ovist tilldraga kan;

därpå svarade efter återräkning belöper det sig 6½ D S.Mynt; alltså skall Matis reste­ra att betala 11½ daler silvermynt; därför Oluff Elufsson fordrar plikt efter Lag Jorde­Balk Cap böte med 1/4 ggr högre.

   Däremot berättade Matis, en ynkelig beklagelig, hur det återdrevs en skriven knekt på Herrens gods nämligen Svän i Nolåsen, och så lät Herren för ett år sedan sätta Matis i hans ställe; och efter han förmärkte sig vara gammal och tung, som tjänsten icke förmåtte utstå, så tog Matis allt vad han ägde och kunde tillväga komma och utgav för knektelegan och därigenom är en husfattig karl bliven, ej heller sig till ringaste hjälp bekommit rote­penningar, utan dem den behållit som skriven blev, ej heller vet sig fri vara ännu undslup­pen av knektetjänsten, av vilken orsak och fattigdom han eljest gärna velat, dock icke för­­­måd­de skatten utgiva i rättan tid, som sig borde.

   Av vilken omständighet Nämnden befann honom icke av så stor motvillighet, utan mera av eländig fattigdom icke hade förmått skatten utge, därför kände sig med samveten sina icke kunna döma honom 1/4 bot högre.

   Och bekänner Matis sig ha gjort från förliden Tomasmässa mellan Börstorp och Töres­­­torp som är 8 mil vid 8 bevisliga skjutsresor och dess emellan på förbe:e år några dags­verken och körslor efter sin ringa förmåga, dock vad der uti resterar eller felar, så väl som i själva skatten, så vare der med hur vara kan, då han har ganska litet eller intet att betala med, mera än skattevården förbe:te 1/4 skattehemman, vad det kan prövas att göra gott skäl för, oansett han ville bevisa ha för börds­rätten givit 18 riksdaler .... såsom och vad Matis kan bliva hjälpt till i rotepenningar igen....

   Där jämte bevisade Matis med nämndens vittnesmål, att han avsade sig samma hemman på förlidet sommarting i vällb. Herrens närvaro och på Herrens Nådige behag satt sin son på torpet igen.[68]

 

            År 1650 rymde Matis son Olof från hemmanet. Fogden begärde då att han med bo­skap skulle återföras med våld. Detta lyckades sannolikt inte. Hemmanet stod öde i tre år. Antagligen behövdes det en ny fogde på Börs­torp innan det blev ordning på torpet och i trakten. Benäm­ningen "ellack" på fogden Olof Elofsson sattes av Conrads son Hindrich på Ska­gers­holm vid Hova ting den 15 februari 1675.

            År 1651 tvingades Mathis Giöstasson på grund av missväxt och ogin husbonde, att sälja sin hustrus avlinge skattebörd i Kvarntorp till Falken­berg för 36 daler koppar­mynt.

Behandling av samma art som Matis råkade ut för, drabbade åtskilliga torpare och bönder i bygden innan Falkenberg gick ur tiden 1654. Vi återkommer till dessa efter hand som berät­tel­sen fortskrider.

            Av namnmönstret att döma har åtskilliga finnar sökt odla upp och leva på Kvarntorp. Det ställdes dock ofta öde och återupptogs flera gånger. När Måns Svens­son till slut tog sig an torpet år 1661, angavs detta i domboken sakna både hus och gärdes­gårdar. Jorden var dessutom  illa hanterad.

 

Kärret            Sven, knekt                                                                                1621

1615                 Måns Larsson, knekt för Åsebol                                                            1632

125 möh           Sigge Mårtensson, hustru Ingeborg Larsdtr                                  1634-66

            Biörn , knekt, hustru Gunella                                                     1644

Per, hustru Ingeborg                                                                   1645

            Lars, hustru Anna                                                                      1646

            Jorun                                                                                         1647

                         Sven Verre, finnättling                                                               1652-54

                         Joen Månsson, hustru 1 Elin                                                      1660-63

                         ”-                              2 Maret                                                      1664-82

                         Per Siggesson, hustru                                                                 1672-1716

                         Staffan                                                                                       1673-84

                         Per Jonsson, hustru                                                                    1680-87

                         Måns Månsson, skogvaktare, hustru Elin Andersdtr                  1701-55

 

             Kärret har varit svårt att följa i dokumenten. Detta beror delvis på ofullständig doku­men­tation, men även på att det fanns två Kärret. Ett av dessa låg i gränsområdet mellan Hova, Älgarås och Fredsbergs socknar. Det andra i nuvarande Finnerödja socken, vilken under förra delen av 1600-talet, var en del av Hova socken. Först nämnda Kärret kallades även Kärra­torpet, Väster­kärra eller Västanmossen. I byn Kärret utgjorde Västerkärra och Västan­mossen troligtvis två skilda boplatser.

 I jorde­boken blev Kärret infört som skatte­torp år 1634. Det bör då ha tagits upp minst sex år tidigare. Av Ortnamnsförteckningen[69] framgår, att Kärret var upptaget i jordeboken för Hova 1634-1795 för att i denna överföras till Älgarås 1807. I Älgarås kyrkoräkenskaper kan man dock följa familjerna i Västerkärra och Västanmossen redan från 1680.

            Sigge förkom i mantalslängden första gången år 1642.  Nästan 20 år senare inställde sig troligtvis samma Sigge vid tinget och begärde lagfart på Kärret. Han berättade då, att han sex år tidi­gare hade fått tillstånd av befall­ningsmannen Anders Andersson att ta upp torpet på Fager­lids ägor. Sigge fick därmed sin lagfart. Av domboken framgick att han hette Mårtensson.

            Hova dombok angav även, att en Sven Verre förekom som ett mellanspel i Kärratorpet år 1652-54. En soldat med samma namn fanns i Gersebacken, Älgarås 1624-28 samt i Bäserud samma socken 1634-43. Verre-släkten fick stor utbredning i Bergslagen. I Ljusnarsbergs krönika anges, att orsaken till detta var sju invandrande finska bröder[70].           

            Alla var dock inte nöjda med Sigges insats. Äspängs bönder klagade från år 1661 i fem års tid över Kärra­torpets intrång på deras ägor. Sigge försvann i sam­manhanget (kanske till sina fäder) och lämnade över problemen till en ny brukare med namnet Jon Måns­son. Även denne ville snart flytta och försökte år 1665 få lagfart på Sör­gården i Storhult. Mot detta protesterade skytten och skogvaktaren Biörn Nils­son, som ansåg sig stå när­mare än Jon i börd till detta hemman. Jon Månssons aspirationer angående Storhult tyder på att hans fäder kom från Båle­rud, där han även själv framträdde år 1650. Han kan ha varit son till Måns Bengtsson i Högs­hult, Älgarås, där en Jon Månsson stod som knekt 1624-28.

            Jon Månsson sålde i stället Kärret till tullskrivaren Anders Johansson i Hova år 1675. Denne flyttade dock från början inte in på hemmanet, utan lät andra arrendera och bruka det­sam­ma. Helt fri gick han därmed inte. Redan 1684 klagade Gastorps bönder över en äng, som de ansåg hörde till byn Gastorp. På detta svarade Anders, att den ängen var upptagen till hem­manet Kärra redan för 60 år sedan. Detta skulle i så fall ha inneburit, att ängen var upptagen före torpet. Två år senare juste­rade Anders uppgiften något, då Fager­lids­borna klagade över Kärret, som då blivit indelt och tillfört Jägeri­staten, med att hem­manet funnits i 50 år och låg en halv mil från Fagerlid. Tydligt var, att hem­manet var en nagel i ögat på närliggande äldre byar.

            Sven Verres finngener är väl dokumenterade, men även Jon Månsson, Staffan, Sigge Mårtensson och skogvaktaren Måns Månsson kan ha haft samma bakgrund.

 

Laggåsen      Börje                                                                                         1601-16

1593                 Måns                                                                                          1616-48

150 möh           Änkan Karin                                                                              1627-37

            Jon                                                                                             1631

                         Karin, knekthustru, mannen "på Togh"                                      1639-45

                         Anders                                                                                       1649

                         Rangela Månsdtr                                                                        1654

                         Börje Andersson och hustru                                                      1656-1700

                         Hustru Anna och hustru Brita                                                    1670

 

 

            Foto: Författaren 2004.

 

Laggåsen kallades från början Latorp eller Laåsen. Torpet stod i jorde­boken som skatte­tomt 1601 och skattetorp 1607. Det togs upp som ett svedjehemman ovan den marina gränsen vid Tivägen under den täta finninvand­ringen före sekel­skiftet.

