GÅRDSBESKRIVNINGAR I BOKEN FINSK INVANDRING TILL TIVEDEN MED OMNEJD  Undenäs

 

Undenäs

 

 

 

 

 

 

 

 

            Undenäs kyrka. Peringskölds Monument Sueo. Gothorum, 1671. Kungliga biblioteket.

Foto: Lena Gribing 2004.

 

 

 

Assartorp     Assar                                                                                          ~1620-

1620                      Sven Andersson                                                                                    1627

115 möh           Knektänka                                                                                 1630-31

            Arvid, knekt                                                                              1637-41

            Anders, edgångsman, hustru Kerstin                                          1645-48

     Lars Olsson, knekt, edgångsman, hustru Sigrid Olsdtr               1648-53

           Jon, hustru Ingrid Bengtsdtr                                                       1653-65

                         Jon, hustru Marit                                                                        1689

                         Håkan Jonsson, hustru Margareta Jönsdtr                                              1698-1708

 

            Foto: Rune Johansson 2003.

 

     När Assar tog upp det ödsligt liggande Assartorp, vet vi inte. Det kan dock ha skett under 1620-talet efter tillstånd av godsherren Claes Horn på Ryholm. Denne var år 1618 rytt­mästare för en fana finska ryttare. Horn utnyttjade inledningsvis torpet i rust- eller knekthållet, varför Assar kan ha varit en medlem i denna fana.

År 1617 fanns en knekt med namnet Assar Larsson i Hallerud, Älgarås socken. Han förekom senare som knekt vid Pankan, Halna socken 1627. Namnet var ovanligt. Kanske det var samme Assar, som även skänkte sitt namn till Assartorp. Fader till denne kan ha varit knekten Lars Assarsson i Öna, Finne­rödja 1616-21.

Knektyrket var rörligt även avseende boställen. Samtidigt som Assar disponerade Pankan år 1627, satt trolige soldaten Sven Andersson i Assartorp. 

            Anders och Lars i Assartorp deltog år 1648 i en tolv-mannaed för Måns Töres­son från Greby/Sätra (se det senare). Flera av edgångsmännen var bedömt säkra finnar. Även Anders och Lars bör då ha tillhört samma kategori. Ett år senare ingick torpet i en mantals­längd över Horns gårdar i Vadsbo härad med åbon Lars.

 

Bengtstorp Eskil Finne, cirka                                                                       1620

1620                 Bengt, hustru Sigrin, båda födda ca 1590                                              1648-57

135 möh           Son Joen Bengtsson, hustru Ingebor                                          1653-86

     Sven Jonsson, hustru                                                                 1699-1708

Lars Arvidsson, hustru Sigrin Jonsdtr                                        1702-06

Bengt, hustru                                                                             1706-08

 

            Foto: Rune Johansson 2003.

 

     Bengtstorp var ett arbetstorp under Bocksjöholm. Det var tidigt upptaget, men redo­visades första gången i en mantalslängd år 1648 med den Bengt, som förlänat torpet dess namn..  År 1663 blev hemmanet infört i jordeboken som ett frälsetorp. Det redu­ce­ra­des till kronan 1684, såsom "graverat[123] vara belägit på förbudin ort inom krono­all­män­­ningen Tiveden", varefter det tillfördes indelningsverket som rote 16 i Norra Vads­bo kom­pani av Kunglig Skara­borgs rege­mente.

            Vid Valla ting den 18 januari 1686 berättade kap­te­nen Erik Koskull på Bock­sjö­holm, att torpet var upptaget av en finne vid namn Eskil under hans mormor Constan­tia Eriksdotters tid. Åbon Joen Bengtsson förklarade vid samma tillfälle, att han hade gjort 3 dagsverken i veck­an samt betalat 3 daler kopparmynt årligen för torpet. Fadern hade enbart gjort dags­verken.

            Sigrin Jonsdotter var dopvittne hos Olof Bengtsson och hustru Ella i Ösjö år 1703.  Ösjö förutsätts vara ett finnhemman. Dopvittnena var normalt syskon eller nära släktingar, vilket visar hur hemmanen var flätade till varandra.

             

Billtorp    Nils Jönsson Jacobsköld                                                                        1586-1610

1580                 Jöns Nilsson "-                                                                           1611-1633

100 möh           Johan Json    "-                                                                          1633-42

                         Ambiörn                                                                                    1628-31

                         Anders, hustru Anna                                                                  1642

                         Peder Eriksson Rosensköld                                                        1642-56

                         Gustav Otto Stenbock                                                                1656-69

                         Gustaf Ekegren                                                                          1669-83

                         Jöns Gustavsson, gammal/på sotesäng, hustru                                   -1708

                         Son Per Jönsson, hustru Karin                                                   1713-

                        

     Billtorp förekom inte vid Älvsborgs lösen 1571, men ingick bland de hemman, som hertig Karl år 1586 donerade till sin sekreterare Nils Jönsson. Tidpunkten när hemmanet togs upp är oviss. I jordeboken var torpet redovisat som frälse under Forsvik första gången 1623.

            Efter Peder Rosenskölds död år 1656 infogades Billtorp i det gods­komplex, som riks­rådet Claes Horn på Ryholm byggde upp med sin måg riks­ami­ralen Gustaf Otto Sten­bock runt Viken. Claes Horn var stor jord­drott. Enligt en mantals­längd år 1649 ägde han enbart inom Vadsbo härad med Bellefors, Rans­berg, Undenäs, Hova och Finne­rödja socknar 109 torp och hem­man. Han disponerade därutöver även gårdar i bergs­­lagen, i Uppland samt Åminne i Åbo län i Finland. Claes Horn dog 1651 och Gustaf Otto Sten­bock, gift första gången med dottern Brita Horn, dog 1685. Hustru Brita dog 1653.

            Vi kan mot denna bakgrund ana, att finnar allmänt sett var välkomna såväl till Nils Jönsson Jacobskölds som Horns och Stenbocks hem­­man.

            Billtorp reducerades och återfördes i kronans ägo år 1683.

 

Bjurbäcken Anders                                                                                       1600-02

1417                  Öde                                                                                          1603-06

110 möh           Lars                                                                                           1607-13          

     Bengt Olsson, knekt                                                                   1615-28

                         Anders Eriksson, knekt                                                              1623-27

                         Anders Olsson                                                                           1631

Gunella, knekthustru                                                                 1637-42

            Måns, nämndeman, hustru Gunilla, dtr Malin                            1642-65

            Anders Olofsson, hustru                                                                        1706-08

 

Foto: Rune Johansson 2004.

 

     Bjurbäcken tillhörde Undenäs äldre hemman. Det skänktes till Vadstena kloster år 1440 men inlemmades vid reformationen 1527 i Gustav Vasas hemman och stod första gången i jorde­boken år 1571 som "Arv och eget". Samma furstliga ägo­för­håll­ande gällde även vid Älvs­borgs andra lösen under hertig Carl Philip. Åborna hette då Lars och Bengt.

            Bjurbäcken köptes senare av av Claes Horn och stod infört i dennes mantalslängd år 1649 med Måns som åbo. Torpet redu­ce­rades och åter­för­des till kronan år 1685. Dess öden är i övrigt förborgade. Om den Lars, som tillträdde kung Karls hemman efter ödesmålet1603-06, var finne, skulle detta inte förvåna. Kronofogden visste väl, vad som gällde, och finnarna stod i kö.

 

Björkenäs  Lasse Nybyggare                                                                       1571

1571                 Olof Andersson, hustru Anna                                                    1648-76

95 möh             Joen Olofsson, hustru                                                                1676-96

           Johan, hustru                                                                             1708-

 

     De uppgifter vi har om Björkenäs baseras på Älvsborgs lösen 1571, Kietell Felte­rius karta 1655, jorderannsakningen 1684, då hemmanet reducerades, samt från janu­a­ri 1686, då åbon Joen Olofsson vid Valla ting berättade, att hans fader Olof Anders­son hade tagit upp hem­ma­net för några och 40 år sedan. Denne liksom Joen hade inte betalat någon skatt, efter­som det var ett svagt hemman, men de hade gjort 2 dagsverken i veckan vid Bocksjöholm.

Björkenäs saknas i längderna 1571-1648 och stod då öde. År 1648 blev det infört i mantalslängderna med Olof Andersson som åbo. Det kallades då för Nybygget under Bocksjö­holm. Sonen Joen flyttade in från Humlegårdsliden år 1676.

I samband med reduktionen 1684 blev Björkenäs av Karl XI - tillsammans med ytter­ligare 11 gårdar under Bock­sjö - donerade till gunstlingen och landshövdingen Peter Örne­­clou, för dennes insatser i sla­get vid Lund år 1676.­

 

Björstorp   Ulf Henriksson Bååt-Snakenborg, g m Agneta Lillie                  1542-83

1490                 Nils                                                                                            1571

125 möh           Öde                                                                           1600,1604,1608-10

                         Erland                                                                                        1601-03

                         Måns, änkling -13, utgammal -22                                                           1607-27

                         Bengt Andersson, knekt                                                                         1624-27

                         Seved, hustru Marit Bengtsdtr, båda födda ca 1590                   1631-57

                         Son Anders, dtr Birgitta                                                                          1653

                         Carl Hindrichsson Finne, hustru Karin Mickelsdtr, från Skallebol        1660-61

                         Son Erik Carlsson, hustru Ingebor                                             1660-65

                         Anders, hustru Anna                                                                  1663-65

                         Lars Persson, soldat                                                                   1663-94

                         Jeppe, ryttare, död -98, dtr Elin                                                 1698-1711

                         Per Jansson                                                                                1699

                         Erik Elg, hustru Märta                                                                1706-08

 

     Björstorp var ett gammalt hemman, vilket första gången stod uppfört i Jöns Ulfsson Roos jordebok 1498. I kronans jordebok stod det som frälse 1541. Det inlem­mades därefter i och kom fortsättningsvis att följa Sannum­komp­lexet och dess ägare (se Sannum). Bland ägarna ingick på 1640-50-talen Claes Fleming, som var född i Finland och en tid även verksam som lagman i Finland. En annan ägare var Carl Bonde, som 14 år gammal hade varit kammar­pojke åt hertig Karl. Han ägde bl a Laihela friherrskap  i Finland och hade en tid tjänstgjort som lag­man i Kare­len. Vi har tidigare mött Bonde när han köpte Paradisgårdarna m fl i Finnerödja år 1638.

            Ödesmålen efter sekelskiftet 1600 bör ha varit gynnsammma till­fällen för att ta hand om invandrande finnar. Seved kan ha anlänt vid denna tidpunkt. År 1660 flyttade finnarna Carl Hindrichsson och Karin Mickelsdotter med son och sonhustru in från Skallebo. De var nu i 70-årsåldern och hade börjat med att ta upp Stålboda cirka 1610. Carl red då för detta hemman.

När ryttaren Jeppes dotter Elin år 1711 vigdes vid Bengt Andersson i Skallebol, var detta ett exem­pel på en förening mellan finn­ätt­lingar, vilket påföljande år även mani­fes­te­ra­des med dop­vittnen från Kopparhult. I Kop­par­hult fanns en Jeppe år 1689, kanske den­samme.

            Jeppe var ett ovanligt namn i bygden. En Jeppo var bosatt i Jeppotorpet vid Sax­hyttan i Värmland på 1640-talet. Han torde ha varit finne.

            År 1685 infördes Björstorp i indelningsverket som rote 15 i Norra Vadsbo kom­pa­ni av Kunglig Skaraborgs regemente.

 

Bläckestigen Erik                                                                                            1600

1552                 Bengt                                                                                         1601-02

100 möh           Anders                                                                                       1605

Arvid                                                                                         1613-19

                         Olof                                                                                           1629-31

                         Per                                                                                             1639

                         Ambiörn, hustru Karin                                                               1642

                         Måns Haraldsson från Svanvik                                                         -1653

Jon, hustru Anna                                                                       1651-65

            Lars, hustru Anna Eriksdtr                                                         1654

                         Lars, hustru Ingefrid                                                                  1654-65

 

            Bläckestigen stod första gången i jordeboken år 1552 som en kyrkotomt. Hem­manet donerades år 1593 av hertig Karl till hans sekreterare Nils Jönsson och följde därefter Fors­viks­komplexets ägarlängd i likhet med Billtorp. Åborna under Forsvik redovisades sporadiskt. Ödes­mål kan ha förekommit 1603-12.

     Finnar var säkert lika välkomna till Bläckestigen som till Billtorp.

 

Bocksjö    Constantia Eriksdtr, g m Henrik Frankelin                                 1595-1641

1387                 Maria Catharina Frankelin, g m Anders Koskull                                    1641-61

102 möh           Erik Koskull, hustru Anna Maria Gyllensvärd                           1661-1705

                         Olof Andersson                                                                                     1663

                         Arvid Andersson                                                                       1670

 

             Vykort. Byggår tidigt 1600-tal.

 

     Constantia Eriksdotter och Henrik Frankelin blev donerade Bocksjö samt ytterligare 24 hemman av hertig Karl i Undenäs med Tived samt i Hova med Finnerödja socken 1595-1602. Vi kan för­ut­sätta, att finnar utgjorde en stor del av den personal, som nyanställdes på sätes­gården med det nya namnet Bocksjöholm och under denna lydande hemman fram till 1650. Samma förhållande gällde även de arbetstorpare, som fick ta upp nya torpställen.

            Vid Henrik Frankelins död 1610 fick Constantia enligt kungligt brev år 1612 behålla till denne donerade hemman, i avvaktan på att de minderåriga barnen blev dug­liga "och kunde göra oss och kro­nan tjänst därför". Kravet ansågs uppfyllt den 15 janu­ari 1628, då sonen Carl fick överta de till fadern donerade hemmanen. Han valde Rams­näs som sätes­gård. Efter Carls död under 30-åriga kriget, cirka 1634, pant­satte Cons­­tantia säteriet Bock­sjö­holm till mågen Anders Koskull, vari­genom detta gods med under­lydande hemman senare kom att övergå i dennes och äldsta dotterns ägo.

            Anders Koskull blev ­1641 överste och chef för ett regemente finskt fotfolk. Han krönte sin militära bana som generalmajor 1651 och avslutade sitt yrkesverk­samma liv 82 år gammal 1676, som landshövding över Dorpat och Viborgs län. För denne Kos­kull var finska språ­ket säkert inte främmande. I sin yrkesroll lärde han känna många duktiga finnar. Dessa tog han sedan naturligt och omtänksamt - även för egen del - hand om och satte in, där det passade på sina hemman, bl a i Undenäs.

            Av 1645 års mantalslängd framgick, att nybyggare var bosatta i Damsbacken, Rågstad, Tolsjöhult och Kopparhult. Av dessa var då Kopparhult och Damsbacken återupp­tagna, eftersom de tidigare nämnts i längderna år 1610 respektive 1627-30.

            Tre år senare (1648) infördes en förteckning i mantalslängden över arbetstorp under Bocksjö. Dessa var Bengtstorp, Boviken, Djäknatorp, Ekeberget, Fallet, Granviken, Hane­bäcken, Hulan, Koppe­torpet, Nybygget, Olofstorp, Orretorpet, Ryian (Ryggerna), Torpelund, Spåndalen, Sågen, och Valsjötorp. Flera av dessa var upptagna 20-30 år tidigare. De sågs dock sällan i längderna, eftersom de var oskattlagda och herrskapet på Bocksjö såg åborna som sitt privata tjänstefolk. Större delen av torpen infördes i jordeboken som frälse 1663. Vissa fick dock vänta tills reduktionen 1684-85, då de som kronotorp övergick i kronans ägo.

            År 1649 tillkom i mantalslängden även torpen Lövåsen, Humlegårdsliden, Svarte­bäcken, Mon och Viken. Till dessa bör även läggas Glättenäs, Hägghemmet, Pukerud och Svanhult. Ägarna till Bock­sjö­holm hade då tillåtit cirka 30 nybyggare att slå sig ned på kronans all­männing Tiveden.                    

            Bocksjöholm reducerades 1683, men Anders yngste son Erik Koskull fick be­hålla godset i sin livstid. Vissa underlydande hemman bröts dock ut och anslogs till bruken i Aspa och Forsvik. Erik dog 1705.

 

Boviken    Töres Laggare                                                                            1626

1626                 Bertel                                                                                         1644

110 möh           Jöns, hustru Rangela Haraldsdtr, hon död -62                           1653-65

     Olof Bengtsson                                                                          1682-1710

           Jöns Larsson/Britta Göransdtr                                                    1694-1708

     Jonas Mattsson                                                                          1696

            Harald Olofsson, död -10, hustru Elisabet Olofsdtr                   1706-10

 

Foto: Rune Johansson 2003.

    

     Boviken förekom första gången i en skattelängd 1628. Det redovisades som arbetstorp under Bocksjö år 1648. I jordeboken blev det infört som frälse år 1663. Hemmanet reducerades och fördes till kronan 1684, eftersom det var olaga upptaget på krono­­all­män­­­ningen.

            En Bertel Skytt förekom år 1654 utan angiven boplats. Möjligen var han bosatt på detta torp. Rangela Haraldsdtr var dotter till Harald Månsson i Svanvik.

            Vid tinget i Valla den 18 januari 1686 berättade åbon Olof Bengtsson, att Boviken var upp­taget av Töres Laggare för 60 år sedan. Denne hade under sin tid inte betalat något för hemma­net. Olof Bengtsson, som bott på hemmanet i 4 år, hade däremot gjort 2 dagsverken i veck­an samt betalat kaptenen Erik Koskull på Bocksjöholm 3 daler kopparmynt om året.

            Jöns Larsson vigdes år 1694 med Britta Göransdotter från Hanefjäll. Olof Bengts­­son hade tre barn, vilka fann livsledsagare i Uggletorp, Kyrkogårdsön och Kär­ret. Jonas Mattsson var son till Finne-Mats och en tid anställd som dräng i Boviken.

Töres Laggares yrke visar, att han var utvald för sitt uppdrag vid Bocksjöholm. Tidpunkten, då hemmanet togs upp, kombinerat med namnmönster och anknytning till andra finnhemman antyder att Boviken tillhörde samma kategori som dessa.

 

Brännhult  Per Andersson Finne                                                                 1602-20

1599                 Dotter och måg                                                                          1602-25

140 möh           Eskil, inhyses                                                                             1621

                         Tomas, hofman (ryttare) fritt                                                   1621-29

Påvel Carlsson Finne, hustru Britta Olsdtr                                 1631-94

     Olof Påvelsson                                                                          1639-40

            Arvid Persson, hustru Anna                                                       1645-65

                         Son Påvel Arvidsson hustru Gunilla                                          1648-52

                         Påvel, hustru Brita                                                                     1654-65

Olof Bengtsson, > 80 år                                                                         1658

                         Jonas Påvelsson, född -61, hustru Ellika Jonsdtr                                   1691-1728

                         Karl Påvelsson, född -67, hustru Elin Persdtr                            1695-1728

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

                     “-

 

     I en avkortningslängd år 1608 angavs Brännhult vara ett kronotorp, som var upptaget 6 år tidigare. I jorde­boken blev det infört som ¼ skatte 1610. Storleken på hem­­manet visar då, att det bör ha varit upp­taget före sekelskiftet.

            Per Andersson var bror till finnen Hindrich Andersson, som tog upp Kavle­bron i Finne­rödja socken 1593. Brännhult kan vara av samma ålder. Per Andersson del­tog med en grupp (fin­nar?) på hertig Karls sida i slaget vid Stångebro i september 1598.

Per Andersson hade en måg, vilken med familjen flyttade in från Kolmården. Måg och dotter brukade hemmanet i 25 år. De hade en dotter. Alla tre dog före 1625. Hindrich Anders­sons barn Simon, Hindrich och Carl gjorde då anspråk på att få överta Brännhult men stämdes av barnets faster Kerstin Simonsdotter, som ansåg att hon och hennes syskon hade bättre rätt till hemmanet än Per Anders­sons brorsbarn. Så dömde även tingsrätten. Vad som sedan följde är okänt. Torpet överfördes nämligen trots detta i familjen Carl Hindrichssons händer. 

     En Påvel Finne från Brännhult var år 1631 i slagsmål vid Vinterhamns marknad. Denne Påvel bör ha varit identisk med Påvel Carlsson, som denna tid kan ha flyttat in till Brännhult. Fem år senare flyttade föräldrarna från Stålboda till Skallebo utan sonen Påvel. Denne dog 76 år gammal 1696 och var då född cirka 1618.

