GÅRDSBESKRIVNINGAR I BOKEN FINSK INVANDRING TILL TIVEDEN MED OMNEJD Södra Råda

 

Södra Råda

 

 

 

 

 

Södra Råda kyrka. Peringskölds Monumenta Sueo. Gothorum, 1671. Kungliga biblioteket.

Foto: Monica Kjelldorff, 1997

Kyrkan kan ha byggts under 1300-talets första årtionden.[203] 

        

 

Den finska invandringen till Södra Råda har varit svår att klarlägga. Detta har främst berott på att dokumentation saknas för åren 1573-1608, det vill säga just den tid, då bygden delvis låg öde och invandringen kulmi­ne­rade.

Södra Råda kan möjligen ha klarat biverk­ning­arna från missväxt och pest bättre än socknar, som låg vid den stora genomfartsleden Tivägen. Socknen Råda låg i motsats till dessa skyd­dat indraget mellan sjöarna Skagern och Vä­nern samt väl avgränsad i söder av Gull­spångs­älven. Möjligheterna till ett rikt fiske i dessa vatten kan eventuellt ha avvärjt en del av miss­växtens konse­k­venser. Att Södra Råda inte gick helt fri från den hemsökelse, som drabbade övriga sock­nar vid sekelskiftet 1600 framgick dock av följande:

 

            ”Bönderna från Visnum och Väse härader är frije från halfparten uti alle hielper”[204]

 

Södra Råda bestod till stor del av moss- och ödemark. Intresset för upp­odling av dessa om­råden fanns därför här, på samma sätt som för bygden i övrigt och kvarstod åtmins­tone fram till år 1642, då häradsnämnden i Visnum något oväntat blev tillfrågad om lämpliga platser för Torp och Nybyggen till Cronones gagn och bästa. Landets led­­ning sökte då fort­far­ande efter utrymme för svedjefinnar. Fem år senare kom den skogsordning, som avbröt denna verk­sam­het.

            Hertig Karls hammarsmedja var anlagd år 1585 i Gullspångsälven och troligen på hertigens eget hemman Lökstad. I närheten av detta låg frälse­hem­manen Stora Årås, Hjulsta­näs, Knekterud, Kärr och Viken. Frälset kände således väl hertigens intentioner angående finnar, fiske och odling och strä­vade säkert efter bästa förmåga att medverka i denna verksamhet.

Exempel på detta kan Bo Ribbing till Säby i Visnum få vara. Efter ­tjänst som hovjun­kare hos hertig Karl från 1585 blev han sex år senare utnämnd till härads­höv­ding över Vadsbo härad. Tjänsten vidgades sedan med uppdrag som befall­ningsman över Värmland och Dalsland 1593-1606, riksråd 1605, ståthållare över Närke 1606, landshövding över Värm­land med Vads­bo och Valle härad 1612-22, lands­höv­ding enbart över Värmland 1624-27[205] samt en avslutande befattning som härads­hövding över Vadsbo och Valle härader fram till hans död 1640.

Denne i bygden vik­tiga person fick år 1596 byta till sig Säby och Stora Årås, vilka tidigare som Arv och egettillhört hertig Karl. Bo Ribbing var några år i anslutning till 1616 därutöver förlänt inte mindre än 20 hem­manen i Södra Råda. Han disponerade en tid även Lilla Årås i Amnehärad. Vi kan mot denna bakgrund förutsätta, att denne Ribbing åtminstone från 1591 varit aktivt engage­rad i uppgiften att ta hand om finnar i Södra Råda och med deras hjälp odla upp i socknen liggande ödemarker. Att han även i övrigt stödde finsk invand­ring till det stora område, han var satt att övervaka och administrera, har vi ingen anledning att betvivla.

 

Backa          Sven Torsson                                                                             1557-75

Norra             Olof Svensson                                                                           1610

1539                 Sven Olofsson, hustru Sigrid                                                     1613-57

85 möh             Anders Toresson, Lång-Anders, hustru                                               1619-35

                         Son Gälar Andersson, hustru Sigrid                                           1639-75

                         Nils Svensson, hustru                                                                1659-75

                         Göran Gälarsson, hustru Karin Olufsdtr                                                 1683-1712

                         Per Olofsson, knekt, hustru 1 Elin Svensdtr                               1683-1700

                         -                                      2 Sigri Torstensdtr                             1700-15

Backa          Jon                                                                                             1565-73

Södra             Anders Andersson, Lill-Anders, hustru                                               1611-35

1539       Jon Larsson, hustru                                                                    1611-28

85 möh             Jon Nilsson, knekt, hustru Elin                                                  1628-68

           Hindrich Svensson, domare, hustru Kerstin Andersdtr              1637-89

                         Hemming                                                                                   1647

                         Bengt Hansson                                                                           1671-86

                         Bengt Hemmingsson                                                                  1676-1711

                         Olof Linnarsson                                                                                     1683-1700

 

Backa var en gammal by, som redan 1539 bestod av två skattehemman. Enligt uppgift[206] ägdes båda gårdarna som frälse av en Olof Stake år 1650, som vid detta tillfälle sålde den ena gården till Carl Leijonram. Enligt samma källa skulle släkten Stake en tid även ha varit ägare till Edsgården med binamnet Stockhaga. Var familjen Stake var bosatt framgick inte.

Anders Toresson hade förutom Gälar även sönerna Tore och Olof samt döttrarna Britta, Gunilla och Inga. År 1652 köpte sonen Olof Djupdalen i norra delen av socknen.

Hindrich Svensson var länge nämndeman, innan han med högst antal tjänste­år bland dessa blev förlänad titeln häradsdomare. Familjen var barnlös. Enligt kyrkoboken föll han år 1689 av sin häst i Mörstabacken och dödde strax”. Han var 89 år och således född år 1600.

År 1685 blev Backa tillförd i indelningsverket med rotarna 12 och 13 i Kristinehamns kom­pani i Närke-Värmlands regemente.

 Namnen Lars, Olof, Hindrich, Per, Anders, Hemming, Göran och Hans knyter an till det finska namnmönstret. Byn Backa kan då ha fått del av den finska invandringen..

