GÅRDSBESKRIVNINGAR I BOKEN FINSK INVANDRING TILL TIVEDEN MED OMNEJD Lyrestad

 

Lyrestad

 

 

 

 

 

 

 

 

            Lyrestad kyrka. Peringskölds Monumenta Sueo. Gothorum, 1671. Kungliga biblioteket.

             Foto: Lena Gribing 2004. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Backa          Öde                                                                                            1579

1540                 Anund                                                                                       1581-87

75 möh             Henning                                                                                     1583

                         Olof                                                                                           1588-89

                         Lars                                                                                           1601-14

                         Halvt öde                                                                                   1604-13

                         Anders                                                                                       1613-20

                         Ambjörn Larsson, hustru Kerstin                                                           1621-42

                         Påvel Andersson, nyskriven knekt                                             1627

                         Lars Ambjörnsson, hustru Ingiel Andersdtr                               1640-92

                         Anders Ambjörnsson, änk, g m änk Ingrid Jonsdtr                                1656-58

                         Anders Ambjörnsson                                                                 1682-87

 

     Backa var en gammal by med två gårdar. En av dessa stod öde efter de svåra åren vid inledningen till 1600-talet. Byn undgick dock frälsets uppköp av börds- och skatterätt.

            Anders Ambjörnsson var trolig son till Ambjörn Anstensson i Böckersboda. Han flyttade in till Backa cirka 1656. Som änkling vigdes han år 1658 med änkan Ingrid Jons­dotter i Boåsen. Han var därefter bosatt på Boåsen fram till 1682, då han återvände till Backa.

            Per Michelsson i Intakan i Fredsbergs socken stämde år 1698 sina svågrar Am­björn Lars­son i Haddeboda, Björkäng, samt Olof Larsson i Rud å sin hustru Ingeborg Larsdotters vägnar för att få inbörda ¼ i Backa. Svär­fadern Lars Am­björnsson hade ägt gården, som sedan gått i arv till dennes två söner och tre döttrar. Per Michelsson hade förut löst två systerlotter i gården av sina svågrar Lars Jönsson i Söråsen, Freds­berg, och Nils Jons­son i Backa. Nu fick han tingsrättens tillstånd att inbörda sin be­gärda ¼ i gården. Olof Larsson i Rud hade tidigare löst sin mor Ingiel Andersdotter och ägde den andra ¼.

            Påvel, Lars, Olof, Michel och Per var vanliga finska namn. Hemmanet kan under ödesåren ha övergått till finska brukare.

 

Blomster-      Nils Andersson, död -37, hustru Ingärd Larsdtr, död -53                       1624-53

hult              Lars Nilsson, död -50, hustru Ingrid Eriksdtr                             1634-50          

1615                 Jon Nilsson, död -79, hustru Estrid Segolsdtr, död -81              1639-81

75 möh             Lars Jonsson, f -57, död -03                                                      1657-1703

                         Olof Persson, hustru Karin Jonsdtr, död -71                              1669-71

                         Erik, hustru                                                                                1679-93

 

Foto:    Rune Johansson 2004.

 

            Blomsterhult togs upp på Bröten relativt nära sockengränsen mellan Lyrestad och Amnehärad. Enligt domboken begärde Nils Andersson år 1625 laga syn på det hemman han tagit upp och bebyggt”. Nils kan då ha flyttat in från Slättevalla där en Nils Andersson var bosatt åren 1607-24. Dessa år kan Nils då ha nyttjat för att röja och bygga upp hemmanet.

Året 1607 låg i anslutning till de år då pesten rasade i bygden och bara liemannen hade god skörd. Slättevalla fick detta år nya brukare på samtliga fyra gårdar. Ingen Anders fanns i byn i föregående led, vilket kan innebära, att Nils var invandrare.         

Samma tid som Blomsterhult fick laga syn, togs även Tattertorp, Lövåsen, Torkelsvik, Otterbäcken, Lillhult, Näset, Kleven och Mobäcken upp på Bröten. Flertalet av dessa togs upp av finska invandrare. Samma förhållande kan då gälla även för Blomsterhult. De namn som förekom vid detta hemman har alla höga lägen i det finska namnmönstret. Nils var diminutiv av Nikolaus, vilket var ett väl frekventerat namn i Östeuropa under medeltid.

Kung Karls ande svävade starkt över Bröten. Den kronofogde (se Näset), som lämnat Nils tillstånd att ta upp hemmanet kände detta. Så gjorde även tingsrätten, som denna tid leddes av kung Karls troman, Bo Ribbing till Säby. Finnar var då välkomna.

            Sonen Lars vigdes vid Ingrid Eriksdotter från gästgivarhemmanet Torved och sonen Jon vid Estrid Segolsdotter från Lilla Grönehög år 1639. Båda dessa hemman kan vara upptagna av finska invandrare.

Blomsterhult blev infört i jordeboken som ¼ skattehemman år 1634. Skatterätten donerades till Conrad Falkenberg 1650, men återfördes till kronan vid 1680-talets reduktion. I indelningsverket blev hemmanet tilldelat kompanichefen för Norra Vadsbo kompani vid Kunglig Skaraborgs regemente. 

 

Boåsen    Nils                                                                                            1600-01

1593                 Per                                                                                             1606

100 möh           Jon Håkansson, knekt, hustru Elin Siggesdtr                              1611-42

                         Bengt Jonsson, knekt Nunnestad                                                           1632-41

                         Nils Svensson, hustru,Marit Jonsdtr                                           1641-42

                         Töres Nilsson, hustru Ingrid Jonsdtr                                          1646-57

                         Måns Andersson, knekt, hustru Kerstin Jonsdtr                         1649-90                                    Anders Ambiörsson, hustru Ingrid Jonsdtr                                 1658-82

                         Erik Månsson, hustru Kerstin Månsdtr                                       1669-95

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

 

     Boåsen var ett skattetorp upptaget under ett tidigt invandringsskede på allmänningen Bröten. År 1683 visade Erik Månsson vid tinget upp hertig Karls stubbarättsbrev på hemmanet, vilket var utgivet 1597. Samma år erhöll även finnarna Ravel i Barrud, Per Persson Eriks­back­en, Hindrich Andersson Kavlebron och Anders Olofsson i Kvarntorp samt troligen även Jöns i Humletorp sina brev av hertigen på Örebro slott. Det kan ha varit en gemensam förrättning.

            Nils Svensson vigdes år 1641. Han hade en broder Per, som var bosatt på finnbyg­get Kleven. Erik Månsson, som kom från Kullen, Hova, hade troligtvis samma etniska bakgrund.

            Änklingen Anders Ambiörsson från Böckersboda/Backa gifte sig år 1658 med änkan Ingrid Jons­dotter i Boåsen. År 1667 anklagades han för hor med sin styvdotter. Anders nekade och friade sig vid tinget den 25 oktober samma år med följande edgångsmän:

 

Olof Jonsson och Erik Jonsson i Siggarud, Lars Bengtsson, Måns Bengtsson, Lars Clemetsson och Håkan Larsson i Råglanda, Sven Andersson i Anders­torp, Erik Torstensson och Erik Andersson i Böckersboda samt Olof Håkansson i Öde­torpet.

 

Av edgångsmännen bar åtminstone bröderna Jonsson från Siggarud och Lars Cle­metsson på finska gener. För övriga personer är bakgrunden mer tveksam. Anders hade kanske i detta fall lyckats förena svenska och finska vittnen.

Tid, plats, stubbarättsbrev och edgångsmän visar att Boåsen var upptaget av en finne och fortsatt brukat av finnättlingar.

I indelningsverket blev Boåsen tilldelad sergeanten vid Norra Vadsbo kompani i Kungl. Skaraborgs regemente.

 

Böckers-      Per Segolsson, ryttare                                                                 1601-07

boda               Jon Bark, hustru Anna                                                               1604-53

1540                 Olof, skräddare, hustru                                                                          1601-55

80 möh             Svenning, hustru                                                                        1606

                         Mattis Larsson, hustru                                                                1611-58

                         Per Larsson, hustru Ingeborg Carlsdtr                                        1624-49

                         Erik, skräddare                                                                          1616-18

                         Hans                                                                                          1617-39

                         Ambiörn Anstensson, hustru Anna Börgesdtr                            1627-52

                         Arvid Svenningsson, fiskare, hustru Anna Hansdtr                   1636-70

                         Måns Larsson, hustru Marit                                                       1642-52

Anders Ambjörnsson                                                                 1652-55

                         Bryngel Larsson, frälserättare, hustru Ingrid Persdtr                  1673-1705

 

            Foto: Domarring.  Författaren 1997.