            En Olof framträdde enligt domboken som edgångsman för Bengt i Lindberga år 1639.  Han kan ha varit identisk med Olof Påvelsson, som redovisades i Brännhult 1640. Ett alternativ till denne kan dock vara Olof Bengtsson, som några och 80 år gammal vittnade om gränsen mellan Hovet och När­lunda år 1658. Hans vitt­nes­mål visa­de mångårig bygdekännedom.

            Påvel var sonson till Hindrich Andersson i Kavlebron. Åren 1685-86 för­sök­te han til­l­sammans med syskonen Elisabeth i Lilla Abberud, Beateberg och Per, kyrko­herde i Horn, att återfå farfaderns stubbarättshemman. Trots att de visade upp hertig Karls stubbarättsbrev daterat Örebro slott den 22 april 1597 misslyckades aktio­nen. Hem­ma­net var i egenskap av krono­hemman år 1632 strax efter Gustav II Adolfs död tryggt köpt från kronan av Claes Horn på Ryholm. Såväl Kavle­bron som Abberud tillhörde godset, men denne jord­drott med sina många hemman ansåg sig säkert ha viktigare intressen att bevaka än att återföra barn och barn­barn till fäder­netorvan. Som ensam ägare hade han ostörd rätt att avhysa och sätta in nya torpare på sina hemman. Stubba- och skatterätt för torparna kom då bara till besvär.

            Åren 1699-1717 förekom ett intensivt utbyte av faddrar mellan Brännhult och Myr­hult i Älgarås socken. I detta deltog Påvel samt Jonas och Karl Påvelsöner med sina hustrur från Bränn­­hult samt brodern och ryttaren Anders Påvelsson från Riksberg, Fredsbergs socken. Mot­svar­an­­de aktörer från Myrhult var finnen Michel Arvidsson, Jonas Staffansson och Lars Anders­son. Släkt­­band torde finnas dem emellan, även om detta inte fram­kom­mit ur materialet.

            Karl och Jonas Påvelsöner fann sina livsledsagare i Sannum respektive Riksberg i Freds­berg. Karl och Elin fick tio barn. Av dessa vigdes Karin med Olof Lars­son och Anders med Stina Jonsdotter - båda från Fredsberg. Detta visar då, att även denna sock­en hade haft invandring av finnar. Dottern Britta vigdes vid Nils Bengtsson i Edet och Stina vid en Anders Anders­son i Hova socken. Sonen Hindrich, gift med Lisa, bar sin farfars farfars namn. Honom skall vi snart möta i ett vanligt finnyrke, nämligen som skog­vak­ta­re i Lind­berga.          

 

Böksnäs   Per                                                                                             1564

1417                 Jons änka                                                                                   1571

100 möh           Håkan                                                                                        1600-06

Sven, ryttare                                                                              1611-29

Hofman (ryttare) fritt                                                                 1623-23

Måns, hustru Karin                                                                    1642-45

Måg Lars, hustru Ingrin Månsdtr                                                            1645-49          

                         Per Jonsson, hustru Kerstin Algotsdtr                                        1653-54

                         Nils Jonsson, hustru Elin Eriksdtr, Nils död -62                                     1653-65

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

 

     Böksnäs var ett gammalt klosterhemman under Vadstena kloster. Det drogs in till kronan vid reduktionen 1527 och inlemmades då i Gustav Vasas hemman som Arv och eget, varifrån det köptes år 1632 av den store handelsidkaren i gårdar, riksrådet ­Claes Horn. Gustav II Adolf var då "sla­gen" vid Lützen och blivande drottning Kristina sex år gam­mal.

            I egenskap av Arv och eget hade hertig och kung Karl möjlighet att påverka valet av åbo på hemmanet. Claes Horn hade samma möjlighet. Ofta ledde detta till att finnar fick tillgång  till av dessa herrar disponerade hemman. Namnmönster och yrken motsäger inte, att så skett även i Böksnäs.

 

Bölet      Lars                                                                                           1564-71

1540                 Sven                                                                                          1597-1630

150 möh           Öde                                                                                  1601, 1605-10

Änka                                                                                          1601

Påvel                                                                                          1601

Henrik Frankelin, g m Constantia Eriksdtr                                 1602-10

Anund                                                                                       1612-16

                         Arvid, hustru Kerstin, son Anders                                             1612-54

                         Son Per Arvidsson, hustru Brita                                                             1653-65

                         Ingeborg Arvidsdtr                                                                     1640

                         Maria Katarina Frankelin, g m Anders Koskull                          1641-76

                         Måns Svensson, född ca 1590, hustru Elin Arvidsdtr                1653-61

                         Jon, hustru Ingebor                                                                    1656-65

Erik Koskull, g m Anna Maria Gyllensvärd                               1676-1705

                         Harald                                                                                        1688

 

            Foto: Rune Johansson 2003.

 

     Bölet stod i jordeboken 1540. År 1561 angavs det som ett helt krono­hem­man.År 1602 blev Bölet donerat till kung Karls kammarjunkare­­ Henrik Frankelin. Hemmanet över­gick sedan via Constantia Eriksdotter till familjen Anders Koskull. Dennes sonson Erik Kos­kull för­fogade över Bölet till sin död 1705. Följande år disponerades det av bruks­­patronen Anthon von Boij.

            Påvel var en relativt säkert finne. Även Arvid har emellanåt visat sig vara finne. Till denna grupp hörde bl a ryttaren Michel Arvidsson i Myrhult, Älgarås socken 1676-1731.

            Ingeborg Arvidsdotter mökränktes av drängen Arvid Persson från Lybeck år 1640.

 

Dams-         Per                                                                                              1627   

backen         Sven                                                                                          1640-45

1621                 Töre, hustru Britta                                                                      1647-54

                         H Kerstin                                                                                   1656-60

                         Per, hustru Kerstin                                                                     1661-65

 

När Damsbacken blev upptaget, vet vi inte, men hemmanet stod infört i skattelängden 1627. År 1650 övergick Damsbacken som en del av Fors­viks­kom­ple­xet till Gustaf Otto Sten­bocks barn i äktenskapet med Brita Horn.

Damsbacken infördes i jordeboken som ett frälsetorp år 1663, men blev sedan redu­ce­rat och tillfört kronan 1685.

 

Djäknatorp Frans Finne, cirka                                                                     1610

1610                 Wäbiörn Christoffersson, fiskare, hustru Rangella                                 1628-65

160 möh           Son Ambjörn, döttrar Gertrud och Kerstin                                 1653

Gälar Olofsson, edgång                                                                          1653

Töres, hustru                                                                              1665

           Arvid Andersson, fogde                                                                                 -1676

                         Per Arvidsson                                                                            1676-86

 

            Foto: Rune Johansson 2003.

 

     Djäknatorp fanns i Undenäs kyrkas stollängd samt på Kietell Felterius karta 1655. I jordeboken blev det infört som frälse år 1663. Det reducerades som upptaget "på förbudin ort" och övertogs av kronan som 1/8 hemman 1685.

            Wäbiörn stod vid tinget 1628 efter slagsmål med Nils i Häggeboda. Han omta­la­des sedan år 1654-57 som majoren Hendrich Koskulls fiskare på Bocksjöholm. En tro­lig son till Wäbiörn var Christoffer Wäbiörsson, som var bosatt i Lövåsen år 1648-65.

            Gälar Olofsson fick år 1653 fria sig med sex-mannaed angående arv efter Gustav i Edet. I laggången deltog:

 

Anders Olofsson i Sätra, Per Jönsson Humlegårdsliden, Hindrich Halvardsson Måse­torpet (Mosstorp), Erik Carlsson i Skalle­bo samt Olof Biörsson i Kleven.[124]

 

Av edgångsmännen var Anders trolig son till Olof Skytt i Sätra, Per Jönsson fiskare åt Koskull på Bock­sjöholm, Hindrich ett finskt namn och Erik son till fin­nen Carl Hind­richs­son och hans hustru Karin Michels­dotter i Skallebo. Gerdt eller Gälar var ett namn, som först framträdde i bygden i samband med finninvandringen vid sekelskiftet 1600. Alla edgångs­män, inklusive Gälar och Gustav, bör därmed kunna förut­sättas ha varit finnar eller finnättlingar.  

     Vid ting i Valla den 18 januari 1686 fick rätten veta, att Djäknatorpet var upp­ta­get av Frans Finne. När detta skett var okänt. Det kan dock ha skett före Henrik Fran­ke­lins död 1610.

            Åbon Per Arvidsson berättade vid samma tillfälle, att han hade bott på hem­manet i 10 år och för detta betalt 1 daler silvermynt årligen. Arvid Andersson, som disponerade hem­­­­manet före honom och tjänade som fogde, bodde fritt. Namnet Arvid var väl före­trätt på Tiveden denna tid. Av en fogde åt herrskapet på Bock­sjö­holm krävdes säkert kunskaper i finska språket. Uppfattningen, att Arvid var ett av finnar använt ­namn, ökar.

            Per Arvidsson hade flera barn. Av dessa vigdes Kerstin år 1690 vid Olof Eriks­son i Tobäcken, Arvid 1691 vid Ingeborg Göransdotter i Hanefjäll och Sigrid 1693 vid Lars Görans­son i Hanefjäll. Även dessa torpställen dras på så sätt in i det finska nätverket.

 

Edet      Göran Ulfsson Bååt-Snakenborg                                                            1583-1629

1447                 Lars                                                                                           1597-1627

120 möh           Töres                                                                                         1613-17

Per                                                                                             1617-30

            Anna Göransson Bååt, g m Claes Fleming                                 1629-37

                         Gustav Håkansson, hustru                                                         1635

                         Karin Ulfsdtr Bååt, g m Filip Bonde                                          1637-40

                         Carl Bonde, g m Beata Oxenstierna                                           1640-52

                         Gustav Bonde, g 2 m Anna Persdtr Natt och Dag                                   1652-67

                         Gustav, hustru Elin, båda födda ca 1590                                               1631-52

                         Gälar Olofsson, dräng                                                                1653

                         Håkan, hustru Kerstin, Sörgården                                              1654-65

                         Erik Persson, hustru Karin                                                         1654-65

                         Katarina Bonde, g m Carl Gustav Mörner                                              1667-96

                         Per Biörsson, skogvaktare                                                          1684-1702

                         Per Eriksson vigd vid Ingeborg Nilsdtr, Backen                         1689

                         Bengt, son Nils                                                                          1708-22

 

            Foto: Rune Johansson 2004. Byggår tidigt 1800-tal.

 

     Edet var ett gammalt frälsehemman vid Edsån mellan Unden och Viken. Det stod in­ta­get i Jöns Ulfsson Roos jordebok 1498. Från mitten av 1500-talet över­gick det i Sannum­komp­lexet, vars ägare 1542-63 var riksrådet Ulf Henriksson Bååt-Snaken­borg. Genom giften över­fördes Edet sedan under 1600-talet i ätten Bondes ägo. Finn­inslag bland ägar­na utgjorde Claes Fleming född i Hannula, Villnäs socken i Åbo län. Även Carl Bonde var knuten till Finland, genom att han ägde Laihela friherrskap och en tid tjänstgjort som lagman i Karelen[125].

            Gustav Håkansson, Clas Flemings landbo och gift man, hade år 1635 varit i lägerskap med sin styvsons efterlämnade hustru Inger Månsdotter. Tingsrätten ansåg handlingen som utomordentligt skändlig och båda dömdes ha förverkat sina liv om nåd ej medgavs i högre instans[126]. Så kan ha skett. En Gustav anges nämligen vara från Edet då drängen Gälar Olofsson år 1653 döms att fria sig med sex-mannaed i samband med arv efter Gustav (se Djäknatorp).

            En gränstvist förelåg under 1650-talet mellan Gustav Stråle på Hovet och Gustav Bonde på Edet. Bönderna Erik och Håkan blev av denna anledning år 1658 förbjudna att skörda  rågfall, som de hade utsått mellan Hovet och Edet, eftersom de skulle ha överträtt en över­ens­­kommen gränslinje.

            År 1722 vigdes Nils Bengtsson vid finnättlingen Britta Karlsdotter från Bränn­hult. Förutom dessa bör även Gustav, Gälar och skogvaktaren Per Biörsson ha medfört finn­gener. Fler åbor än dessa kan dock ha varit finnättlingar vid Edet.

 

Ekeberget  Matthes Finne                                                                            1640-45

1640                 H Britta, född ca 1590                                                               1646-57

120 möh           Arvid Bengtsson, brevbärare, hustru Kerstin                             1659-1686

                         Nils Nilsson vigd vid Britta Arvidsdtr                                        1689

                         Bengt Arvidsson, hustru Elin Andersdtr                                                 1693-1708

                         Harald Arvidsson, hustru Anna Matsdtr                                                 1696

                         Jonas Mattsson, hustru Maria Andersdtr                                                1715~30

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

 

     Ekeberget fick ingen framträdande plats i längder eller domböcker, även om torpet förekom såväl i kyrkans stollängd som på Kietell Felterius karta 1655. I jorde­­boken blev det dock som "graverat beläget på förbudin ort" reducerat och infört som 1/8 krono­hemman 1685. Det hade då cirka 1640 upptagits med till­stånd av Cons­tan­tia Eriks­dotter eller hennes måg Anders Koskull.

            Vid Valla ting den 18 januari 1686 angavs Ekeberget vara upptaget för några och 40 år sedan av Matthes Finne. Sedan det stått öde några år, hade det åter upptagits av Arvid Bengts­son, "som inte betalt skatt, utan gått med brev till Askersund, så väl som annor­städes, när det har varit påfordrat".

            Ekeberget och Finnfallet låg grannar och kan eventuellt ha ingått i en gemensam be­byggelse. På endera av dessa torp eller båda bodde på 1720-talet kolmätaren Jonas Mattsson.  Jonas var son till Matts Finne i Finne­mats­­torp, Tived, ett hem­man som Jonas år 1699 förgäves sökte inbörda.

            Matthes Finne i Ekeberget kan för övrigt vara identisk med Matts Finne i Finne­mats­torp. Efter en inledande avsvedjning vid Ekeberget kan han ha funnit det stora skog­rika och öde området runt Finnematstorp bättre lämpat för fortsatt svedjande och där­med flyttat in i öde­marken. Ekebergets ödesmål några år, nämnt ovan, samt Sanne­ruds­bornas klagomål över Matts Finnes framfart i anslutning till Sanne­rud år 1684, stäm­mer oväntat väl in i den bilden. Till detta kommer, att Jonas Mattsson efter en tid i för­sking­ringen kanske åter­vänt till barndomshemmet.

 

Flugebyn     Nils                                                                                            1600-03

1434                 Öde                                                         1601,1603-04,1606-18,1623-27

100 möh           Måns, 4 års frihet 1613-18, förmedlat[127] till ½                           1613-30

                         Isak Larsson, knekt, fritt från skatt -23, 2 knektar -27               1623-44

            Olof, hustru Marit Haraldsdtr från Svanvik                               1645-65

     Anders Larsson, hustru Brita, hon död -26                                1706-26

 

Södra gården. Foto: Rune Johansson 2004

 

     Fluge- eller Flågebyn tillhörde Undenäs äldre hemman. I jordeboken redo­visades det första gången 1542 som ett prästhemman. Det övergick senare i Claes Horns ägo och återfanns bland dennes gårdar i 1649 års mantalslängd under Ryholm.

            Att hemmanet angavs öde innebar inte alltid, att det stod obebott. Åbon var dock oförmögen att betala hemmanets skatt.

            År 1710 vigdes Anders Andersson vid Sigrid Jacobsdotter från Grönhult. Hon var född 1690 och dog 1755. De namn, som förekom vid dessa hemman, var ofta använ­da av finnar. På frågan om personernas ursprung får vi dock inget svar.

 

Forsvik    Nils Jönsson Jacobsköld                                                                        1586-1610

1370                 Jöns Nilsson Jacobsköld                                                                        1610-33

100 möh           Hans                                                                                          1639

                         Jon, mjölnare                                                                             1639

Jost Hansson Falk                                                                      1640-42

                         Peder Eriksson Rosensköld                                                        1642-56

                         Änkan Kerstin Lode                                                                   1656-78

                         Arvid, mjölnare                                                                                      1668

Gustaf Otto Stenbock                                                                1657-

           Måg Anders Torstensson                                                                   -1683

                         Gälar Persson                                                                             1681

                         Anthon von Boij, privilegierat för stångjärnverk                                    1686-1710

                         Olof, mjölnare                                                                           1688-90

 

            Vykort. Byggår 1868. 

 

     Hertig Karl donerade den 8 oktober 1585 Forsvik med två kvarnar och ålafiske till sin sekreterare Nils Jönsson. Till denna följde år 1586 även Stora och Lilla Pers­torp, Grönhult, Bläckestigen, Billtorp och Vaberget. När Nils Jönsson sedan år 1605 blev adlad till Jacobsköld, förstärktes donationen med Lilla Hanhult, Svanvik och Torsrud.[128] Alla dessa hemman var befriade från skatt och utlagor. En följd härav var, att åborna kom att gömmas för jordeböcker och längder. I samband med Älvsborgs lösen fick de dock tillfälle att framträda.

Nils Jönsson var som hertigens handgångne man väl insatt i sin herres tanke­gångar och ange­lägen att motsvara dennes förtroende. Han bör därmed inte bara ha tagit hand om invand­rande finnar på egna hemman, utan även i kraft av sin ställ­ning förmedlat finnar till andra intressenter och säterier i bygden.

            Jost Hansson Falk blev år 1640 adlad till Falkenstierna men två år senare hals­­­­­huggen för underslev och bedrägerier mot kronan.

            Vid Peder Rosenskölds död 1656 delades Forsvikskomplexet. Änkan bodde kvar på sätes­gården Forsvik. Kvarnar, fisken och ägor samt hemmanen Grönhult, Stora och Lilla Pers­torp, Kvarntorp, Damsbacken, Bläckestigen, (Va-) Berget och Lilla Han­hult delades i övrigt upp mellan sönerna Johan, Olof, Gustav och Gabriel. Säteriet var dock starkt skuldsatt, och kort tid därefter överlät bröderna hemmanen på långivaren, Claes Horns måg Gustaf  Stenbock[129].

            Forsvik blev reducerat 1683 och tre år senare överfört till bruks­idkaren Anthon von Boij, som förutom bruket i Forsvik och masugnen i Granvik år 1686 även anlade en masugn i Igel­bäcken år 1696.                      

            Herrskapens dominans i Undenäs, där större delen av gårdarna var i frälsets ägo, skym­mer tyvärr den del av bygden, som vi är mest intresserade av – nämligen finnarna.

 

Fräckestad Constantia Eriksdtr, g m Henrik Frankelin                                 1595-1649

1388                 Öde                                                                                1600-06,1608,1611

115 möh           Håkan                                                                                        1601-02          

                         Per                                                                                             1606-18

Olof Arvidsson, hustru Ingefri                                                   1628-42

           Elisabet Frankelin, g m Christian Frost                                       1630-55

                         Håkan, hustru Elin                                                                     1631-42

                         Anders Larsson, edgångsman                                                    1639

Jon Töresson                                                                             1651-52

                         Agata Frost, g m Gustav Stråle                                                   1654-83

                         Walborg Finska                                                                                      1671

                         Johan Stråle, g m Catarina Armsköld                                         1683-1714

 

            Strålestugan. Foto: Rune Johansson 2003.

 

     Fräckestad var ett gammalt hemman. Det blev donerat till Constantia Eriksdotter 1595, men reducerat och återfört till kronan 1683. Elisa­beth Frankelin blev änka 1631. Hon låg sedan i fejd med släkten, eftersom hon ansåg sig orätt­vist behandlad vid bodel­ningen av såväl mor som syster och svägerska. Främst bottnade väl miss­nöjet i Cons­tantias lån av medel genom pantför­skriv­­ning av Bocksjöholm till Anders Koskull[130].

            Vid Elisabets död 1655 var dottern Agata Frost gift med sin tredje man, Gustav Stråle. De utvidgade Fräckestad till säteri med underlydande Hovet, Igelstads Sörgård och Kungs­­­­back­en. När Fräckestad sedan reducerades, fick sonen Johan Stråle behålla säteriet med då under­lydande Hovet, Igelstad Sörgård samt Rågstad och Torsjöhult i sin livstid. Han dog 1714.

            Anders Larsson var edgångsman år 1639 för Bengt i Lindberga tillsammans med tio andra ärliga och laggilla dannemän. Bland dessa fanns flera finnar. Även Anders Lars­­­­­­­son bör därmed tillhöra samma etniska gruppering.