 

Bratteberg    Tore                                                                                           1565-73

1539                 Bengt                                                                                         1610-26

85 möh             Östen, hustru Ingebor Ravelsdtr                                                             1614-21

                         Ansten, knekt                                                                            1626-32

                         Änkan Kerstin                                                                           1628-30

                         Lars Östensson, hustru                                                               1639-82

                         Olof Östensson, hustru                                                              1648-69

Anders Andersson, korpral                                                        1671-89

Östen Larsson, hustru Elin                                                         1681-1719

 

     Bratteberg var ett gammalt hemman. Det stod från början i jordeboken som ett 2/3 skattehemman men övergick i mitten av 1600-talet i ätten Sparres ägo, innan det år 1679 blev uppbjudet för resterande utlagor och från 1684 som skattevrak tillfördes kronan. Detta  fick vi veta, då krono­båts­­mannen Östen Olofsson i Kristinehamn år 1692 gjorde anspråk på del i Bratteberg efter sina föräldrar. De hade dock inte klarat att betala hemmanets skatter under 1680-talets miss­växtår, och för båtsmannen fanns inget att hämta.

Anders stod som korpral år 1672, men som fattig soldat 1676. Den senare, som även angavs med namnet Anders Andersson, kan ha varit son till den förre.

År 1685 blev Bratteberg tillförd indelningsverket som rote 7 i Kristinehamns kompani.

Personer med namnen Ansten och Ravel har vi tidigare mött som troliga finnar eller finn­ättlingar. Så kan ha varit fallet även i Bratteberg.

              

By, Östra     Måns                                                                                          1565-73

1539                 Ingemar/Ingemund                                                                     1573

85 möh             Per Jönsson, hustru Kerstin Månsdtr                                          1608-29

                         Lars Nilsson                                                                               1608-21

                         Tore Andersson, hustru Karin                                                    1639-51

                         Olof Andersson, hustru Karin                                                    1638-50

                         Nils Olofsson, hustru Anna Bengtsdtr                                        1656-63

                         Olof Persson                                                                              1663-71

                         Sigfrid Svensson, hustru                                                                        1665-78

 

By, Västra   Bengt                                       1557-65

1539                 Tore                                                                                           1571

80 möh             Lars                                                                                           1610-15

                         Nils Jonsson                                                                              1617-32

                         Bengt Biörsson                                                                          1617-39

                         Hemming Nilsson, hustru Elin                                                   1638-44

                         Nils Sigfridsson, mäskefinne, mjölnare, hustru Sigrid                 1645

                         Gälar, hustru Sigrid                                                                    1646-48

                         Sven Persson                                                                             1654-86

 

By var en gammal by, som redan 1539 bestod av två skattehemman.

     Tore Andersson hade bröderna Olof och Gälar, vilka har nämnts under byn Backa ovan. Olof kan före avflyttningen till Djupdalen 1653 ha varit bosatt i By några år.

     Hemming Nilsson flyttade till N. Torp år 1645. Två år senare löste han ut sina syskon Olof Nilsson, som var bosatt i Hjälmkärr och Inga Nilsdotter i S. Torp.

            År 1685 blev By införd i indelningsverket som rote 6 i Kristinehamns kompani.

     Personer med namnet Sigfrid förekom som mjölnare och soldater i Södra Råda och Amnehärad under 1600-talet. Nils Sigfridsson gjorde ett kort nedslag i By på sin väg från Kärr till Vattenberg, där han år 1646 blev kallad ”mäskefinne”.

 

Djupdalen  Nils Gälarsson, hustru 1 Britta                                                   1635-49

1630                 -                               2 Valborg                                                 1650-53

75 möh             Valborg, änka                                                                            1654-57

                         Olof Andersson, hustru                                                                          1653-70

                         Harald Gustavsson, hustru                                                         1671-98          

 

            När Djupdalen togs upp vet vi inte. Det förekom första gången i jorde­bo­ken som 1/8 skattehemman 1641. Torpet ligger i en dalgång i socknens norra och svedj­e­­bruksbeto­na­­de del i an­slut­ning till Edsgården/Stockhaga, Nolby och Kronkärr.

            Olof Andersson i Norra Backa köpte med sina syskon Djupdalen år 1652. Säljaren Nils Gälarsson var vid detta tillfälle gammal och förlamad och sålde Djupdalen med förbehållet att i sin livstid få behålla en liten del av hem­ma­net, vilken sedan skulle tillfalla Olof.

År 1693 dog en Olof i Djupdalen. Kyrkboken berättade om denne, att han blev möcke gammal – 115 åhr, vilket innebär att han skulle ha varit född cirka 1578. Denne Olof kan då inte ha varit identisk med Olof Andersson, om åldern var någorlunda rätt angiven.

            Harald Gustavsson flyttade in från Hjälmkärr. Köp nämns inte i sammanhanget och Olof bodde kvar, varför han kan antas ha varit måg till denne. Harald dog 63 år gammal 1699.

            År 1685 blev Djupdalen tillförd indelningsverket som rote 18 i Kristinehamns kompani.

            Nybyggaren Nils Gälarsson kan ha varit son till Gälar i Edsgården och möjlig finn­ättling. Nils är diminutiv av Nikolaus, som var ryskt nationalhelgon. Fem påvar har förärats samma namn.

           

Edsgården/  Gerdt/Gälar                                                                                1606-28

Stockhaga   Björn Gälarsson/hustru Karin                                                    1629-50

1600                 Sven Gertsson                                                                            1653

70 möh             Jöns Bengtsson, hustru                                                              1653-56

Kavallerihemman                                                                      ca 1675

Sven Gulbrandsson, soldat, hustru Margareta Andersdtr                        1687-1723

                         Hemming Svensson, hustru Margareta                                       1692

                         Gälar Bengtsson, hustru Britta Hemmingsdtr                             1710-28

 

            Edsgården med binamnet Stockhaga angavs som skattenybygge år 1610. Det bör då ha utnyttjat sina sex skattefria år. I jordeboken var ett krononybygge (upptaget 1585) infört under namnet Eedett år 1600. Det kan ha varit samma nybygge.