Enligt Peringskölds Monumenta i KB innehöll domarringen år 1671 25 stenar.

 

            Böckersboda var en gammal by med tre hela skatte- och ett helt kyrkohemman. Två domar­ringar ger därutöver platsen prägel som gammal centralort. Byn delades i Östra Böckers­boda med en Nol- och en Sörgård samt Västra Böckersboda med Västergården och Krono­gården.

            Kyrkohemmanet överfördes i kronans ägo 1616 och köptes därefter av Conrad Falken­berg till frälse 1642. Skattegårdarna done­ra­des till Knut Posse 1653, men reducerades och åter­fördes till kronan 1682.

            Per Segolsson var född i Bråta, Hova. Han flyttade 1608-14 via Råg­landa, Lyrestad, till­baka till Bråta där han dog 1620. Per ersattes i Böckersboda år 1606 av en Svenning, som snabbt kan ha blivit slagen på fälten nere i Europa.

            Arvid Svenningsson var i yngre år och minst från 1636 fiskare åt Marieholm. Detta år dömdes han, tillsammans med ett par legodrängar vid Marieholm, att fria sig med sex-mannaed från misstanken, att vara skyldig till dejan Ingris hastiga fall och ömkliga död. Arvids edgång stöddes av edgångsmännen:

 

            Olof Skräddare, Ambjörn Anstensson och Per Larsson samtliga från Böckersboda samt

Hans i Lövåsen och Olof Andersson.

 

Tre av edgångsmännen kom från byn. Lövåsen var upptaget på Bröten år 1609.

År 1645 krävde Arvid Svenningsson arv efter sina föräldrar, som styvfadern och skräddaren Olof dessförinnan hade disponerat. När Arvids mor dött, hade styvfadern gift om sig med Algut Olofs­sons mor. Algut var dock gift i Horsklippan redan år 1629, vilket visar att Arvid troligtvis var för sent ute med sin arvsansökan.

            Karin Chrismansdotter var född i Horsklippan, men flyttade som gift till Lilla Årås i Amnehärad. När mannen kort tid därefter dog, gifte hon om sig med Olof Mat­tisson i Böckers­boda. Denne flyttade därvid över till Lilla Årås.

             Bryngel Larsson var gift med Per och Ingeborgs dotter Ingrid. Han tjänstgjorde som frälsefogde åt Gustaf Posse, vilken köpte in skatterätten till flera gårdar i Böckersboda under 1670-talet.

            I indelningsverket 1685 fick byarna svara för rotarna 96 och 97 i Norra Vadsbo kompa­ni av Kungl. Skaraborgs regemente 

            Namnmönstret med Lars, Mattis, Olof, Hans, Per och Anders samt yrken som soldat, skräddare och fiskare antyder, att vissa personer i Böckersboda kan ha haft finsk an­knyt­ning. Närmare än så kommer vi inte.

 

Fagerhult  Olof Månsson                                                                            1622-48

1615                 Elin, död                                                                                    1630

60 möh             Kristin Olofsdtr gift med Måns Eriksson, Hassle                                    1648

                         Nils Kagg, överste, köpt frälse                                                   1650

Öde                                                                                            1650-55

                         Hustru Kerstin Töresdtr                                                                          1651

                         Conrad Falkenberg, köpt skattefrälse                                         1651

                         Per Carlsson, Hassle, gm änkan Britta Carlsdtr                          1664-1723

                         Nils Olofsson                                                                             1666-91

                         Ingvall Nilsson, soldat                                                               1673

 

            Olof Månsson stod i mantalslängd för Fagerhult 1622. Hemmanet blev skattlagt 1632. Två år senare stod det i jordeboken för ¼, vilket visar att odlingen då var långt framskriden. Redovisningen av nybyggen på Bröten är otill­för­lit­lig, men Fagerhult bör ha tagits upp ungefär vid samma tid som Näset och Blomsterhult.

Olofs mor Elin dog 1630. Tid och namn antyder att Olof och hans föräldrar kan ha varit invandrande finnar.

     År 1651 sålde hustru Kerstin Töresdotter i Kristinehamn hemmanet med börds- och skatterätt för sin och sina medarvingars räkning till Conrad Falkenberg. Hon kan ha varit änka efter Olof Månsson. Fort­sättningsvis har utvecklingen varit svår att följa, men Falkenbergarna utnyttjade enligt dom­boken Fager­hult för soldater och ängvaktare.

            I indelningsverket svarade Fagerhult för rote nr 141 i Norra Vadsbo kompani av Kungl. Skaraborgs regemente.

 

Grönehög  Anders Mattesson                                                                      1585-1631

1585                 Segol Bengtsson, hustru Elin Nilsdtr                                          1621-23

85 möh             Nils Månsson                                                                             1621-23

                         Olof Larsson, nämndeman, hustru 1 Elin Segolsdtr                   1627-59

                         -                                                 2 Elin Persdtr                                 -68

                         Måg Lars Chrismansson, hustru Gunilla Olofsdtr                                   1647-91

                         Dito måg Hans Andersson, hustru Brita Olofsdtr                                   1652-69

                         Johan Andersson, hustru Kerstin Hansdtr                                  1682-98

 

Anders i Grönehögen, optt Anno 85 Aff Ödemark, haffwer Rueh fast, haffwer godh Mark, och leg:t til Åker och Eng, haffwer Engh till 7 Sommarlas. Haffwer bygd 3 Huus, skog och utrymme noch[166]

 

     Anders Mattesson tog upp sitt svedjehemman på Brö­ten, men sål­de det­ till Nils Månsson i Fröåkra år 1621. Två år senare ångrade han sig och fick då tillstånd att återlösa hemmanet av Segol Bengtsson, som köpt detta av Nils och från 1616 dessutom varit syssel­satt med att röja och odla upp hemmanet Lilla Gröne­­hög.

            Johan Andersson var i likhet med Olof Larsson nämndeman för Lyrestad. Näm­n­­de­männen från Grönehög bör ha varit hemmastadda i finska språket. Detta var nästan en förut­sättning för tingsrättens kommunikationen med finnarna på Bröten.

            Grönehög togs upp under en period med stark invandring. Anders Mattesson var trolig finne. Han hade sonen Håkan, vilken som gift bosatte sig i Håtorp.

            År 1650 blev Grönehög donerat till Falkenberg på Börstorp men reducerades 1687. Det tillfördes då som augment rusthåll 21 i Norra Vadsbo kompani av Livregementet[167].

 

Grönehög  Segol Bengtsson, hustru Elin Nilsdtr                                          1616-35

Lilla      Nils Jonsson, hustru Angund Segolsdtr                                      1633-45

1616                 Änkan Angund                                                                          1646-69

85 möh             Lars Månsson, hustru Margitta Nilsdtr                                       1666-

                         Nils Månsson, hustru Anna Nilsdtr                                            1665-97

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

 

     Namnet Lilla Grönehög förekom första gången 1629. Torpet upptogs i likhet med  Stora Grönehög i ödemark på allmänningen Bröten och skattlades 1632.

            Namnet Segol var ovanligt liksom Angund och Estrid, vilka var Segols döttrar. Namnet Segol förekom denna tid även i Bråta, Hova liksom i ortnamnet Segolstorp, Älgarås. Namnet anges av Roland Otterbjörk i Svenska förnamn vara en talspråks­form för Sigurd. Röjningen av Gröne­hög hade finsk karak­tär. Ett liknande finskt ­namn var Sigfrid.

            Änkan Angund vigdes efter 23 års änkestånd vid änklingen Tohl Andersson i Rogstorp. Under tiden hade hon med hjälp av döttrar, drängar och sedan mågar skött det lilla hemmanet.

            Lilla Grönehög blev donerat till Conrad Falkenberg 1650, men reducerat 1687 och då tillfört Norra Vadsbo kompani i Livregementet som sergeantsboställe[168].