            Walborg Finska var en ovanlig företeelse i bygden, i den meningen att hon tro­ligt­vis var den enda kvinna under 1600-talet, som tillägnades finnepitet. Orsak till detta var, att hon enligt Valla dombok år 1671 blivit ut­körd ur huset, för att Gustav Stråle ostörd skulle kunna lägra pigan Ingegärd Pers­dotter. Detta skedde även vid andra till­fäl­len. Till slut blev Ingegärd "rådd med barn" av sin husbonde och av domboken för­klarad som "kåna. Om det i detta fall även ledde till böter och skamstraff i kyrk­stock­en för parterna framgår inte.

 

Galtebolet/    Constantia Eriksdtr, g m Henrik Frankelin                                 1595-1649

Höghult   Öde                                                                  1600-01,1604-06,1608-10

1540                 Tomas Finne, hustru                                                                  1601-08

200 möh           Bengt Torsson                                                                            1613-15

Anders                                                                                       1617-18

                         Måns, nämndeman, hustru Elin                                                 1618-48

Jon, hustru Marit                                                                        1640-42          

                         Per, hustru Rangella                                                                   1642-49

                         Carl Frankelin, g m Elisabet Polana                                           1649-50

                         Constantia Frankelin, g 1657 m Jacob Lenck d. ä.                                 1650-76

                         Lars, hustru Ingrid                                                                     1651-59

                         Anders, hustru Kerstin Svensdtr                                                             1652-56

                         Lars Gulbrandsson, inhyses                                                       1653

                         Anders, hustru Gunella                                                              1658

                         Jacob Lenck d. y., g m Helena Christina Hård                           1676-1710

                         Margareta Larsdtr vigd vid Nils Persson i Åna                           1701

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

 

     Galtebolet var ett gammalt hemman, som blev donerat Constantia Eriksdotter 1595. Hemmanet heter numera Höghult. Först kände brukaren på detta efter ödesmålet 1600 var Tomas Finne. Han blev dömd för enfalt hor med sin tjänstekvinna Ingield och troligen avrättad[131]. De år hemmanet stod öde 1604-08 får ses som svårigheter för Tomas att betala skatten.

            Hemmanet överfördes efter Constantias död år 1649, via sonen Carls änka Elisabet Polana till son­­dottern Constantia Frankelin. Hon gjorde tillsammans med maken och ryttmästaren Jacob Lenck hem­ma­net till säteri år 1659. Under denna lydde Igel­stad en gård, Skalle­bolet, San­ne­rud en gård, Undenebotten och Havsmon. Säteriet reducerades 1684, varvid sonen Jacob Lenck d. y. fick behålla Galtebolet, Skallebo, Undenebotten och Havs­mon under sin livstid. Han stupade i slaget vid Helsingborg år 1710.

            Lars Gulbrandsson hade tagit upp Olofstorp, innan han flyttade in till Galtebolet.

 

Gamlerud  Sven                                                                                          1597-1607

Lilla                Håkan                                                                                        1613-17

1490                Påvel, ryttare                                                                              1618-24

140 möh           Hindrich Finne                                                                          1624-41

            Anders Jordarsson, hustru Sigrid                                                            1642-49

            Anders Anstensson, hustru Ingrid                                              1644-52

Anders, hustru Brita Svensdtr                                                    1653-65

 

Gamlerud    Sven                                                                                          1600-01

Stora           Sigge                                                                                          1601-03

            Öde                                                                                            1604-08

                         Sven Larsson, hustru Sigrin                                                       1613-51

                         Per, hustru Ingebor                                                                    1649-52                                                                                                                                     

 

          Foto: Rune Johansson 2003. Byggår 1760.

                   

Gamlerud var en gammal by, vilken var redovisad i Jöns Ulfsson Roos jordebok 1498. I kronans jordebok återkom den 1564 som 1 mantal frälse jämte ett kyrko­torp. Vid inledningen till 1600-talet ägdes den större av gårdarna av Fru Agneta Lillies dotter Karin Ulfsdotter Snakenborg gift med Filip Bonde. Den ärvdes sedan av sonen Jöns, som över­förde densamma till sin son utom äktenskapet Tore Jonsson Reuter­­berg. Denne gjorde Gamlerud till sätesgård. När han dog 1677 övergick hem­manet till hans änka, Beata Krabbe af Svaneby, åtminstone fram till 1686. Från år 1689 ägdes säteriet av översten Malcom Hamil­ton och dennes maka Katarina Makeléer.

     Hindrich Finne var stämd till tinget i Valla 1630, för att han kallat skytten Olof i Sätra för tjuv. Han kan eventuellt ha varit identisk med den Hindrich Hind­richs­son, som den 19 juni 1626 gick edgång i Valla angående älgjakt, som han förne­kade. Mer troligt är dock, att älgjäga­ren utan angiven boplats var Hindrichs namne i Kungsbacken, Tived. Se denna ort.

Lilla Gamlerud köptes av Claes Horn. I mantalslängd 1649 för Horns går­dar redo­visa­des åbon Anders på hemmanet. Anders kan ha varit gift två gånger.

Stora Gamlerud omvandlades till säteri av Tohl Rytterberg år 1652.

 

Glättenäs     Marit, finska                                                                              ca 1600-

1600/1643        Son Erker

95 möh             Joen Andersson, fiskare, död –01, hustru Margit                                   1643-1709

                         Ingeborg                                                                                    1692

                         Hindrich Jonsson, hustru Ingeborg Persdtr, hon död -36                        1694-1747

                         Malin Jonsdtr vigd vid Per Persson i Yttergärdet                                    1697

 

            Foto: Rune Johansson 2004. 

 

     Enligt sägnerna skulle Glättenäs vara upptaget vid sekelskiftet av finskan Marit. Hon skulle ha varit gift med sonen till en skogvaktare, vars namn sedan gömdes under tidens täcke. De hade tillsammans åtminstone en son kallad Erker. Berättelsen om Marit förmedlades av Peter Eriks­son i Glättenäs år 1915, då 80 år gammal. Han uppgav sig själv vara ättling till Marit i sjätte eller sjunde led. Hans morfars farfar var Hindrich Jonsson i tabel­­len ovan[132].

            Glättenäs var upptaget i Undenäs kyrkas stollängd 1655. Det tillhör­de Bock­­­sjö säteri, blev reducerat som olaga upptaget "på förbudin ort" och infört i jorde­bo­­ken som 1/8 krono­hemman 1685. Hemmanet blev samma år donerat till landshövding Peter Örne­­­­­clou.

             Vid ting i Valla den 18 januari 1686 berättade Joen Andersson, att Glätte­näs med Sågen var upp­ta­get för 43 år sedan, att han hade fiskat åt gården, och att han inte hade betalat något för sin tillgång till hemmanet. Han dog 76 år gammal 1701. Hustrun Margit dog 1709. Joens uttalande om när torpet upptogs kan ha avsett tidpunkten, när han själv tillträdde torpet.

Ingeborg var dopvittne hos Anders Arvidsson och Maria i finntorpet Hind­richs­torp i Tived, när dessa döpte sonen Johan 1692.

     Hindrichs hustru Ingeborg kom från finntorpet Yttergärdet. Hindrich och Inge­borg hade flera barn. Av dessa vigdes Erik år 1737 vid Lisken Persdotter i Granviken, Lisken år 1746 vid Lars Karlsson i Boviken och Maria samma år vid Erik Lars­son från Olofstorp. I samtliga fall torde barnen ha knutit samman sina öden med andra finn­ätt­lingar. I torpstugorna var fädernas språk fortfarande mer gångbart än det svenska språket. Skolor och lärare saknades.           

            Hindrich dog 78 år gammal 1747, och var då född cirka 1669. Han kan ha varit son till fiskaren Joen. Ingeborg dog 72 år gammal 1736.

 

Granviken  Constantia Eriksdtr, g m Henrik Frankelin                                 1595-1649

1547                 Jon                                                                                             1600-01

120 möh           Anders                                                                                       1617

                         Jon                                                                                             1620

                         Per Nilsson                                                                                1647-54

                         Nils Persson, född ca 1590, hustru Ingrid                                              1648-57

                         Nils Nilsson                                                                               1654

                         Arvid Nilsson, hustru Karin/Ingebor                                          1654-63

                         H Ingebor                                                                                  1665

                         Jon Nilsson, skomakardräng                                                      1654

                         Jöns Hindrichsson Trössling, soldat                                           1683-85

                         Anders Jonsson, soldat                                                              1685-

                         Erik Markusson, hustru                                                              1706

 

            Foto: Rune Johansson 2003. Byggår 1916.      

           

     Granviken var ett gammalt hemman med sågkvarn redan år 1547. Det blev donerat till Cons­tantia Eriksdotter år 1595, stod som 1/4 frälse i jordeboken under Bocksjö 1657, men redu­ce­rades och återfördes som 1/8 mantal till kronan år 1685. Dess karaktär av såg och att det lydde under Bocksjöholm innebar, att hemmanet hölls dolt i räkenskaper och längder.

            Hemmanet låg på den plats vid Vättern, som landshövding Peter Örneclou i Marie­­stad an­­såg utgöra ändpunkt för Tiveden. Slutsatsen kan möjligen ha gällt krono­­all­män­ning­en, men platsen var inget gränsmärke för Tivedens högplatå.

            Nils Persson hade sönerna Nils, Arvid, Per och Jon. Sonen Per förekom i dom­boken år 1647, då han fick plikta 40 mark silvermynt för ryktesspridning angå­ende änkan Karin Simons­dotter i Lövåsen. Yngste sonen Jon var en sko­ma­kar­dräng, som hade övergett sin hustru Ran­gela Persdotter några år före 1654. Lars Gud­­­­munds­son var en gift person från trakten, som hade bedrivit hor med Rangela. De rym­de, men återfanns och avrättades i Bergslagen år 1658

Jöns Hindrichsson Trössling skrevs in som soldat för Granvikens rote år 1683. När in­del­ningsverket infördes två år senare, lejde han Anders Jonsson från Gran­viken i sitt ställe.

     Granviken tillfördes von Boijska verken år 1686. Masugnen privile­gie­ra­des samma år.

Fler finnättlingar än Trössling kan ha varit verksamma vid detta hemman.

 

Grimserud   Olof                                                                                           1600 

1552                 Lars                                                                                           1601

155 möh           Änka                                                                                          1602

            Öde                                                                                        1606,1613

Hans, knekt                                                                               1603-11

Börje                                                                                          1613-23

            Anders Bengtsson, knekt fritt från skatt, hustru Ragnella                       1623-27

            Anders Persson, knekt                                                               1628-37

            Olof Eriksson, knekt                                                                  1629-30

Bengt Andersson, knekt                                                                         1630

Knekthustru Ragnella                                                                1631

Esbjörn, edgångsman, hustru Estri                                             1635-42

           Nils, edgångsman, hustru Kerstin                                                           1646-48

                         Sven, hustru Kerstin Svensdtr                                                    1653-63

                         Johan Andersson Dubb, hustru Kerstin Helgesdtr                                  1661-1717

                         Per, hustru                                                                                 1665

                         Per Finnvedsson, hustru Marit Persdtr,                                       1685-1736

                         Son Finnved, född -03, hustru Britta Eriksdtr                            1703-68

 

Grimserud   Håkan                                                                                        1600-01

Lilla                Öde                                                                                            1600, -13

Sven, knekt                                                                                1602-17

                          Lars, knekt, fritt från skatt                                                        1617-24

                         Erik Ambiörnsson, knekt, fritt från skatt                                                1623-27

                         Lars Ambiörnsson, knekt, fritt från skatt                                               1627-29

                         Sigge Arvidsson, knekt, fritt från skatt                                       1628

                         Knekthustru                                                                               1628-31

                         Anders Gunnarsson, knekt, fritt från skatt                                             1629-30

                         Bengt Töresson, hustru Marit Svensdtr                                      1640-65

                                                                                                             

 

            Stora Grimserud. Foto: Rune Johansson 2004.

                        

     Grimserud stod första gången i jordeboken år 1552 som en kyrkotomt. Hemmanet delades senare på Stora och Lilla Grimserud. Båda hemmanen utnyttjades under tidigt 1600-tal som boställen för knektar.

Esbjörn var edgångsman för Bengt i Lindberga år 1639 och Nils för Måns Töres­son i Sätra år 1648. Bland laggärdsmännen fanns flera, som bedöms vara säkra finnar. Även Esbjörn och Nils bör därmed ha haft samma bakgrund.

     Johan Dubb var född i Jönköping år 1637 som son till rådmannen och borg­mäs­ta­ren Anders Dubb i staden. Han fick senare tjänst som lagläsare åt häradshövdingen Chris­tof­fer Gyllen­grip samt därefter som bokhållare åt densamme på säteriet Måryd (Mag­derud) med boställe på Grimserud. När han flyttade in på hemmanet är ovisst. Han hade åtta barn, varav sonen Lars föddes år 1661. Lars blev frälseinspektor på Sannum säteri och var från 1693 bosatt på Lybeck, som tillhörde godsets gårdar.

            Per Finnvedsson hade med hustru Marit minst åtta barn. Per dog år 1736 och Marit 1712. Hon var då 54 år och därmed född cirka 1658.

 

Grönhult   Sven                                                                                           1571

1434                 Lars                                                                                           1588-1605

100 möh           Måns                                                                                          1613-21

                         Jon, hustru Marit                                                                        1628-47

     Jon, hustru Elin Månsdtr                                                                        1648-65

Anders                                                                                       1686

Jacob,född ca 1635,  hustru Sigrid, hon död -19                                   1706-25

 

     Grönhult var ett gammalt frälsehemman. Det blev tillsammans med Forsvik m fl donerat till hertig Karls sekreterare Nils Jönsson år 1586. Som följd härav hölls hemmanet tidvis  dolt i räkenskaperna.

Grönhult såldes av sonsonen Jacob Jacobsköld till Peder Rosen­sköld och ingick i dennes gods­innehav under Forsvik 1642-56. Det överfördes där­efter till Claes Horns arvingar på Ryholm, företrädda av mågen Gustaf Otto Sten­bock. Grönhult reducerades år 1683 och till­för­des indel­nings­verket som rote nr 8 i Norra Vads­bo kompani av Kunglig Skaraborgs rege­men­te.

            Jacob med familj förekom i mantal år 1706. Hur länge han och Sigrid då hade varit bosatta i Grön­hult, vet vi inte. Av barnen vigdes Jonas år 1708 vid Karin Jonsdotter i Sätra, Sigrid 1710 med Anders Andersson i Flugebyn och Per 1718 med Kerstin Töres­dot­ter i Igelstad. 

            Ägaren vid sekelskiftet 1600 var säkert inställd på att ta hand om vinddrivna finnar. Så blev troligen fallet. Namnen Jon, Anders, Jacob, Jonas och Per var väl företrädda bland finnar­na.

 

Gullebolet  Påvel Mattsson, knekt, hustru                                                    1603-31

1599                 Tomas                                                                                        1606

145 möh           Änkling                                                                                                  1611-12

Jacob Påvelsson                                                                                     1625   

            Töres Påvelsson, "på Togh"[133]                      1629

            Per, hustru Gunella                                                                    1637-41

            Änkan Gunella                                                                          1642-47          

                         Herr Anders Petri, född 1590                                                    1643-73

                         Dotter Ingeborg Andersdtr                                                         1653-73

                         Daniel, hustru Karin                                                                  1663-70

                         Johan Andersson, hustru                                                                        1665-70

                         Hindrich Jacobsson                                                                   1683-84

                         Per Svensson, hustru Lisbritta                                                    1684-1706

 

            Västergården. Foto: Rune Johansson 2004.

 

     Gullebolet stod först i en tiondelängd år 1603 och redovisades sedan i jordeboken som 1/4 kronotorp år 1610. Hem­manet bör då ha varit upptaget före sekelskiftet 1600.

            Den 7 februari 1624 fick Påvel, möjligen genom Erik Krabbes förmedling, kung­­­­­­­­­­ligt brev på besittningsrätten. År 1631 hade han enligt boskapslängden sto, 7 kor, tjur, stut, 10 får, 11 getter, 3 risbitar samt 3 svin. Han var dock sämre som byggmästare än som boskapsskötare. När skogen var uthuggen och avsvedjad, och han inte hade byggt mer än ett pörte och en bod, reste han från trakten, och häradsfogden måste städja torpet åt andra. Sonsonen Hindrich Jacobsson sökte återfå stubba­rät­ten år 1684, men denna angavs då mot bakgrund av farfaderns föregående beteende vara förverkad.

            Herr Anders i Skagen var enligt Valla domboken år 1643 en gammal utfattig fält­präst. Han blev detta år tilldelad en gård i Gullebolet av drottning Kristina. Dottern Ingeborg dömdes år 1673 för lägersmål. Anders själv hade varit dömd för samma förse­el­se i Lindberga år 1639.

            Av Pers och Lisbrittas barn vigdes Kerstin år 1708 vid Harald Olofsson i Ska­gen, Jonas 1713 vid Elin Nilsdotter i Kopparhult, Sigrin samma år vid Anders Jons­son i Sätra samt Elin år 1716 vid Per Andersson i Närlunda.

            Påvel Mattssons och hans ättlingars ursprung är med givet underlag enkelt att härleda. För övriga åbor på hemmanet är bakgrunden mera oviss. Jonas, Sigrins och Elins val av livsled­sagare i Koppar­hult, Sätra och Närlunda kan dock tyda på fortsatt finska anlag.

 

Gärdstorp  Maria Katarina Frankelin, g m Anders Koskull                          1640-76

1640                 Gerdt/Gälar, fiskare                                                                   1640

100 möh           Erik Koskull                                                                              1676-85

                         Peter Örneclou                                                                           1685-

 

            Foto: Rune Johansson 2003.

 

     Gärdstorp stod upptaget på Kietell Felterius karta 1655. Det angavs år 1684 vara beläget "på förbudin ort", reducerades och infördes i jordeboken år 1685 som 1/8 krono­hem­man. Det donera­des samtidigt av Karl XI till landshövdingen Peter Örneclou.

            Vid tinget i Valla den 18 januari 1686 berättades, att torpet var upptaget för 45 år sedan, men att åbon i stället för skatt till kapten Erik Koskull dragit not om vintern och gjort ett dags­verke i veckan om sommaren.

     Namnet Gerdt/Gälar är knutet till torpets namn. Denne kan ha varit finne, även om han troligen inte kan räknas in bland skogsfinnarna.

 

Hane-     Constantia Eriksdtr                                                                          -1641

bäcken    Hans Dansare                                                                            1637-

1637                 Maria Katarina Frankelin, g m Anders Koskull                          1641-76

90 möh             Anders Jönsson, fiskare, hustru Anna Bengtsdtr                                    1648-1681                   Erik Koskull, g m Anna Maria Gyllensvärd                               1671-83

                         Bengt Persson, hustru Märta                                                      1681-1705

                         Per Nilsson, hustru Kerstin Nilsdtr                                             1700-08

                         Anders Bengtsson, född 1674, hustru Sigrid Larsdtr, hon död -44         1701-61

 

            Foto: Rune Johansson 2003.

 

     Hanebäcken stod första gången i en mantalslängd år 1648 som arbetstorp under Bock­sjö. År 1684 angavs torpet "graverat vara beläget på förbudin ort", reducerades och inför­des i jordeboken som 1/4 kronohemman.

            Vid Valla ting 18 januari 1686 berättade åbon Bengt Persson, att hemmanet var uppta­get av Hans Dansare, som "satt där och födde sig med basteskog" för 49 år sedan. Han följ­des av Bengts styvfader Anders Jönsson, som hade varit fiskare på Bock­sjö­holm. Bengt hade bru­kat hemmanet i 5 år och betalt kapten Erik Koskull 8 daler koppar­mynt om året. Sedan de hade slutat med fisket, gjorde de i likhet med de andra tor­par­na 3 dagsverken i veckan.           

Uppgiften 49 år för Hans Dansare behöver inte avse tidpunkten då hemmanet togs upp. Detta kan ha skett flera år tidigare. I Finnerödja framträdde en Tommas Dan­sare, som lag­gärds­man för Anders i Nyborg år 1626. Hans och Tommas bör vara släkt. De kan ha varit bröder.

Av Anders och Sigrids barn vigdes Britta år 1721 vid Jöns Andersson i Tröss­ling­torp, Per 1727 vid Katarina Påvelsdotter och Ingeborg 1729 vid Per Andersson i Bråten. Per Nilssons hustru Kerstin Nilsdotter kom från Mon. Alla dessa platser var nybyggen upptagna av finnar.      Hane­bäcken bör mot bakgrund av namn och yrken vara upptaget av en finne och fortsatt brukat av finnättlingar.