            Enligt uppgift[207] skall gården en tid under 1600-talet ha kallats Stakegården efter ätten Stake, som då ägde densamma. I jordeboken stod hemmanet redovisat som Stackegården 1633. En Olof Stake ägde år 1650 båda gårdarna i byn Backa som frälse. Var ägaren var bosatt framgick inte. År 1675 blev Edsgården anslagen till hovstallmästaren Reuter­creutz.

            Jöns Bengtsson flyttade in från Kronkärr. Han dog ung. År 1698 angavs hans barn äga arv såväl i Stockhaga som i Kronkärr. 

            Hemming Svensson flyttade till Turesåsen, Rudskoga och dog där 56 år gammal 1702.

I Finland hette den förste biskopen i Åbo stift Hemming. Nybyggaren i hemmanet Finnerödja och laxfiskaren i Gullspång bar samma namn under 1580-talet. I Södra Råda fick  namnet vid spridning. Vi kan då misstänka, att Bo Ribbing haft ett finger med i detta spel.

            Gerdt/Gälar var ett nytt namn i bygden vid sekelskiftet 1600. Förutom vid Edsgården förekom detta i Hungstorp, Hova 1601-11, Nunnestad, Amnehärad 1602-27, Torpaskoga, Fin­ne­rödja 1615-41, Håhult, Hova 1620-41, Undenebotten, Tived 1624-72, Lökstad, S. Råda 1626-33, Gunnarstorp, Amnehärad 1628 samt Otterbäcken, Amnehärad 1634-39. Gerdt i Nun­ne­­stad flyttade 1628 över till Björtorp, Amnehärad, som några år senare blev ortens gäst­givar­gård. Alla nämnda hemman har tidigare konstaterats ha anknytning till pågående finsk invand­ring. Gerdt/Gälar kan mot denna bakgrund vara ett finskt namn och Eds­gården ett finskt nybygge.

 

Eketorp        Nils Nilsson, gammal -38                                                           1608-39

Västra            Hans                                                                                          1611-21

1463                 Bo Ribbing, köpt frälse                                                              1623

75 möh             Per Folkesson                                                                            1626-32

                         Erik Bengtsson                                                                           1635-69

                         Bo Eriksson, son                                                                        1660-67

                         Bengt Månsson Spång                                                                1676

                         Nils Philipsson                                                                           1676

                         Per Gulbrandsson                                                                      1698-1700

 

            Västra Eketorp stod i jordeboken år 1540 som ett helt skattehemman. Det över­gick sedan via Arv och eget i kronans ägo. År 1623 fick Bo Ribbing köpa hemmanet till frälse.

 

Eketorp          Nils Olofsson, hustru Ingegärd                                                  1608-35

Östra              Olof Nilsson, knekt, hustru Börit Biörnsdtr                               1645-57

1540                 Bengt Ribbing, köpt frälse                                                         1645

95 möh             Major George Wertlau, död -72. Rustat för hemmanet              1651-72

                         Kapten Gideon Fock                                                                  1694-1701

 

           

            Foto: Författaren  2004. Byggår 1750.

 

Östra Eketorp stod i jordeboken år 1540 som ett helt kyrkohemman. Det överfördes därifrån i kronans ägo och tillfördes år 1685 indelningsverket som kaptensboställe vid Kristinehamns kompani i Närke-Värmlands regemente.

 

Finnkärra/ Lars                                                                               1607-28

Rustnings-  Bengt                                                                             1613-35

torp       Nils Mattsson                                                                 1623-40

1600                 Lars Andersson                                                                          1647-56

85 möh             Olof Persson                                                                  1666-93

 

 

            Foto: Författaren  2004. Byggår 1903.

 

     Finnkärra blev upptaget under en tid med stark finsk invandring, samtidigt som stora delar av bygden låg öde. Torpet förekom som ett krononybygge i jordeboken 1606.

Namnet anger, att Finnkärra var upp­taget av en finne, även om ingen av hemmanets åbor vid något känt tillfälle blev kallad för finne. Finnar kan, på motsvarande sätt, ha tagit upp ett stort antal andra hemman i bygden utan att bli öronmärkta samma tid.

År 1865 invandrade Maria Elisabet Falleij, född i Finnerödja till Linhult. Hon med­förde, vid sidan av vallonska, även finska gener. Dottern Josefina, född i Delebäck år 1861, var  gift med Sven Aug Johansson. De var bosatta i Finnkärra. Gården ägs av en sonson till Josefina.

 

Hedkärra  Joen Finne                                                                    1604-12

1595                 Olof                                                                               1613-21

85 möh             Bengt                                                                             1618-35

                         Per                                                                                 1626-28

                         Erik med hustru Gunell                                                 1643-44

                         Anders Olofsson, hustru                                                            1645-47

                         Ingvald Nilsson, hustru                                                  1653

                         Bengt Svensson, hustru Marit Olofsdtr                          1656-60

 

            Foto: Författaren 2004.

 

     Hedkärra angavs i jordeboken år 1600 vara ett frälse­ny­byg­ge upp­taget 1595. "Hede­kärrs­­finnen" betalade tionde 1607 och 1611.

     År 1604 var Hedkärra förlänt Bo Ribbing till Säby och Stora Årås. Troligtvis var det den­ne Ribbing, som gav Hedkärrafinnen tillstånd att ta upp torpet. Hedkärra ligger nu öde, men dess ägor tillhör fortfarande Stor Årås.

     Bengt Svensson var år 1660 rotemästare för en knekt, som hade rymt från tjänsten. Bengt blev då av profossen[208] insatt i knektens ställe, varvid Bengt med hustru och barn lämnade torpet och flyttade till sin svåger Lars Olofsson i Himmelsberg/Geten. Boskapen tog Lars Gertsson i Bröte­torpet sam­tidigt hand om, så att Hedkärra ställdes öde. Lars Olofsson och Lars Gertsson dömdes att plikta för sina insatser, och den senare att återföra boskapen.

            Lars Olofsson och Lars Gertsson har i redovisningen av Geten och Brötetorpet antagits vara finn­ätt­lingar. Även Bengt Svensson kan då antas ha samma bakgrund.