 

Guntorp      Gunnar, hustru                                                                           1606-40

1471                 Töres Nilsson, hustru Ingrid                                                       1619-52

75 möh             Hans Bengtsson                                                                                     1620-27

                         Nils Månsson                                                                             1627-39

                         Mats Persson knekt                                                                    1628

Jon Gunnarsson, hustru Torund Larsdtr                                                 1637-52

Nils Nilsson, hustru Marit                                                          1642-49

Jacob, hustru                                                                             1659-83

Gustav Clemetsson                                                                    1685-94

                         Nils Nilsson, hustru Brita Clemetsdtr                                         1688

    

Guntorp bestod redan 1559 av två hela skatte- och ett helt frälsehemman. Något ödesmål, som bidragit till finsk bosättning i byn, har ej konstaterats.

Säkra finska inslag byns historia var dock Gustav Clemetsson och dennes halvsyster Brita, vilka var barn till finnen Clemet från Clemetstorp i Amnehärad. Till dessa kan troligtvis även läggas knekten Mats Persson samt den Jacob, som var bosatt i Guntorp 1659-83. Den senare kan möjligtvis ha varit anledning till, att finnen Clemets barn sökte sig till byn.

I indelningsverket svarade Guntorp för rote nr 100 i Norra Vadsbo kompani av Kungl. Skaraborgs regemente.

 

Horsklippan Lars                                                                                           1571-1609

1540                 Chrisman Larsson, hustru Elin Bengtsdtr                                               1606-28

75 möh             Torsten Andersson, hustru 1 Elin Larsdtr                                               1606-28

                         -                          2 Ingebor Jordansdtr                         1629-46

                         Algut Olofsson, hustru 1 Elin Bengtsdtr                                                 1629-64

                         -                                2 Gunella                                                             1665

                         Lars Chrismansson, hustru Gunella                                           1642-54

            Töres Chrismansson, hustru/änka Karin Olofsdtr                                   1649-64

                         Torsten Persson, änka/hustru Karin Olofsdtr                             1665-94

                         Chrisman Nilsson, hustru/änka Appolonia                                 1668-80

                         Sven Larsson, hustru Appolonia                                                            1681-1710

 

            Foto: Rune Johansson 2004. Byggår 1860-talet.

 

            Horsklippan var ett gammalt skattehemman.

     Chrisman Larsson hade flera barn. Av dessa vigdes Kirstin år 1629 med Per Olofsson i Anderstorp, Ingrid 1633 med Tohl Bengtsson i Fröåkra, Kerstin 1637 med Nils Larsson i Dele­bäckstorp, Hova, Karin 1642 med Jöns Biörsson, Lilla Årås, Amne­hä­rad, och som änka år 1645 med Olof Mattisson i Böckersboda samt Sigrid år 1649 med Töres Eriksson i Torved i den­nes tredje gifte. Av Chrismans söner vigdes Lars år 1647 med Gunilla Olofsdotter i Gröne­hög samt Töres 1649 med Karin Olofs­dotter från Hällsås. När Töres dog 1662 gifte änkan om sig år 1669 med drängen Torsten Persson.

            Vid Chrisman Larssons död 1628 gifte änkan Elin om sig med Algut Olofsson, vars föräldrar var skräddaren Olof och dennes hustru i Bökersboda. Algut var nämnde­man 1641-48.

            En ny Chrisman med efternamnet Nilsson framträdde cirka 1668 i Horsklippan. Han kom från Delebäckstorp och fick lagfart på del i hemmanet 1669. Vid Chrismans död vigdes änkan Appolonia med änkemannen Sven Larsson från Amnehärad. Sven köpte år 1691 ytter­ligar två systerdelar från Per Nilsson i Delebäckstorp respektive Töres Eriksson i Torved. Sven  och Appolonia kom därmed att äga en halv gård i byn.

            År 1650 hade Conrad Falkenberg och Knut Posse köpt var sin gård i byn till frälse. Dessa blev dock reducerade och återförda i kronans ägo 1687. I indelningsverket fick byn svara för rote 99 i Norra Vadsbo kompani av Kungl. Skaraborgs regemente.

            Finninslaget i Horsklippan är svårtolkat. Namnen Lars, Olof, Per och Anders ligger dock högt i den finska namnlistan. Även Chrisman, Algut, Arvid och Tors­­­­ten har vi tidigare mött som finnar. Namnet Appolonia förekom i bygden enbart vid Hors­klip­­pan. I Värmlands finn­skogar förekom det snarlika Abbelona dock relativt ofta[169]. Av berörda orter har troligtvis Lilla Årås, Böckersboda, Gröne­hög, Hällsås och Tor­ved tidvis varit bebodda av finnar eller finn­ättlingar. Därmed får vi låta oss nöja.

 

Hovmans-  Lars, nybyggare, kronohemman, en utjord                                1585-1603

torp       Olof, hustru                                                                               1606-09

1585                 Lars, knekt                                                                                 1611-12

90 möh             Sven                                                                                          1617-20

                         Erik Svensson, knekt                                                                 1621-22

                         Olof, knekt                                                                                1624

                         Anders Siggesson, knekt                                                                        1627-30

                         Christopher Eriksson knekt                                                        1627-29

                         Måns                                                                                          1627-31

                         Anders, hustru Brita                                                                   1639-42

                         Lars, hustru Karin                                                                      1647-48

                         Sven Olofsson, hustru NN Månsdtr                                           1652-81

                         Olof Hansson Sjöbom, förare                                                    1683-86          

 

 

            Foto: Rune Johansson 2004.                                                                                                      

Lars i Hoffmanstorp optt 85 och Ähr lenge bisittidt, haffwer Åker till 6 skepp, Eng till 9 sommarlas, haffwer utrymme nock[170]

            Hovmanstorp togs upp under en period av stark finsk invandring. Lars, Olof, Hans och Anders var ofta använda finska namn och hemmanets eget namn visar att det var upp­taget för knekthållet. År 1621 blev det skattlagt för ett halvt hemman och 1624 angivet som Conrad Falken­bergs frälse. Frälset var denna tid aktivt intresserat av att anställa finnar.

            Anders Siggesson redovisades som korpral med Ambiörns i Fröåkra fritt år 1630. I indelningsverket blev Hovmanstorp utnyttjat som pipareboställe i Norra Vadsbo kompani i Kunglig Skaraborgs regemente.

Lars kan ha varit finne, liksom flera av de personer, som senare i egenskap av knek­tar tog del i uppodlingen av hemmanet. Dokumenten ger inget svar på denna fråga.

 

Hällsås        Anders Svensson, frälse                                                                         1582-1607

1463                 Hemming Larsson, hustru Ingrid                                                            1601-24

70 möh             Lindar Folkesson, knekt, edgångsman                                       1621-32

                         Christoffer Olofsson, hustru 1 Kirstin                                       1620-37

                         ”-                    2 Sigrid Elufsdtr                               1638-51

                         Per Ambiörsson, edgångsman, hustru Elin Eriksdtr                    1627-43

                         Nils Mattsson, knekt                                                                  1627

                         Olof Hemmingsson, hustru Sigrid Olofsdtr                                1628-30

                         Tohl Andersson, edgångsman, hustru änkan Ingeborg Persdtr   1630-32

Carl Hemmingsson, hustru Ingeborg Andersdtr                         1635-67

                         Måns Olofsson, hustru Elin                                                       1639-52

                         Måns Hemmingsson, hustru Gunnur Andersdtr                         1640-72

 

            Hällsås var en gammal by, vilken i jordeboken år 1559 omfattade två hela skatte- och två hela frälsehemman. Från 1635 stod byns skattehemman som frälse under Falkenberg och Börs­torp. År 1639 köptes de båda skattehemmanens bördsrätt som ärftligt frälse av Carl Bonde, men försvarades från samma år av mågen Conrad Falkenberg under Börstorp. Carl Bonde hade tjänat hertig Karl som kammarpojke och var ägare till Laihela friherr­skap i Finland. År 1638 hade Bonde köpt av finnar upptagna Paradisgårdarna i Finnerödja, till frälse.