 

Hanefjäll   Nils, nybygge                                                                             1571

1571                 Änka                                                                                          1588-90

163 möh           Constantia Eriksdtr, g m Henrik Frankelin                                 1595-1649

                         Öde                                                                  1600-01,1603-07,1609-13

                         Olof                                                                                           1606-11

                         Staffan                                                                                       1621

Anders, hustru Ingebor                                                              1628-48

                         Marit                                                                                          1638

     Agata Frost                                                                                1649-83

            Jöran Nilsson, död –93, hustru Anna                                        1649-93

                         Hans Henriksson, knekt                                                                         1681-89

           Töres Jöransson vigd vid Karin Månsdtr, Ösjö                          1690

                         Arvid Persson, hustru Ingeborg Jöransdtr, hon död -24             1691-1731

                         Lars Jöransson, född 1658, hustru Sigrid Persdtr, hon död -54  1693-1733

 

     Hanefjäll lydde efter hertig Karls donation år 1595 under Constantia Eriksdotter och Bocksjö­. Omkring 1608 togs Uggletorp upp på Hanefjälls ägor.

            Agata Frost blev ägare till Hanefjäll efter mormodern Constantia Eriks­dotters död 1649. År 1683 blev hem­manet reducerat och 1685 inlemmat i indel­nings­ver­ket som rote 10 i Norra Vadsbo kompani av Kunglig Skaraborgs regemente.

            På grund av hemmanets frälsestatus var redovisningen av hemmanets åbor sporadisk under förra delen av 1600-talet. Syskonen Jöransson var födda i Hanefjäll cirka 1650. Töres vigdes först av dessa år 1690. Han flyttade med hustru Karin till Kroksjötorp i Tived, där de år 1695 tog upp ett nytt hemman. Närmast följde Ingeborg, som år 1691 vigdes vid Arvid Persson från finn­hem­ma­net Djäk­na­torp. Lars Jörans­son vigdes två år senare med Arvids syster Sigrid i samma hemman, och 1694 vigdes Brita Jöransdotter vid Jöns Larsson i Boviken.

I följande generation knöts ytterligare ömsesidiga finska släktband från Hane­fjäll med bland andra finnhemmanen Olofstorp, Humlegårdsliden och Holm­gill­ret.

 

Hanhult        Nils                                     1627-41

Lilla            Gustav, knekt                                                                            1629-42

1386             Lars, knekt                                                                                 1642

175 möh        Ambjörn, hustru Karin                                                               1645-65

            Harald Svensson, hustru Sigrid                                                  1698-1709

                         Lars Eriksson, hustru Annika Isaksdtr                                       1712

 

     Lilla Hanhult var ett gammalt hemman.  Det förekom inte i 1571 års lösen av Älvs­borgs fäst­ning, men blev donerat Nils Jönsson i samband med att han adlades som Jacobsköld år 1605. Hemmanet följde därefter Forsvikskomplexet via Peder Rosensköld och Gustaf Otto Stenbock för att slutligen år 1683 reduceras till kronan. Tre år senare övergick Lilla Hanhult tillsammans med Forsvik i brukspatronen Anthon von Boijs ägo.

            Harald vigdes vid Sigrid år 1698. Lars vigdes vid Annika Isaksdotter 1712. Hon kom från Kashult. Lars och Annika dog i Kashult 1767 respektive 1766. Namnmönstret i detta senare hemman hade finsk struktur.

 

Havsmon      Öde                                                                                            1601-10

1552                 Henrik Frankelin, g m Constantia Eriksdtr                         1601,1603-08

130 möh           Hjonelag                                                                                    1611

Änka                                                                                          1614-17

Erik                                                                                            1617

            Carl Frankelin, g m Elisabet Polana                                           1628-34

            Jon, hustru Ingebor                                                                    1640-48

            Jon Bengtsson, hustru Ingefri                                                    1646-47

                         Sven Haraldsson, hustru Ingrid Andersdtr                                              1651-65                       Constantia Frankelin, g m Jacob Lenck d. ä.                              1659-76

                         Nils Svensson, kronoskytt                                                         1675-79

                         Brita Larsdtr                                                                               1677

                         Jacob Lenck d. y., g m Helena Christina Hård                           1676-1710

                         Hindrich Hindrichsson, hustru Britta Olofsdtr, hon död -31      1690-1742

 

            Foto: Lena Gribing 2004.

 

     Havsmon var ett gammalt hemman. Det förekom i jordeboken som ett kronotorp år 1559. Från 1602 var det i ätterna Frankelin/Lencks ägo. Det reducerades år 1685, men Jacob Lenck d. y. fick be­hålla hemmanet i sin livstid, lik­som tre andra gårdar i Tived socken.  Han hade Ramsnäs i Finnerödja som sätesgård.

            Brita Larsdotter stämdes år 1677 av Agata Frost på Fräckestad för okvädins­ord. Brita var då amma hos familjen Erik Koskull på Bocksjöholm.

            Hindrich och Britta hade troligtvis minst sju barn. Flera av dessa dog i späd ålder. Sönerna Jonas och Anders var dock fortsatt verksamma i Havsmon och dog här år 1765 res­pektive 1779, 69 och 75 år gamla. Dottern Katarina vigdes år 1714 vid ryttaren Sven Andersson Hultman, vilken troligvis red för Hults rote.

            Namnet Hindrich förkom inte så ofta i Undenäs denna tid. Hindrich i Havsmon kan ha varit son eller sonson till Hindrich Finne i Gamlerud 1624-30.

 

Holmgildret Per                                                                                             1613-17    

1605       Jöns                                                                                           1617-20

160 möh           Olof Andersson, knekt, fritt från skatt                                       1621-27

                         Erik Andersson, knekt fritt från skatt                                         1623-24

                         Rolf Andersson, knekt, fritt från skatt                                       1628

                         Jacob Hansson, knekt, fritt från skatt                                        1628

                         Per Eriksson                                                                               1630

                         Tore Svensson                                                                           1630

            Lars Andersson, skytt, hustru Karin                                           1637-51

                         Jöns, hustru Ragnella                                                                 1645-52

            Clemet finne, ryttare, skytt, hustru Karin Filipsdtr, son Johan    1652-67

            Erik Clemetsson finne, vapensmed, hustru                                 1667-1717

                         Per Eriksson, hustru Karin Nilsdtr                                              1699-

 

     Holmgildret var första gången redovisat i en hjonelagslängd år 1609. I jordeboken före­kom det som en inlöst kyrkotomt år 1612. Tid­punkt och läge antyder att Jöns var invandrare.

            Lars Andersson dömdes den 17 oktober 1639 vid Valla ting till livsstraff för hor med pigan Anna Bengtsdotter i Lindberga. Han hade då avvikit från orten. Han blev möjligen benå­dad. Lars och Karin stod skrivna för hemmanet fram till 1651.

Torpet köptes till frälse av Clas Horn på Ryholm cirka 1640. I en mantalslängd över dennes hemman år 1649 var en ny Jöns redovisad i Holmgildret. Clemet finnes son Johan kan  med traditionell namngivning vara sonson till denne Jöns.

            Av Hova dombok framgick år 1687, att finnarna från Holmgildret hade köpt ett stulet städ, när de var i Saxhult i Hova socken och smidde. 

            År 1703 stämde Erik Clemetsson bruksskrivaren Samuel Blixt vid Forsvik angå­en­de arbets­lön för tillverkning av en bössa. Han dog 70 år gammal 1717. Erik hade flera barn. Av dessa vigdes Margareta år 1695 vid Jeremias Larsson, Per 1699 med Karin Nilsdotter, Rangela 1706 med Jon Nilsson i Skallebo samt Karl år 1711 med Ingrid Andersdotter i Hult.

I följande generation vigdes Pers och Karins dotter Lisken år 1738 vid Per Lars­son i Hanefjäll. Det finska nätverket blir efter hand allt tätare.

 

Hovet     Jon Nilsson, nybygge, kronotorp                                                           1571-72

1571                 Henrik Frankelin, g m Constantia Eriksdtr                                 1595-1649

190 möh           Sven                                                                                          1600-27

Jordan                                                                                        1615-18

                         Frans Grelsson Finne, edgångsman, hustru                               1622-30

                         Änkan                                                                                        1631

Jöns                                                                                           1626

Bartell                                                                                        1639

                         Änkan                                                                                        1642

            Grels Fransson, hustru Ingebor                                                  1646-58

           Håkan, hustru Rangella                                                              1647-65

Elisabet Frankelin, g m Christian Frost                                       1649-55

                         Agata Frost, g m Gustav Stråle                                                   1655-1683

                         Anders, hustru Anna                                                                  1660

Lars Håkansson, hustru Anna                                                    1663-65

                         Johan Stråle, g m Catarina Armsköld                                         1683-1731

 

 

            Foto: Rune Johansson 2003.

 

     Hovet bär troligtvis sitt namn från asatiden, då platsen bör ha varit offerplats till gudar­nas ära. Berget höjer sig upp till 200 möh och har vid utsikt över nejden. Platsens namn samt att hemmanet donerades till Henrik Frankelin och Constantia 1602, har engagerat flera skribenter. Det redovisades första gången vid Älvsborgs lösen 1571 som ett torp. Vissa författare har dock,  med ledning av det klingande namnet, här hellre velat se en medeltida stormans­gård.

            Frans Finne var edgångsman för Hindrich Hindrichsson, då denne år 1626 var stämd för älgjakt, och påföljande år fick han som Frans i Hovet sin kvarn taxerad. Vid ett ting i Valla år 1658 blev han ånyo omtalad, för att han för länge sedan hade huggit svedjefall mellan Hovet och När­lunda.

            Frans hade bland annat barnen Grels, Michel vigd år 1634 vid Kerstin Olofs­dotter samt Bertil gift med Cecilia Olofsdotter. Sonen Michel bosatte sig i Fagersanna.

            Elisabet Frankelin låg i tvist med kusinen Henrich Koskull på Bocksjö angå­ende del i det senare hemmanets fiskerätt år 1654. Därvid framträdde Håkan i Hovet och Elisabets måg Augustinus Siggesson, gift med Constantia Frost.

            Även gränsen mellan Hovet och Närlunda var ett tvistefrö. Närlundaborna på­stod sålunda på 1650-talet, att Grels Fransson med Gustav Stråles tillstånd hade tagit upp sitt torp­ställe på Närlunda ägor. Vid ett ting år 1658 vittnade Bengt Svensson i Sätra, att Gustav Stråle hade beordrat sin dräng att hugga humlestänger och staver på Närlunda ägor. Gamle Olof Bengts­son i Brännhult angav vid samma tillfälle, att gränsen gick i ån, vilket borde ha varit en tydlig och bra gränsmarkering.

 

Hulan               Joen Ledse                                                                                 ~1626

1626                 Jöns Finne, hustru Rangela                                                        1630-53

110 möh           Bertell, hustru Rangella                                                              1656-80

                         Måg Arvid Arvidsson, hustru Britta Bertilsdtr                            1680-1722

 

            Stenkällegården. Foto: Lena Gribing 2004.

 

     Hulan stod i Undenäs kyrkas stollängd 1655. Det blev sedan infört i jordeboken som frälse under Bocksjöholm 1663, innan torpet år 1683 redu­ce­rades såsom "graverat vara beläget på förbudin ort".

     Vid Valla ting den 18 januari 1686 berättade kapten Erik Koskull på Bock­sjö­holm, att Hulan var upptaget för 60 år sedan av en man, som hette Joen Ledse. Arvid Arvids­son fortsatte berättelsen med, att efter Joen kom Arvids hustrus styvfader, Jöns Finne. Denne satt på torpet under kaptenens mormor Constantia Eriksdotters tid. Han hade inte betalat någon skatt. Därefter kom Arvids svärfar Bertell, som betalade 3 daler kopparmynt om året, innan Arvid tillträdde tor­­pet för 6 år sedan. Arvid hade då, för­utom denna summa, även gjort 3 dags­verken i veckan.

            Hulan kan ha varit upptaget tidigare än vad Erik Koskull angett. Uppgiften före­fal­ler ungefärlig, och den förste röjaren hade säkert frihetsår. Jöns Finne kom efter Joen Ledse. Båda bör ha varit finnar. Vi får vid Hulan bek­räf­­tel­­se på, att namnet Arvid användes av finnar, något som vi länge haft anledning att misstänka.

            En Bertell skytt omtalas i 1654 års mantalslängd. Boplatsen anges inte. Den kan ha varit Hulan.

            Arvid dog år 1722. Han och Britta hade flera barn. Av dessa vigdes Erik år 1702 vid Karin Jonsdotter från Udda, Lars samma år med Sigrin Jonsdotter i Bengtstorp, Per  1714 med Margareta Bengtsdotter, Ingeborg 1718 med Olof Mårtensson i Spåndalen och Kerstin år 1722 med Olof Svensson.

            Arvids hustru Britta var år 1699 dopvittne hos Hindrich Arvidsson och Ingefri Nils­dotter i Mon. Mon var ett finnhemman, och Hindrich kom från Hindrichstorp eller Tivedstorp i Tived. Arvid och Hindrich var troligtvis bröder. Fadern hette Arvid Anders­­­son och var säkert angelägen att föra sitt eget namn vidare i släkten.

 

Hult      Bengt                                                                                         1571-1619

1388                 Constantia Eriksdtr, g m Henrik Frankelin                                 1595-1649

175 möh           Öde                                                                  1603-06,1608-11,1614-15

Lars                                                                                           1601-02

Nils                                                                                            1605

Olof                                                                                           1612

Lars                                                                                           1614-15

Bengt                                                                                         1617-21

                         Sven                                                                                          1619-40

                         Maria Katarina Frankelin, g m Anders Koskull                          1641-76

                         Olof, hustru Britta                                                                      1640-65

                         Anders, gårdsfogde, nämndeman, hustru Karin                         1642-70

                         Nils, död                                                                                            -1664

                         Änkan                                                                                        1665-66

                         Erik Koskull                                                                              1676-83

                         Hustru Karin Nilsdtr                                                                          -1689

                         Anders Svensson, hustru, dtr                                                     1706-08

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

 

­     Hult var ett gammalt hemman, vilket blev donerat Constantia Eriks­dot­­ter 1595. Det gick i släkten fram till 1683, då det reducerades och inlemmades i indel­ningsverket som rote 5 i  Norra Vadsbo kompani av Kungl Skaraborgs regemente.

            Bonden Nils blev ihjälslagen i samband med ett slåtteröl hos kronoskytten Harald i Ösjö år 1664. Änkan bönade för dråparnas liv. De dömdes till böter. Som följd härav skänkte ett par av de skyldiga, Svenning Haraldsson i Ösjö och Måns i Skalle­bo, en ko res­pektive pengar till änkan. Medverkande under slåtterölet var även Esbjörn i Häggeboda, Erik Svens­son i Sko­makartorp och Måns i Skallebolet. Det mesta tyder på att deltagarna i denna sommarfest efter ett gemensamt utfört slåtterarbete var finnar eller finn­ätt­lingar. Släkt­skap och etnisk samhörighet avgjorde valet av deltagare.

            Karin Nilsdotter stämde år 1689 tillsammans med Arvid Andersson i Undene­botten Sten Haraldssons änka och söner i Svanvik om arv. Änkan hade olaga förärat vissa söner delar av egendomen. Arvid Andersson agerade å sin hustru Margareta Stensdotters väg­nar. Karin bör ha varit svärdotter i Svanvik. Hon kan ha varit gift med Harald Stensson.

            Hemmanet Hults samband med finnar framgick, bortsett från åbon Nils medverkan i slåtterölet i Ösjö, även av diverse vigdeuppgifter. Således vigdes systrarna Ingeborg och Elin Haraldsdöttrar år 1702 respektive 1709 vid bröderna Jeppe och Måns Nilssöner i Mon. År 1711 vigdes Ingrid Andersdotter vid finnättlingen Karl Eriksson i Holmgildret och 1721 änkan Mar­ga­­reta Måns­dotter vid Nils Olofsson i Lindhult.

 

Humle-           Håkan                                                                                        1627

gårdsliden   Lars Finne                                                                                 1636

1625                 Sven                                                                                          1650-51

200 möh           Per Jönsson, fiskare, edgångsman, hustru Ingrid                                    1653-58

            Joen Olofsson                                                                                    -1676

                         Svenning, hustru Gunnella                                                         1659-65

            Per Olofsson, död -98, hustru                                                    1676-98

                         Håkan Töresson, hustru Gunilla Persdtr, hon död -16               1690-1723

 

            Foto: Rune Johansson 2003.

 

     Humlegårdsliden var, enligt uppgift från åbon Per Olofsson vid tinget i Valla den 18 januari 1686, upptaget av Lars Finne för 50 år sedan. Uppgiften var inte korrekt, men troligtvis hade en Lars Finne varit verksam på torpet denna tid. Han kan då ha fortsatt uppröjningen av det torp, som Håkan startat några år tidigare. Släktskap dem emellan kan föreligga.

            Tillståndet för nybyggarna att slå sig ned på det ovanligt högt belägna hemmanet bör ha lämnats av Constantia Eriksdotter på Bocksjöholm, även om hon den­na tid merendels vistades på Odens­fors i Östergötland[134].

Per Jönsson deltog år 1653 tillsammans med ett antal finnar i en sex-mannaed för Gälar Olofsson i Djäknatorp. I samband med en tvist om fiske­­rätt mellan familjerna Frost i Fräckestad och Koskull i Bocksjö 1654, angavs samme Per vara fiskare åt Hendrich Koskull. Den senare var son till Maria Katarina Frankelin och Anders Ko­skull.

 År 1684 angavs Humlegårdsliden vara upptaget "på förbudin ort" och redu­ce­ra­des från ätten Koskull som 1/8 hemman till kronan.

            Vid tinget i Valla 1686 berättade åbon Per Olofsson, att han lagt 3 daler kop­par­mynt årligen samt gjort 2 dagsverken i veckan de 10 år han hade bott på hem­manet, under det att Joen Olofsson i Björkenäs, som bott där före honom, endast en gång hade lagt de 3 dalerna vid kapte­nen Erik Koskulls bröllopsresa, men därutöver intet.

            Av Undenäs vigselbok framgick senare, att Per Olofssons dotter Gunilla vigdes vid Hå­kan Töresson år 1698 och systern Kerstin vid Per Svensson år 1701. I nästa gene­ration vig­des Olof Håkansson vid Britta Larsdotter i Hanefjäll och brodern Töres vid Britta Arvids­dotter i Hanefjäll 1720 samt brodern Håkan vid Maria Hind­richsdotter i Mon år 1731. Undenäs­fin­nar­nas förmåga att finna varandra levde således kvar långt in på 1700-talet. 

 

Humsjöhult Ingfred Esbjörnsson                                                                   1571

1571                 Bengt, utgammal -22                                                                  1600-22

140 möh           Knekt                                                                                         1608-11

Per, knekt -13                                                                            1612-19

Per Påvelsson, knekt, fritt                                                          1623-24

Håkan Bengtsson, knekt fritt                                                     1623-27

Lars Gulbrandsson, knekt, fritt                                                  1627   

                        Måns Bengtsson, hustru Kerstin Olsdtr, båda födda ca 1590     1642-54

                         Karin Månsdtr, dotter                                                                 1653

                         Per Månsson, hustru Elin, son                                                    1649-65

                         Esbjörn Stensson, hustru Karin Bengtsdtr                                              1694-1704

Änkan Karin Bengtsdtr, hon död -07 och dtr                             1704-07

Michel  Olofsson, hustru 1 Margareta Esbjörnsdtr                                  1708-17

-                                  2 Rangela Göransdtr                             1718-

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

 

     Humsjöhult ingick inledningsvis under 1600-talet i Forsvikskomplexet som ett torp under Stora Pers­torp. Det köptes som frälse av Claes Horn på Ryholm cirka 1640 och ingick i dennes mantals­längd år 1649.

            Erik Koskull i Bocksjöholm berättade vid Valla ting år 1686, att Lars Gulbrandsson hade tagit upp Olofstorp för 59 år sedan. Samma år (1627) framgår av tabellen ovan att han fick sin knektlön från Humsjöhult.

            Vigslar i anslutning till sekelskiftet år 1700 var: Isak Esbjörnsson med Karin i Lilla Perstorp år 1698, Britta Esbjörnsdotter med Jon Jonsson i Sällsendy 1700, Harald Esbjörnsson med Karin Nilsdot­ter i Skagen 1706, Jonas Esbjörnsson med Elin Svensdotter i Bränningen under Sannum 1708 samt Mar­ga­­reta Esbjörnsdotter med Michel Olofsson år 1708. Den senare vigdes därefter som änkling år 1718 med Rangela Göransdotter från Holm­sjö­torp.