            Enligt Hova dombok var Rangela Månsdotter i Laggåsen år 1654 mökränkt av lego­­drängen Nils Jonsson vid Vallsjön.

            Börje Andersson angavs i domboken 1683 ha bott på hemmanet i 27 år, dvs från 1656. Namnet Börje var ovanligt. Att det återkom tyder på släktskap. En soldat Börje förekom vid Nol­torp/Kroppfjäll åren 1651-58. Börje Andersson kan ha varit densamme. Han var då trolig son till Anders i Laggåsen 1649.

Måns bör ha varit son eller måg till Börje (1601-16). En Börje Månsson flyttade in på Ekebacken i Finnerödja år 1655. Namnet anger, att han bör ha kommit från Laggåsen och varit son till Måns. Även Anders (1649) kan ha varit son till Måns och äldre bror till Börje. Lagg­åsen torde därmed ha ägts och brukats av släkten åt­minstone 1593-1700. Den Börje, som tog upp Laggåsen år 1593, var troligtvis invand­­rad finne.

           

Midskog        Anders Månsson, edgångsman                                                   1670-88

1647                 Bengt Svensson, edgångsman, hustru Anna Andersdtr              1686-97

150 möh           Ebba Andersdtr                                                                                      1696

Per Månsson, hustru, dtr                                                                        1700-05

                         Måns Hansson                                                                           1701

 

            Foto: Lena Gribing 2004.

 

            Midskog angavs vid en jorderannsakning i Hova 1686 vara upptaget för 39 år sedan, eller under Claes Horns tid. Anders Månsson får därmed misstänkt anknytning till ovan nämnde Anders i Laggåsen år 1649.

Torpet blev reducerat från Vallsjö säteri och infört i jorde­boken år 1685 som 1/8 kronohemman. Dessförinnan var torpet oskattlagt. Det saknas i Horns mantalslängd år 1649.

            Anders Månsson var edgångsman för Olof Bengtsson i Bondetorp 1679 och Bengt Svensson för skogvaktaren Nils Eriksson i Orr­kulle­bäck­en år 1685. Edgångarna genomförde de tillsammans med ett antal finnättlingar. Även Anders och Bengt bör då ha haft samma ursprung. År 1694 angavs Bengt vara utfattig och två år senare invecklade han sig i hor med Ebba Anders­dotter i Midskog. Han försvann något år senare från hemma­net.

            Midskog var ett svedjehemman med grannar som Rosendalen, Kavle­bron, Mossebo, Vallsjöbol, Solbacken och Saxhult. Området var präglat av finska nybyggare. Anders och Bengt bör ha tillhört samma kategori.

 

Motorp    Anders, timmerkarl, hustru 1 Karin,                                          1642-45

1640                 ”-                                     2 Marit Andersdtr                               1647-52

165 möh           Änkan Marit Andersdtr                                                              1652-57

            Bengt Nilsson, soldat, hustru Anna                                            1659-60

                         Lars, hustru Gunnela                                                                 1661-72

                         Anders                                                                                       1663-80

                         Per Mattsson, soldat, hustru Gunnela Andersdtr                                     1677-1700

                         Mattias Svensson, hustru Lena Larsdtr                                       1688-1722

 

            Foto: Lena Gribing 2004.

 

Vid Hova ting den 28 januari år 1686 angav Per i Motorp, att hemmanet var upp­taget för 40 år sedan. Han berättade vidare, att det "i Sal Hr Claes Horns tijdh, giordt lijka med Borgan och Måseboda". Torpet torde då ha tagits upp cirka 1640.

I Claes Horns mantalslängd år 1649 redovisades Motorp med timmer­kar­len Anders som åbo. I jorde­boken blev det infört som frälsetorp år 1663.

Att frälsetorp fördes in i jordeboken år 1663, får ses som ett resultat av Karl X Gustavs fjärde­partsräfst och bondeståndets ageran­de angående in­trång­et på Tiveden 1632-54. En tid då frälsemännen var ovanligt aktiva, när det gällde att be­vilja sig själva pri­vi­le­gi­­er och förmåner. Året 1663 var Karl X Gustav död sedan tre år tillbaka och en ny förmyndarregering för Karl XI fullt syssel­satt med att på nytt rasera rikets finan­ser. Karl själv var åtta år gammal och påver­ka­de ännu inte utveck­lingen.

     År 1654 var timmermannen Anders död. Då framträdde änkan Marit Andersdotter vid tinget och ville veta, vart hennes 12-13 år gamle son Staffan tagit vägen. Året innan hade han varit i tjänst hos Lars Månsson i Rosendalen. Lars Månsson påstod då, att gos­sen hade stulit en ost och sedan löpt sin kos. Lars fick bekräfta detta med edgång. Staffan var troligtvis född på Motorp, vilket styrker, att hemmanet togs upp omkring år 1640.

     Mattias Svensson dog 1722 och Lena 83 år gammal 1754. De fick åren 1703-14 fem barn, varav döttrarna Maria och Sara flyttade till Vallsjöbol, där de vigdes vid Olofs söner Anders och Per. Eftersom Vallsjöbol i annat sammanhang an­getts vara den bastion där finska språket höll sig längst levande i bygden, inser man, att systrarna Maria och Sara från Motorp måste ha haft del i detta.

 

Nockerud      Skattlagt klostertorp                                                                   1589-90

1582                 Olof, knekt, gammal -22                                                                        1602-22

145 möh           Marit                                                                                          1610

                         Peder knekt                                                                                1613

                         Bengt Larsson, knekt, fritt från skatt -24, korpral -27                1613-28

                         Änkan Ingeborg                                                                                     1627

                         Änkan Karin                                                                              1628

                         Nils Joensson, skytt, fritt från skatt, änkling -42                                    1629-42

                         Lars, hustru Elin                                                                                     1642-44

                         Lars Carlsson, hustru                                                                 1664-74                                    Anders Nilsson, hustru                                                              1670-96

                         Ingeborg Larsdtr                                                                        1673

                         Jon Töresson, systrar Karin och Sigrid                                       1681

                         Sven Larsson knekt, hustru Brita Månsdtr                                              1680-90

 

            Foto: Författaren 2004.

 

            Nockerud var ett ensligt liggande svedjehemman på en ås mellan sjöar, myrar och kärr. På byns ägor står en sten med tre kronor och årtalet 1686, vilken markerar gränsen mellan Tiveden och Fägremo. Torpet var före indelningsverket flitigt utnyttjat i knekthållet.

            Av Hova dombok framgick, att Lars Carlsson år 1674 gett Nils Bengtsson i Åsebol 4 daler och 16 öre kopparmynt för sin dotter Brita. Ändamålet angavs inte, men kan ha avsett arv efter modern. Lars var en av tre söner till Carl Olofsson från Bjärke. Carls hustru kom från Åsebol.

            Anders Nilsson var son till Nils Bengtsson född i Gårdsjö. Som gift var fader Nils bosatt i Gastorp och därefter i Fager­lid, där han i ett andra gifte med Cecilia Toresdotter dog år 1687. Anders Nilsson erbjöds då att överta fäderne­jorden i Gård­sjö genom att lösa styvmodern Cecilia med 20 daler kopparmynt 1693. Så skedde inte. I stället sålde han sin arvspart, som bestod av 1/5 i halva gården till kusinerna Bengt och Nils Anderssöner samt Brita och Ingrid Anders­döttrar i Gårdsjö 1696.

            Ingeborg Larsdotter utfärdade ett testamente år 1673 på sitt lösöre till systersonen Anders Nilsson i Nockerud. Uppgiften stämmer inte, efter­som Anders mor bör ha varit Ingrid Andersdotter från Gastorp i faderns första gifte. Troligtvis var det Anders hustru, som var syster­­dotter till testatorn.

            Jon Töresson och hans syster Karin anklagade år 1681 Herr Anders Svenonius Hoof, för att han belägrat deras syster Sigrid, som fött barn och 14 dagar senare dött. För Anders var detta en upprepad försyndelse. Redan 1678 hade han blivit suspen­de­rad för lägersmål med sin kokers­ka, men återfått tjänsten 1679, sedan han offent­­ligen från predikstolen sin förseelse depre­­­cerat, derpå emottagit den heliga natt­var­den och i böter erlagt 10 dlr smt. När han nu åter begått samma brott, blev han avsatt och förbjuden att vidare tjänstgöra i församlingen samt dömd till 40 dalers böter. Församlingsborna ville emellertid ha honom tillbaka och sedan saken blivit före­dra­gen vid prästmötet, återfick han sin kaplanstjänst år 1683. 

