Upproret i Binneberg år 1710

 

Om Upproret i Binneberg

Lite korta nedslag om lite av varje runt 1700-talets början

Allmänt bakgrund

Sommaren 1709 äger slaget vid Poltava rum. Det slutar med att den svenska armén på ca. 25.000 man slås i spillror. Uppåt 10.000 dör i slaget, den överväldigande delen av överlevande blir krigsfångar. Ett litet antal flyr med Karl XII till Turkiet.

Karl XII kräver i brev att nya rustningar görs, nya regementen nyrekryteras och hemmavarande regementen förbereds på att gå ut i fält.

I november 1709 landstiger danska trupper i Skåne och intar en lång rad städer.

Generalguvenören för Skåne, Magnus Stenbock, för fram planer på ett folkuppbåd att sättas in vid sidan om de ordinarie trupperna. I detta läge gällde inkallandet männen i Blekinge, Kalmar, Jönköping, Älvsborg o Skaraborg län.

Ett folkuppbåd omfattar, i princip, alla män mellan 15 år och 60 år.

I källorna finns berättelse om detta krav mottogs av folket.

I tre län ändrades ordern, så att vissa män utvaldes. Så i Kalmar län infann sig 150 man av 1.500 utvalda kronobergare.

I Jönköpings län infann sig inte någon. Till samlingsplatsen kom endast landshövdingen med följe.

I Älvsborgs län satte sig landshövdingen (!), Axel Faltzburg, mot planerna, där gjordes överhuvud inga försök att samla ett folkuppbåd.

I Skaraborg däremot utgick, av landshövding Gustav Soop, den 16 februari 1710 till alla socknar i norra Vadsbo kungörelsen att alla män mellan 15 – 60 år skulle samlas i Binneberg för avmarsch den 1 mars till Halmstad för vidare marsch mot Skåne.

Alla skulle medföra "förning", mat etc, för 6 – 7 veckor.

Händelseförloppet

Måndagen den 28 februari

På eftermiddagen började männen samlas i Binneberg, norr om Skövde. En myndighetsperson fanns på plats i Binneberg. Det var länsman Hans Johansson.

Senare anlände landshövding Soop. Männen samlades kring honom och med upprörda känslor framförde man att man inte ville gå längre än förfäderna gjort – alltså gå till den norska gränsen, till älva. Båda uttrycken används.

Två närvarande präster skyddade landshövdingen och försökte förmå männen att lugna sig och förmana dem att följa påbudet.

Landshövding Soop flydde från platsen.

Runt klockan fyra på eftermiddagen ankom befallningsmannen i Vadsbo, Johan Warenberg. Warenberg skulle förrätta utskrivningarna.

Warenberg hann bara stiga ur släden då männen slog en ring runt honom, kommenterade det orättfärdiga i folkuppbådet och marschen till Halmstad. Flera framförde också krav till Warenberg att få ut sina skjutspengar som Warenberg hållt inne. Skjutspengar var betalning för att bönderna utförd skjuts av statliga ämbetsmän. Warenberg hade tagit upp utgifter för skjutsar och erhållit betalning från staten, men "glömt" att betala ut dem till bönderna.

Tisdagen den 1 mars

På morgonen skulle avmarschen ske. Närvarande präster höll korum för männen för att på så sätt försöka lugna dem. Häradshövdingen Aurell hade nu anlänt.

Vid uppställningen skulle trumslagaren gå först, därefter Mariestads borgerskap och sedan de resterande männen.

Det var stor oro bland de församlande männen.

Bengt i Ebbetorp, Hova skall ha tagit häradsfanan och ropat att den som marscherar skall dö.

Det ropades och innestående pengar avkrävdes av Warenberg.

Warenberg och Aurell som fram till dess hållit sig inomhus gick nu ut för att tala folkhopen till rätta. Genast samlades männen kring Warenberg.

Aurell flydde från platsen.