Rangelas föräldrar hette Göran Persson och Elin. För dessa hade fin­nen Michel Arvids­son i Myrhult, Älgarås, gått i borgen år 1708. Den finska ­anan är här tydlig. Åtminstone Per Påvelsson och Michel Olofsson faller enligt namnmönstret in i samma kategori.

 

Hundsbölet  Lars                                                                                           1588-1603

1573                 Henrik Frankelin, g m Constantia Eriksdtr                                 1602-10

170 möh           Håkan                                                                                        1605-20

                         Lars, hustru Rangella                                                                 1628-49

Anders Simonsson, skytt, hustru Elin Isaksdtr                           1647-66

Britta, dotter                                                                               1653-65

           Ingemar Larsson, hustru 2 Marit Jakobsdtr                                1691-1708

                         ”-                                  3 änkan Marit Persdtr                            1707-1718

Anders Bengtsson                                                                      1699

           Töres Jonsson, hustru Elisabet Kättilsdtr                                                1697-1720

                         Jacob Ingemarsson, hustru Marit Andersdtr                               1717-35          

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

 

     Hundsbölet skrevs ofta även Humsbölet. Det infördes första gången i jordeboken som ett kronotorp 1573 och donerades därefter som frälse till Henrik Frankelin år 1602. Torpet torde ha reducerats från Bock­sjöholm och återförts till kronan år 1683.

            Anders Simonsson hade en namne i finnen Simon Hindrichssons son Anders i Stora Hägg­hem­met, Tiveds socken. Även denne Simon var från början skytt åt Bocksjöholm. Anders i Hundsbölet kan ha flyttat in från Ramsnäs, vilket hörde till godset. Vid Ramsnäs var en Simon verksam från 1625-38. Det var troligtvis fadern.

            Ingemar Larsson var född cirka 1638, gift tre gånger och dog 80 år gam­mal 1718. De kända barnens namn var Britta, Jakob, Per, Elin Lars, Elin och Marit.

            Töres Jonsson angavs i vigdeuppgiften år 1697 komma från Sällsendy och Elisa­bet från Svanvik. Hon kan ha varit dotter till nämndemannen Kättil Töresson. Kättil var född i Gerse­backen, Älgarås, men cirka 1658-86 bosatt i Närlunda. Töres och Elisa­bet hade minst åtta barn, med namn som Jonas, Lars, Elin, Kerstin, Margareta, Anders och Erik.

            Jacob Ingemarsson blev skjuten år 1720 under björnskall. Gårdsbon Töres Jons­son var misstänkt baneman.

Namnmönstret och anknytningen till Bocksjöholm tyder på, att fler åbor i Hunds­­bölet än Anders Simonsson kan ha varit finnar eller finnättlingar.         

 

Igelbäcken   Mattes                                                                                        1647

1616                 Töres, hustru Brita                                                                     1648

91 möh             Hans                                                                                          1670

                         Erik Koskull                                                                              1683-1705

 

 

            Foto: Rune Johansson 2003.

 

 

     Igelbäcken kallades i tidigt skede Idebäcken. Torpet stod första gången i jordeboken år 1623 som frälse under Bocksjö. Det bör då ha njutit sina 6 frihetsår. Erik Koskull fick i sam­band med reduk­ti­o­nen år 1683 behålla Igelbäcken som personlig livs­tids­donation.

            Mattes i Igelbäcken kan vara identisk med Mattes i Ekeberget 1645.

            År 1670 angavs, att Hans syster i Igelbäcken hade blivit intagen i kyrkan, efter att ha varit belägrad av en man i en annan lagsaga. Hans var ett ofta förekommande finskt namn. Denne och hans syster var troligen barn i den familj, som tog upp Igelbäcken. Det skulle inte förvåna, om den nybyggare, som med Constantias tillstånd tagit upp detta ensligt belägna svedje- och fiske­­­hem­man, hade varit finne.

            År 1696 fick Anthon von Boij privilegium på Igelbäckens masugn. Det upp­drag, som  Matts Finnes son Jonas erhöll som kolmätare i början av 1700-talet, var tro­ligtvis främst knutet till denna anlägg­ning (se Ekeberget).

 

Igelstad    Constantia Eriksdtr, g m Henrik Frankelin                                 1595-1610

1540                 Öde                                                                                            1600-10

140 möh           Nils, upptaget med frihetsår                                                       1601-03

Isak                                                                                            1606-19

           Elisabeth Frankelin, g m Christian Frost                                                 1610-55

                         Hans Andersson, hustru                                                                         1627-40

                         Lars, hustru Karin                                                                      1637-42

                         Hindrich                                                                                    1637

                         Töres                                                                                         1639

                         Per, hustru Karin                                                                        1642

Jöns, hustru Rangella                                                                 1642-46

                         Anders Jonsson, hustru Kerstin                                                 1645-49

                         Jon Töresson, hustru Ingrin                                                       1645-47

                         Lars, hustru Ingrin                                                                     1647-49

                         Nils, hustru Elisabet                                                                   1648-53          

                         Constantia Frankelin, g m Jacob Lenck d. ä.                              1649-81

                         Måns, hustru Anna                                                                    1651-56

                         Agata Frost, g m Gustav Stråle                                                   1655-83

                         Sven Eriksson, hustru                                                                1665-70

                         Arvid, hustru                                                                             1665

                         Johan Stråle, g m Catarina Armsköld                                         1683-1714

                         Isak Svenningsson, hustru Marit Johansdtr, hon död -40                       1692-1705

 

            Sörgården.  Foto:  Rune Johansson 2003.

 

 

     Igelstad var en gammal by med två gårdar. En av dessa blev efter Constantia Eriks­dotters död år 1649 överförd till sondottern Constantia Frankelin. År 1654 omvandlades båda hemmanen till sätesgårdar, varav den ena under Galtebolet och Jacob Lenck gift med Constantia Frankelin och den andra under Fräckestad och Gustav Stråle gift med Agata Frost.

Bonden Måns fram­­­trädde i en tvist mellan Constantia Frankelin och hennes kusin Henrich Koskull år 1654 (se Hovet).

            Den gård, som disponerades av Elisabet Fran­ke­­lin, över­fördes genom arv till hennes dotter Agata Frost och i nästa led till Agatas son Johan Stråle.

            Nils och Isak, som med Henrik Frankelins tillstånd tog upp två ödehemman efter de bistra åren vid sekelskiftet 1600, kan ha varit finnar.

 

Kashult    Ulf Bååt-Snakenborg, g m Agneta Knutsdtr Lillie                                  1542-83

1490                 Lars                                                                                           1571-1602

125 möh           Anders                                                                                       1606

Per, edgångsman, hustru Ingebor                                               1617-42

                         Gunnar, edgångsman                                                                 1635

                         Arvid, hustru Britta Olsdtr                                                         1643-65

                         Isak Esbjörnsson, hustru Ingeborg, hon död -16                                    1694-1734

 

     Kashult var ett gammalt hemman. Efter 1542 ingick detta i det så kallade San­num­komplexet, vari det genom giften succes­sivt övergick från Ulf Henriksson Bååt-Snakenborg via Anna Bååt-Snakenborg, Carl Bonde, Gustav Bonde och Carl Gustav Mörner till Jacob Spens (se Sannum).

             För jordeboken var det mesta av detta fördolt fram till år 1629, då hemmanet infördes i denna som 1/4 frälse. Under tiden fick åborna Lars och Per dock förmånen att bidra till Älvs­borgs lösen, vilket renderade dem särskild uppmärksamhet. Per med­verkade därutöver i en ed­gång år 1626 för en Hindrich Hindrichsson, vilken kan ha varit identisk med knekten Hindrich Hindrichsson i Kungsbacken. År 1635 fick vi möta Gunnar i Kashult, när han gick edgång för Harald Smed i Boda.

            Isak dog 87 år gammal 1734. Han och Ingeborg hade bl a  barnen Gabriel och Per födda år 1694 och 1696. Till dessa kom två äldre systrar, näm­ligen Annika gift 1712 med Lars Eriksson från Lilla Hanhult samt Rangela gift 1714 med Karl Olofs­son från Backen, Mölltorps socken. Namnmönstret med Isak, Gabriel och Per har finsk struktur. Isaks far kan dessutom vara den Esbjörn, vi mötte i Grimserud år 1639 i samband med edgång för Bengt i Lind­berga. Antagandet att denne Esbjörn troligtvis var finne, kan då visa sig vara riktigt.

           

Kleven         Esbjörn                                                                                      1600-01    

1595                 Per Persson, edgångsman                                                           1627-63

100 möh           Elf, hustru Gunella                                                                    1642   

Olof Biörsson, edgångsman, hustru Sigrid Svensdtr                   1645-65

Per Jonsson, hustru                                                                    1646-51

Arvid, hustru Sigrid                                                                    1659-63

Anders, hustru Elin                                                                    1663-65

            Arvid, hustru Marit Svensdtr                                                      1689-1708

 

Foto: Rune Johansson 2004.

 

Kleven framträdde första gången i en tiondelängd år 1600. Torpet bör då ha varit upp­taget några år tidigare. Det köptes sedan cirka 1640 av Claes Horn på Ryholm till frälse. År 1664 blev hemmanet infört i jorde­boken som 1/8 skatte. På 1670-talet angavs det ingå under Forsvik. År 1685 blev Kleven reducerat och fört till kronan.

Per Persson nämndes första gången i Kleven år 1627. Han framträdde sedan år 1639 som edgångsman för Bengt i Lindberga. Densamme var även edgångs­man för Måns Töresson i Sätra år 1648. Sista uppgiften om gamle Per var, när han upptäckte spår i snön från Sätra år 1663, hörde skott, följde spåren och fann kornetten Gabriel Lars­son skjuten av en lejd mördare.

I boskapslängden år 1640 står torparen Per med två kor.

     Olof Biörsson deltog tillsammans med grannen Per i edgång i Sätra år 1648. Påföljande år stod han upptagen i en mantalslängd över Claes Horns gårdar i Vadsbo härad. Fyra år senare, eller 1653, var han tillsammans med ett antal finnar enga­gerad i en sex-mannaed för Gälar Olofsson i Djäknatorp.      

     Såväl Per Persson som Olof Biörsson kan, främst via sina edgångar, förutsättas ha varit finnar eller finn­ätt­lingar.

            Arvid och Marit vigdes år 1689. Marit angavs då komma från Kleven. De hade barnen Anders född år 1696, Sven 1700, Kerstin 1703 och Jonas född år 1707.

 

Lindberga    Töres, knekt, fritt från skatt                                                       1620-28    

1615                 Simon                                                                                        1622

150 möh           Öde                                                                                            1628-30          

Bengt, knekt, hustru Karin                                                         1637-48

                         Kirstin Mattesdtr, piga                                                                1639

            Anna Bengtsdtr, piga                                                                 1639

Håkan, knekt, hustru Ingrid Larsdtr                                           1646-57

Olof, hustru Britta Clemetsdtr                                                    1650-63

Måns, knekt                                                                               1652-56                       Knekthustrur Ingrid, Gunella och Anna                                                 1654-61

           Per Biörsson, skogvaktare, Brita Clemetsdtr, son                                   1689-1708

                         Änkan Britta Clemetsdtr                                                                         1708-20

                         Son Sven Olsson, tremänningssoldat[135]                                      1713-

                         Erik Persson, hustru Karin Svensdtr                                           1713-

                         Hindrich Påvelsson, hustru Lisa                                                             1757-67

 

            Mellangården. Foto: Rune Johansson 2004.

 

     Lindberga stod första gången i jordeboken år 1621 som en kronotomt. Denna låg i svedje­betonad ödemark på marina gränsen och långt från an­gräns­­ande grannar.

År 1639 blev åbon Bengt beskylld av sin tjänsteflicka Kerstin Mattesdotter, för att hon hade blivit "rådd med barn". Han nekade och fick svara för sig med edgång inför tinget i Valla med elva ärliga, laggilla dannemän och själv tolfte. Edgångsmännen var:

             

Olof i Brännhult, Sven Tohlsson i Rör, Odensåker, Anders Larsson i Fräckestad, Per Persson i Kleven, Håkan Bengtsson i Viken, Ransberg, Per Ingelsson i Gildebo, Cle­met i Lindhult, Harald i Ösjö, Olof i Sätra, Esbjörn i Grimserud samt Håkan i Tosterud.[136]

 

Brännhult var ett finnhemman. Clemet var ett typiskt finskt namn. Harald i Ösjö och Olof i Sätra var svågrar och båda kronoskyttar. Även Olofs far hade varit krono­skytt på Tive­den. Nämnda ed­gångs­­män måste på denna grund relativt säkert anses som finnar. Därmed faller även övriga edgångs­män inklusive Bengt i Lindberga själv in i sam­ma kate­gori.

            När Bengt hade blivit friad från Kirstins tillvitelse, berättade hon, att rätte barna­fadern var gifte prästen Anders Petri i Skagen. Anklagelsen slog ned som en bomb i bygden. Anders miste under två år sin befattning och sina prästerliga rättigheter, under det att Kirs­­tin, som tidigare haft en liknande olaga förbindelse, troligen blev avrättad enligt Guds stränga Lag.[137]

            Vid samma ting dömdes pigan Anna Bengtsdotter för hor med gifte skytten Lars Anders­son i Holmgildret. Anna hade fött barn. Båda dömdes enligt Guds Lag till livsstraff. Anna var tidigare dömd för samma förseelse men blev den gången benådad. Skytten Lars hade, med anledning av vad som väntade, lämnat orten.

            Skogvaktarna i Lindberga har varit svåra att följa. Per Biörsson omtalades i man­tals­längd år 1706 med hustru och son. Två år senare var skogvaktaren Per död. Fadern angavs då heta Per, vilket bör ha varit en felskrivning för Biör. År 1713 vigdes skogvaktardrängen Erik Persson vid Karin Svensdotter. Erik bör då ha varit identisk med Pers son redovisad i mantal 1706. Vid samma till­fälle fanns även en sexårig son Töres, vilken 30 år senare skulle åter­komma som skogvak­taren Töres Persson Lindberg vid Orrkulle­bäck­en i Finnerödja. Han var gift med Greta Arvids­dotter Boman och dog 55 år gammal 1755.

            En ny skogvaktare framträdde i Lindberga år 1749. Han hette Hindrich Karls­son och dog i Lindberga 57 år gammal 1767. Föräldrar var finnättlingarna Karl Påvelsson och Elin Pers­dotter i Brännhult. Hindrich och Lisa hade en son Erik född år 1749, varav kan anas, att Lisa var Eriks dotter och född på hemmanet.

            År 1713 utspelades ett våldsamt uppträde efter gudstjänsten i Undenäs kyrka, i vilket bygdens tillförordnade länsman Carl Pettersson och tremänningssoldaten Sven Ols­­son Kindbom från Lind­berga var huvudaktörer. I samband med tumultet framträdde även Svens bröder, nämn­de­man­nen Erik Olsson i Sundsbo och Per Olsson i Rågstad, lik­som senare, när bråket blev tings­sak, brödernas moder Brita Clemetsdotter i Lind­berga. Läns­­mannen var den grovt felan­de parten, varför målet övergick till Göta Hovrätt. Dess domslut är okänt.[138]

            Händelseförlopp och namnmönster vid Lindberga tyder på, att flertalet personer (kanske alla) i detta hemman hade finskt ursprung. 

 

Lindhult   Clemet, edgångsman, hustru Brita, dtr Karin, Ingrin                  1615-47

1612                 Elin                                                                                            1648-49

175 möh           Nils Töresson, hustru Elin                                                          1651-65

            Anders, hustru Ingebor                                                              1659-60

Bengt Nilsson, hustru Elisabet Nilsdtr                                        1694-1759

Måg Samuel Samuelsson, hustru Katrina Bengtsdtr, f 1707

Olof  Nilsson, hustru Ingrid Nilsdtr                                            1696-1710

 

            Sörgården. Foto: Rune Johansson 2004.

 

     Lindhult stod första gången i jordeboken år 1619 som en kronotomt. Hemmanet bör då ha varit upptaget minst sex år tidigare. I likhet med Lindberga undgick Lindhult frälset och behöll sin status som kronohemman under 1600-talet.

            Clemet var edgångsman för Hindrich Hindrichsson, troligtvis från Kungs­back­en, år 1626 samt för Bengt i Lindberga 1639. Samtliga bör ha varit finnar.

            Bengt Nilsson dog 98 år gammal 1759 och var därmed född cirka 1661. Som för­äldrar angavs Nils och Margareta. Margareta kan ha varit en senare hustru till Nils Töresson.

            Bengt och Olof hade en trolig syster i Margareta Nilsdotter. Hon vigdes år 1693 vid Olof Andersson i Lindberga. Vart paret flyttade är okänt.

            Bengt och Elisabet vigdes år 1694. De fick barnen Margareta år 1695, Karin 1697, Jonas 1699, Britta 1701, Elin 1704 och Katrina 1707. På motsvarande sätt fick Olof och Ingrid barnen Per år 1697, Kerstin 1699, Jon 1701, Lars 1703, Elin 1705 och Ingrid  år 1710. 

            Även Lindhult kan tidvis, i likhet med Ösjö och Sätra, ha utnyttjats som skytte­hem­man. Här avled nämligen år 1765 en jägare, som hade skjutit det närmast otroliga antalet av 32 björ­nar. Möte med björn på Tiveden kan den tiden inte ha varit någon ovanlig före­teelse.

            År 1987 ägdes en av gårdarna i Lindhult av Carl-Axel Folke. Hans anor gick enligt uppgift i obruten följd tillbaka till Bengt Nilsson och Elisabet Nilsdotter 1694-1759[139].

 

Lybeck         Lars                                                                                           1571-1600

1490                 Nils                                                                                            1588

100 möh           Håkan                                                                                        1600-06

Per, hustru Ingebor                                                                    1613-42

     Arvid Persson, dräng                                                                 1640

           Olof Persson, hustru Ingeborg Finvedsdtr                                              1646-65

                         Jon, hustru Karin                                                                       1652-90

                         Lars Dubb, hustru Karin Andersdtr Sanborg                              1686-1739

 

     Lybeck var ett gammalt hemman, vilket tillfördes Sannumkomplexet efter år 1542. Det följde därefter i stort sett samma utveckling som Kashult ovan. I jordeboken blev det infört år 1621 som 1/4 frälse.    

Lars och Per framträdde vid Älvsborgs lösen 1571 respektive 1618. Ogifta drängen Arvid figurerade i domboken, sedan han år 1640 mökränkt Ingeborg Arvids­dot­ter i Bölet.

Lars Dubb föddes 1661 som son till bokhållaren Johan Dubb vid Mag­­deruds säteri med boställe i Grimserud. Lars tjänstgjorde som frälseinspektor på Sannum säteri.

 Inget har framkommit om finnar i Lybeck, mer än att vissa namn har hög placering i det finska namnmönstret. På Sannums säteri fanns dock under senare delen av 1600-talet enstaka finnättlingar (se Sannum). 

 

Lövåsen   Erik Larsson                                                                              1640

1630                 Britta Ravelsdtr                                                                          1640

195 möh           Karin Simonsdtr, änka                                                               1647

                         Christoffer Wäbiörnsson, hustru Elin                                        1648-65          

 

     Lövåsen togs upp på samma ås och i stort sett på samma höjd över havet som Galte­bo­let/Höghult. När detta skedde, vet vi inte. Torpet infördes märkligt nog så sent som år 1699 som 1/4 kronohemman i jordeboken. Redan år 1640 förekom dock Britta Ravelsdotter i dom­boken, när hon i tjänst hos Erik Larsson blev mökränkt av Sven Bengts­son på Holmen. År 1654 angavs i samma källa, att Christoffer Wäbiörnsson var son till Wäbiörn Chris­­toffersson i Djäk­na­torp. Fadern Wäbiörn var fiskare för Bocksjöholm 1628-61 och trolig finne.

            Hemmanets höga läge och art av svedjehemman liksom namnmönstret för här bosatta åbor tyder på, att Lövåsen bör ha varit upptaget av en finne efter tillstånd från Bocksjöholm.

 

Marnäs    Olof                                                                                           1571

1417                 Sven                                                                                          1600-03

100 möh           Bryngel                                                                                                  1600-01

                         Öde                                                                                            1603-04

            Arvid Nilsson                                                                            1613-28

            Anders Arvidsson, ryttare                                                          1621-22

            Änkan                                                                                        1631

            Sven, edgångsman, hustru Karin, dtr Marit                                1635-59

            Per, hustru Elin                                                                          1660-63

            Jon, hustru                                                                                 1665

Olof Persson, hustru Sisela Svensdtr                                       <1680-1722

 

     Marnäs stod som ett klosterhemman i jordeboken år 1540. Efter reforma­ti­o­nen över­­gick det i kunglig ägo som "Arv och eget". Det blev inbytt från kronan av Claes Horn år 1630, stod i dennes mantalslängd år 1649 och infördes därefter i Forsviks­komp­lexet.