            Anders Nilsson blev stämd av Per Hård på Gudhammar år 1690, för att han nyttjat går­dens kvarn för att mala åt andra. Han förbjöds därför att inneha kvarn.

            Nockerud bör, genom sitt höga och ödsliga läge, tidpunkten då hemmanet togs upp, dess namn­mönster samt dess användning för skyttar och knektar, ha varit upptaget och ut­nytt­jat av finska invand­rare.

                        

Noltorp          Bockman                                                                                   1552

1540                 Matts Finne                                                                               1578-80

105 möh           Olof                                                                                           1582-84

            Öde                                                                                            1586-87

                         Anders Finne                                                                             1600-04

                         Öde                                                                                            1605-06

                         Olof Bengtsson                                                                          1608-47

                         Nils Olofsson, hustru Kerstin                                                     1642-(58)

                         Börje, soldat, hustru Sisela Jonsdotter                                                    1651-54

                         Clemet Finne, 63 år -53                                                                         1652-56

                         Nils, hustru Brita                                                                        1658-60

 

            Hemmanet kallades från början Torp (1540) och tiden 1552-1606 Beck­mans­torp alter­ne­rande med Noltorp. Namnet Beck­­mans­­torp kan knytas till en Bockman, som i räkenskaperna redovisades på torpet 1552. Senare tillkom i anslutning till Noltorp ett torp med namnet Latorp eller Laåsen, ej att för­växla med Laggåsen i samma socken. Under 1600-talet bodde två eller flera famil­jer i Noltorp. Under 1900-talet kvarstod enbart Laåsen. Nu är bebyggelsen borta.

            Noltorp var upptaget i ödemark långt från annan be­­byggelse på en höjd vid ran­den av och med vacker utsikt över den ­vida, av tranor, lom och ljungpipare nyttjade Valmos­sen.

Matts Finne i Noltorp var den första person, som påträffats med finnepitet inom det under­sök­ta områ­det. Han kan när han lämnade Noltorp 1581 ha flyttat till Björkulla i Älga­rås.

            Anders Finne tillträdde bruket av ett öde Noltorp någon gång under tiden 1590-1600, samti­digt som andra fin­nar flyttade in till bl a Kvarntorp i Torpa­skoga, Ka­vle­­bron, Eriks­­­backen, Högsten och Humletorp. Vart han sedan flyttade vet vi inte, men en Anders Finne framträdde på nytt vid Håhult på 1620-talet och i Sjötorp, Hova 1627-28.

            Clemet Finne kan tidigare ha brukat Finnkila, Åsterud och Segolstorp och var över 60 år gam­mal när han kom till Noltorp. Soldaten Börje flyttade från hemmanet till Kroppfjäll där han stod skriven med hustru 1656-58.

            Noltorp var från 1559 frälse och fördes senare via Johan Posse in under Gud­ham­­­­­mar, för att år 1651, då sonen Harald vigdes vid Maria Ribbing, lemmas in under Ribbings­fors, Amne­härad. Ägarna förefaller ha varit mycket lyhörda för överhetens önskan att ta hand om finska invandrare. Troligen låg detta även i ägarnas eget intresse.

 

Näbben         Hemming, upptaget 1582                                                           1586

1582                 Jöns                                                                                           1587

120 möh           Sven, tillökt, klostertorp                                                                         1590

                         Bengt                                                                                         1600-25

                         Änkan                                                                                        1627-28

                         Biörn, knekt, "på togh"                                                              1617-18

                         Sven Carlsson, knekt                                                                 1628

                         Mattis                                                                                         1628-31

                         Nils Larsson, knekt, hustru Kerstin                                            1639-45

                         Knekthustru Kerstin - mannen "på togh"                                                1637-43

                         Lars Nilsson, hustru Sisella Persdtr                                            1640-75

                         Per Larsson, hustru Kerstin Biörsdtr                                          1645-52

                         Biörn Persson, lejd soldat för Näbben                                       1646-75

                         Bengt Arvidsson, hustru Karin Olofsdtr                                                 1653-58

                         Änkan Karin Olofsdtr                                                                1659-63

                         Son Arvid Bengtsson, knekt, salpetersjudare                             1655-60

                         Chrisman Andersson, hustru Karin Olofsdtr                              1664-83

                         Ansten Bengtsson, hustru 1 Brita Chrismansdtr                         1670-75

                         ”-                                    2  NN Larsdtr Höök                            1687-1708

                         Olof Bengtsson, hustru Ingrid Larsdtr                                        1680-1729

 

            Näbben skattlades år 1590. Torpet användes senare i stor utsträckning i knek­­­­t­­hål­let, samtidigt som det från 1640 även disponerades som förlänt frälse för olika frälsemän.

            Biörn Persson var i en första omgång lejd som soldat av Per Larsson och senare av Lars Nilsson. Per Larsson sålde, fullmäktig för sin hustru, halva eller 1/4 i hemmanet till Bengt Arvids­­­son med hustru och son Arvid från Värpe. Hustru Kerstins bördsrätt bör då ha gått tillbaka till den Björn, som förekom här åren 1617-18. Verksam­he­­ten som knekt medförde, att personen ifråga inte alltid var synlig i räkenska­perna.

            Arvid Bengtsson uttogs till knekt men angavs år 1660 vara sal­petersjudare. Salpeter­sju­darna tillhörde en speciell yrkesgrupp för kruttillverkning. Många av dessa blev inkal­lade från Finland till Sverige. Kriget mot Ryssland krävde mycket krut. Att framställa detta på plats var enklare, än att transportera det från Sverige.

            Chrisman Andersson kom från Bårtorp via Folkeberg till Näbben där han vigdes vid änkan Karin. Han var liksom mågen Ansten nämndeman under en lång följd av år. Ansten och dennes broder Bengt var födda 1643 respektive 1640. De hade även en broder Jöns, som  flyttade in till Bårtorp från Häljatorp cirka 1680. Bröderna bör ha varit födda i finn­hemmanet Värpe och fadern den Bengt Arvidsson, som 1654 flyttade till Näbben från Värpe. Denne hade i sin tur troligtvis bröder, som var mjölnare och fiskare i Kvarnhäljatorp under Gud­hammar.

            Ansten var andra gången gift med en dotter till Lars Torstensson Höök i Bråta, där Ansten var bosatt 1676-87. Han dog i Näbben 65 år gammal 1706.  

            Namnen Hemming, Mattis och Arvid har i flera sam­manhang kunnat knytas till finska invandrare. År 1582 tog en Hemming t ex upp Östra Finnerödja.

Även personer med namn som Biörn, Chrisman och Ansten förekom som nybyggare vid sekelskiftet 1600. De ingår dock inte i namnmönstret och tillhörde antagligen inte gruppen skogsfinnar.

 

Otterslätten  Erik, knekt                                                                                 1601-13

1593                 Olof, knekt                                                                                1613-14

105 möh           Arvid, nämndeman fr 1624                                                       1615-35

                         Olof                                                                                           1637-42

                         Jöns Larsson, hustru 1 Ingebor                                                  1642-50

                         -                            2 Brita                                                         1651-58

                         Nils Larsson, hustru Brita                                                          1670-1707

                         Sven Arvidsson, hustru Marit                                                    1670-1709

                         Bengt Nilsson, knekt                                                                  1676-1715

 

            Otterslätten kallades inledningsvis även Högebrotorpet. Det blev intaget i jordeboken som ett skattetorp 1601.

            Tidpunkten då torpet togs upp, dess användning i knekthållet samt namnmönstret talar för att Otterslätten tagits upp av en finne och sedan fortsatt brukats av finnar eller finnättlingar.

 

Pankan          Erik Torkelsson, hustru Kerstin                                                 1676-77

1623                 Salomon, smed, hustru                                                              1684-1700

140 möh

           

            Smeden Salomon berättade vid en jorde­rann­sak­ning i Hova 1686, att Pankan eller Åsterudstorp var upptaget för 63 år sedan. Det tillhörde ätten Pos­ses frälse under Melltorp fram till 1684, då torpet reducerades och fick plats i jorde­boken som 1/8 kronohemman.                        

            Sista aktiviteten från frälseägarens sida var år 1677, då Nils Posse på Ribbings­fors stäm­­de Erik Torkelsson till tinget i Hova. Erik blev då anklagad, för att olaga tid ha flyttat från hem­manet, samt för att han utövat olaga hygge på Åste­rud och Källtorp. Samme Erik fanns åren 1666-75 med modern, änkan Ingrid Jonsdotter samt hustru Kerstin i Nybygget, Finne­rödja. Från år 1678 var Erik skriven som knekt för Ebbetorp. Han stod kvar här ännu 1686.