 

Hjulstanäs  Olof                                                                                           1607-21

1564                 Lars                                                                                           1628-35

75 möh             Lars Folkesson, hustru Marit                                                      1643-57

 

 

            Foto: Författaren  2004. Byggår 1750.

 

     Hjulstanäs förekom första gången i jordeboken år 1564 som ett öde frälsetorp under Hulestad. Det återkom 1572-73 men stod därefter länge öde, innan det på nytt fördes in i jorde­bo­ken år 1600. Det beskrevs därvid som ett frälseny­byg­ge upptaget 1595. Nybyggare kan vid detta tillfälle ha varit Olof. Tiden då hemmanet återupptogs låg i fas med klub­be­upproret i Finland och ett därefter följande skede med stark finsk ­­in­vandring till Sverige.

            Hulestad ägdes under förra delen av 1600-talet av systrarna Märta och Anna Persdöttrar med ett förflutet i Tott-ätten. Den senare vigdes med kammarjunkaren Erik Ribbing år 1606. Erik var brorson till den tidigare omskrivne Bo Ribbing. Godsets namn­byte till Ribbingsfors skedde år 1648, då detta förvaltades av Jungfru Maria Ribbing för sin mor Annas räkning. Maria vigdes år 1651 vid Harald Posse. Dessa personer bestäm­de denna tid, vem eller vilka som skulle få bo på och bruka Hjulstanäs.

            Lars Folkesson kan ha haft anknytning till Lindar Folkes­son bosatt i Dumpen under Ribbingsfors åt­minstone 1646-49 och i Agnsundet under samma säteri 1653-77 eller Olof Fol­kes­son/Folke Olofsson i Stora Årås 1606-21. Finnanknytning kan föreligga.

            Hjulstanäs ligger ensligt och vackert i anslutning till Lilla Ska­­gerns och Norets inflöde i Gull­spångsälven. Torpet avgränsas föru­tom av sjöns och älvens vatten av kärr- och myrmarker. Det kan i likhet med Varsundet ses som ett kombinerat svedje­bruks- och fiskehemman.

 

Hjälmkärr    Harald, hustru Ingrid                                                                  1608-28

1539                 Olof Nilsson, hustru Kirstin Haraldsdtr                                      1608-52

85 möh             Olof Andersson                                                                                     1626-39

                         Harald Haraldsson                                                                      1636-39

                         Jean Haraldsson, hustru                                                                         1633-59

                         Olof Nilsson, hustru                                                                  1650-84

                         Per Olofsson, son, hustru/änka -77-84                                       1654-76

                         Gustaf Haraldsson, hustru Elin Nilsdtr                                       1661-79

                         Per Jonsson, inhys –88, hustru                                                  1661-88

                         Sven Gälarsson, hustru Ingäl Gustafsdtr                                                1671-95

                         Olof Haraldsson,hustru Gunilla Håkansdtr                                1700-43

                         Per Håkansson, hustru Sigrid Gunnarsdtr                                               1730-66

 

            Hjälmkärr var ett gammalt skattehemman med bred förankring i bygden. Från år 1573 till år 1608 saknas redovisning av åborna. Åren 1565-73 hette åbon Måns.

Olof Nilsson anklagades år 1652 för hor med sin tjänstepiga Britta Gunnars­dotter. Båda  dömdes till döden.

Gunilla Håkansdotter och Per Håkansson var syskon födda i Ålön. Per var gift med Sigrid Gun­narsdotter från Varsundet. Dessa personer kan ha medfört finnanor till Hjälmkärr. Om Hjälmkärr i övrigt lyckats bibehålla hemmanet inom den forna släktens ram är ovisst, med tanke på missväxt, pest och bristfällig redovisning i anslutning till sekelskiftet 1600.

År 1685 tillfördes Hjälmkärr indelningsverket som rote 14 i Kristinehamns kompani.

 

Knekterud  Anund, nybyggare                                                                     1573

1560                 Jon                                                                                             1610-29

80 möh             Jöran                                                                                          1610-29

                         Sven Sigfridsson, hustru Ingeborg                                             1626-50

                         Hustru Ingeborg                                                                                     1653-57

                         Son Lars Svensson                                                                     1653-57

                         Olof Svensson, hustru Marit                                                      1658-77

                         Änkan Marit                                                                              1679

                         Salomon Nilsson, hustru                                                                        1681-90

                         Salomons änka, död 62 år                                                         1693

                         Salomon Gunnarsson, hustru Karin Olofsdtr                             1695-1713

 

            Foto: Författaren 1997. Byggår 1865.

 

     Knekterud övergick från skatte till krono vid inledningen till 1600-talet samt till frälse på 1630-talet under Bo Ribbing till Säby. Jon angavs dock som Bo Ribbings tjänare redan 1613.

            Namnet Sigfrid var ovanligt och bars ofta av finnar. Sven Sigfridsson kan ha varit son till mjölnaren Sigfrid 1617-28 och bror till mjölnaren Nils Sigfridsson 1640-58. Släktskap torde även föreligga med soldaten Sven Sigfridsson i Rud 1700. 

            Salomon Nilsson var troligtvis gift med änkan Marit. Hon var född 1631 och dog 1693. Salomon Gunnarsson var född 1645 och dog 1713. Hustru Karin, som dog 1747, var antagligen född på hemmanet som dotter till Olof Svensson och Marit. 

Namnen Jon, Jöran, Sigfrid, Lars och Olof tyder på, att finnar tog sig an hemmanet under 1600-talet. Även åborna Salomon kan ha haft motsva­rande ursprung.

 

Kronkärr   Nils                                                                                            1626-28

1620                 Knekthustru                                                                               1629-32

75 möh             Bengt Olofsson, hustru Kerstin Olufsdtr                                                1635-75

                         Son Jöns Bengtsson, hustru                                                       1645-69

                         Måg Olof Svensson, hustru NN Bengtsdtr                                 1656-58

                         Måg Erik Svensson, hustru Malin Bengtsdtr                               1657-81

                         Änkan Malin Bengtsdtr                                                              1682-88

                         Jöns Jonsson, hustru                                                                  1678-1722

                         Folke Johansson, måg, soldat, hustru Elin Jönsdtr                                 1695-1702

 

     Kronkärr låg i nordligaste delen av socknen i nära anslutning till Edsgår­den/Stockhaga (1600), Djupdalen (1630) och Nolby (1643). Hemmanet infördes i likhet med Djupdalen i jordeboken som ett skattehemman 1641. Det kan ha varit upptaget före 1620.