            Hertig och kung Karl samt Claes Horn som ägare visar att finnar var välkomna att bruka hemmanet. Ödesmålet 1603-04 var möjligen ett tillfälle att ta hand om en finne.

            Olof och Arvid fick tillfälle att ange sin existens i samband med Älvsborgs lösen 1571 och 1613-18. Vi kan än en gång konstatera, att namnet Arvid förekom relativt ofta under denna tid med invandrande finnar. På frågan om denne Arvid var finne, ges dock inget svar.

Sven deltog i edgång för Harald Smed i Boda år 1635.

När kyrkböckerna började tala år 1689, fick vi veta, att Olof och Sisela hade minst sex barn. Av dessa föddes Sven år 1701. Bengt vigdes 1706 med Inge­gerd Jonsdotter i Gamlerud, Rangela 1711 med Per Andersson från Freds­berg, Per 1715 med Elin Larsdotter i Marnäs, Anders 1720 med änkan Kers­tin Arvidsdotter i Olofstorp samt Jeppe år 1724 med NN. Namnmönstret samt an­knyt­ningen till Gamle­rud och Olofstorp antyder att familjen kan ha haft finskt ursprung. 

 

Mon                 Måns Kesungsson[140]                                                                  1643-56

1643                 Nils Månsson, hustru Ingefri                                                      1654-86          

125 möh           Ingrid Nilsdtr                                                                             1670                             Måns Nilsson, hustru Elin Haraldsdtr                                      1709-29

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

 

     Mon blev först synligt i en mantalslängd år 1649. Torpet återkom i Undenäs kyrkas stollängd samt på Kietell Felterius karta år 1655. Det blev reducerat år 1684 som "graverat vara beläget på förbu­din ort" och återfanns i jorde­boken som 1/8 kronotorp år 1685.

            Ingrid Nilsdotter blev år 1670 utpekad av finnen Lille Hindrich i Hindrichstorp för att ha stulit 24 alnar lärft från Annika Svensdotter i Ösjö. Tingsrätten förhöll sig dock skeptisk till Hindrichs talanger i detta fall.

            Vid Valla ting den 18 januari 1686 berättade Nils Månsson, att hans fader, Måns Kesungsson, hade tagit upp hemmanet för 43 år sedan. Han hade inte betalt någon skatt till Bocksjöholm men gjort 2 dagsverken i veckan. Av Nils barn vigdes Ingefrid år 1689 med Hind­rich Arvidsson i Hindrichstorp, Kerstin år 1700 med Per Nilsson i Hanebäcken, Jeppe år 1702 med Ingeborg Haralds­dotter i Hult samt Anders år 1704 med Britta Nilsdotter i Kråkvattnet.

            Hindrich och Ingefrid döpte ett barn år 1699, varvid Anders Arvidsson i Olofs­torp, gift med Sisela Arvidsdotter, och Britta Bertilsdotter i Hulan var dopvittnen. Britta var gift med Arvid Arvids­son, varför tre syskon födda i Hindrichstorp kan ha varit samlade vid detta till­fälle. I övrigt vigdes sonen Karl Hindrichsson år 1715 med Annika Bengtsdotter, sonen Sven 1722 med Maria i Skallebo samt dottern Maria år 1731 med Håkan Håkansson. Finnhemmanen Mon, Hind­richs­torp, Hanebäcken, Hult, Kråkvattnet, Olofstorp, Hulan och Skallebo blev genom denna familj släktmässigt ovanligt väl sam­man­fogade med var­andra. Att Måns Kesungson var finne är tydligt. Till namnlistan över finnar bör vi, med hänvisning till Björstorp, Marnäs och Mon, nu även kunna lägga namnet Jeppe.

 

Närlunda  Olof                                                                                           1564-95

1540                 Anders                                                                                       1597-1606

120 möh           Gerdt/Gälar                                                                                1601-19

                         Gustav, edgångsman                                                                  1621-30

                         Knekthustru                                                                               1631

                         Bengt Svensson, död 1706, 96 år gammal                                             1630-1706

                         Torkel                                                                                        1630

                         Isak                                                                                            1630

                         Knekthustru                                                                               1631

                         Töres Pedersson, ryttare, hustru Karin Andersdtr                                   1637-54

                         Håkan, hustru Kerstin                                                                1645-49

                         Måns Svensson, sventjänare                                                      1651-53

                         Erik Persson, hustru Karin Haraldsdtr                                        1653-1708

     Per Töresson, död –07, hustru Ingrid                                         1656-1707

           Kättil Töresson, nämndeman, hustru Karin Andersdtr               1659-86

                         Sven Andersson, död -98                                                          1676-98

           Nils Arvidsson                                                                           1676

                         Töres Persson, hustru Sigrid                                                       1697-1708

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

 

     Närlunda var i Undenäs ett av ett fåtal gamla skattehemman, som gick hel­skin­nade genom krig, missväxt och pest samt dessutom lyckades med konststycket att hålla det köpsugna frälset utanför husets väggar. Kanhända hade offerlunden och jorde­gudin­nan Nerthus, som­ antas ha gett hem­ma­net dess namn, sin del i detta.

            Namnet Gälar var denna tid ofta förenat med finnar. I Närlunda får frågan inget svar.

            År 1626 deltog åbon Gustav i sex-mannaed för älgjägaren Hindrich Hind­richs­­­son, vilken torde ha varit bosatt i Kungsbacken. I edgången deltog flera finnar. Att även Gustav var finne kan därmed anses sannolikt. Gustav flyttar senare till Edet, där han vistas 1631-53.

            Gifte ryttaren Töres Pedersson erkände vid Valla ting den 13 juni 1653, att han lägrat Kerstin Esbjörnsdotter. Han avrättades år 1655 och änkan Karin gifte sig en andra gång med Kättil Töresson..

            Per Töresson fick år 1658 böta 3 marker, för att han inte hade infunnit sig vid tinget för att svara Gustav Stråle på Fräckestad för skällsord.

            Nämndemannen Kättil Töresson flyttade in från Gerse­backen i Älgarås. Han var född i Gersebacken och tjänstgjorde för hemmanet som ryttare vid Östgöta kavalleri åren 1651-58. Vid föräldrarnas död år 1673 löste han och brodern Bengt ut sina syskon Arvid i Skepps­hult, Ingrid i Lefsäng, Fredsberg, Ingäl i Bredebolet, Älgarås, samt Kerstin i Sannerud. Kättil och Bengt blev därmed ägare till hela hemmanet Gerse­­back­en. Han var första gången gift med änkan Karin Andersdotter. Efter 1686 var Kättil med hustru Brita och dotter Karin bosatta i Svanvik.

            Töres och Sigrid hade barnen Jacob född år 1697, Karin 1700, Lars 1702, Jonas 1704 och Maria 1708. Av dessa vigdes Jacob år 1721 vid Maria Zachrisdotter och Karin 1727 vid mjölnaren Lars Larsson.

            Sven Andersson påträffade år 1676 sin granne Nils Arvidsson i färd med att tända nöd­eld med en töresticka i bastuväggen. På tillfrågan berättade Nils, att detta skedde i den goda föresatsen att skydda boskapen. Nils hade då ännu inte helt glömt bort sina fäders signerier och Kalevalatraditioner. Fler personer än Gustav och Nils kan ha burit på finngener i Närlunda.

            När indelningsverket inleddes år 1685, inlemmades Närlunda i detta som rote nr 2 i Norra Vadsbo kompani av Kunglig Skaraborgs regemente.

 

Näs              Jon Bengtsson                                                                            1571-1621

1540                 Nils                                                                                            1590-1628

100 möh           Isak, hustru Sisela Isaksdtr                                                         1600-47

                         Änkan Sisela, 63 år, sönerna Esbjörn och  Lars                                     1648-53

                         Torkel, hustru Kerstin                                                                1613-49                                    Änkan Kerstin, 63 år,son Bengt Torkelsson                               1653

                         Bengt Nilsson, hustru Marit                                                       1620-53

                         Svenning Isaksson, hustru Kerstin Svensdtr                               1652-63

                         Erik Torkelsson, hustru Elin Nilsdtr                                           1653-65

                         Son Sven Bengtsson, dtr Kerstin Bengtsdtr                                1653-65

                         Lars Isaksson, hustru Kerstin                                                     1656-65

                         Jon, hustru Malin                                                                       1657-65

                         Sven Nilsson, soldat                                                                  1683-1706

 

     Näs var en av Undenäs äldre byar. I 1561 års jordebok redovisades 3 hela frälse­hemman. Ett av dessa var Backen, som senare bytte namn till Rosenvik. Byn ingick då i det komplex av gårdar, som tillhörde Sannum säteri och på 1550-talet ägdes av Ulf Henriksson Bååt och hans fru Agneta Knutsdotter Lillie (se Björstorp).

När indelningsverket inleddes år 1685, fick Näs svara för rote 13 i Norra Vads­bo kompani av Kunglig Skaraborgs regemente.

     Frågan om finnar i denna by blir obesvarad. Några giften, som kopplat samman byn med socknens finnehemman, har inte konstaterats. Vissa namn ligger dock högt i den finska namnlistan.

 

Olofstorp   Lars Gulbrandsson                                                                     1627

1627                 Olof Telning                                                                              1648

160 möh           Arvid Olofsson, hustru Sigrid                                                    1651-92

                         Anders Arvidsson, hustru Sisela Arvidsdtr                                1682-1724

 

            Foto:  Rune Johansson 2003.

 

     Olofstorp var ett arbetstorp upptaget med tillstånd från Bocksjöholm. Det förekom första gången i en mantalslängd med åbon Olof år 1648. Vid Valla ting den 18 januari 1686 berättade kaptenen Erik Koskull, att hemmanet var upptaget för 59 år sedan av Lars Gul­brandsson. Samme man stod som knekt för Humsjöhult 1627.

Lars följdes av Olof Telning och Arvid Olofsson, vars son Anders Arvidsson nu satt på torpet. Anders fortsatte berättelsen med, att han årligen lagt 3 daler koppar­mynt samt gjort 3 dagsverken i veckan under de fyra år han svarat för torpet. Detta hade även fadern gjort sedan kaptenen kom till Bocksjöholm år 1676.

            Lars Gulbrandsson återfinner vi i mantal som inhyses i Galtebolet år 1653. Han kan då vara far till någon av detta hemmans åbor eller ha överförts till hemmanet av ägarna. Galtebolet blev donerat till Constantia Eriks­dot­ter år 1595, och det var med hennes tillstånd, som Lars Gulbrandsson fick börja röja upp Olofstorp. Sitt namn fick torpet dock av Olof Telning.    

            År 1684 blev Olofstorp reducerat, såsom upptaget "på förbudin ort". Hemmanet done­rades samtidigt av Karl XI till landshövdingen Peter Örneclou tillsammans med vissa andra hemman, som tidigare lytt under Bocksjö.

            År 1692 dog gamle Arvid 89 år gammal. Han var då född cirka 1603 och kan, om han var son till Olof Telning, alternativt ha varit född i Finland eller i Sverige. År 1724 dog såväl Arvids son Anders som dennes hustru Sisela.

            Tecken på att Olofstorp var ett finnhemman, visas även av att Anders Arvidsson var dopvittne hos Hindrich Arvidsson i Mon 1699. Senare vigdes Ingeborg Persdotter år 1710 med Anders Arvidsson i Hindrichstorp, Margareta Andersdotter år 1716 med Lars Andersson i Dalen, Bengt Andersson år 1717 med Kerstin Arvidsdotter i Hanefjäll samt Erik Larsson år 1746 med Maria Hindrichsdotter i Glättenäs. Såväl Mon som Hind­richs­torp, Hanefjäll och Glättenäs bedöms ha varit upptagna av finnar.

 

Perstorp   Nils Jönsson (se Forsvik)                                                           1586-1610

Stora              Lars                                                                                           1601-03

1355                 Jon                                                                                             1613-27

165 möh           Anders Larsson                                                                                      1615-21

                         Lars Biörsson, hustru                                                                 1627-41

                         Änkan                                                                                        1642

                         Jon Haraldsson, född ca 1590, hustru Ingegärd Biörsdtr                        1627-61

                         Peder Rosensköld                                                                      1642-56

                         Anders Hansson, hustru Elin                                                     1653-63

                         Per, hustru Karin                                                                        1665-

 

Perstorp        Bengt                                                                                         1597

Lilla                Jon Bengtsson                                                                            1601-41          

Anders Jonsson, hustru Kerstin                                                 1627-42

                         Nils, hustru Marit                                                                       1637-42          

Nils, hustru Ragnella                                                                  1647-48

Måns Eriksson, hustru Gunilla                                                   1651-65

                         Töres, hustru                                                                              1689-1708

 

     Perstorp bestod av två äldre gårdar, vilka delvis kunnat följas från år 1335. De donerades av hertig Karl till hans sek­re­terare Nils Jönsson under säteriet Forsvik år 1586.

Vid Peder Rosen­skölds död år 1656 över­fördes gårdarna via Gustav Otto Stenbock till Gustav Ekegren år 1669. Ekegren dispo­nera­de sedan dessa till år 1683, då de reduce­rades och överfördes i kronans ägo. Pers­torp kom där­efter inom indelningsverkets ram att från år 1685 utgöra rote 9 i Norra Vadsbo kom­pa­ni av Kunglig Skara­borgs rege­mente.

            Om finnar under tidigt 1600-tal hade brukat någon av gårdarna, vet vi inte. Lars, Jon, Hans, Per och Anders har dock höga lägen i det finska namnmönstret.

 

Präste-    Haqvinus Jacobi, g m Karin Jonasdtr                                         1623-52

bolet        Ericus Haqvini Undenius, g m Elisabeth Andersdtr                   1653-92

115 möh           Haqvinus Erici Undenius, g m Märta Lenck                              1692-1725      

     Vi har förut funnit, att hertig Karls båda superintendenter i Mariestad åren 1592-1610 kom från Åland respektive Finland och att de, efter skolgång i Åbo, troligtvis båda var väl införstådda med det finska språket.­ Detta visar, att den starkt refor­ma­to­riske hertigen var ange­lä­gen om, att invandrade finnar skulle ha själasörjare, som förstod deras modersmål

Ett annat område där hertigen var starkt engagerad, bortsett från Tiveden och Gull­spångs­­älven, var Värm­lands bergslag med dess kronjuvel - Kroppa. Vi blir då kanske inte speci­ellt förvå­na­de, när vi får veta att kyrkoherden i Undenäs 1623-52 bar namnet Haqvinus Jacobi eller Håkan Jacobsson, och att han var född i Kroppa år 1579. Han blev prästvigd i Stock­holm 1605, insatt av Gustav II Adolf på Kroppa kungs­gård 1614 för att sedan av den­sam­me förordnas som kyrkoherde i Undenäs år 1623. Bakom allt detta anar man tydligt hertig Karls finger och Constantia Eriks­dotters önskemål, till vilket kusinen Gustav II Adolf självfallet var lyhörd.

Hertig Karl var husbonden, som personligen styrde och ställde med det mesta inom sitt hertigdöme. Att Håkan Jacobsson hade fått tillfälle att studera och nått sin posi­tion i Undenäs, hade säkert sin grund i hertig Karls kännedom om yngling­en från Kroppa och dennes förmåga. Vi har därmed även anledning att miss­tänka, att han hade finska föräldrar och kunde finska. I Undenäs fick han god användning för dessa kun­skaper.

     Son och sonson skulle sedan fortsätta Haqvinus arbete fram till år 1725. Famil­jen hade då varit verksam i Undenäs under tre genera­tio­ner och i mer än 100 år.

            Sonsonen Haqvinus vigdes år 1678 med Märta Lenck, vars morfars mor var Cons­tantia Eriksdotter. Även den släktkedjan bar då på finska anor.

           

Pukerud   Jöran                                                                                          1617-19

1613                 Måns                                                                                          1621

190 möh           Erik                                                                                            1621

Anders, hustru Karin 63 år, dtr Malin                                         1631-65

                         Jacob                                                                                         1658-59

Erik Koskull                                                                              1683-1705

                         Anders, hustru, två döttrar                                                         1690-1706

                         Noack, masmästare, hustru Ingeborg Johansdtr                         1700-06

 

            Foto: Rune Johansson 2003.

 

     Pukerud förekom första gången vid Älvsborgs lösen år 1617, men infördes i jordeboken   först år 1663 som ett frälsetorp. År 1685 skrevs Pukerud i denna som 1/4 skatte­hemman. Förhåll­an­det var ovanligt. Normalt över­fördes hemman av denna art vid reduk­­­­­­­­­tio­nen i kronans ägo. Kaptenen Erik Koskull på Bocksjöholm fick dock behålla Pukerud i sin livstid. Av detta framgår, att hemmanet tagits upp med tillstånd av Cons­tantia Eriks­dotter.

            Den Anders, som redovisas på hemmanet 1690, presenterades som utgam­mal, utfattig och med två döttrar år 1706. Av dessa vigdes Karin 1704 med Anders Jonsson, Sällsen­dy. De fick barnen Ingrid år 1710, Kerstin 1712, Anna 1714, Margareta 1716 och sonen Jonas år 1719.

Noack masmästare bör ha varit anställd av Anthon von Boij med huvudsaklig arbets­plats vid Granvikens masugn. Han vigdes i ett andra gifte vid Ingeborg år 1700. Ett år senare vigdes dottern Johanna vid en person med namnet Kristian.

     Tiden när hemmanet togs upp kombinerat med dess svedjebetonat höga läge och namnet Jöran antyder, att denne kan ha varit finne. Noack kan ha varit vallon. Detta är dock ovisst. Kolare, masmästare och bergsmän i Bergslagen var ofta finnar.

 

Rosendala  Bengt och Anders                                                                      1564

1564                 Öde                                                                                            1601-30

100 möh           Jon, hustru Ingeborg Bengtsdtr                                                  1637-65

            Anna Bengtsdtr, inhyses                                                                        1653

 

Rosendala stod första gången i jordeboken år 1564 som ett kronotorp. Det drabbades av ett 30-årigt ödesmål vid inledningen till 1600-talet. Hemmanet återupptogs troligen av Jon och Ingeborg cirka 1630 och redovisas med dessa i mantal år 1637. I 1642 års mantalslängd redovisades Rosendala som ¼ frälsehemman.

 

Rågstad   Constantia Eriksdtr, g m Henrik Frankelin                                 1609-49

1600                 Lars, hustru                                                                                1631-41

125 möh           Erik, hustru Brita                                                                       1645

            Anders, hustru Kerstin                                                               1647-49

Elisabet Frankelin, g m Christian Frost                                       1650-55

                         Töres Sevaldsson, hustru Karin Persdtr                                      1651-63

                         Agata Frost, g m Gustav Stråle                                                   1655-90

                         Jon, hustru                                                                                 1665

                         Olof, nämndeman, hustru (utgl -06)                                          1670-1706

                         Johan Stråle, löjtnant                                                                 1690-1714

                         Per Olofsson                                                                              1693-1714

                                                

     När Rågstad togs upp eller vem som gjorde detta, vet vi inte. Det ingick dock bland de hemman, som lydde under Bock­­sjöholm år 1609. Den förste åbon på hemmanet blev insatt av Constantia. Det bör med hennes bakgrund ha varit en finne.

            Vid en tvist mellan Fräckestad och Bocksjö 1654 om säte­ri­er­nas fiskerätt fram­gick, att Elisabet Frankelins bonde Töres Sevalds­son var bo­satt på Råg­stad. Han kan ha varit son till Seved och Marit Bengtsdotter i Björstorp år 1653. Båda dessa var då 63 år gamla. Om detta är riktigt, hade Töres även en bror Anders och en syster Birgitta.            

I jordeboken blev Rågstad infört  år 1696 som 1/4 krono­hem­man. Rågstad var då redu­ce­rat och fört under kronan, men med rätt för Johan Stråle att få behålla hem­manet i sin livs­tid. Denna ändades år 1714.