             Boplatser, namnmönster och yrken tyder på, att såväl Erik som Salomon var finn­ättlingar, och att Pankan var ett finskt svedjehemman.

 

Reserud       Anders                                                                                       1606-22

1593                 Lars, knekt                                                                                 1621-25

100 möh           Per, knekt                                                                                  1626

                         Tool                                                                                           1627

                         Håkan                                                                                        1628-41

                         Lars                                                                                           1629-30

                         Bengt, hustru Kerstin                                                                 1640-42

                         Lars Olofsson, knekt, rymd, hustru Ingebor                              1644-46

                         Lars Andersson, hustru Elin                                                       1650-85

                         Lars Nilsson, hustru Karin                                                         1680-93

Anders Larsson, frälsefogde, hustru Maria Jacobsdtr                1689-1712

 

            Reserud stod i jordeboken som ett skattlagt klosternybygge 1601. Torpet dispo­nerades 1634-35 av Johan Posses barn, som ersättning för deras rusttjänst. Det köptes sedan år 1638 till­sam­mans med finnhemmanet Sjötorp från kronan av Carl Lillie. År 1649 transpor­tera­des hem­ma­­nen över på svågern Per Hård på Gud­hammar. Per var gift med Carls syster Christina Lillie.

            År 1655 gav Christina Lillie sin tjänare Lars Andersson hemmanet fritt enligt adliga privilegier. Trolige sonen Anders Larsson redovisades på 1690-talet som frälse­fogde och daglig tjäna­re på Gudhammar.

            Frågan om finnar på Reserud blir obesvarad. Nybyggaren på 1590-talet, följd av knek­tar under förra delen av 1600-talet och Lillies köp av Reserud till­sammans med Sjötorp stärker dock misstanken om att det funnits finnar även i Reserud. Namnen Lars, Olof, Per och Anders ligger dessutom högt i den finska namnlistan.

 

Saxhult          Mårten                                                                                       1622-34

1620                 Olof Larsson, rättare -49                                                                        1629-49

147 möh           Olof                                                                                           1665-91

Johan Olofsson, knekt, hustru                                                   1681-82

                         Anders Trana, ryttare                                                                 1686-91

                         Erik Jonsson, hustru                                                                  1687-1724

 

            Foto: Lena Gribing 2004.

 

            Saxhult var högt beläget med vid utsikt över Skagern. Torpet angavs i bygdens räken­skaper år 1635 som frälse "för några år sedan" under Claes Kristersson Horn till Ryholm. Han hade som riksråd i drottning Kristinas förmyndarregering, vid detta tillfälle köpt Vall­sjön, Vall­sjöbol och Kavlebron till frälse av kronan inom samma område.

            År 1689 berättade åbon Anders vid tinget, att Saxhult var upptaget för några och 40 år sedan. Det hade då troligtvis blivit återupptaget efter en tids ödesmål. I boskaps­längden fanns nämligen en Mårten på torpet redan år 1622. I Claes Horns mantalslängd över hemman i häradet fanns en Olof rättare i Saxhult 1649. Han kan ha varit identisk med Olof Larsson på hemmanet 1629. I jordeboken blev Sax­hult infört som ett frälsetorp år 1663 under Vallsjö säteri.

            Johan Olofsson redovisades i rote­rings­längden som nyskriven knekt år 1681 och kasse­rad 1682. Johans hustru hette troligen Ingrid Olofs­dotter. En Annika Johansdotter vårdade näm­ligen sin sjuka gamla mor med detta namn år 1724. Annika var då 40 år och född cirka 1684.

            Erik Jonsson begärde år 1719 att få köpa ¼ Saxhult till skatte. Utsädet var då 4 skäppor råg och 6 skäppor blandsäd. Åkern var sandmylla. Stenig äng gav 6 lass hö. Därutöver fanns en liten humlegård och en liten kålgård. Allt värderades till 25 daler silvermynt. Brukspatron Björkman på Skagersholm protesterade mot köpet, men enligt riksdagsbeslut var det numera alltid åbon, som stod närmast att lösa. Frälset kunde inte längre husera med den, som brukade jorden, på samma sätt som skett under senare delen av 1600-talet.

År 1687 hade en tjuv vid namn Lars Nilsson och hans likaledes tjuvaktiga svåger Måns Andersson i Högelid sålt ett stulet städ till finnarna från Holmgildret i Unde­­näs, när de var i Saxhult och smidde.

            Saxhult var ett högt beläget svedjehemman. Även namnen Lars, Olof, Johan och Anders hade höga lägen i den finska namnlistan. I trakten dröjde sig det finska språket kvar ända in på 1820-talet. Den sista gård där man talade finska var granngården Vallsjöbol. Vi kan även notera, att Claes Horn en tid var chef för en fana finska ryttare, ägde Åminne i Finland och hade en huspräst, som kunde mässa på finska. Även rättaren Olof behövde nog kunna samma språk. Vi bör därför relativt tryggt kunna räkna in Saxhult bland ortens finska hemman.

 

Sjötorp          Peder Påvelsson, gammal -40, hustru Kerstin                            1620-47

1613                 Son Hindrich Persson, knekt                                                      1621-28

85 möh             Son Matthias Persson, knekt                                                      1628-37

                         Son Påvel Pedersson, hustru Ingiell                                           1640-52

                         Anders Finne                                                                             1627-28

                         Änkan                                                                                        1628

                         Hindrich Hindrichsson, skytt, hustru Ingrin Matsdtr                  1631-53

                         Son Matts Hindrichsson, knekt                                                  1653-70

                         Nils Persson, hustru 1 Brita                                                        1653-62

                                                        2 Marit                                                       1663-68          

                         Anders Hindrichsson, knekt, rymt 1645 och 1650                                 1645-50

                         Nils Hindrichsson, hustru Sara                                                   1659-93

                         Folke Linnarsson, hustru Sigrid Svensdtr                                               1674-98

                         Gustav Linnarsson, knekt                                                          1677

                         Sven Linnarsson                                                                                    1681-83

 

            Vindarnas tempel. Foto: Författaren 1998.

                        

            Peder i Sjötorp förekom första gången i 1620 års boskaps­längd. Med sex frihets­år kan han då ha börjat svedja och röja hem­ma­net 1613. År 1631 fick han genom jägmästa­ren Erik Krabbes förmedling torpet om­vandlat till skatte. Detta köptes av Carl Lillie till frälse år 1638 och blev sedan år 1649 överfört på dennes svåger Per Hård på Gud­ham­mar. År 1667 hade torpet ut­veck­­lats till två gårdar kalla­de Nolsjö­torp respek­tive Sörsjö­torp, var­dera om 1/8 mantal.

            En Anders Finne stod intagen i 1627 års boskapslängd. Vi kan här möjligen ha återfunnit den Anders, som vi tidigare mött i Noltorp 1600-04 samt i Håhult 1622-27.

            Matts Hindrichsson blev som knekt för Delebäck ersatt av Lars Larsson 1656. Han före­­­­­­­kom därefter i Sörsjötorp 1667-68. År 1672 blev han åter inskriven som knekt och förd till garnisonen i Göte­borg. Där slutade han troligen sina dagar. Till Sjö­torp återkom han inte.

            Nils Hindrichsson, trolig broder till Matts, omtalades i Hova dombok som tjänstedräng i Delebäck år 1659. Han var sedan med hustru Sara bosatt på Kroppfjäll år 1670.

            Folke Linnarsson flyttade cirka 1674 in till Sjötorp med hustru och två bröder från Dumpen under Rib­bingsfors i Amnehärad. Fadern - Linnar Fol­­kes­son - hade varit knekt under Häls­ås, Lyrestad innan han via Sjötorp, Lyrestad och en backstuga Lövåsen på Bröten cirka 1642 tog sig an och odla­de upp torpet Dumpen under Ribbingsfors. Han hade minst fyra söner. Familjerna var stora och bidrog verk­­samt i uppodlingen av torp och öde hem­man såväl på Ribbings­fors som på andra säteriers ägor i trakten. Släktens enga­ge­mang med sved­jebruk och nyodling i stor skala ty­der på att Linnar Folkesson bör ha haft finskt påbrå.