            Gustaf Leijonhufvud (1597-1658) var ägare till båda frälsegårdarna i Hällsås efter  fadern Erik Leijonhufvud (1551-1616). Hemmanet Nolgården ärvdes av Gustafs dotter Marga­reta Leijonhufvud, död 1645. Hon var gift med riksrådet och fältmarskalken mm Henrik Henriksson Horn af Kanckas. Han blev år 1645 överste för ett finskt regemente till häst och år 1657 chef över finska armén. I ett andra äktenskap var han gift med Kerstin Bååt och i sitt tredje och sista äktenskap åren 1661-70 med Emerentia Ribbing på Stora Årås i Södra Råda.

Margaretas äldre syster Ebba, död 1651, ärvde Sörgården. Hon var gift med riksrådet mm Christer Bonde, son till Carl Bonde[171]. Ätterna Bondes och af Kanckas höga ställning och ankny­tning till hertig Karl i kombination med deras finska arv, bör starkt ha påverkat invand­ringen av finnar inte bara till Hällsås, Bröten och Lyre­stad utan till hela bygden. 

            Hemming framträdde år 1601 på Anders Svenssons frälsehemman och alter­ne­ra­de några år med denne på hemmanet. Han anlände därmed till byn under de svåra åren i bygden. Namnet hade han gemensamt med den förste biskopen i Åbo stift.      

Lindar blev år 1622 dömd för lönskaläge med pigan Ingrid Jönsdotter i Hällsås. Vi skall fortsatt följa denne Lindar på hans väg från Hällsås via Sjötorp i Lyrestad samt Lövåsen och Dumpen till Agnsundet i Amnehärad. Fortsättningen skall visa, att han tro­ligtvis var finne.

Finnsonen och skytten Hindrich Tomasson i Kleven fick år 1632 fria sig med tolv-mannaed vid tinget, då han var instämd för tjuvskytte av älg. Bland edgångsmännen fanns bl a Lindar Folkesson, Per Ambiörsson och Tohl Andersson i Hällsås.

Per Ambiörsson med hustru Elin sålde halva Västergården till Falkenberg år 1643 för 90 daler.

            Christoffer Olofsson var ägare till ett av byns skattehemman. År 1650 sålde han sin börds- och skattemannarätt i detta till Falkenberg och läm­nade fädernegården. Fem år senare berättade domboken, att Christoffers gård hade varit brukad av Börs­torps bön­der i fyra års tid. Det andra skattehemmanet i byn hade då legat öde i sex år. Därmed av­sågs Söder­gården, vilken  Falkenberg köpte av Måns Olofsson och dennes syskon år 1652. När fog­den Olof Elofsson avlidit år 1667, fick Måns tings­­­rättens attest på, att fogden för åsatta skulder hade tagit ifrån Måns all hans egen­dom i löst och fast. Måns egendom övergick då i Falken­bergs ägo.

            För­håll­andet mellan Falkenberg och bönderna i Hällsås kan inte ha varit det bästa. Beteckningen bondeplågare för Falkenberg hade säkert sin anledning.

            I indelningsverket fick Hällsås bl a svara för rote nr 137 i Norra Vadsbo kompani av Kunglig Skaraborgs regemente.

           

Järpängen  Per Nilsson, hustru Karin                                                           1627-40

1625                 Nils Kättilsson, knekt, hustru Karin                                           1641-74

100 möh           Per Nilsson, f ca 1640, hustru Sigrid                                          1660-1700

                         Mattias Olsson, knekt, hustru NN Svensdtr                                1673-99

                         Per Persson                                                                                1696

                         Lars Mattsson                                                                            1696-1705

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

     Järpängen togs upp i ödemark på Bröten. Det infördes i jordeboken som 1/8 skatte­hemman år 1635 mot bakgrund av följande domslut:

 

"Efter välbördig Erik Krabbes, förende Jägmästare, efter Konungslig medgiven full­makt har Per Nilsson ett torpställe Järpängen efter åtta års föregången frihet byggt och upp­od­lat av stuppemark och stor skog, till fullnat skattlagt och ingen till hinder eller men­före, begär som alla gjorde sådane nybyggen få disponera för skattemannarätt, som honom efter wäl:te fullmakts Innehåll av Erik Krabbe utlovat och beviljat, vilken har behållen hög kraft och styrka, varför honom blev av tingsrätten dömt och tillsagt som de andre nybyg­gen laga fångstbrev medgiven skattebörd, varför det lagbjudet och lagstån­det fri­himb­lades till Per Nilsson."[172]

 

     Nils Kättilsson kom från Råglanda i Lyrestad och vigdes vid hustru Karin i Järpängen år 1641. Karin bör ha varit änka efter Per. Nils far Kättil tillträdde Östergården i Råglanda år 1613.

            Mattias Olssons svärföräldrar var Sven och Karin Torstensdotter i Väggetorp. Karin kom från Bråta i Hova, vilket medförde arvsrätt för Mattias och hans hustru i en halv gård i denna by.

            Såväl Nils som Mattias tjänstgjorde tidvis som knektar. Flertalet personer i detta svedje­hemman på Bröten bör ha varit finnar.

 

Kleven     Olof                                                                                           1622-24

1615                 Anders                                                                                       1627-39

70 möh             Måns Olsson Rud, knekt                                                                        1627-28

                         Erik Karlsson Skytt                                                                    1631

                         Hindrich Thomasson, skytt, tolv-mannaed                                1633-38

                         Lars Karlsson Skytt, hustru Ingeborg                                         1637-48

                         Per Svensson, hustru Anna                                                        1649-52

                         Töres, hustru                                                                              1659-96

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

 

     Kleven togs upp på allmänningen Bröten och förekom första gången i jorde­boken år 1621 som en tomt och 1623 som Conrad Falkenbergs frälse. När torpet fördes in under Falken­berg och Börstorp försvann redovisningen av de personer som bodde på hemmanet.

            Olof i "Klefwerud" blev dock synlig i Hova dombok 1624, sedan han till­sam­mans med Per Persson i Pjungserud blivit bestulen på engelska kjortlar, handskar, silverbälten och silverkedjor av den förrymde knek­ten och stortjuven Svenning från Rogs­torp. Sven­ning hade även stulit i Lyrestads kyrka. Han ansågs oförbätterlig och dömdes från livet..

            Den 21 november 1631 framträdde för rätten skogvaktaren och skytten Erik Karls­son i Kle­ven. Han anklaga­de en tingsförd dråpare, Erik Eriksson, för att denne hade slagit honom helt fördärvad, slagit ihjäl hans gamla svärmor Kerstin Hans­dotter samt rånat en knek­tänka, som bodde i en "stuppestufua" kallad Linkekstorp på Bröten.

            Dråparen döm­des livet förverkat och an­gavs i domboken år 1632

 

"Justificerat blefuen och Qwarte­radt på ste­­gel Sådane androm till en good Warnagel".

 

            Erik Eriksson hade även en broder Hindrich, som med­verkat i miss­­han­deln. Denne var en förrymd knekt, som två år senare greps vid Säters kungsgård. Han döm­des till samma straff som brodern och blev därefter

 

"justifierad vid Hova bro där hans kropp sattes på stegel och hjul androm slikom till varnagel". [173]

Vid detta tillfälle framgick, att bröderna var födda i Valletorp, Asker­sund. Ett område, som 20 år senare, skulle visa sig vara grogrund för det av finnar iscen­satta Morgon­stjärne­upproret.

     Erik Skytt dömdes själv samma år (1631) att böta tre oxar för ett skjutet rådjur och tre par oxar för en älg. Straffsatserna var hårda. Han försvann därefter från hem­manet.

            Hindrich Thomasson var son till finnen Thomas Mathisson i Kåhult. År 1632 blev han anklagad för att ha skjutit högdjurpå Slättevalla ägor. Han nekade och lyckades fria sig med tolv-mannaed vid tinget. I denna deltog:

 

Lindar Folkesson, Per Ambiörsson och Tohl Andersson i Hällsås, Lars Jordansson och Lars Håkansson i Slättevalla, Anders Bark i Hova, Anders i Hult, Olof i Högebron, Rasmus i Rogstorp, Bengt i Ödegården samt Per Olofsson i Elfstorp.[174]

 

            År 1638 blev samme man i egenskap av Falkenbergs skytt, "Hindrich i Klefvan", ställd inför rätta för att ha skjutit två hjortar, en älg och tre rådjur. Han fick för detta böta tre par oxar samt för att han skjutit ett ­lodjur och sålt skinnet till en köpman i Mariestad 40 daler silver­mynt. Hind­rich hade delvis bedrivit sin jakt tillsammans med en annan av Fal­ken­bergs tjänare, Tyres Eriksson Skytt, samt med Falkenbergs landbo Linder på Sjötorp.