Warenberg släpades in i tingshuset igen och ett stort antal män krävde nu att Warenberg gjorde rätt för sig och betalade tillbaka alla de pengar han skinnat av dem liksom alla de pengar han inte betalat ut till dem.

Inne i tingshuset började också misshandeln av Warenberg.

Efter ett tag steg Sven Nilsson i Korterud fram och ropade att fogden ej skulle dö på ärlig mans gård utan som en konungens tjuv skulle han dö på landsvägen. Warenberg släpades ut och bad att få sin sista nattvard. Sven Nilsson steg då fram och körde sitt spjut i munnen på honom med kommentaren: Här får du oblaten.

Klockan två på eftermiddagen dog Warenberg av den massiva och långvariga misshandeln.

Många av de församlade männen vände hemåt, men fortfarande under onsdagen fanns en avsevärd skara män kvar, fast beslutna att förhindra någon avmarsch.

Rättegång och domar

Händelsen i Binneberg jämställdes med landsförräderi och därför tillsattes en särskild kommission att utreda allt.

"Rättegången" började 2 maj. Då hade Östgöta regementes kavalleri inkallats för att hålla ordning.

Kommissionen hörde alla män som beordrats inställa sig, förhören skedde gäldvis (=gäld ungefär socken). Man började längst upp i norr, alltså Finnerödja.

Den 15 juni avslutades förhören och rättegången. Kommissionen översände sina förslag på domar till Rådet.

Rådet lika med Defensionskommissionen som under Karl XII:s frånvaro i landet ansvarade för försvaret av landet.

Rådets beslut lät vänta på sig. Klagoskrivelser inkom från landshövding Soop som menade att ett utslag måste komma bl.a. mot bakgrund av faran för fler upplopp och uppror.

Rådets utslag kom 25 och 26 augusti. Domarna var avsevärt hårdare än vad kommissionen föreslagit.

Tre olika domar fastställdes.

Dom 1

Bengt i Ebbetorp hölls som anstiftare till upproret. Han dömdes till döden genom halshuggning och stegling.

Dom 2

Sju män dömdes för att varit särskilt upproriska, motsatt sig kungens order att gå till Skåne samt misshandlat, rånat och dödat Warenberg.

Tjugoåtta män dömdes för att ha vägrat lyda order samt varit delaktiga i rån och mordet på Warenberg.

Alla dömdes till spöslitning 20 till 30 par spö.

Fjorton av männen dömdes till 3-5 år på Marstrands fängelse.

Nio män dömdes till spöslitning och kyrkoplikt.

Dom 3

Inga egentliga straff utdömdes. För "olydnad" fick de dömda en varning att hädanefter åtlyda överhetens befallningar.

De dömda fördes till fängelserna i Mariestad, Läckö slott och Lidköping.

Lördagen 10 september ägde avrättningarna rum liksom spöslitningen. Kristinehamns kompani fanns på plats.

Av åtta dödsdömda hade tre avlidit i fängelse.

Klockan halv tio påbörjades avrättningarna. Efter avrättningarna utfördes spöslitningsdomarna.

Varför ?

Läget i Sverige var ytterst besvärligt ur flera aspekter vid tiden för upproret.

1. Landsbygden hade drabbats av missväxt åren 1695 – 1697. En missväxt så svår att hela bygder avfolkades.

Knappt tio år senare var det dags igen. Åren 1708 – 1709 var återigen tunga, tunga missväxtår.

2. Fram till 1709 hade konungariket Sverige haft Livland som en stor spannmålsprovins, men det gick förlorat 1709.

Kriget som Karl XII var som vi alla kommer ihåg "framgångsrikt" fram till Poltava. Tack vare segrarna var också armén till stor del självförsörjande, man tog allt man behövde i de erövrade områdena. När krigslyckan vände tvingades man från Sverige även föda armén.

Naturligtvis var det en enorm skillnad mellan rik och fattig. Det var också skillnad mellan olika landsdelar och även mellan olika delar av ex. Skaraborg län.