 

Sannum   Bengt                                                                                         1571-1607

1302                 Göran Ulfsson Bååt-Snakenborg                                                            1583-1629

100 möh           Olof                                                                                           1582-1612

                         Lars, nämndeman                                                                      1600-42

                         Per                                                                                             1602-18                                    Olof, hustru Karin                                                                     1618-41

                         Änkan Karin, son Anders                                                          1642-51

                         Sven                                                                                          1618-37

                         Lars, hustru Marit                                                                      1620-49

                         Måns Bengtsson                                                                                     1627-39

                         Anna Bååt-Snakenborg, g m Claes Fleming                               1629-44          

                         Björn Persson, hustru Kerstin Håkansdtr                                                1640-70

Carl Bonde, g m Beata Oxenstierna                                           1644-52

                         Son Gustav Bonde, g m Anna Natt och Dag                              1652-67

                         Bengt Persson, hustru Karin                                                       1640-52

”-                               Brita                                                         1654-81

                         Sven, hustru Brita                                                                      1657-65

                         Anders Olofsson, hustru Rangela Olofsdtr                                1653-98

                         Dotter Katarina Bonde, g m Carl Gustav Mörner                                   1667-96

                         Michel Jonsson                                                                          1676-98

                         Syster Beata Bonde, g m Jacob Spens                                        1696-1714

 

 

            Foto: Ingemar Wikenros 1991. Byggår 1700-tal.

 

     Sannum bestod redan år 1564 av två hela frälsehemman. Ägare 1542 var Ulf Hen­riks­son Bååt-Snakenborg. I säteriet ingick Näs (tre gårdar), Björstorp, Edet och Gamlerud samt från år 1571 även Lybeck och Kashult. Dessa kom genom giften inom och mellan olika ätter att till­falla Beata Bonde och Jacob Spens år 1696. I egen­skap av gammalt frälse blev Sannum­komp­lexet inte reducerat år 1685.

            Sannum hade i flera avseenden anknytning till Finland. Claes Fleming var t ex född 1592 i Villnäs, Åbo län och hade därmed ett och annat att reparera efter släktens framfart i Finland före och under klubbekrigets dagar. Som riksråd i Sverige år 1625, viss tid som lagman i Finland och med sin hustru Anna som ägare till Sannum år 1629, saknade han inte förutsätt­ningar för detta. Säkert tillfördes Sannum med flera gårdar på så sätt en del finnar fram till år 1644, då han i egenskap av amiral och chef för svenska flot­tan mötte sitt öde i form av en dansk kanonkula i sin hytt den 26 juli kl 6 om morgonen.

            Carl Bonde hade andra erfarenheter, men redan 1595 fick han förmånen, att lära sig vad finnar betydde för Sverige, när han 14 år gammal blev kammar­pojke hos hertig Karl. Även han ägde egendom i och var tidvis verksam i Finland. (se Björs­torp).

            Tack vare dessa kontakter kan Michel Jons­son ha kommit till Gråberga. Gråber­ga var ett arbetstorp upptaget på Sannums ägor cirka 1675. Michel vittnade år 1698 i ett mål mellan befallningsmannen Lars Dubb på säteriet och dennes svåger Per Andersson. Per var rival till Lars om arbetet på Sannum och hade ankla­gat Lars för otrohet mot ägaren Jacob Spens. När målet kom upp inför rätten, hade Per Andersson dock avviket till Finland, där han hade trätt i tjänst som fogde hos lands­hövding Kurck. Ett uppdrag, som närmast självklart krävde kunska­per i finska språket.

            Namn­mönster och uppdrag tyder här på att såväl Michel som Per hade finsk bakgrund. Finska var dock säkert ett gångbart språk bland fler åbor och anställda än dessa på Sannums ägor under 1600-talet.

 

Skagen        Herr Biörn Svensson                                                                  1600-34

1540                 Ingvar                                                                                        1600-03

150 möh           Öde                                                                                            1604-11

Töres                                                                                         1614-20

            Herr Anders Petri                                                                       1627-43

                         Harald, hustru Kerstin                                                                1642-61

                         Johan hustru Ingebor                                                                 1663-65

                         Olof Haraldsson, död –04, hustru Kerstin                                              1665-1704

                         Nils, hustru                                                                                1699-1708

                         Harald Olofsson, hustru Kerstin Persdtr                                                 1706-08

 

            Skaga kapell. Foto: Rune Johansson 2003.

           

            Skaga kapell låg under förra delen av 1600-talet i en del av Undenäs, som till stor del innehöll av finnar upptagna nybyggen. Till dessa hörde bland annat Gullebolet, Lindberga och Lindhult. Om prästen i Skagen kunde finska, var det således till fördel för kyrkfolket.

     Anders Petri var prästvigd 1617 och en f d fältpräst, som genom kungligt förordnande år 1628 hade erhållit kronohemmanet Skagen "att besittia, niutta och beholla så länge och intill dess någott giäldh kann blifwa löst". Så blev det nu inte. Han bedrev nämligen hor med pigan Kirstin Matts­dotter i Lindberga och förlorade av denna anledning såväl befattning som präster­liga privi­legier åren 1639-41. Hon hade tidigare haft en olaga förbindelse och blev där­för enligt Guds lag dömd till döden.

            Anders blev under benämningen, "en gammal fältpräst, utfattig", till­de­lad en gård i Gul­le­bolet av drottning Kri­s­ti­na år 1643.

            År 1649 var hemmanet med åbon Harald infört i en mantalslängd över Claes Horns gårdar i häradet. Namnet Harald skulle via efterträdaren Olof föras vidare till sonsonen Harald Olofsson. Den senare vigdes år 1708 med Kerstin Persdotter från Gulle­bolet. Av detta kan slutas, att åtminstone vissa av Skagens åbor även under 1600-talets senare del var finnar eller finnättlingar. Att åbon Nils söner Anders och Erik år 1712 respektive 1717 vigdes vid systrarna Britta och Karin Olofsdöttrar i Lindhult, kan bara förstärka detta intryck.

            I indelningsverket blev Skagen inlemmat som rote nr 9 i Norra Vadsbo kompani av Kunglig Skaraborgs regemente.       

 

Skeppshult  Olof                                                                                           1571

1388                 Henrik Frankelin, g m Constantia Eriksdtr                                 1602-10

170 möh           Simon                                                                                        1601-02

Carl Frankelin, g m Elisabet Polana                                           1610-34

Öde                                                                                            1608-11

           Nils                                                                                            1613-19

                         Änkan Karin                                                                              1628-45

                         Jöran, hustru Anna                                                                    1646-48

Maria Katarina Frankelin, g m Anders Koskull                          1649-76

                         Erik Koskull                                                                              1676-1705

                         Arvid Töresson, hustru Ingeborg Torkelsdtr                              1649-93

                         Jon Börgesson, hustru Margareta Olofsdtr, hon död -49                        1701-49

                         Jonas Jonsson, född -04, hustru                                                             1746

 

            Äldsta bostadshuset. Foto: Rune Johansson 2004.

 

     Skeppshult var ett gammalt hemman. Det stod första gången i jordeboken år 1552 som en kyrkotomt. Den 29 november 1602 blev det av kung Karl donerat till Henrik Frankelin.

            Personuppgifter från hemmanet förekom sporadiskt. Arvid Töresson var född i Gerse­backen, Älgarås socken. Han sålde sin brorslott i detta hemman till brodern Kättil Töresson år 1673. Denne var nämndeman och då  bosatt i Närlunda.

År 1746 fick vi av en arvstvist veta, att Jonas Jonsson var måg till Jan Olofsson i Fin­nefallet, Finnerödja. Den senare dog detta år, 78 år gammal. Personerna i Finnefallet var finnätt­lingar. Även Jonas och hans föräldrar i Skeppshult kan genom sonens val av livsledsagare väntas ha motsvarande bak­grund.

     Skeppshult blev reducerat år 1683 med rätt för Erik Koskull att behålla hem­manet i sin livs­tid.

 

Spåndalen  Eskil                                                                                          1606-12

1600       Olof Finne, snickare                                                          cirka 1626-

195 möh           Påvel Marcusson, på Togh                                                      1629

            Olof Andersson, hustru Kerstin                                                             1648-1689

     Son Mårten Olofsson Finne, hustru                                           1683-1729

 

Foto: Rune Johansson 2004. 

           

Spåndalen stod första gången redovisad som ett frälsetorp i en mantalslängd år 1606. Åbon hette Eskil. År 1610 stod i ett hjonelagsregister Eskilstorp som ett nybygge. Spåndalen återkom sedan tillfälligt i en boskapslängd år 1627 utan namngiven åbo, innan det slutgiltigt redovisades i en mantals­längd år 1648 som ett arbetstorp med åbon Olof under Bocksjöholm. År 1663 blev Spåndalen infört som frälse­torp i jordeboken.

Vid Valla ting den 18 januari 1686 berättade Mårten Olofsson, att Spåndalen var upp­taget av en finne kallad Olof Snickare. Efter denne kom Mårtens fader Olof Andersson, som inte betalt några utlagor till gamle herren (Anders Koskull) utan bara dags­verken. Men när kapte­n Erik Koskull fick tillgång till hemmanet (1676), hade han pålagt honom att betala 15 daler koppar­mynt årligen, vilket även Mårten gjort, de tre år han hade bott på hem­manet.

Erik Koskull kompletterade berättelsen med, att Spåndalen var upptaget för 60 år sedan. Han bortsåg då från, eller kände inte till, Eskils insats 20 år tidigare. Även denne var en säker finne.

Påvel Marcusson var troligen på tåg med Gustav II Adolf mot Pom­mern år 1629. Namnet Marcus var ovanligt i bygden. Fadern kan därmed ha varit den Marcus Finne, som tog upp hemmanet Skaterud i Hova socken år 1601-07.

Spåndalen blev reducerat år 1684 med motivering, att det var upptaget "på förbudin ort" och infördes följande år i jordeboken som ett kronohemman.

Mårten anges i Gods och gårdar, sid 966 ha varit finne. Han efterträddes enligt samma källa av sonen Håkan, varvid hemmanet delades på två gårdar. Dessa var kvar i släktens ägo ännu 1942. Av Mårtens övriga barn vigdes Inge­­borg år 1714 med Per Larsson och Olof 1718 med Ingeborg Arvidsdotter i Hulan. Även det senare var ett stabilt finnhemman.

 

Stålboda   Carl Hindrichsson Finne, ryttare, hustru Karin Mickelsdtr                    1613-37

1610                 Olof                                                                                           1639-41

175 möh           Jon, hustru Ingebor                                                                    1642-54

            Sven Håkansson, hustru Margareta                                            1656-63

            Bengt, hustru Karin                                                                    1659-60

            Lars, hustru                                                                                1665-

Olof Larsson, född –61, hustru Ingefri Andersdtr                                  1693-1740

 

            Södra gården. Foto Rune Johansson 2004.

 

Carl Hindrichsson kom från Kavlebron i Finnerödja. Fader var finnen Hind­rich Andersson, som tog upp detta torp från stubben 1597. Själv torde Carl ha gjort det samma i Stålboda, även om detta aldrig blev bekräftat med stubbarättsbrev. Kung Karl var troligtvis död, när Carl började röja, och Erik Krabbe hade ännu inte fått sitt förordnande. Torpet blev infört i jordeboken som en kronotomt år 1617.

     Carl och Karin hade sönerna Påvel i Brännhult och Per kyrkoherde i Horn samt dött­rarna Karin och Elisabeth. Den senare var bosatt i Lilla Abberud i Beatebergs socken. Carl och Karin flyttade med dottern Karin till Skallebo eller Undevi i Tived år 1637. Här framträdde även barnen Erik och Anna i en mantalslängd år 1653.

            Stålboda köptes i likhet med Kavlebron och Lilla Abberud in från kronan av riksrådet Claes Horn strax efter Gustav II Adolfs död år 1632. Det ser ut som en tanke, att Carl just då bröt upp från det hemman, han hade tagit upp från stubben och i stället flyttade över till ett av Cons­tantia Eriksdotters hemman. Carl hade troligtvis begärt att få återvända till Kavlebron, vars stubba­rätts­brev han förvarade, men fått avslag av Horn på Ryholm (se Kavlebron). Famil­jens flyttning kan då kanske ses som en pro­test­rörelse.

 

Svanhult   Per Finne                                                                                   1608

1608                 Olof Andersson, knekt, fritt                                                       1613-28

160 möh           Öde när knekten drog på tough                                                           1629-36

                         Olof                                                                                           1637-41

                         Arvid, knekt, hustru Elin                                                                        1642

                         Knekthustru Ingrid                                                                     1644

                         Anders Jordansson, ryttare, hustru Sigrin                                               1646-48

Anders, hustru Karin Henriksdtr                                                            1653-67

                         Töres Eliasson, korpral                                                              1679-84

Jonas Svensson, edgångsman                                                    1689

     Töres Andersson, edgångsman, hustru Sisela Nilsdtr                 1689-1704

            Jonas Bengtsson, kronorättare, hustru Kerstin Bengtsdtr,                       1694-1721

 

 

  .          Foto: Rune Johansson 2003. Byggår 1850.

Utsikt över Unden. Rune Johansson 2003.

 

     Svanhult var första gången redovisad som Nybygge i en tiondelängd år 1610. I jorde­boken stod hemmanet som en kronotomt år 1618.

Lag­läsaren Hans Persson med flera synade torp upptagna på kronoallmänningen år 1642. När synemännen anlände till Svanhult, fick de veta, att Henrik Frankelin ett par år före sin död hade betalt Per Finne en summa pengar, för att han skulle odla upp torpet. Detta visade då, att det fanns fler personer än hertig Karl, som hjälpte finnar att komma igång med sitt arbete.

            Töres Eliasson spred år 1684 ett rykte i bygden, att Gustaf Stråle inte skulle vara rätt far till Agata Frosts förste son Johan. Gustaf Stråle hade nämligen varit stati­o­ne­rad i Tysk­land när sonen föddes år 1651. Samma rykte hade även cirkulerat på släk­tens hemman i Öster­göt­land, förutom att kyrko­herden Erik Undenius gav näring åt det i församlingen. Båda parterna stämdes av Gustav Stråle och Agata Frost och kunde inte bevisa sina påståenden. Töres dömdes att löpa sex gatulopp genom 50 personer samt att böta 59 daler. I brist på medel fick han löpa om samma sex gatulopp ännu en gång. Kyrkoherden å sin sida bötfälldes att betala 170 daler silver­mynt samt att ersätta Stråles rättegångskostnader med 63 daler silvermynt[141]. 

            Jonas Svensson och Töres Andersson var två av tolv edgångsmän för Jon Persson i San­ne­rud 1690. Jon var då anklagad för att ha varit vållande till sin grannes, Torkel Anders­sons, död. Edgångsmännen var relativt säkra finnättlingar.

            Jonas Bengtsson hade flera barn. Av dessa vigdes Maria år 1715 vid mjölnaren Lars Larsson Vufe vid Forsviks kvarn, Anders 1718 vid Annika Danielsdotter i Ykullen samt Bengt år 1728 vid Elin Anders­dotter i Galtebo. I ett andra gifte vigdes Maria år 1726 med ryttaren Per Sturk. Finninslagen var här tydliga. Etnisk samhörighet var fortfarande viktig i valet av partner.

 

Svanvik    Måns Jonsson                                                                            1560-98

1388                 Sven                                                                                          1571-1603

100 möh           Harald  Månsson, hustru           Marit                                                     1598-41

                         Änkan Marit                                                                              1642

Nils Jönsson Jakobsköld                                                                        1605-1610

                         Son Jöns Nilsson Jakobsköld                                                     1610-33

                         Måns Månsson, hustru Kerstin                                                   1615-31

                         Änkan Kerstin                                                                           1637-42

                         Finnved, hustru Karin Månsdtr                                                  1628-51

                         Johan Nilsson Jakobsköld                                                         1633-42

                         Sten Haraldsson, hustru Sigrin Isaksdtr                                      1639-89

                         Peder Eriksson Rosensköld                                                        1642-56

                         Lars, hustru Kerstin Haraldsdtr                                                  1645-49

                         Änkan Kerstin                                                                           1651-52

                         Elin Krabbe                                                                               1656-69

                         Töres Finnvedsson, hustru Kerstin                                             1656-65

                         Kättil Töresson, nämndeman, hustru Katarina Nilsdtr Boander 1686-91

                         Måns Stensson, hustru Karin Jonsdtr                                         1688-1711

                         Isac Stensson, född -54, hustru Karin Kättilsdtr, hon död -49   1689-1739

                         Olof Bengtsson Bank, ryttare, hustru Katarina Boander                         1691-

 

     Svanvik var ett gammalt hemman. Det stod i jordeboken som ett helt skattehemman 1561. Kung Karl donerade detta till sin sekreterare Nils Jönsson, när denne adlades 1605. Efter Peder Rosen­skölds död 1656 dela­des godset mellan arving­arna, var­vid Svanvik övergick i hans styv­mor Elin Krab­­bes ägo med Torsrud som sätes­gård. Vid reduk­­tio­nen 1684 överfördes Svan­vik till kronan och utnytt­jades därefter i indelningsverket som "häst­hemman" under Hans Kung­lig Maj:ts Livrege­mente[142].

            År 1618 brann Svanvik ned i grunden med alla gårdspapper. Harald Månssons son Sten begärde därför nytt lagfartsbevis vid tinget i Valla den 2 maj 1642. Han fick detta. Samtidigt fick vi veta, att han hade bröderna Jon, Måns, Ravel och Sven samt systrarna Marit, Ingeborg, Kerstin, Rangela och Maria. Av dessa flyttade Måns till Bläckestigen, där han dog år 1653.

            När Sten dog år 1689 stämde mågen Arvid Andersson i Undenebotten, Tived, samt svär­­­dottern Karin Nilsdotter i Hult sin svärmoder och svågrarna i Svanvik om arv. 

            Svanvik brukades under 1596-1684 av landbor till ägarna. Den behöll troligen denna tid sin karaktär som skattefrälse. Vi har ingen anledning misstänka, att finnar skulle fått insteg i detta släkthemman.

 

Sällsendy     Jon                                                                                             1588-1604

1434                 Henrik Frankelin, g m Constantia Eriksdtr                                 1600-10

165 möh           Öde                                                                                 1600, 1604-10

            Påvel                                                                                          1601-03

Jon, kan ha varit upptaget med frihet från skatt                                     1611-29

Esbjörn                                                                                      1613-15

Nils                                                                                            1612-28

Olof                                                                                           1630

Per                                                                                             1631

                         Knut Eriksson, född ca 1590, hustru Brita                                             1639-53

                         Per, hustru Elin Knutsdtr                                                                        1648-58

                         Lars, hustru Sisela Knutsdtr                                                       1653-63

                         Nils, hustru Lisbeth                                                                    1663-65

                         Ingegärd Persdtr                                                                                     1671-72

                         Jeremias Larsson, hustru Margareta Eriksdtr                              1695-1708

                         Måns Mattsson, hustru Marit Jacobsdtr                                      1699-1701

 

            Norra gården. Foto: Rune Johansson 2004.

 

            Sällsendy var ett gammalt hemman, som kung Karl först gav som förläning till  kam­mar­junkaren Henrik Frankelin år 1600 och sedan donerade till densamme 1602. Vid reduktio­nen 1684 inlemmades hemmanet som rote nr 4 i Norra Vadsbo kompani av Kunglig Skaraborgs regemente.

            Ingegärd Persdotter blev rådd med barnav husbonden Gustaf Stråle när hon tjänade  i Fräckestad år 1671.

            Jeremias Larssons vigdes år 1695 vid Margareta Eriksdotter från finnhemmanet Holm­gildret. Måns Mattssons och Marit Jacobsdotters dotter Malin var år 1699 gift med Lars Anders­son.

Av namn och vigdeuppgifter framgår, att finnar flyttat in till Sällsendy, sedan hem­manet kom­mit i Henrik Frankelins och Constantia Eriksdotters ägo.                                                                                                       

Sätra      Jon Sett                                                                                                  1571

1434                 Laris Finnvedsson                                                                      1571   

100 möh           Per                                                                                             1600-03          

                         Töres, skytt                                                                                1600-40

                         Delvis öde                                                                                 1603-04

                         Olof Olofsson skytt, edgångsman, hustru 1 Rangela Olofsdtr    1613-42

                         -                                                           2 Margareta Håkansdtr  1643-63

                         Nils, knekt                                                                                 1618

                         Sven, mjölnare                                                                           1628   

                         Jon, mjölnare                                                                             1637-42

                         Gabriel Larsson, kornett, hustru Karin Töresdtr                         1642-63

                         Erik skytt, edgångsman, hustru Elin                                           1647-49

                         Måns Töresson, edgångsman                                                     1648-53

                         Anders Olofsson, mjölnare, edgångsman, hustru Ingeborg                    1648-1706

                         Bengt Olofsson, nämndeman, hustru                                         1653-1719

                         Bengt Svensson                                                                                      1658

                         Jon Olofsson, hustru                                                                  1669-1706

                         Jonas Jönsson, kronorättare, nämndeman                                              1686-97

                         Jonas Bengtsson, nämndeman, hustru Maria Jonsdtr                 1699-1717

 

Sätra bruk. Foto: Rune Johansson 2003. Byggår 1700-tal.