            År 1659 förordnade Bengt och hustru Kerstin att döttrarna skulle ärva i likhet med den avlidne sonen Jöns barn, och år 1675 testamenterade de halva gården till mågen Erik och dot­tern Malin. Jöns Jonsson, som tillträdde den andra halvgården år 1678, var en sonson. Han kan i likhet med mågen Folke ha varit soldat. Av domboken framgick nämligen, att Jöns hade fått en oduglig värja år 1678.

Tid, namn­möns­ter och yrke antyder att åbor på hemmanet kan ha haft finsk ­an­knytning.

 

Kärr      Jon                                                                                             1608-13

1540                 Lars                                                                                           1616-28

75 möh             Folke                                                                                         1638

Nils Sigfridsson mäskefinne, mjölnare, hustru Sigrid                  1640-44

                         Andor Månsson, hustru Anna                                                    1643-56

 

 

            Nedre Tullhuset. Foto: Författaren 2004. Byggår 1865.

 

            Kärr var ett gammalt frälse- och fiskehemman (Arv och eget) i anslutning till Gull­spångs­älvens kvarnar. Ett av byns hemman blev av denna anledning boplats för en av ortens mjölnare. Vid brofästet över älven byggdes hus för bergslagstullen år 1620.

År 1638 stod Kärret tillsammans med Viken ock Knekterud redovisat som Bo Ribbings frälse.

Nils Sigfridsson flyttade från Kärr via By till Vattenberg, där han år 1646 i samband med ett slagsmål blev kallad mäskefinne av en deltagare. Fler åbor än Nils torde dock ha haft finska gener i ådrorna i hemmanet Kärr med sitt gynnsamma fiske i Gullspångsälven.

            Andor Månsson omtalades t ex vid ett ting i Hova år 1645, för att han och Olof i Hem­mingsrud hade hindrat kronans fiske genom att lägga ut sina nät, tills de möttes i älvens kungsådra. De stämdes detta år av laxfiskaren Mattes Svensson i Råglanda, som arrenderade fisket av kronan. Mattes fick ingen rättelse och avbröt därmed sitt arrende. Några år senare övertog Harald Posse på Ribbingsfors samma arren­de.

 

Linhult        Bengt                                                                                         1573

1539                 Anders                                                                                       1573

80 möh             Erik                                                                                            1608

                         Olof, hustru Elin Nilsdtr                                                                        1608-18

                         Jöns Eriksson, hustru 1 Marit Eriksdtr                                       1610-32

                         -                              2 Kerstin Ivarsdtr

                         Änkan Kerstin Ivarsdtr                                                              1632-35

                         Bengt Olofsson, hustru Gunnur Jönsdtr                                                 1638-50

                         Änkan Gunnur Jönsdtr                                                              1654-69

                         Anders Bengtsson, hustru Ingebor Jönsdtr                                 1642-77

                         Olof Olofsson, soldat, hustru NN Bengtsdtr                              1671-1700

                         Jöran Andersson, hustru                                                                        1678-1724

 

            Linhult var ett gammalt skattehemman. Det hade släktmässig anknytning till bland an­nat Kronkärr, Noldalen, Runnäs, Stockhaga och Delebäck. År 1616 var byn förlänt Bo Rib­bing.

            Gunnur Jönsdotter fick år 1662 lagfart på halva hemmanet, sedan hon löst ut sin mor och en syster. Hemmansdelen övertogs år 1669 av en dotter gift med soldaten Olof.

            År 1685 tillfördes Linhult indelningsverket som rote 17 i Kristinehamns kompani.

            Inget har framkommit om finnar eller finnättlingar i Linhult, förrän Peter Pet­ters­son och Maria Elisabet Falleij flyttade in i byn år 1865. Maria Elisabet var född i Back­går­den, Finne­rödja 1824. Hon var vallon på fädernet, men hade finska anor på mödernet. Peter Pet­tersson var född i Södra Råda 1821, men medförde tyska och vallonska hammar­smedsanor bl a från släkterna Wahl­berg, Lang, Gerick, Werme, Schioll, Cosswa och Herou. På mödernet kan han ha fört in finska kolar- och bergsmansanor från Bofallet i Nysund och Mossberga i Karlskoga.

           

Långås    Biörn                                                                                         1626-31

1604                 Bengt Larsson med hustru Sigrid                                                            1632-56

80 möh             Gälar Nilsson                                                                             1645-47

 

     Långås togs upp i en tid, då bygden till stor del var ödelagd av krig och hem­sökelser.  Nybyggarens namn är okänt. Hemmanet stod första gången i jordeboken år 1611 som ett frälse­ny­bygge. Det lig­ger på en ås i ödemark i anslutning till Stormossen och i närheten av finntorpen Hede­­­kärra och Tran­halsen.

            Med hänvisning till tid och läge samt Bo Ribbings troligtvis följsamma insats den­na tid, kan vi nästan förutsätta, att nybyggaren på detta ödsliga svedjehemman var finne.

 

Lökstad       Kvarn                                                                                        1479

1304                 Nils                                                                                            1543-73

85 möh             (Hammarsmedja                                                                                     1585-1640)

Lars                                                                                           1609-13

Håkan                                                                                        1611-13

Jon                                                                                             1616-35

Gerdt/Gälar                                                                                1626-33

Ingvall Jonsson, hustru Marit                                                     1635-42

Änkan Marit, son Jon Ingvallsson                                              1643-56

Erik Ingvalsson, smed                                                                1690-93

Sven Olofsson, hustru                                                               1691

 

            Foto: Författaren 2004. Byggår 1750.

 

            Lökstad var gammalt frälse (Arv och eget), och tillfördes därmed hertig Karl, när han 10 år gammal år 1560 blev testamenterad sitt hertigdöme av Gustav Vasa. Karl torde sedan ha anlagt Gullspångs hammarsmedja på den egna gårdens ägor. År 1616 var hem­manet förlänt Bo Ribbing till Säby. Det köptes till frälse av brorsonen Bengt Ribbing till Säby år 1656.