            År 1696 begärde Folke Linnarsson i Sjötorp med sin broder Sven i Källtorp att få ärva brodern Anders Linnarsson i Blekviken, Amnehärad. Anders hade inga barn med sin senaste hustru, Karin Olofsdotter, vilken var änka när de vigdes. Han hade dock skrivit testamente till förmån för styvson Per Nilsson. Det gällde.

            Trots överflöd av namnlistans finska namn i Sjötorp nämns ingen av dessa vid något enda tillfälle som finne. Någon tvekan om att torpen upptagits av en finne finns dock inte. Sjötorp utgör även ett talande exempel på hur en finnes söner och sonsöner ständigt utnyttjades i det svenska knekt­hållet. Regementschefen Hård bodde på Gudhammar.

 

Skaterud        Marcus Finne                                                                            1601-07

1593                 Änkan                                                                                        1608

150 möh           Öde, skattevrak, fört under kronan                                            1609-15

                         Jacob Skate                                                                                1610

                         Nils                                                                                            1619-21

                         Bengt                                                                                         1622-31

                         Öde                                                                                            1623-25

                         Jon Månsson, knekt                                                                   1625-27

                         Änkan                                                                                        1628-44

                         Assmund Olofsson                                                                    1634-43

                         Brita Markusdtr, löskona                                                                        1637-49

                         Per Biörsson, hustru Ingeborg Olofsdtr                                      1646-66

                         Biör Persson, soldat                                                                   1655

                         Lars Nilsson, hustru Elin                                                                        1668-1710

 

            Foto: Helena Svensson. Tiveden med gränsbygd, s 152.

           

            Hemmanet kallades år 1601 för Skatåsen. I vilken utsträckning Jacob Skate - nämnd år 1610 - haft möjlighet att påverka namnet är ovisst. Läget har dock gett namnet dess slutled. Hemmanet ligger nämligen på en markant ås. Denna utgör en naturlig gräns för allmänningen Fägremo. Vid Skaterud ligger femstenarör nr 29 av denna allmännings 39 gräns­markeringar.

            År 1622 redovisades drängen Jöran Marcusson som knekt hos Clemet Finne i Finnkila. Mycket talar för att denne Jöran var son till Marcus Finne i Skaterud. En Jöran Finne dömdes av Hova tingsrätt år 1631 för att han slagit Mårtens hustru i Sol­backen. Det kan vara densamme. Även Mårten eller Martin förekom ofta som finska ­namn.

            Jon Månsson var son till Måns Bengtsson i Bålerud/Högshult, Älgarås. Även dessa platser var troliga finnbosättningar. Från samma hemman kom även Jons farbror Per Biörsson ovan. Han var född cirka 1592 och vid sin död 1666 74 år gammal. Dennes far, Biör Persson, kan ha varit en av 1580-talets finska invandrare.

            Per Biörssons son Biör Persson blev år 1646 lejd som knekt för Näbben med boställe vid Skate­rudsmarkan.

 

Skateruds-     Måns Biörsson med hustru 1 Brita                                             1642-50          

markan        "-                                     2 Marit                                               1651-66

1642                 Biör Persson, knekt                                                                    1646-74          

140 möh           Hindrich Biörsson                                                                      1667

                         Bryngel, knekt                                                                           1667

                         Håkan, hustru Maret                                                                  1669-71

                         Ambiörn, hustru Maret Olofsdtr                                                             1674-82

                         Biör Månsson, hustru Sigrin                                                       1677-1738

                         Erik Ambiörsson                                                                        1682-87

                         Ambiörs änka                                                                            1683-87

                         Markus Mark                                                                             1684

 

            Av Hova dombok år 1657 framgick, att den soldat, som tilldelats skatten från Ska­­te­­­rudsmarkan, ville tränga bort Måns Biörsson från hemmanet. Måns svarade då, att han 15 år tidi­gare hade fått sin halvbror Biör Nilssons tillstånd att ta upp torpet på Storhults ägor. Domslutet blev, att ingen kun­de driva bort Måns från hem­manet, så länge han klarade dess utskylder. Måns och Biör kom båda från Bålerud. Båda hade haft arvsrätt i Storhult. Måns hade dock låtit Biör lösa sin del.

            År 1667 stämde soldaten Bryngel Hindrich Biörsson, för att denne utan till­stånd hade satt upp en backstuga vid torpet. Hindrich drevs då bort från platsen och stugan rasera­des. Hind­rich var bror till Måns och hade 1616-35 varit ägare till Storhults Sör­gård. Han klarade dock inte hemmanets skatter, varför det gled ur hans händer och övergick i kronans ägo (se Berghult).

            Skaterudsmarkan gick en tid, troligen av skatteskäl, ur familjens ägo men återfördes, då sonen Biör Månsson år 1677 fick möjlighet att köpa tillbaka arve­jorden.

            Utvecklingen vid Bålerud, Högshult, Storhult och Skaterudsmarkan talar för att flera personer­ på dessa platser bör ha haft finskt ursprung.

 

Smedsbol     Lars                                                                                           1621-31

1612                 Carl Larsson, knekt                                                                    1628

170 möh           Bengt Larsson, knekt, hustru Ingeborg Nilsdtr                           1629-83

                         Anders Olofsson, knekt, lejd av Bengt                                      1648-87

                         Jon Andersson Spåre, trumslagare                                             1689-1700

 

            Smedsbol var upptaget på frälsehemmanet Åsebols ägor cirka 1612.[71] Åsebol var donerat till kammarjunkaren Henrik Frankelin år 1602. Vid hans död 1610 övergick hemmanet i hans hustru Con­stan­tia Eriksdotter ägo.

            Hemmanets namn visar, att dess förste åbo var en av herrskapet anställd smed. Därefter blev det utnyttjat i knekthållet. Ägare, tidpunkt, torpets höga och ödsliga läge liksom åbornas yrken tyder på att Smedsbol var upptaget samt fortsatt brukat av finnar eller finnättlingar.                                 

Solbacken     Mårten, hustru                                                                           1631

1631                 Olof, humlegårdsläggare, hustru Kerstin                                                1637-49

160 möh           Sven Jonsson                                                                             1647

Lars Eriksson, gift ca -52 med Ingeborg Olofsdtr                                   1647-61

                         Anders, hustru Ingeborg                                                                         1662-91

                         Hans Jonsson, hustru                                                                 1696-1741

 

            Foto: Lena Gribing 2004.

 

            Namnet Solbacken försvarar sin benämning genom sitt höga och fria läge med vid utsikt över sjön Skagern.

            Av Hova dombok framgick att Jöran Finne hade slagit Mårtens hustru i Sol­backen år 1631. Denne Jöran kan ha varit identisk med knekten Jöran Marcusson för Finn­kila 1622 och trolig son till den Marcus Finne, som tog upp Skaterud åren 1601-08. En Jöran med hustru i Saxhult år 1637 kan vara densamme.

            Solbacken övergick i Claes Horns ägo någon gång under 1630-talet. I en man­talslängd för Horns gårdar stod Olof humlegårdsläggare skriven för hem­manet 1649. I jorde­boken blev det infört som frälsetorp under Horns måg Gustav Stenbock och Vallsjö säteri år 1663.

            Drängen Lars Eriksson hos Sven Jonsson i Solbacken kom från Biörsgård i Para­dis. Fader var Erik Biörsson och farfadern Biör den invandrare, som tagit upp Biörsgård från stub­ben. Lars återvände troligen åren 1665-77 med en hustru Kerstin till fädernehemmet i Paradis. Kerstin var då hans andra gifte. Han hade under tiden visat, att finnar gärna sökte sig till finnar.

 

Storhult         Sörgården

1540                 Jon                                                                                             1589-90

125 möh           Anders                                                                                                   1601-03

                         Öde, tillfört kronan                                                                    1604-08

                         Per                                                                                             1609

                         Måns (Biörsson), nybyggare enligt jordeboken 1610                 1610-27

                         Björn                                                                                         1616-17

                         Hindrich Biörsson, öde -30, utfattig -34                                                 1618-37

                         Erik Svensson, hustru Sigrid Håkansdtr                                     1635-66

                         Anders Eriksson, hustru Brita                                                    1659-74

                         Jonas Svensson, befallningsman                                                            1670-73

                         Per Simonsson                                                                           1671-72

                         Sven Simonsson                                                                                     1672-73

                         Håkan Håkansson                                                                      1672-75

                         Brynte Persson                                                                           1676-78

                        

Nolgården

                        Sven                                                                                          1581-83

                         Öde                                                                                            1584-87

                         Björn (Persson)                                                                          1588-1606

                         Öde                                                                                            1604

                         Nils                                                                                            1607-23

                         Per, skytt                                                                                    1622-34

                         Biör Nilsson, skogv.,skytt, hustru Ingrid Andersdtr                   1635-75

                         Nils Biörsson, ryttare, hustru Kerstin Henriksdtr                                    1658-78

                         Per Biörsson, skräddare                                                                         1669-78

                         Johan Biörsson, skogv., hustru Ingeborg Nilsdtr                                    1673-1701

                         Erik Ambiörsson, hustru Ingrid Månsdtr                                                1677-1708

 

            Sörgården. Foto: Rune Johansson 2004.