 

Sätra stod i jordeboken som ett helt skattehemman år 1566. Vid Älvsborgs lösen år 1571 var detta troligtvis delat på två halvgårdar. Om någon del av Sätra senare övergick i kro­nans ägo är okänt, även om kornetter, kronoskyttar och mjölnare tyder på, att så kan ha varit fallet. Byn undgick dock adligt för­myndarskap, vilket var en bedrift i Unde­näs i mitten av 1600-talet.

            Olof Skytts far hade tidigare varit krono­skytt på Tiveden. Olof hade en svåger Harald i Ösjö. Även denne var kronoskytt. Båda var edgångsmän för Bengt i Lindberga år 1639.

Måns Töresson i Greby, Götlunda, fick år 1648 genomföra tolv-mannaed angå­ende vem som hade skadat hans moder med en kniv. Edgångs­männen var:

 

Erik Skytt, Måns Töresson och Anders Olofsson i Sätra, Anders och Lars i Assartorp, Per Pers­son och Olof Biörsson i Kleven, Jöns i Skinnarud, Bengt Svensson i Hallerud, Jon Olofsson i Jonsboda, Nils i Grimserud samt Måns Töresson själv tolfte.[143]

 

            Troliga finnar i denna edgång var Erik Skytt och mjölnaren Anders Olofsson i Sätra, Anders och Lars i Assartorp samt Per Persson och Olof Biörsson i Kleven. De båda sistnämnda gick år 1639 respektive 1653 edgång även i Lindberga och Djäknatorp tillsammans med andra bedömt säkra finnar. I 1653 års edgång deltog även mjölnaren Anders Olofsson från Sätra.

      Olof Olofsson Skytt var far till Bengt, men kan även ha haft sönerna Anders samt Jon. Den senare dömdes år 1669 för att ha mökränkt Sigrid Larsdotter i Kungsbacken.

            Grannsämjan i byn var dålig och Olof Skytt en förhärdad och råbarkad person. År 1663 lejde han en lönnmördare, Lars Larsson från Lunnehult i Kåkinds härad, för att skjuta sin gran­ne Gabriel Larsson. Olof hade från början ersatt Lars med 8 riks­daler, för att genomföra dådet. Allt blev dock avslöjat, och Olof fick påföljande år även betala med sitt liv.

            Jonas Jönsson var systerson till Anders Nilsson, Folkeberg, Hova.

            Finnvigslar för Jons barn i anslutning till sekelskiftet 1700 kan ha varit: Håkan Jonsson år 1698 med Margareta Jönsdotter i Assartorp, Anders Jonsson år 1699 med Kerstin Bengtsdotter i Trälket, Fägre socken, Jonas Bengtsson år 1701 med Maria Jonsdotter, Johan Jonsson år 1706 med Kerstin Andersdotter i Närlunda, Karin Jons­dotter år 1708 med Jonas Jacobsson i Grönhult samt änklingen Anders Jonsson år 1713 med Sigrin Persdotter i Gullebo.

 

Tolsjöhult  Erik, nämndeman                                                                      1621-42

1615                 Bengt Svensson, hustru Ingeborg                                                           1639-65

120 möh           Lars                                                                                           1672

Per Larsson                                                                                1677

     Brynte Håkansson, hustru Ingrid Olofsdtr                                              1683-89

           Johan Stråle, löjtnant                                                                 1683-1714

                         Töres                                                                                         1689-99

 

            Foto: Okänd. Undenäsbygden nr 15, s 3.

 

     När Tolsjöhult togs upp vet vi inte. Första gången hemmanet kom till synes var när åbon Erik nämndes år 1628. Erik bör dock ha varit redovisad på samma boplats men under namnet Tomsjötorpi en boskapslängd år 1621. Tolsjötorp skrevs fortfarande som Nybygge år 1645 med Bengt som åbo.

Bengt Svensson var år 1639 tilltalad för att ha mökränkt tjänstepigan Elin Simonsdotter på Bocksjöholm.

År 1642 red lagläsaren Hans Persson runt i bygden med ett antal förtroendemän, för att kontrollera nybyggen i anslut­ning till Constantia Eriksdotters och Henrik Franke­lins donerade hemman. I Unde­näs hade man då kallat in

 

"twenne åldrige troowerdige Dannemän Nils i Backenäs och Bengt i Torsjöhult, som så långh wägh för Ålder och Swagheet skuldh icke förmåtte till Tings komma".[144]

 

Backenäs bör vara identiskt med Backen eller Rosenvik i Näs by.

Tolsjöhult låg relativt nära de till Constantia Eriksdotter donerade Fräcke­­stad och Hovet. Erik kan då ha fått tillstånd av Constantia att ta upp torpet i anslutning till sekelskiftet. I jordeboken blev det dock infört först år 1685 och då som 1/4 frälse. Dess­för­innan hade Tol­sjöhult av ägarna tydligen ansetts som ett arbetstorp  inom frälsets frihetsmil under Fräckestad.

Per Larsson vittnade vid tinget i ett mål mellan Agata Frost på Fräckestad och Brita Larsdotter i Havsmon år 1677. Hans tillvaro i övrigt har blivit oss förborgad.

Brynte Håkansson dog i Önsbolet år 1709.

Johan Stråle fick vid reduktionen år 1683 behålla Tolsjöhult tillsammans med Fräcke­stad, Hovet, Igelstad Sörgård och Rågstad med flera i sin livstid.

     Vissa åbor i Tolsjöhult kan ha varit finnar mot bakgrund av Constantia Eriksdotters insats och tidpunkten då torpet började röjas.

 

Torsrud    Lars                                                                                           1564-1600

1540                 Per                                                                                             1597-1618

Nils Jönsson Jakobsköld jämte son och sonson                         1605-42

Lars                                                                                           1618-31

Jon                                                                                             1627-31          

Ravel, knekt, hustru Karin                                                         1635-51

                         Knektänkan Karin                                                                     1652-61

                         Sven Esbjörnsson, hustru Ingeborg Haraldsdtr                           1637-1660

                         Peder Rosensköld d. ä., g 2 m Elin Krabbe                                1642-69

 

     Torsrud stod första gången i jordeboken år 1540. Det angavs som ett helt krono­hemman 1561 samt som Arv och eget1588. År 1596 stod Torsrud infört i ett donationsbrev till hertig Karls sekreterare Nils Jönsson.[145] Torsrud övergick sedan år 1642 i Peder Rosen­skölds ägo och omtalades efter dennes död år 1669 som Fru Elin Krabbes sätesgård.

            Ravel deltog i en tolv-mannaed för Harald Smed i Boda år 1635. Anledning till denna var, att en grannfru hade beskyllt Haralds hustru för trolldom och annan djävulskap. Hustrun nekade och gick efter edgången fri. Ravel och Ingeborg kan ha varit födda i Svanvik under samma gods.

Finnar var säkert välkomna till detta hemman. Främst Lars, Per och Ravel kan ha haft denna bakgrund.

 

Tosterud   Per                                                                                             1588-1602

1579                 Lars                                                                                           1602

160 möh           Öde                                                                                            1604-08

                         Harald, knekt                                                                             1608-13

Lars, knekt                                                                                 1615-20

                         Jordan                                                                                        1622-31

Håkan, edgångsman, hustru Ingrid                                             1637-46

Anders, hustru Rangella                                                                         1647-49

                         Lars Persson, hustru Ingrid Månsdtr                                           1649-65

                         Måns                                                                                          1686

 

     Tosterud var första gången infört i jordeboken år 1579 som ett kyrko­torp.

År 1639 deltog Håkan som edgångsman för Bengt i Lindberga. Flera av ed­gångs­­män­nen var finnättlingar. Detta bör då  ha gällt även Håkan.

Den Jordan som flyttade in till torpet 1622 bör dessförinnan ha varit verksam i Hovet.

Tosterud köptes cirka 1640 av Claes Horn från kronan till frälse. Det var infört i mantalslängd över dennes går­dar i Vads­bo härad år 1649. Åbon hette då Lars.

 

Uggletorp    Olof Ingvaldsson, knekt                                                                         1623-24

1605                 Bengt Hemmingsson, knekt                                                       1624-24

160 möh           Jöns Arvidsson                                                                          1628

                         Nils Haraldsson                                                                                      1639

            Jon Nilsson                                                                                1639

Per Nilsson                                                                                1639

Lars Bengtsson, knekt, hustru Marit                                           1642

Lars Svensson, hustru Anna Olsdtr                                            1650-65

                         Bengt Eriksson                                                                           1699-1708

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

 

Uggletorp stod som frälse i en hjonelagslängd år 1609. Det var då upptaget med Constantias tillstånd. Påföljande år angavs det som Nybygge. År 1613 blev torpet infört i jordeboken, där det sedan stod fram till 1623 utan att åbons eller åbornas namn redovisades.

Lagläsaren Hans Persson i Vadsbo härad kontrollerade år 1642 tillsammans med ett antal syne­män torp upptagna av Henrik Frankelin och Constantia Eriks­dot­ter på Tiveden. När de passe­rade Ugg­le­­torp, fick de fick veta, att torpet hade tagits upp på Hane­fjälls ägor några år före Frankelins död. Häradsfogden Jöns Persson skulle några år senare ha överfört Uggletorp i kronans ägo. Jorde­boken be­kräf­tade detta, bl a genom att två knektar hade tillgång till hem­manet 1624. I denna stod Uggle­torp redo­vi­sad som en krono­tomt år 1620.

     När synemännen stannade till i Uggletorp, fick de se några

 

            "gamb­la uhr­min­nes rör sammanlagde som Åker och Engh wart haffwer".

 

Tillfrå­ga­de personer berätta­de då, att när Frankelins skyttar påträffade stenrör[146] eller odlings­rösen av denna art på skogar­na, lät Frankelin omhägna dessa. Avsikten från hans sida bör då ha varit att ha dessa tillreds för nya nybyggare.

Dessa stensamlingar eller fornminnen visade samtidigt, att 1600-talets finnar inte var de första människorna på Tiveden. Men detta är oss bekant. Bygdens forn­fynd i anslutning till sjöar och vattendrag kan vara ända upp till 8 000 år gamla.

     Under 1600-talets senare del framträdde en kolarfamilj med namnet Uuf vid Ugg­le­torp.

            Tid, läge, namnmönster och ägare tyder på, att torpet bör vara upptaget av en finne.

 

Vång      Jon                                                                                             1571-95

1388                 Per                                                                                             1597-1611

100 möh           Bengt                                                                                         1600-05

Måns, Erlagården                                                                       1600-03

Öde, infört under kronan 1606                                                  1603-14

                         Sven Jonsson, ½ öde -23                                                                       1606-27

Sven Olofsson, knekt, öde -23                                                  1612-18

     Bengt, Erlagården, inhys -31                                                      1612-31

            Esbjörn, ½ öde -24, öde -27, ½ öde -30                                                 1619-39

            Sefual/Seved Erlagården                                                                        1619-28

            Håkan                                                                                        1627-29

            Anders, knekt               (Esbjörns)                                             1627-29

            Sven Andersson, knekt ”-                                                          1627-31          

Lars Torkelsson, knekt ”-                                                          1630-35

                         Sven Jordsson, knekt    ”-                                                          1630

                         Måns, inhyses                                                                            1622-31

                         Michel                                                                                       1635-39

                         Arvid, hustru Marit Jönsdtr, Erlagården                                     1635-65

                         Anders, ryttare, hustru Kerstin Olofsdtr                                                 1640-44

                         Håkan, hustru Sigrin, hon död ca -52                                        1647-65

                         Per, hustru Kerstin                                                                     1653

                         Nils, hustru Elisabet                                                                   1656-58

                         Töres Bengtsson, hustru Kerstin Bengtsdtr                                 1676-93

 

            Erlagården. Foto: J. Hammarstrand

 

     Vång var en gammal by. I jordeboken stod den som ett helt skatte och ett helt Arv och eget 1564. Den senare kallades vanligen Erlagården. Samma indelning gällde även vid Älvs­borgs lösen 1571. Åborna hette då Jon och Anders.

År 1649 var byns gårdar redovisade i en mantalslängd över Claes Horns gårdar. Åbor på dessa var Arvid och Håkan, varav förstnämnde bodde på Erlagården. Denna blev redu­­ce­rad och förd till kronan år 1684.

     Nils och Per Michelssöner från Bosjön i Tived vigdes i Vång år 1691 med Elin Nils­dotter respektive Elin Karlsdotter. Bröderna var säkra finnättlingar.

            Kung Karl och Claes Horn som ägare samt namnmönstret med Jon, Per, Lars, Olof, Anders och Michel antyder, att här bör ha funnits fler finnättlingar än bröderna Michelsson från Bosjön. Samma slutsats följer även av att knektar och ryttare dominerade byn under en stor del av 1600-talets första halvsekel.

 

Yttergärdet Lars Svensson, snickare, hustru Kristina                                                1650-54

1650                 Jacob, hustru                                                                             1663-65

115 möh           Töres Arvidsson                                                                                             -1678

            Per Månsson, hustru                                                                  1678-1708

                         Lars Persson, hustru Elin Andersdtr                                           1699-1753

 

            Foto: Rune Johansson 2004.

           

Vid Valla ting den 18 januari 1686 fick rätten fick veta, att Lars Snickare hade tagit upp hemmanet för 30 år sedan. Denne hade inte betalt något för torpet till hus­bonden Anders Kos­kull. Efter Lars kom Töres Arvidsson, som hade gjort 2 dagsverken i veckan. När Per Månsson flyttade in på Yttergärdet år 1678, fick han för­utom dagsverken även betala en daler silvermynt årligen. 

Yttergärdet förekom på Felterius karta år 1655. Hemmanet kan dock ha varit upp­taget före 1650, och Lars Snickare återupptagit en tidigare påbörjad röjning. Lars bör ha fått sitt til­l­stånd av Anders Koskull, sedan denne pantat till sig Bocksjöholm av Constantia Eriks­dotter år 1641. Koskull kan ha funnit snicka­ren Lars i sitt finska regemente.

 I samband med en tvist år 1654 mellan Constantia Frost och Elisabet Frankelin på Igel­stad/Fräckestad å ena sidan samt Hen­rik Koskull på Bock­sjö­­holm å den andra angående säteriet Bocksjöholms fiskerätt fram­trädde åborna Lars Svensson och hust­ru Kristina i Yttergärdet. 

Yttergärdet blev reducerat och i jorde­boken första gången synligt som 1/8 krono­torp år 1684.­

Hemmanets finnkaraktär framgår, förutom av ägare, namnmönster och yrke, av följande vigslar: Ingeborg Persdotter år 1695 med Hindrich Jonsson i Glättenäs, Per Persson år 1697 med Malin Jonsdotter i Glättenäs, Lars Persson år 1699 med Elin Andersdotter i Stora Moss­torp, Margareta Larsdotter, född 1700, med Per Bengtsson i Tivedstorp, Lars Larsson år 1736 med Maria Johansdotter i Djäknasundet, samt Per Larsson år 1740 med Elin Bengtsdotter i Lindhult.

 

Åna       Lars                                                                                           1571-1612

1397                 Sigrid Gustavsdtr Tre Rosor                                                       1579-86

125 möh           Britta Posse, g m Bengt Gabrielsson Oxenstierna                                   1587-91

            Son Gabriel Bengtsson Oxenstierna                                           1609-

                         Anders Larsson                                                                                      1611-30

                         Sigge Svensson, hustru Hilla Gyllengren                                                1620-36

                         Bengt Krabbe, avelsgård                                                                        1620

                         Son Gustav Krabbe                                                                    1649-

                         Lars, nämndeman, hustru Anna Biörsdtr, Anna född ca 1590   1635-65

                         Son Per Larsson                                                                                     1653

                         Christoffer Gyllengrip, sätesgård                                                             1670-95

 

Åna var ett gammalt hemman, vilket år 1561 omfattade ett helt mantal. Under 1620-talet användes Åna som avels- eller ladugård under Magderud.

            Sigge Svensson och Hilla Gyllegren var föräldrar till Augustinus Siggesson, som cirka 1650 vigdes vid Christian Frosts och Elisabet Frankelins dotter Constantia.

Christoffer Gyllengrip var måg till Gustav Krabbe. När sonen Gabriel övertog hemma­net efter faderns död år 1695, lydde Torsrud, Ryg­gerna, Viken, Börjestorp och en del av Kashult under Åna som sätesgård.

     I egenskap av gammalt frälse drabbades Åna inte av reduktionen 1684/85.

            Erik Krabbe var under 1620-30-talen enligt kunglig fullmakt aktiv med att slussa in finnar i bygden. Brodern Bengt i Åna kan ha fått del av denna invandring.

 

Önsbolet   Måns, nybygge                                                                          1571

1571                 Lars                                                                                           1600-03

185 möh           Henrik Frankelin, g m Constantia Eriksdtr                                 1602-10

            Carl Frankelin, g m Elisabeth Polana                                         1610-34

                         Anders                                                                                       1612-20

                         Algut                                                                                          1625

                         Elisabet Frankelin, g m Christian Frost                                       1634-55

                         Bengt                                                                                         1628-39

                         Erik, hustru Karin                                                                      1639-42

Jacob, hustru Karin                                                                    1645-47

Lars Bengtsson, hustru Marit                                                     1647-49

                         Torkel, hustru Kerstin                                                                1649-63

                         Måns Håkansson, hustru Anna                                                   1660-65

                         Agata Frost                                                                                1655-1707

 

            Foto från kort: Ingemar Wikenros. Revs i början av 1900-talet.

 

     Önsbolet stod första gången i jordeboken år 1600 som ett kronotorp. Torpet var beläget över marina gränsen på samma ås som Lövåsen och Galte­bo­­let/Höghult. Det donerades till Henrik Frankelin år 1602 och övergick sedan via änkan Cons­tantia och dottern Elisabet till den senares dotter Agata Frost. Agata fick vid reduktionen år 1683 behålla Önsbolet och Lövåsen i sin livstid.

            Enligt Binnebergs härads dombok hade Erik slagit Wäbiörn i Djäknatorp år 1639.

            Torkel blev enligt Hova dombok år 1657 anklagad för att vara barnafader till sin piga Gull­borgs oäkta barn. Han hade samma år skickat hem Gullborg till hennes mor, som var bosatt i Kärret, Hova. Målet överlämnades från Hova för att avgöras vid Valla tingslag. Vad som sedan hände är okänt.

            Torkel var ett relativt ovanligt namn i bygden. I Finnerödja och Amnehärad före­kom Torkel cirka 1609 respektive 1624 vid nybyggen med misstänkt finnanknytning. I Undenäs/­Ti­ved fanns namnet i Näs 1618-30, Vång 1620, Närlunda 1630, Önsbolet 1653 samt Sanne­rud år 1689. I Sannerud angavs åbon heta Torkel Andersson. Denne Torkel kan då ha flyttat in från Önsbolet, där företrädaren Anders kan ha varit fadern. Båda hem­manen dispo­ne­rades av ätt­lingar till Cons­tan­tia Eriksdotter.

Ägare, tid, läge och namnmönster antyder att finnar varit verksamma i Önsbolet.

 

Överby         Håkan                                                                                        1571

1388                 Änkan                                                                                        1588

125 möh           Arvid                                                                                         1597-1609

Måns                                                                                          1601-03

Henrik Frankelin, g m Constantia Eriksdtr                                 1602-10

Öde                                                                                  1604-08, 1610          

     Hans, landbofogde vid Bocksjö                                                             1610-30

            Håkan Hansson                                                                                      1621

Karin, Frankelins frilla                                                                        1627

            Carl Frankelin, g m Elisabeth Polana                                         1628-35

            Elisabeth Frankelin, g m Christian Frost                                                 1635-55

            Per, hustru Elin Larsdtr, Elin död ca 1650                                              1639-60

            Olof Isaksson, hustru Elin Olofsdtr                                           1642-60

            Nils Holm, g m Elisabeth Frost, säteri 1661                               1660-79

            Erik Koskull                                                                              1679-1705

            Anders Persson                                                                          1682

            Per Månsson, hustru                                                                  1699-1706

 

     Överby stod i jordeboken som ett prästhemman år 1540. Det blev av kung Karl donerat till Henrik Frankelin och Constantia Eriksdotter år 1602. Karin redovisades i en boskapslängd år 1627 som sonen Carl Frankelins frilla. Hon kan ha varit dotter till Hans.         

Åbornas namn vid Överby ligger högt i det finska namnmönstret. Därutöver antyder ägarlängden att finnar var välkomna som brukare av hemmanet.