            År 1685 blev Lökstad reducerat och tillfört indelningsverket som rote 1 i Kristine­hamns kompani.

            Erik Ingvalsson protesterade år 1690 mot ett uppbud på ¼-del i Himmelsberg, där han ville åtnjuta sin bördsrätt.

            Sven Olofsson var år 1691 stämd att svara sin styvbroder Lars Olofsson i Geten. För­äld­rar till Sven var Olof Olofsson och Elisabet Olofsdotter i Himmelsberg. Modern Elisabet var i ett and­ra äktenskap gift med finnsonen Per Clemetsson från Clemetstorp i Amnehärad.

            Ägarna var fria att sätta in finnar på frälsehemmanet Lökstad. Namnmönstret inklusive Gerdt/Gälar tyder på att de kan ha utnyttjat den möjligheten.

 

Lökstatorp/   Per Olofsson, hustru Britta                                                         1610-46

Gäddnäset   Änkan Britta, dtr Karin                                                              1647-48

1585                 Änkan Britta, son Erik                                                               1653-56

70 möh             Olof                                                                                           1659

 

            Lökstatorp stod infört som ett krononybygge i jordeboken år 1587 med uppgiften, att det var upptaget 1585. Torpet ligger nära Gullspångsälven och namnet växlade med Gäddnäset.

Huvudhemmanet Lökstad ägdes denna tid av hertig Karl. Det bör då ha varit hertigen, som lät nybyggaren slå sig ned på ägorna i anslutning till älven, samtidigt som han byggde hammarsmedjan. Torpets krono­status antyder, att nybyggaren tro­ligt­vis även fick stubba­rätts­brev. Om denne var identisk med Per Olofsson, vet vi inte.

 

Marviken   Per                                                                                             1608-19

1583                 Olof Månsson, hustru Karin                                                      1620-46

95 möh             Son Anders Olofsson, hustru Brita                                            1643-46

                         Gälar Håkansson                                                                       1653-56

 

Marviken togs i likhet med Lökstatorp upp under en tid av stark finne­in­vandring. Platsen låg ensligt i skogs- och ödemark i anslutning till finntorpen Hedkärra, Tranhalsen och Finnefallet.

 År 1585 stod Marviken i tiondelängden som nybyg­ge. Efter en tid som krono­torp, inlem­­ma­des det från 1607 som frälse under Stora Årås.

            Tidpunkt, aktörer och miljö antyder, att hemmanet kan ha tagits upp av en finne.

 

Nolby/     Håkan Svensson, hustru Ingeborg                                              1647-56

Norrdalen     Sven död 36 år, hustru                                                               1662-98

1637                 Änkan Ingeborg död 70 år, f 1624                                            1694

90 möh

           Nolby förekom i jordeboken första gången 1644 som ett skatte­ny­­bygge och angavs då vara upptaget 1643. Uppgiften är motsägelsefylld. Nybyggen hade denna tid 6 års skattefrihet. I jordeboken blev de införda först när de värderats och blivit skattlagda.

Nolby låg längst norrut i sock­nen och hade i likhet med angränsande Edsgården­/Stockhaga och Djupdalen tydlig ödemarksprägel. Om Håkan var finn­ättling, vet vi dock inte.

 

Rud       Nils                                                                                            1565-73

1539                 Öde                                                                                            1607-08

80 möh             Lars Nilsson, hustru                                                                   1609-28

                         Sven Eriksson, hustru Kerstin Olofsdtr                                      1626-42

                         Olof Persson,   ”-                                                                       1643-57

                         Nils Hansson, hustru Kerstin                                                     1638-44

                         Lars Anstensson, hustru                                                                         1652-80

                         Olof Svensson, hustru Ingeborg Olofsdtr                                               1656-68

Erik Svensson, korpral, hustru Kerstin Anstensdtr                                 1668-1702

                         Sven Sigfridsson, soldat                                                                         1700

 

            Rud var enligt jordeboken ett helt skattehemman 1539.

            Sven Eriksson flyttade in från Östra Bjurvik i Rudskoga. Han dräptes år 1642 av gran­nen Nils Hansson, som köpt halva hemmanet i börd av Svens hustru. Hon var dotter till Nils farbror. Nils dömdes till döden men blev benådad, sedan han skänkt sin del i Rud till änkan och hennes fem barn. Hon gifte om sig med Olof Persson.

            Nils Hansson flyttade med hustru, efter några års mellanspel i Prästgården, till Torpa i Amnehärad. Familjen återfinns i Torpa från år 1655.

            Lars Anstensson och Kerstin Anstensdotter flyttade in till Rud från Varsundet i Amne­härad. Åborna i Varsundet har vi förut antagit vara finnättlingar. Samma förhåll­ande kan även gälla soldaten Sven Sigfridsson. Hans namne, Sven Sigfridsson i Knekterud 1626-50, kan ha varit hans farfar och mäskefinnen Nils Sigfridsson i Vattneberg en släkting.

            Rud tillfördes indelningsverket som rote 8 i Kristinehamns kompani år 1685.

 

Runnäs        Tore                                                                                           1545-73

Norra             Bengt                                                                                         1608-21

1539                 Nils Jonsson                                                                              1608-38

80 möh             Per                                                                                             1621-29

                         Tore Bengtsson, hustru Malin Andersdtr                                                1631-69

                         Bengt Andersson                                                                       1650-71

                         Måns Nilsson, hustru Elin                                                          1669-90

 

Runnäs          Biörn                                                                                         1543-65

Södra             Algut Eriksson                                                                           1609-48

80 möh             Botolf Andersson                                                                      1611-18

                         Gisle Nilsson, hustru Marit                                                        1621-57

                         Mats Halvardsson, hustru Ingeborg Algutsdtr                            1650-56

                         Nils Gislesson, hustru Ingäl Bengtsdtr                                        1669-1705

                         Ingvald Bengtsson, hustru Sigrid Gisledtr                                               1681

 

            Runnäs var en gammal by, som redan 1539 bestod av två skattehemman. Tores dotter Ingrid i Norra Runnäs gifte sig med Bengt Månsson i Delebäck. De hade flera barn. Av dessa övertog sonen Tore Bengtsson hemmansdelen i byn Runnäs.