 

            Storhult, eller Hult som byn från början kallades, var redan 1540 delad på två hemman. Dessa stod under 1560-70-talen samt vid sekelskiftet ofta öde. Upp­tagning av gårdarna skedde därvid ofta av personer från den när­ligg­ande och mer livskraftiga byn Båle­rud i Älgarås socken.

            Den Biörn, som tog upp Nolgården 1588, bör ha kommit från Bålerud, burit tillnamnet Persson och varit bror till Bengt Persson på detta hemman. Biörn hade sönerna Måns och Hindrich. Det upplevs även troligt, att Biörn, efter en inledning på Nolgården med följande ödesmål år 1604, flyttade över till Sörgården. Här installerade han sonen Hindrich, som sedan med ringa framgång förvaltade hemmanet fram till år 1635. Detta år övertogs Sörgården av kronan som skattevrak och såldes därefter av länsmannen Jon Tohls­son till Erik Svensson. Denne betalade resterande skatter med 70 daler kopparmynt för hemmanet till kronan samt löste Hindrich Biörs­sons bördsrätt med en (silver)sked om 4 lod, en tunna korn samt 1 lispund humle. Hindrich fort­satte därefter sin föga lyckade verksamhet på nybygget Berghult på Storhults ägor.

            Samtidigt som länsmannen sålde Sörgården, sålde han även Nol­­­gården för kronans räkning till Biör Nilsson för 28 daler kopparmynt. Biör efterträdde då skytten Per som krono­skytt och skogvaktare. År 1656 angavs Biör skytt tillika vara ryttare för Östgöta kaval­leri, en syssla som sonen Nils övertog 1658. För sina insatser disponerade Biör hem­ma­net fritt från skatt. År 1673 fick sonen Johan Biörsson fullmakt som krono­skytt och skogvaktare på Tiveden. Han var född 1641. Biör hade ytterligare minst sex söner. Av dessa var sonen Per skräddare.

            Biör Nilsson kom från Bålerud. Fadern hette Nils Larsson och var gift med Biörn Pers­sons änka. Biör Nilsson blev där igenom halvbror till Måns Biörsson, som år 1642 med Biörs tillstånd fick ta upp Skaterudsmarkan på Nolgårdens ägor.

            Anders Eriksson sålde år 1670 Sörgården till befallningsmannen Jonas Svensson från Höglunda i Lyrestad, som tre år senare sålde hemmanet till riksrådet Gustav Posse. Därefter följde en tid med stark turbulens i Storhult. Brukarna avlöste varandra med täta mellanrum. Två av dessa var bröderna Per och Sven Simonssöner. De klarade dock varken ortens sätt att umgås eller gårdens skatter och fick snart lämna hem­ma­net.

            Per Simonsson var gift med gästgivaren Johan Håkanssons dotter i Valla, men stortjuv. Han blev fängslad för sina stölder, bröt sig ut, påträffades i Närke och blev åter ställd inför tingsrätten i Hova. Då framkom, att han stulit häst, sadel och betsel i Sten­källa, stulit en häst från en änka i Halna, stulit fem silverskedar från Erik i Trälike i Närke, stulit i Bålerud, stulit en häst från Erik i Fröåkra, Lyrestad socken mm. Dess­utom inkom en berättelse från bergs­fog­den Per Mattsson om liknande aktiviteter av Per Simonsson i Godegård i Östergötland. I Gode­gård hade Per en broder med namnet Jonas. År 1671 var denne Jonas på besök i Storhult, varvid han även gästade Jöns Simonsson i Orrkulle­bäcken. Kontakten var säkert en släktträff. Namnet Simon var ovanligt i bygden. Jöns var kolare och kan ha flyttat in till Orrkullebäcken från bruket i Gode­gård.

            Påföljande år hade Per Simonsson, då bosatt hos sin svärfader i Valla, med våld av­tvingat Olof Nilsson i Bålerud dennes häst. Enligt hovrättsdom förut av­straf­fad med gatu­lopp, blev han nu av tingsrätten dömd att även drivas ur länet.

            Samröret mellan Bålerud och Storhult i anslutning till sekelskiftet, namnmönst­ret, aktiviteter som skytt, skogvaktare, knekt, ryttare och skräddare samt upptagning av nybyg­ge­na Berghult och Skaterudsmarkan tyder på, att flera personer i Storhult under 1600-talet har varit finnar eller finnättlingar.

 

Tivedsbron   Lars Persson, fänrik, hustru                                                       1601-22

/Hovbron      Änkan, son Sven                                                                        1622

1582                 Sven Larsson, knekt,  har torpet fritt från skatt                         1624-37

95 möh             Lars, hustru Karin                                                                      1637-45

                         Måns Bengtsson, nämndeman, född 1608                                             1682-96

                         Per Månsson                                                                              1685-1709

                         Måns Persson, hustru Kajsa Påvelsdtr                                        1709-1743

 

            Hemmanet togs i likhet med Paradisgårdarna upp år 1580, skattlades 1587 och redo­­visades som kronotorp 1588. Av räkenskaperna framgick år 1617 följande:[72]

 

Hindrich Frankelins förläningsbrev givet 29 november 1602.

Förlänings­brev för fordom fendrich Lars Persson över Wadsbo Knecktar på det torp han besitter och brukar Bro­torpet eller Tifuedsbrona i Hofua sn 18 juli 1603.

 

            Hemmanet disponerades av gamle fänriken fram till 1622, då änkans stod med son i längden. Från 1623 stod sonen som soldat för hem­­ma­net. Den Lars med hust­ru Karin, som därefter bokfördes i Hovbron från 1637 kan ha varit en sonson till gamle fänriken..

             Om Lars Persson var finne vet vi inte. Ett befäl i en fänika[73] kunde dock lika väl som en fogde komma från Finland denna tid. Såväl befäl som soldater var utbytbara mellan svenska och finska regementen, speciellt som krigen kring sekelskiftet 1600 ofta ut­spe­­­lades i Finland. Många ingick tidvis även i värvade förband. Claes Horn, som vi träffat tidigare i denna översikt, var exempelvis chef för en fana finska ryttare år 1618. Översten Anders Koskull i Bocksjöholm, Undenäs var inte bara måg till kunga­dottern Constantia Eriksdotter, utan en tid även chef för ett regemente finskt fotfolk. Constantias make Frankelin var detta år, när han blev donerad 12 gårdar av kung Karl, säkert angelägen att ta hand om finnar.

            Lars, Per och Påvel ligger dessutom mycket högt i den finska namnlistan.

 

Valaholm/    Lars                                                                                           1571

Vallerud        Öde, ½ öde                                                                                1572-78

1540                 Mårten, upptaget -76                                                                  1576-80

125 möh           Lars, ½ öde -81 och -83                                                                         1581-89                       Töres                                                                                         1583

                         Bengt                                                                                         1587-1602

                         Öde, "känt under Cronan" -06                                                   1603-11

                         Anders, nämndeman                                                                  1606-41

                         Per, nämndeman                                                                        1620-30

                         Nils Persson, hustru Ingeborg Svensdotter                                 1635-64

                         Jon, hustru Marit                                                                        1641-45

                         Mattis Hindrichsson Finne, hustru Elin                                     1647-53

                         Brita Hindrichsdotter, knekthustru                                             1653

 

Foto: Okänd.

 

            Valaholm hette från början Vallerud, vilket säger oss, att det var en Valle, som började röja upp torpet. Detta låg i en starkt kuperad del av Västra Tiveden med närliggande höjder, vilka nådde upp till den marina gränsen, 150 möh.

            Av Hova dombok framgick år 1626, att Anders tagit upp gården för mer än 20 år sedan, då den stått öde i många år, varit "vanför och känd under Cro­nan". Anders var åren 1621-34 och före Hans Larsson på Hallan nämndeman med ansvar för den del av Hova socken, som låg på Tiveden. Antalet finnar i denna del av tinge­laget hade denna tid ökat starkt, varför man har skäl miss­tänka, att Anders var in­för­stådd med språket och troligtvis själv  in­vand­rad finne.