            Lars Skytt var edgångsman år 1637 för Jon Ingelsson i Ålösund, Amnehärad, då denne blev anklagad av Hans Påvelsson Finne i Sanden för hor med sin sonhustru i Blek­viken.

            1643-45 var gifte frälsebonden Lars Karlsson instämd för lägersmål med pigan Ingrid Hindricksdotter. Ingrid torde då ha varit dotter till Hindrich Skytt.

            Tid, plats, namn, yrken och edgångar talar för att alla de personer, som inledningsvis bod­de på och röjde upp torpet Kleven på allmänningen Bröten var finnar.

 

Kullerud   Anders                                                                                       1601-08

1593                 Olof Jonsson                                                                              1609-29

50 möh             Karl Olofsson, hustru Elin                                                         1627-51

                         Hendrich                                                                                    1629-31

                         Olof Nilsson, hustru Brita Karlsdtr                                            1652-65

                         Olof, hustru Elin                                                                        1665-96

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

 

     Kullerud togs upp på Bröten, samtidigt som finnarna förberedda klubbeupproret i Fin­land. År 1616 var torpet upp­odlat till 1/4 och köptes då av Olof till skatte. Skatterätten köptes sedan av Conrad Falkenberg från kronan år 1631 till ärftligt frälse, varefter densamme år 1651 även köpte Karls bördsrätt i Kullerud av denne för 30 daler kopparmynt. Åbon blev där­efter torpare under Falkenberg utan den besittningsrätt, som hertig Karls stubba­rättsbrev och Erik Krab­bes skattebrev tidigare förlänt nybyggaren. Torpet blev på så sätt en på- och avstig­nings­­station för nya brukare. Åbons intresse för att vårda och förbättra hemmanet blev minimalt.

            Karl Olofsson var son till Olof Jönsson och Marit i Sjötorp. Moder Marit dog i Kullerud 1635. Karls hustru Elin bör ha varit dotter eller sondotter till nybyggaren Anders och det var alltså sin hustruns arvejord, som Karl sålde till Falkenberg 1651. 

            Olof Nilsson vigdes år 1652 med Brita Karlsdotter. Han kom från Mörtestad.  Olof år 1678 kan vara densamme i ett nytt gifte. Hustru Elin angavs nämligen vara änka år 1696 med söner­na Karl och Lars samt dottern Brita.

            Kullerud reducerades 1694 och tilldelades i indelningsverket kompanichefen för Norra Vadsbo kompani vid Kungl. Skaraborgs regemente som förbättring.

            Namnen Olof, Henrik och Anders var vanliga finska namn. Tid och plats på Bröten för ett av finnar upptaget nybygge var de rätta.

 

 

Kåhult     Nils, krononybyggare                                                                1601

1584                 Thomas Mathisson Finne                                                           1606-31

80 möh             Påvel Thomasson, nyskriven knekt                                           1624

                         Hindrich Thomasson, knekt                                                       1624-31

                         Valborg Thomasdtr                                                                    1630

                         Anders, hustru                                                                           1652

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

 

     Kåhult stod i jordeboken år 1590 som ett kronotorp. Torpet var upptaget på Bröten och torparen måste då ha åtnjutit sina sex frihetsår.

     Thomas Mathisson och hans dotter Valborg ställdes inför rätta med anled­ning av cirku­le­rande rykten i bygden, att Valborg utfört barnamord. Domboken berättar:

 

Således ransakligen tilldragit, att Anno 1637 om Skärdagen uti Dymbelweckan vart fun­net i en tryska loga i Kåhult i Lyresta gäld en fullkommelig barnerad (skelett) efter ett ny­fött barn, som för rum tid sedan blev inbastat i linderum, och förvarat under be:te loge uti lönn, var till ingen visste Sannbane. Men i förbe:te Kåhult Tommes Mathisson bekän­des ha bott vid pass 30 år, varför Tommes med sin dotter Valborg tingställdes till Hova ting den 27 juni förbe:te år. Där blev Valborg Tom­mesa dotter hårt tilltalad och med myck­en flit efterfrågat till bekännelse om hon varit barnamörderska eller om någon sådant med henne visste och bevisligen för­märk­te henne med barn vara och därför i rykte eller hem­lig­het emedan hon hemma ogift hos sina föräldrar.

   Så bekändes af fjärdingsman Per Olsson i Anderstorp sådant bygdetal utspritt var, av en flicka Marit Töresadotter till ålder på den tiden sine 8 eller 9 år, som hade till pass 7 år sedan ifrån detta års dato, när Tomas drog ifrån Kåhult och till Slätte i Freds­bergs gäld, så bekände Valborg, att hon en tid lång hade haft otukt, hade haft ont af egen hemlig för­stanna sjukdom, och när det oförmodandes gavs henne lös, blev hon uti stor skröp­lighet stadd i en barnstuga i Kåhult, var till kom be:te flicka och henne återfann uti sin svaghet och hade en flicka med sig och såg hennes skröplighets väsende. Då bad Valborg henne gå efter vattnet av sig tvättade, där av flickan ej annat förmärkte, utan Valborg hade fött barn, dock där till inget skäl eller annan rättelse, än nu sagt är. Var med samma tal blev nedlagt in till barneraden blev funnen. För vilken missgärning (hon) fast med stor beflitel­se förnekade sig skyldig vara, föregif:es det visserligt vara av andrum (andra) ditburet på hennes fördärv och värsta. Annan bekännelse kunde man av henne ej bekomma....[175]

 

     Thomas och Valborg erbjöds fria sig med tolv-mannaed, vilket de gärna önskat göra. Enligt Thomas var de dock av finsk släkt och saknade därmed förut­sätt­ningar att samla erfor­der­liga vitt­nen. I stället ville de fria sig med egen edgång, vilket rätten inte ansåg sig kunna tillåta. Valborg blev därefter friad i brist på bevis.

            Thomas hade två söner. Dessa blev som finnättlingar snabbt inskrivna som knek­­tar och en av dem senare anställd som skytt. Båda försvann fort från bygden. 1600-talets två första årti­on­den förlorade Sverige 35 000 till 40 000 knektar på slagfälten utanför landets gränser.

            År 1631 köpte Nils Håkansson i Slättevalla  kronotorpet  Kåhult  till skatte för 28 riks­da­ler enligt kungligt brev. Det stod en tid efter 1631 utan redovisad åbo.

 

Mobäcken  Olof Jonsson, hustru Kirstin                                                      1627-35

1620                 Jöns                                                                                           1639

50 möh             Erik, hustru Karin, hon änka -45                                                            1642-48

                         Anders Karlsson, hustru Brita Ambiörsdtr                                 1650-97

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

 

     I riksdagsbeslut om nybyggen år 1652 angavs Mobäcken vara upptaget med Erik Krabbes tillstånd på Slättevalla byallmänning 20 år tidigare. Nybyggaren Olof var dock, liksom i fallet Järpängen, redovisad på hemmanet före den tidpunkten. Änkan Kirstin i Mobäcken vigdes vid Christoffer Olofsson i Hällsås 1635. Hon bör ha varit änka efter Olof.

            Jöns Folkesson från Eriksbol, Rudskoga i Värmland berättade år 1660 för tingsrätten, att hans svärfader Olof Jonsson hade tagit upp torpstället Mobäcken av öde­marken. Torpet brukades nu av Anders Karlsson, varför Jöns ansåg sig ha rätt till någon "praeten­tion" av denne för svär­faderns insatser. Anders förklarade, att han var dit­satt av Sal. Conrad Falken­berg och betalade städja för Mobäcken med 4 riks­daler. Han gav dock Jöns 20 daler kopparmynt och blev så torpet mäktig.

            Anders Karlsson och hans hustru dömdes år 1696 att plikta, för att de hade haft gårds­bruk men försummat mantalsskrivningen. Vid följande ting konstaterade dock tings­­rät­ten, att personerna saknade egendom såväl i löst som fast och var så gamla, orkes­lösa och bräckliga, att de mest höll sig vid sängen och ej borde avstraffas "corpo­ra­liter". Anders och Brita var vid detta tillfälle något över 70 respektive 80 år gamla.