            År 1685 tillfördes Norra och Södra Runnäs indelningsverket som rote 15 respektive 16 i Kristinehamns kompani.

            Om någon finne eller finnättling fått insteg i byn vet vi inte, även om namn som Mats, Jon, Per, Anders, Erik och Nils antyder, att så kan ha varit förhållandet.

 

Runnästorp  Lars                                                                                           1608

1600                 Nils, hustru Rambor                                                                   1609-35

85 möh             Änkan Rambor                                                                          1643-53

                         Son Per Nilsson                                                                                      1650-56

 

            Runnästorp togs upp på byn Runnäs kärrartade utmarker och redovisades första gången i jordeboken år 1606 som ¼ kronohemman. Storleken på hemmanet antyder att det bör ha varit upptaget vid eller före sekelskiftet i likhet med Hedkärra, Finnkärra, Edsgården/Stockhaga, Tran­halsen/Finntorp och Långås. Tre av dessa var säkra finnhemman. Runnästorp kan ha till­hört samma kategori.

 

Torp Norra  Henning                                                                                     1557-73

1539                 Nils Olofsson                                                                             1608-39

85 möh             Jöns Larsson                                                                              1608-21

                         Sven Jönsson, hustru Gunell                                                      1626-48

                         Hemming Nilsson                                                                      1632-63

                         Gälar Philipsson, hustru Rambor                                                            1643-57

                         Sven Anstensson, soldat                                                                        1666-77

                         Nils Hemmingsson, soldat                                                         1682-95

                         Olof Hemmingsson, hustru 1 Elin Torstensdtr                           1691-1700

                         -                                          2 Kerstin Larsdtr                           1700-21

Torp Södra  Lars                                                                                           1571-73

1539                 Nils                                                                                            1610-15

85 möh             Gälar                                                                                          1610-39

                         Tore                                                                                           1616-39

Bengt Biörsson, hustru Inga Nilsdtr                                           1643-50

Folke Nilsson, hustru Inga Nilsdtr                                              1652-66

Lars                                                                                           1659-68

Nils Gälarsson                                                                            1682

Philipus Larsson                                                                                     1683-99

 

            Torp var en gammal by, som redan 1539 bestod av två skattehemman. År 1616 var Torp i likhet med flertalet byar och hemman i socknen förlänt Bo Ribbing.

            Uppgift om finnar i Torp saknas. Namnmönstret med bl a Lars, Olof, Jöns, Gälar, Filip, ­Hem­ming och Rambor talar dock för, att någon eller några åbor kan ha haft denna bakgrund.

 

Tranhalsen/ Påll                                                                                1609-10          

Finntorp   Peder                                                                             1613-17

1601                 Håkan                                                                            1616-44

85 möh            Son Gälar Håkansson, hustru Kerstin                            1643-46

                         Sven Nilsson                                                                 1653-56

 

     Tranhalsen togs upp under år, då bara liemannen hade god skörd i bygden. Hemma­net förekom första gången i jordeboken 1609 och angavs då som ett frälsenybygge upp­­taget år 1601. Bakom nybyggaren Påll skymtar vi Bo Ribbing.

Hemmanet låg ostört i moss- och ödemark. Ingen av hemmanets åbor kalla­des vid något tillfälle för finne, trots att ny­­byg­get i längderna hade binamnet Finntorp. Vi möter här åter igen namnet Gälar.

 

Vattenberg   Olof                                                                               1570-73

1539         Påvel                                                                             1610-15

75 möh             Påvel Påvelsson                                                                         1611-15

                         Lars, gammal -38, hustru Ingebor Jonsdtr                                  1618-44

                         Sven Nilsson, hustru Kerstin                                         1633-66

                         Jöns Olofsson, hustru Ingebor Nilsdtr                           1643-67

Nils Sigfridsson mäskefinne, hustru Sigrid                     1646-50

 

            Foto: Sörgården Författaren 2004.

 

            Vattenberg var ett gammalt skattehemman.

Vad som hände och varför finnar fick tillgång till hemmanet vid eller strax efter sekelskiftet är okänt. Man anar nästan, att pesten drabbat gården. Sam­ma förhållande kan då ha gällt även andra under denna tid dolda hemman i socknen.

            År 1646 refererade Visnums dombok följande:

 

Måns Biörnsson i Eng, Rudskoga socken beklagade sig över, att han vid ett bröllop på Lövön blivit illa ska­­dad med kniv av Nils Sig­frids­­­son i Vattenberg. Nils kunde inte neka till, att han huggit Måns i Eng två fullsår, det ena i axeln och det andra i sidan och så tvenne köttsår, ett på handen och det andra i armen. Nils berättade vidare, att det hela berott på att han och Måns Bengtsson i Torpa, Amne­härad råkat i träta om ett jorde­skifte i Vat­tenberg, varvid Måns steg upp, slog näven i bordet och kallade honom "Mäske­finne" och gick sin kos till ett annat bord. Strax grep Måns Bengtssons måg, Oluff Biörnsson i Visnum en kanna och gav därmed Nils Sig­frids­son en pust, så att han måste ge sig på dörren undan, men tog mod till sig och gick åter in med dragen kniv, Måns Biörns­son i Eng ville då hindra honom från att komma in och ska­da någon i säll­skapet, vilket ledde till att han i sin furie högg de fyra såren, som förut nämnda är.

 

     Nils Sigfridsson var i likhet med sin far mjölnare i Södra Råda och hade tidigare bott i Kärr och Västra By, innan han år 1653 flyttade till Mörtestad i Amne­härad.

 

Viken           Olof                                                                                           1573

1463                 Algut                                                                                          1608-31

75 möh             Lars                                                                                           1609-15

                         Bengt                                                                                         1621-38

                         Måns Olofsson, hustru Kerstin                                                  1635-56

                         Bengt Persson, hustru Gunill                                                      1643-56

 

            Viken var ett gammalt frälsehemman, vilket år 1572 tillsammans med Lökstad, Eketorp och Kärr redovisades under Arv och eget. År 1616-38 stod det som Bo Ribbings frälse. År 1640 var Bo Ribbing död och 1653 stod Viken som frälse under fru Kerstin Ribbing.