            Även Per var förordnad som nämndeman år 1630. Det året var Anders borta ur nämn­den, men han återkom påföljande år. I Grythytte härad, bildat år 1640, skulle enligt kungligt brev hal­va nämnden be­stå av finnar, för att denna skulle kunna tillvarata finnarnas intressen i tingslaget. Samma inställning bör med hjälp av hertig Karls handgångne man, häradshövdingen Bo Rib­bing, ha existerat även i Tivedsbygden.

            Nils Persson köpte år 1635 Vallerud för sina styvbarns räkning. År 1641 var det frälse under Gudhammar, men köptes 1654 av Per Hårds änka Fru Christina Lillie till frälseskatte för 16 riksdaler. Nils Persson fortsatte dock att bruka hemmanet.    

            Vallerud byggdes åren 1688-96 ut till säteriet Valaholm. Byggherre var finnättlingen Jacob Lenck på Ramsnäs med sin hustru Helena Christina Hård från Gud­hammar.

            I anslutning till Vallerud låg ett antal finnhemman. Till dessa kan räknas Hum­le­torp, Högsten, Kavlebron, Motorp, Vallsjön, Vallsjöbol, Finnefallet och Sol­back­en. Vall­sjö­bol var i sammanhanget en finnbastion i området, där det finska språket  höll sig levande oväntat länge.

            I Vallerud kan, bortsett från nämndemannen Anders, även Brita Hindrichsdotter ha haft finsk bak­grund. Mattis Hindrichsson med hustru Elin har vi tidigare mött som finnar i Högsten. Att de en tid var bosatta i Vallerud, låg säkert i frälse­ägaren Hårds intresse.

 

Vallsjön   Bengt och Anders                                                                      1587-88

1582                 Olof Jönsson                                                                             1589

140 möh           Bryngel, gammal                                                                        1601-28

                         Isak Bryngelsson, knekt                                                                         1624-28

                         Änkan                                                                                        1628

                         Anders Ingemarsson, knekt                                                       1628-39

                         Måns                                                                                          1629-30

                         Hindrich Eriksson, fogde                                                           1635-38

                         Johan Bengtsson, fogde                                                                         1647-50

                         Nils Jönsson, fogde                                                                   1650-53

                         Peder murmästare                                                                      1655

                         Mattias Simonsson, skomakare                                                  1656-61

                         Erik Nilsson, befallningsman                                                     1661-86

 

            Foto: Gods och gårdar 1942. Byggår 1883.      

 

     När Vallsjön skatt­­lades år 1587 nämndes här Bengt och Anders. Påföljande år fram­­gick av räkenskaperna att:

 "Anders i Valsjön har tagit, löper för en tjuv - Oxe 1 st".

 

Att de första nybyggarnas insatser vid Vallsjön därmed ­blev kortvariga framgick av det upp­drag fog­­den erhöll av hertig Karl år 1589. I räkenskaperna stod då infört:

 

"Weet Karl Persson att Wi Hafue Nådigt skenckt och  givit  wår  under­såte Olof Jönsson i Walsjö i Hova Sochn en  Koo till  hjälp,  den  du  honom skall bekomma låta när han där på fordrar .... Carolus"

 

     Olof Jönsson nämndes aldrig i läng­derna. Återkommande i des­sa var i stället Bry­ngel från 1601.

            Isak Bryngelsson stod som knekt för Vallsjön 1624-28, varav sista året som förare vid Antonius Cleophassons kompani. Troliga bröderna Sven och Bengt Bryng­elssöner före­kom­ samma tid som knektar vid Backerud. Alla tre försvann i likhet med flertalet andra knek­tar snart ur hanteringen. Förlusterna i människoliv på slagfälten var denna tid obeskrivligt stora.

            Inget sägs om att nybyggarna vid Vallsjön skulle ha varit finnar. Det bör de dock ha varit. Bygdens egna resurser var hårt ansträngda. Bryngel var inget vanligt svenskt namn. Det förekom dock samma tid hos nybyggarna i Hägghult och Posseborgan. Sönerna utnyttjades dessutom som soldater, vilket vi kunnat kons­tatera, var ett vanligt finskt öde denna tid.

            År 1634 blev Vallsjön säteri under riks­rådet Clas Kristersson Horn. Han var bosatt på Ryholm i Beatebergs socken, men hade hem­man även i Undenäs, i Bergslagen samt var friherre till Åminne i Finland. I Ramsberg kunde man år 1639 bland hans gårdsfolk och torpare räkna in fogden Thomas Carls­son, skytten Abraham Bengts­son, grytgjutaren Jacob Jacobsson, hammar­smeden Lasse Eskils­son samt frälse­­tor­parna Thomas i Brotten, Michil i Nor­boda, Bertil i Sand­tjärnen samt Simon[74]. För­utom dessa relativt säkra finnar hade han även en finsktalande huspräst med nam­nen Petrus Olai. År 1635 blev denne på grund av sina språk­kun­ska­per förordnad att vara den förste pastorn i Ljusnarsbergs av finnar tätt befolkade församling[75]. Med den bakgrund denne säteri­ägare hade, för­står man, att finnar samlades inte bara i Undenäs, Ryholm och Ramsberg, utan även vid Vall­sjö säteri med dess underlydande hemman.

            Vallsjön överfördes från Claes Horn till mågen Gustav Stenbock år 1651 samt från denne till Tord Bonde år 1672. Säteriet omfat­tade detta år förutom Vall­sjön och Vallsjöbol även torpen Borgan, Boterud, Eriksbacken, Eriks­åsen, Fager­sand, Hansa­­­torpet, Herrängen, Hu­lan, Häggebo, Kavlebron, Mossebo, Motorp, Rosen­dalen, Saxhult och Solbacken. Huvud­delen av dessa var olaga upptagna på krono­allmänningen under 1630-talet. Större delen av dem blev redu­cerade och åter­förda till kronan år 1684.

                                    

Värpe             Måns                                                                                          1578-89

1540                 Håkan                                                                                        1601-02

100 möh           Öde, under kronan -05                                                              1603-11

                         Lars, nybyggare enligt jordeboken 1610                                                1610

                         Sven, knekt, på togh” -18, mjölnare -23                                                1612-23                                    Staffan                                                                                       1621

                         Anders                                                                                       1621-34

                         Gertrud                                                                                      1627                             Anders, mjölnare                                                                        1627-28

                         Per Biörsson, kronoskytt                                                                        1631-41

                         Biörn Algutsson, hustru Ingrid                                                   1640-47

                         Bengt Arvidsson, hustru Karin                                                   1647-53

                         Elin Hemmingsdtr, född 1591                                                   1654-55

                         Hindrich Biörsson, hustru Kerstin                                              1658-60

                         Lars Månsson, edgångsman, hustru Marit                                              1664-93

                         Per Andersson, hustru Anna                                                      1668-78

                         Lars Larsson, hustru Ingeborg Eriksdtr                                      1681-1707

 

            Foto: Författaren 2004.

 

            Värpe var ett gammalt hemman nära Hovaåns utlopp i sjön Skagern­.   

            Bengt Arvidsson köpte år 1652 en fjärdedel i hemmanet Näbben. In till Värpe flyttade i stället Hind­rich Biörsson med hustru från Hässleberg, där de varit bosatta minst från 1647 efter en tidigare mindre lyckosam tillvaro i Storhult och Berghult.

            Lars Månsson var edgångsman för Per Jönsson i Ön år 1665 angående tidelag samt för Jöns Simonsson i Orrkullebäcken år 1666, då denne anklagdes för stöld av en silltunna.

            Yrken, namnmönster och edgångar berättar för oss att flera åbor i Värpe under 1600-talet bör ha varit finnar eller finnättlingar.

 

Åsebol            Anders                                                                                       1579-1690

1540                 Anders, hustru Kerstin Persdtr                                                   1601-54          

135 möh           Olof                                                                                           1616-22

Lars Åkesson, knekt, hustru Kerstin                                          1622-40

            Nils Andersson, hustru Kerstin                                                  1644-45

            Nils Bengtsson, hustru Brita Larsdtr                                           1644-74

                         Jon Helgesson, f 1645, hustru, dtr                                                         1697-1726

                         Jon Bertilsson                                                                            1700-05

 

            Stavestugan. Stommen kan vara bygd på 1600-talet. Foto: Lena Gribing 2004.

Gränssten Tiveden/Fägremo. Foto: Arne Albertsson.