            Mobäcken togs upp på Slättevalla byallmänning på Bröten genom Erik Krabbes med­verkan. Olof och Jon var vanliga finska namn. Erik Krabbes insats tyder på att nybyggaren inte kom från Slättevalla. Om så varit fallet, hade hemmanet lagförts vid tinget i vanlig ordning.

 

Näset           Peder Olofsson, nämndeman, hustru                                         1624-39

1612                 Olof Isaksson                                                                            1640   

50 möh             Olof Persson, hustru Kerstin, dtr Sigrin, son Lars                                   1642-68

                         Erik                                                                                            1655

                         Helge                                                                                         1683

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

 

            I riksdagens redo­vis­ning år 1652 av nya torp angavs, att Näset hade tagits upp på Slätte­vallas ägor efter till­stånd av sal. befallningsmannen Jöns Persson för 40 år sedan. Sju år senare visade Olof Persson ett brev givet av jägmästaren Erik Krabbe den 30 juli 1626, vari denne enligt kunglig fullmakt tillåtit hans föräldrar att ta upp ett torp­ställe på Slätte­vallas enskilda skog, kallat Nä­set, vilket de härtill roligen pos­siderat”. Han begärde att tings­­rätten skulle ut­fär­da lag­fart för honom och släkten på torpet. Rätten ansåg fram­ställ­ningen berätti­ga­d. Näset blev dock inte infört i jordeboken förrän år 1663 och då som ett frälsetorp.

I samband med en rann­sak­ning av sal. Conrad Falkenbergs hemman år 1667 an­gavs Nä­set vara upptaget med befallningsman Jöns Perssons tillstånd 50 år tidi­gare, dvs år 1617. Erik Krabbes insats hade då enbart varit att förläna ett tidigare upptaget torp skatte­status.

            Olof Isaksson omtalades som Carl Bondes landbo, då han år 1640 anklagades för att ha belägrat Elin Eriksdotter. Falkenberg hade då ännu inte tillträtt som ägare.

            År 1612 levde kung Karls ny­byggaranda starkt i bygden och säkert även i befall­nings­mannen Jöns Perssons sinne. Nyodling var viktig. Tidpunkt och namn talar för att Peder Olofs­son var en invandrad finne. Han var nämnde­man åren 1624-34 och kan därmed ha varit finnar­nas förste företrädare i Hova tingslag.

 

Rogstorp     Anders Svensson, hustru                                                                        1586-1642

1463             Carl Larsson, skytt, hustru Elin                                                  1601-42

65 möh             Svenning, knekt, hustru NN Larsdtr                                           1623-24

                         Erik, skytt, hustru Elin                                                               1624-28

                         Rasmus            , edgångsman                                                                 1629-42

Tohl Andersson, edgångsman, hustru 1 Ingeborg Persdtr                       1633-68

-                                                      2 Angund Segolsdtr                        1669-72

                         Anders Larsson, hustru Sigrid                                                    1639-65

                         Jon Andersson, nämndeman, hustru                                          1645-87

                         Olof Elofsson, befallningsman, hustru Sigrid                            1648-67

                         Lars Clemetsson, hustru Annika Bengtsdtr                                1688-90

                         Anders Jonsson, hustru                                                              1694-

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

 

            Rogstorp var en gammal by, som 1559 bestod av två hela skatte- och ett helt frälse­hemman. Pest- och missväxtåren i anslutning till sekelskiftet 1600 ledde till att vissa gårdar då delvis stod öde. Rogstorp kan den tiden ha fått del av den finska invandringen.

            Skytten Carl Larsson angavs ha sitt hemman fritt från skatt åtminstone åren 1617-27.

            Svenning var knekt och måg till Lars i Ekenäs, Amnehärad. Han rymde från knekte­tjänsten både i (Söder)Tälje och Göteborg och drog sig sedan fram med stöl­der och tjuvskytte. Han plundrade Lyrestad kyrka, gjorde inbrott hos Olof i Kleverud samt stal engelska kjortlar, handskar, silverbälten och silverkedjor hos Per Persson i Pjung­serud, Älgarås. Han fångades, sattes i Höjen­torps kista men bröt sig ut i flera omgångar, innan han slutgiltigt blev fast, bedömdes vanartig och oförbätterlig samt dömdes från livet.

            Rasmus gick tillsammans med Tohl Andersson edgång för att fria finnättlingen och skytten Hindrich Thomasson i Kleven från anklagelse om tjuvskytte år 1632. Detta ger antydan om etnisk samhörighet.

            Tohl Andersson kan vara född i Rogstorp. Han var dock åtminstone åren 1630-32 bosatt i Hällsås, där han då, dels vigdes vid änkan Ingeborg Persdotter samt dels gick ovan nämnda edgång. Som änkling vigdes han sedan år 1669 med änkan Angund Segolsdotter från Lilla Grönehög. Föreningen kan ha varit ett resultat av, att båda bar på finska gener. Indikation på detta kan utöver ovanstående vara, att han brukade Klostergården i Rogstorp tillsammans med finnättlingen Jon Andersson.

            Jons far var nämligen Anders Jonsson i Nunnestad, Amnehärad och far­fadern den Jon, som tog upp nybygget Lunden i Amnehärad från stubbe och rot. Jon Andersson blev förordnad till nämndeman 1662-87 och kan denna tid ses som en av tingelagets finska nämnde­män. Sonen Anders löste far­fa­derns hemman i Nunnestad år 1694.

            Byn rymde en tid även Conrad Falkenbergs kontroversielle fogde Olof Elofsson. Han flyttade in från Älvstorp/Ödegården cirka 1648 och dog 1667. Änkan Sigrid fick behålla hemmanet i sin livstid. Detta var köpt av Conrad Falkenberg till frälse år 1646.

            Ännu en finnättling i Rogstorp var Lars Clemetsson, som 1688 flyttade in från Råg­landa. Fader var Clemet Larsson Finne i Clemetstorp, Amnehärad och modern dotter till Jon i Lunden. Lars Cle­mets­son och Jon Andersson i Rogstorp var därmed kusiner.

              

Råglanda     Sigge Ravalsson, Österg.                                                            1571-84

1540                 Nils, Österg.                                                                               1600-27

95 möh             Esbjörn Bengtsson, Västerg.                                                      1606-45

                         Per Segolsson, Mellang.                                                                         1608-17

                         Olof Eriksson, hustru Elin, Västerg.                                           1616-55

                         Mattis, Österg.                                                                            1618-22

                         Kiettel, hustru Margareta, Österg.                                               1618-50

                         Ambiörn Ravelsson, hustru Karin, Mellang.                              1631-49

                         Lars Clemetsson, hustru 1 Brita Olofsdtr, Västerg.                    1636-74

                         "-                                   2 Annika Bengtsdtr                               1675-87

                         Mats Nilsson, hustru Gunnela, Österg.                                       1667-87    

                         Mattis, 97 år gammal bonde död                                                            1698

 

     Råglanda var en gammal by, som redan 1540 omfattade tre skatte­går­dar kallade Öster-, Mellan- och Västergårdarna. Byn låg ensligt i skogsbygden i anslutning till den stora och öde all­män­ning­­­en Brö­ten. Vid sekelskiftet år 1600 blev denna allmänning uppodlad av nybygg­are. Miljö och tid­punkt talar för att flertalet av dessa var finnar.

            Förteckningen ovan upptar ett urval av byns bönder med namn med ­knutet till det finska namnmönstret. Säker finnättling var Lars Clemetsson från Clemetstorp i Amne­hä­rad. Fadern hette Cle­met Lars­­son Finne. Lars lämnade hemmet, när fa­dern gifte om sig och angavs år 1686 ha tjänat och bott i Råglanda i 50 år. Han bör då ha varit född cirka 1610. Lars var förs­ta gång­en gift år 1656 med Brita Olofsdotter. Hon bör ha varit dotter till Olof och Elin i byn.

            År 1672 blev Lars stämd för hor med pigan Ramborg Bengts­dotter från Kars­mossen i Lyrestad. Han fick plikta 80 daler silvermynt och hon 40 + 10 daler, eftersom hon tidigare varit dömd för lägersmål. Då hon inte hade något att böta med, blev hon hudstruken utan­för ting­stugudörren. Lars blev tagen till nåder av hustrun, trots att husets tillgångar i ett slag gick förlorade. Tre år senare var hustrun död och Lars omgift med Annika Bengts­dotter från Älga­rås. Åren 1688-90 återfanns Lars och Annika i Rogstorp.