            Ägarna kan i anslutning till sekelskiftet 1600 ha låtit finnar flytta in till Viken.

 

Västan-    Hans                                                                                          1572

mosse      Anders Botolfsson, hustru Elin Hansdtr                                                 1610-54

1564                 Jogar/Jon, hustru Gunilla Andersdtr, omgift med                                   1620-29

70 möh             Erik Jonsson, hustru Gunilla Andersdtr                                     1631-53

           Hans Jogarsson, (styv)son, kronoskytt, hustru                           1637-84

                         Anders Jogarsson, (styv)son, hustru Kerstin Svensdtr                1654-98

                         Olof Andersson, skytt, skogv., hustru Maria Jonsdtr                 1678-1700

 

            Västanmosse var upptaget i anslutning till stora skogs- och moss­­­­mar­ker. Det togs upp före 1580-talets finneinvandring, men sved­­jande finnar kan senare ha tagit sig in på hemmanet. År 1616 var Västanmosse för­länt Bo Ribbing och 1655 an­gavs det vara skatte­frälse.

            Bröderna Anders och Hans Jogarssöner fick lagfart på 1/3 i hemmanet år 1672. Denna del hade de långt tidigare köpt av sin broder Olof i Siksjöhöjden i Färnebo socken i Värmland. Affären antyder att Jogar kan ha varit en från Värmlands bergslag inflyttad finne.

            Personerna nådde i vissa fall hög ålder. Hans dog 1684, 72 år gammal, Anders 1698, 85 år och gamla, blinda Elin Jonsdotter år 1699, 106 år gammal.

            År 1685 tillfördes Västanmosse indelningsverket som rote 4 i Kristinehamns kompani.

 

Ålkärr          Folke, hustru Karin                                                                    1643-44

1634                            

75 möh

 

Ålkärr förekom första gången i jordeboken som 1/4 frälsehemman 1641. Det bör med denna storlek vara upptaget långt tidigare och sannolikt före det an­giv­na årtalet 1634.

            Ålkärr låg nära Gullspångsälven norr om hemmanet Kärr, och kan ha varit ett av­gär­da­­­hem­man till detta.

            Strax söder om hemmanet låg Hjulstanäs, vars brukare denna tid hette Lars Folkesson. Namnet Folke var denna tid ovanligt, vilket ger anledning att tro, att åborna var släkt, såväl inbördes som med Lindar Folkesson i Dum­pen/Agn­sundet. Folke kan eventuellt ha flyttat in från Stora Årås via hemmanet Kärr, där en Folke var verksam år 1638.

 

Årås, Stora  Bo Ribbing                                                                                1596-1640

1307                 Olof Folkesson                                                                          1606

50 möh             Son Folke Olofsson                                                                   1606-21

                         Anders, hustru Marit                                                                  1628-43

                         Per, hustru Ingebor                                                                    1628-43

                         Bengt Eriksson Ribbing, säteri, g 1 m Ebba Sparre                    1641-44

                                                                          2 m Anna Bonde                      1645-87

                         Bengt Håkansson, landbofogde                                                             1661

                         Henrik Horn af Kanckas, friherre, g m Emerentia Ribbing                    1661-93

                         Carl Sparre, friherre, g m Anna Ebba Horn                                1690-1716

 

            Foto: Författaren 2004. Byggår 1705/1840.

 

            Stora Årås var ursprungligt ett biskopshemman. Vid Gustav Vasas reduktion 1527 drogs hemmanet in i Kungl. Maj:ts och kronans ägo, där det bibehölls fram till 1596. Detta år bytte Bo Ribbing till sig Stora Årås och Säby mot gods i Småland och andra landskap. Bytesbrevet, som underskrevs av hertig Karl den 31 mars 1596, förvaras i riksarkivet. Stora Årås köptes sedan av Bo Ribbings brorson landshövdingen Bengt Ribbing, vilken ombildade hemmanet till säteri år 1643. Under detta disponerade han som frälse vid sin död år 1653 även Hedkärra, Lökstad, Marviken och Åråstorp i S. Råda.

            Den 8 december 1685 fick Bengt Ribbings måg, riksrådet, fältmarskalken och bruks­patronen Henrik Henriksson Horn af Kanckas, nådigt tillstånd, att uppå sina barns frälse­ägor uti Gullspångs ström i Wermland uppsätta en hammarbyggnad”. Av en ägobeskrivning år 1733 framgick att säteriet, förutom en hammare med två härdar, även disponerade Åråstorp, Marvi­ken, Sandbäcken, Krigsås, Herrefallet, Tranhalsen, Lång­åsen, Tomten och Hedkärra.

Henrik Horn hade även anlagt Västan­fors bruk i Västmanland år 1679. I föregående äktenskap hade han varit gift med Gustaf Leijon­hufvuds dotter Margareta i Hällsås, Lyrestad 1643-45 samt med Kerstin Bååt 1650-57. År 1657 blev Henrik Horn chef för finska armén.

           

Åråstorp   Jon                                                                                1609-35

1581                 Sven Jonsson, hustru Sigrid Eriksdtr                              1637

50 möh             Olof Bengtsson, hustru Kerstin                                      1643-56

 

     Hemmanet togs upp under en tid med stark finsk invandring. Det ligger vid Gull­spångs­älven, ensligt men ändå relativt nära fin­ne­­torpen Hedkärra, Marviken, Tran­halsen, Finnefallet och Långås. 1585 stod det i tiondelängden som ett kronotorp. Senare in­lem­mades det i likhet med Mar­vi­ken i Stora Årås ägor.

            Sven Jonsson vigdes år 1637 med Sigrid Eriksdotter från Torved, Lyrestad. Han blev därmed svåger bland annat med Sigrids broder Töres Eriksson men även med skomakaren Måns Svensson från Amnehärad, som 1645 vigdes vid Sigrids syster Margareta.

Måns och Margareta tog upp ett öde Kullen i Hova socken. De har tidigare antagits ha finskt ursprung. Även nybyggaren Jon kan då antas ha varit en invandrad finne.