 

            Kring Åsebol vandrar sägnerna. I byn har funnits rester efter en liten kyrka. Enligt bytraditio­nen skulle denna ha byggts under tidig medeltid av en drottning Åsa, vars man stupat i krig. Eftersom närmaste kyrka var Husaby, lät hon bygga ett kapell i Åsebol. Grundstenarna till kapellet har byns folk senare tagit hand om och utnyttjat som grund och trappstenar när de byggt nya hus. Även ett kors, som tidigare utvisat platsen för kapellet är numera borta. Kapel­lets läge skulle ha varit 225 m norr om den gamla Stavestugan. Sägnen om Åsa och kyrkan har lämnats av Arne Albertsson i Åsebol, som enligt gammal god tradition fått del i denna av byns äldste. Säkert finns en kärna av sanning i denna.

            Genom Åsebol skär den gräns, som delat allmänningarna Tiveden och Fägremo. I byn finns en gränssten. Denna står cirka 100 m väster om Stavestugan. 

            Anders och Kerstin hade sönerna Michel och Ravel samt dött­rarna Ingiäl gift med Anders i Folkeberg och Elin gift med Bengt i Gård­sjö. Dottern Elin var född år 1579. Hustru Kerstins far var Per Ravelsson och hennes farföräld­rar Ravel och Karin i Brushult. Sonen Ravel hade en dotter Ingrid gift i Gårdsjö, dottern Karin gift med Lars Andersson i Storkila samt dottern Elin gift i Åsebol. Personernas namn har i flera fall finskt anslag. Om finskt ursprung före­­ligger, vet vi dock inte.

            Brita Larsdotter  angavs år 1674 vara dotter till Lars Carlsson i Nockerud.

            Hemmanet låg ursprungligen ensligt norr om Unden. Det tillhörde Riseberga klos­­­­ter innan det år 1602 tillsammans med Ramsnäs och Barrud donerades till kung Karls kamma­junkare Henrik Fran­kelin gift med Constantia Eriksdotter. Därmed fick finnättlingen Constantia ett av­gör­­­ande inflytande över utveck­­ling­en vid Åsebol.

 

Åsterud          Anders                                                                                       1584-1627

1542                 Öde, ½ öde                                                                                1604-07

95 möh             Daniel                                                                                        1623-27

                         Änkan                                                                                        1628

                         Olof                                                                                           1628-41

                         Clemet, hustru Malin, dotter Brygnella                                      1639-45

                         Tohl                                                                                           1658-67

                         Cicilia Tohlsdtr                                                                          1667

                         Nils Tohlsson, hustru                                                                 1680-89

                         Änkan Estrid Tohlsdtr                                                                1681

                         Måns Bondesson, knekt                                                                         1683-87

                         Olof Larsson, knekt, lejd av Måns Bondesson                           1689-91

 

Foto: Erik Rud 1922. Byggår 1892. Höva-Älgarås nr 3, s 32.

 

            Åsterud redovisades som frälse redan 1542. År 1624 lydde hemmanet under säteriet Gudhammar och 1628-41 under Posse och Melltorp. År 1661 fick Harald Posse på Rib­bings­­fors lagfart för Åsterud.

            En Clemet Finne förekom i Finnkila 1613-42, i Segolstorp 1648-51 och i Nol­torp 1652-56. Om redovisningen varit korrekt kunde vi i Åsterud ha haft ännu en Clemet i Hova­bygden denna tid. Man kan dock inte utesluta, att dubbelredovisning skett i sam­band med bytet av bostadsort från Finnkila till Åsterud. Att det var ­samme säteri­äga­re, som ägde såväl Åsterud som Nol­torp talar för, att det kan vara fråga om samme Clemet. Denne har i så fall fått större delen av sitt liv tillrättalagt i bygdens historia.    

En ogift Clemet var knekt vid Björkulla åren 1654-55.

            Av Tohls eller Tores barn flyttade sonen Jon till Bondetorp, Nils som änkling till Gård­sjö där han 1689 vigdes vid Ingrid Andersdotter. Dottern Kerstin flyttade till Fröåkra i Lyrestad och Cicilia vigdes cirka 1670 med Nils Bengtsson i Fagerlid. Nils var född i Gårdsjö.

Änkan Estrid Tohlsdotter var 1681 anklagad för lägersmål med en ryttare. Denne var vid detta till­fälle död i Rügen.

            Vid sidan av Clemet var Tohl ett namn, som relativt ofta förekom i samband med finnar. Här flyttade Tohls barn in till Bondetorp och Gårdsjö, eller hemman med misstänkt finnan­knyt­ning. Därmed antyds möjligheten att Tohl, född i början av seklet, kan ha varit finne.

 

Äspelunden  Nils Eriksson, hustru Kerstin Andersdtr, Bålerud                                   1635-81

1635                 Lars Nilsson, hustru 1 Ingiärd Svensdtr, Slättevalla                   1657-79

110 möh           "-                            2 Brita Larsdtr, Slättevalla                           1680-1719

                         Sven Nilsson, soldat                                                                  1666

                         Jacob Umbach, tysk handskmakare                                           1680-1705

                         Håkan Svensson, snickare                                                         1685-1711

                         Sven Håkansson                                                                                    1697

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

 

Espelunden var upptaget på skogen av skatteutrymme till Stora Kila. Med fordom Jäg­mäs­taren wällb. Erich Krabbes bekomna Konungslige Fullmakts innehåll niuter så­dan­ne nybyggie efter frihetsåren skattemannarättighet, alltså blev be:te Espelunda, som är av enskild skatteegendom, nu synt, ransakad och skattlagd på det högsta och mesta prövas kunna till ett lb smör och 1/4 skatt med sådan condition, att det måste till ägorna med­låtas att odla en slätt skogspark emellan Espelunden och Bårtorp.[76]

 

            Till byn Kila hörde denna tid Storkila, Prästkila, Finnkila och Erikskila, varav sist­nämda senare bytte namn till Håkankila. Att Nils fått tillstånd att ta upp ett avgär­da­hemman på ­byns ägor kan tyda på släktför­håll­­ande till ägarna. Han kom i så fall troligen från Eriks­­kila.

            År 1641 sålde Nils Eriksson på hustruns vägnar hennes arvejord i Bålerud till systern Ingiäl Andersdotter och svågern Lars Olofsson. Svärfadern Anders var enligt räkenskaperna bosatt i Båle­rud åren 1604-21. Bilden av personerna i Bålerud är otydlig, men inslag av skog­vaktare och skyttar samt svedjeverksamhet på Fägremo gör, att vissa av åborna kan vara finska invandrare eller ha finskt ursprung.

            Nils Eriksson gick år 1657 i löfte för Per Erikssons i Västerhäljatorp böter. De kan ha varit bröder. Samma år var sonen Lars "soldat i fiendeland". Han var född 1638.

            Äspelunden var år 1680 tillhåll för ryttarna Abraham Lachus och Jacob Umbach, vilka tillsammans med ryttaren Gabriel Åby dömdes att halshuggas för stöld, rån och hemgång i flera gårdar i bygden. Nils Eriksson och hans hustru dömdes samtidigt för indirekt medverkan i dåden till 80 markers böter samt döttrarna att befria sig för horeri och lösaktighet.

            Lars Nilsson och Håkan Svensson, båda snickare, dömdes år 1688 som tjuvar och år 1698 blev Lars avstraffad med gatulopp för samma förseelse. Han hade vid detta tillfälle inget att böta med. Sin hemmansdel hade han pantsatt 1692.

            Jacob Umbach var gift med en dotter till Nils Eriksson. År 1692 löste Jacob den hem­mans­­del, som svågern Lars pantsatt till finnättlingen Lars Clemetsson i Råg­lan­­da med 20 daler kopparmynt. Han löste samtidigt Håkan Svenssons förpantning hos tull­skrivaren Anders Johans­son i Hova med 22 daler 16 öre silvermynt.     Fyra år senare blev Jacob Umbach stämd av soldaten Johan Larsson Esping i Vägge­torp, som ansåg sig äga börderätten till 1/4 Äspelunden. Johan bör då ha varit son till Lars Nilsson. På grund av faderns tidigare transaktioner med hem­manet, förlorade han dock målet.

            Finnkila brukades under förra delen av 1600-talet av finnar. Även Erikskila och Storkila kan ha haft finnar eller finn­ättlingar som brukare. Lars Nilsson sökte sig till finn­ättlingen Lars Clemetsson i Råglanda när han pantsatte sin hemmansdel. Även nybyg­garen Nils Eriksson kan mot denna bakgrund, liksom att han genom Erik Krabbes medverkan fick sitt torp skattlagt ha varit finnättling.