            Per Segolsson var född i Bråta, Hova. Han tjänade en tid som ryttare för Böck­ers­boda innan han flyttade till Råglanda. Per återvände sedan till Bråta där han dog 1620

            Ambiörn Ravelsson var född i Brushult, Hova. Efter hand löste han in delar av fäderne­gården Brushult. Dessa tillträddes av sonen Olof Ambiörs­son.

            I indelningsverket fick Råglanda svara för rotarna 90 och 91 i Norra Vadsbo kompani av Kungl. Skaraborgs regemente

    

Siggarud   Erik Olofsson, hustru, änkling -17                                             1601-34

1593                 Son Jon Eriksson, hustru Ingeborg                                             1618-52

100 möh           Jon Håkansson, knekt, hustru Ingeborg Svensdtr                                   1622-65

                         Olof Jonsson                                                                             1665-87

                         Erik Jonsson, hustru Marit, änka g 2 med                                              1665-84

                         Jöns Hindrichsson, hustru Marit                                                             1685-98

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

 

     Siggarud togs upp på Lagmansbo, Råglanda och Tor­veds ägor och redovisades i jorde­boken som ett skattetorp år 1600. Det blev därefter donerat till Falkenberg på Börstorp år 1650 och reducerat 1683.

Siggarud var troligen ett avgärdahemman till nämnda byar och torpets namn knutet till Sigge Ravelsson i Råglanda 1571-84. Erik Olofsson kan ha varit gift med en dotter till Sigge. Dennes namn blev på detta sätt förankrat och fick leva vidare i bygden.

            Siggarud ger en bild av, att i Lyrestads socken rådde andra förhållanden än i Hova och på Tiveden. Antalet ödehemman var färre, miljön känd och här fanns det möjlighet även för bond­söner att ta upp nya hemman på byarnas utmarker.

Den Jöns Hindrichsson, som över­­­tog änkan efter Erik Jons­son kan dock ha varit finnättling. Han fick flera gånger under 1690-talet plikta för olaga svedje­fall.

 

Sjötorp    Jöns                                                                                           1571-89

1571                 Olof Jönsson, död -15,  hustru Marit, död i Kullerud -35                      1583-1635

50 möh             Håkan Olofsson, död <1627, hustru Gunilla Ingelsdtr               1609-37

Per Olofsson                                                                              1616-22

Per Håkansson                                                                           1620-22

Olof Håkansson, hustru Marit Svensdtr                                     1627-45

Änkan Marit, g m Bengt Töresson                                             1646-97          

Karl Olofsson                                                                            1631

                         Lindar Folkesson, hustru Ingrid Olofsdtr                                               1637-41

                         Nils Jonsson, hustru Karin Olofsdtr                                           1642-52

                         Olof Nilsson, hustru Maria                                                        1657-94

 

     Sjötorp förekom första gången i Älvsborgs lösen 1571, varvid innehavaren kallades "Jöns i Sjöbolitt". Han återkom i räkenskaperna år 1576 och 1583 som "Jönns i Siönn". Namnet Sjötorp förekom officiellt första gången år 1586 i följande brev:[176]

Wij Carl med Guds Nåde Sveriges Rijkes Arffurste Hertig til Suedermanland, Närike och Wärmeland giöre witterligt, att efter thenne Brefwisare Olof Jönsson hafwer för 4 åhr sedan begynt rödia och byggia en Torpestad i Lyrestad sockn be(nämn)t Siötorpet, som hans fader först af ödemark upptog och han nu sedan så hafwer häfdat och brukat, att der är blifwit hemman utaf, och ödmiukeligen begärat att han samma hem­man under skatt för sig och sina barn och efterkommande behålla måtte. Så på thet han än ytterligare må beflita sig om att bygga och förbättra förben(näm)de hem­man, therigenom Cronones Skatt må förökat och förmerat warda.

   Therföre hafwa wij nådigst efterlåtit, som wij och nu med detta wårt öpna bref unne och efterlåte honom att han, och sedan hans barn och arfwingar till ewärdelig Egendom skola thet under skatte behålla och wara närmast till att bruka och besittia för åhrliga utlagor, dock skall han icke hafwa magt att sälliat uti frelset utan under skatt. Thet wåra befallningsmän, fogdar och andra, som för wår skull wele och skole gjöra och låta, måge weta sig efterrätta. Icke tillfogandes förben:de Olof Jönsson eller hans barn och erfwingar häremot hinder eller förfång i någor måtto, nu eller framdeles.

   Gifwit Örebro d. 3 juli 1586.        

           

            Conrad Falkenberg fick Sjötorp som förlänt frälse 1624 samt som köpt skattefrälse år 1628. Som den husbonde Falkenberg var, försökte han dock att även få tillgång till bördsrätten genom att tvinga bort änkan Gunilla med sonen Olof och dottern Karin från hem­manet. Resultatet av detta framgår av följande kungabrev:

 

Wij Gustaf Adolph med Gudz Nåde, Sveriges Giöthes och Wändes Konung, Storfurste till Finland, Hertig uti Estland och Carelen, Herre öfwer Ingermanland

giöre witterligt att denna Brefwiserska Gunilla Ingelsdotter i Siötorp uti Lyrestads Sochn och Wassbo hafwer genom sin utskickade underdånigen, klageligen tillkiänna gifwit, att några understå sig med wåld tvinga ifrån henne af det hemman som henne ärftligen till­kommer, och hennes föräldrar hafwer af ödemarken uptagit hafwer, ödmjukligen bed­jan­­­des, det hon wår Sal. kiere her faders Bref måtte åtniuta. Och efter hennes föräldrar af ödehemmanet upprättat, wälbygt och häfdat hafwa. Hwarföre wij gunsteligen confir­mera henne för:de Siötorp, såsom ock de ägor, som hennes föräldrar fordomtima dertill kiöpt hade under för:te willkor och lägenheet, som wår Salig kiere herrfaders Bref uti Bokstafwen förmäla för Skatteägor, hon och hennes efterkommande till ewärdelig tijd odrefwen niuta, bruka och beholla, dock skall hon wara förtänkt att utgiöra sina utla­gor sin husbonde Conrad von Falkenberg, der han hafwer rätt att fordra.

   Befalla fördenskull härmed wår Landszhöfdinge, samt alla andra, som detta widkom­mer, att han och the hålla hand härutöfwer, att ingen må med wåld tränga henne från skatt och Börd. Och förbiude härmed alfwarl. – och strängeligen förbem:te Falkenberg wid wår högsta onåde tillgiörandes att giöra henne häremot hinder eller förfång i någon måtto.

   Datum Stockholm d. 20 Aprl. År 1627

                                     G U S T A V U S   A D O L P H U S 

 

Mer vältaligt än alla sägner om Falkenbergs framfart visar kungens fördömande av hans insatser i Sjötorp hur han hanterade sina landbönder i bygden. Sjötorp sällar sig nu till Kvarn­torp och Hällsås, som vi tidigare påträffat under berättelsens gång. Det skall bli flera.

            Lindar omtalades i Hova dombok år 1638 som Falkenbergs landbo i Sjötorp. Han hade då bedrivit olaga jakt tillsammans med Hindrich på Kleven. Tidigare hade Lindar varit bosatt i Hällsås, där han först framträdde år 1622. Efter fortsatt verksamhet i Lövåsen (1644) och Dum­pen slutade han sina dagar i Agnsundet som gårdsfogde vid Ribbingsfors. År 1657 avträd­de sonen Anders Linnarsson, bosatt i Blekviken, sin mors ärvda del 1/3 i Sjötorp till Olof Nilsson för 30 riksdaler. Dennes mor Karin var syster till Anders mor Ingrid.

            Gunilla Ingelsdotter bör ha varit född i Ålön, Amnehärad och syster till Jon Ingelsson, som vi snart skall möta i ett uppmärksammat mål vid tinget. Fader var då den Inge Bengtsson, som tog upp detta fiskehemman 1586, samtidigt som Olof Jönsson fick skatterätt till Sjötorp. Olof och Marit hade förutom sonen Håkan, en son Karl, som flyttade till Kullerud samt dött­rarna Ingrid gift med Lindar och Karin gift med Olof Nilsson från Nolgården, Hassle. Även Per nämnd 1616-22 kan ha varit son i familjen. I följande generation gifte Olof Håkansson sig med Marit Svens­dotter från Höglunda, Lyrestad år 1639.

            Namnmönstret vid Sjötorp ligger inom ramen för vanligt förekommande finne­namn, men tiden då hemmanet togs upp ligger före den tidpunkt, då oron i Finland fick människor att söka sig fredade boplatser i moder­landet. En sporadisk finsk invandring hade dock förekommit långt tidigare till andra delar av landet. I Värmland fanns en Finnhytta redan 1545, och samma år förekom Erik Finne och Martin Finne vid Saxå hytta. Gustav Vasa tog även in finska fiskare, en aktivitet, som hertig Karl fortsatte under 1580-talet. Sjötorp vid Vänern var ett attraktivt fiske­­hem­man.

Hertig Karl tillträdde officiellt sitt hertigdöme när brodern Erik avsattes 1568. En finne i Sjötorp år 1571 kan ha varit ett första led i hans engagemang i denna del av bygden. 1583 fick när­liggande Mariestad stadsrättigheter. Ankny­t­ningen till Lindar, Ålön, Blekviken och Kulle­rud, namnmönstret samt i praktiken ett stubbarättsbrev med skatte­rätt av hertig Karl år 1586 för­stärker intrycket, att Jönns i Siönnvar en tidigt invandrad fiskarfinne.

 

Torved    Jon, hustru Agnis                                                                       1573-90

1540                 Anders Jonsson, hustru Marit                                                    1597-1610

90 möh             Erik Svensson, hustru Britta                                                       1611-41

                         Änkan Brita                                                                               1642-54

Töres Eriksson, hustru 1 Kerstin                                                            1637-47

                         "-                                2 Karin Larsdtr                                        1648

                         Töres Eriksson, hustru 3 Sigrid Chrismansdtr                            1649-99

                         Olof Eriksson, hustru Kerstin Jonsdtr                                        1640-88

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

 

     Torved var ett gammalt skattehemman, vilket senare kom att utnyttjas som gäst­giveri och posthemman.

Anders bör ha varit son till Jon och Agnis. År 1607 löste han moder Agnis och syster Elins arvedelar i Torved och blev ägare till hemmanet.

Anders hustru Marit dog år 1631 och en syster till Britta år 1636 i Torved. Britta bör då ha varit dotter i huset och Erik en inflyttad måg. Erik dog 1641 och hustru Britta 1686. Hon angavs 1653 vara 63 år, vilket innebar att hon var född cirka 1590 och blev cirka 96 år gam­mal.         Töres framträdde första gången år 1637 i Mörtestad. År 1642 var han gift med Kerstin och brukade halva Nolgården i denna by. Han försvann samma år från Mörtestad, men 60 år senare visa­de det sig, att hans barn fortfarande hade arvsrätt i gården. År 1705 löste sonen Johan sina syskons andelar och flyttade till Nol­gården, Mörtestad. Samtidigt vigdes Johan vid änkan Beata Biörsdotter, som då var bosatt på hemmanet.

År 1686 framgick av domboken, att Töres med sin broder Olof och systern Sigrid drivit gäst­giveriet Torved i 47 år, det vill säga från 1639. De löste år 1686 ut fem syst­rar ur hemmanet.

            En syster till Töres, Margareta Eriksdotter, vigdes 1645 med skomakaren Måns Svens­son från Amnehärad. De övertog en öde ställd gård Kullen i Hova socken. Måns hade en broder Mattes, som genom gifte flyttade in på och övertog lax­fiske­hemmanet Råglanda i Amne­härad. Fortsatt verksamhet såväl i Kullen som i Råg­landa tyder på att bröderna bör ha finskt ursprung.

            En annan syster, Karin Eriksdotter, vigdes 1646 med Bengt Nilsson från Edstorp i Am­ne­härad. Denna gård brukades 1618-29 av Clemet Finne och 1630-32 av Anders Finne. Bengts ursprung redovisades inte.

            Av denna översikt framgår, att den Erik, som tog sig an Torved år 1611, kan ha varit finne. Längre kommer vi inte.

 

Äskekärr   Anders Skullt, hustru Ingrid                                                       1628-1642

1622                 Michel, hustru Karin                                                                  1647-54

50 möh             Karin Eriksdtr                                                                            1674

                         Anders Michelsson, linvävare                                                    1692-94

            Vi mötte Anders första gången i en boskapslängd år 1628. Han ägde då 3 kor.

I riksdagsbeslut om nybyggen 1652 angavs Äskekärr vara upptaget på grän­sen mel­lan Amnehärad och Lyrestad med Erik Krabbes tillstånd 20 år tidigare. Samma år (1652) fram­gick av domboken att hemmanet var upp­­taget till Falkenbergs fång och försvar. Den 26 maj 1671 stod Äskekärr upptaget bland de hemman, som enligt kung­ligt brev var inbytta av Falken­berg­arna. Kungens medverkan i detta var dock ringa. Han var 16 år gammal. Det skulle sedan dröja ända till 1715 innan Äskekärr, efter ödesmål och åter­kom­man­de klago­mål om att det låg bol­by Slätte­valla "för när", blev infört i jorde­­boken.

            Att följa människorna i Äskekärr har genom dess ödes­­­mål och anslutning till Börstorp, varit en omöjlig uppgift. Anders Skullt återkom dock senare som soldaten Anders Schule på när­liggande Kvarntorp i Amnehärad. Både denne och de personer där namnet Michel ingår bör ha varit finnar eller finnättlingar.

 

Ödetorpet    Per, åldrig, ofärdig -22                                                               1620-34

1613                 Jon                                                                                             1635-47

105 möh           Nils, hustru                                                                                1645-46

                         Per Larsson, knekt, hustru Ingeborg                                           1647-52

                         Nils Olofsson                                                                             1658-68

                         Töres Olofsson, sadelmakare, Hova, hustru Annika Jönsdtr      1675-97

 

Foto: Rune Johansson 2004.

 

            Ödetorpet togs upp på Bröten vid samma tid som Blomsterhult. Fram till 1631 redovi­sa­des nybyggaren i boskapslängder och andra handlingar som Per på Bröten. Första gången benämningen Ödetorpet användes var 1627. I jordeboken stod hemmanet då som 1/8 kronotorp.

            Torpet köptes sedan till skatte av Olof Elofsson i Rogstorp före år 1658. Domboken hjälper oss att följa förloppet. År 1668 meddelade denna, att Töres Olofsson mor i Rogstad ägde skatte Ötorpet, som Nils brukat i tio år. 1675 fortsatte protokollet med, att Olof Elofssons änka Sigrid i Rogstorp tillägnat sin son Töres Olsson skattebördsrättigheten av infanterihemmanet Ötorpet 1/8 för 170 daler kopparmynt. Detta fullföljdes år 1693, då vi kunde läsa:

 

 ”Sadelmakaren Töres Olsson i Hova äger en skatte 1/8 på Bröten, vilket i Sal. Erik Krab­bes tid efter Kgl order blev upptaget, men beklagar att där inte finns någon duglig åker utan odlat endast till 1½ eller 2 skland, och som han ser sig inte kunna bliva besutten, om han inte kan förbättra hemmanet med mera åker och utsäde. Vet dock ingen synnerlig plats, utan att det med särdeles möda och flit måste ske i en liten mosse väster om hem­ma­net.  Alltså begär han tingsrättens attest i detta ärende.

   Nämnden förklarade detta vara sant, men då det ligger på en kronoallmänning, remit­te­ras ärendet till landshövdingen för vederbörligt tillstånd.”

 

Erik Krabbes insats på 1620-talet tyder på att Ödetorpet på Bröten blev upptaget av en finne. Att finnar fortsatt kom att bruka den lilla boplatsen i kärr- och mossmarker på allmän­ningen framgår indirekt av, att Elin Svensdotter i Öde­torpet år 1678 vigdes vid Måns Påvelsson från Värmland. Såväl Värmland som Påvel talar för att brudgum och brud var finnätt­lingar.