Krigen som Karl XII förde under så lång tid tömde statskassan och Sverige hamnade på ruinens brant år 1709.

1. Extra skatter togs ut som skulle bekosta krigen.

2. Pålagor vid "durschmarscherna" och liknande. Detta handlar om att bönderna var skyldiga att förse soldater på genommarsch med mat och inkvartering. Skaraborg var ju ett genomgångsland till norska gränsen.

Citat och kommentarer från källorna: "Artillerihästarna förtärde fullständigt allmogens förråd av hö och annat foder", " År 1701 anlände 30.000 krigsfångar varav många placerades i Västergötland" (alla dessa skulle inhysas och inkvarteras. "På durschmarscherna till Norge år 1716 miste innebyggarna i Skaraborg några tusen kreatur och hästar och oxar förutom allt annat", "Officerarna kunde med hugg och slag taga hästar".

Staten skulle egentligen betala bönderna för vad de blivit av med, men ofta hände det att det aldrig blev betalt några pengar.

3. Rotesoldaten. År 1685 beslutades att Skaraborgs län skulle hålla 1.200 rotesoldater – indelta soldater. Länet var indelat i häraden och häraden i gäld/socknar. Den minsta indelningen var i rotar som användes just för att få fram soldater till armén. Vadsbo härad var indelat i 305 rotar fördelade på tre kompanier. Systemet innebar att folket i en rote skulle hålla en rotesoldat anställd, soldaten var å sin sida beredd att gå ut i krig, för sin rote.

De enorma krigen som Karl XII hölls med under alla åren gjorde att det uppstod brist på män i arbetsför ålder och framförallt brist på indelta soldater.

Redan 1701 nämns hur vissa rotar inte hade en enda man att sätta som rotesoldat, utan fått "hämta" en i Kristinehamn. Bönderna hade betalat mannen 100 kopparmynt. När så befallningsman Warenberg underkände mannen som soldat, då mutade bönderna honom bl.a. med smör och flätade korgar.

4. Mutor och mutor och mutor för att slippa. I de fall roten inte kunde få fram någon villig att dra ut i krig, så blev bönderna själva utskrivna. Det kunde man dock komma undan genom mutor. Det kan konstateras att just förekomsten av mutor till Warenberg löper som en röd tråd genom hela rättegången och förhören.

Ovan ger en beskrivning av tunga bördor vid sidan om vardagsslitet på torpet, hemmat, gården som många av skogsfolket drabbades av.

Fotnot

Häradshövding på 1700-talet. Adeln hade företräde. Titeln och uppgiften blev en form av förläning från kungen gentemot personer han ville belöna.

Befallningsman och Kronofogden var benämningar på samma yrkesfunktion. Kronobefallningsman förekommer också. Hans huvuduppgift vara att ta upp skatterna.

 

De dömda efter upproret 

och övriga omnämnda vid rättegången

 

Sammanställningen här är gjord efter genomgång av olika tryckta källor. Se nedan.

Genomgången ger en god bild av personer och hemvist.

Ibland förekommer det såväl oklarheter som felaktigheter när man jämför källorna. Vid sådana tillfällen har kommentarer eller frågetecken markerat olikheter.

Tabellen upprättad av Jan Christer Wahlbäck 10 september 2004.

Källor:

E.L. Erik Larsson. Dramat vid Binneberg år 1710 och dess bakgrund. Källavskrifter av domarna, in extenso.

I.N. Ingrid Nilsson. Bondeupproret i Vadsbo härad i Skaraborgs län år 1710. C-uppsats 1981.

S.B. Sixten Bengtsson. Binneberg år 1710-en tidsbild. 1958.

B.J. Birgitta Johansson. Om vådan att vara upprorisk. Västgötagenealogen 1991:4. (Källa: Landboksverifikationer EIb: 31, 1710.)

 

Förklaringar:

Gäld i tabellen nedan motsvarar nuvarande benämning Pastorat. I Hova gäld innefattas således, förutom Hova, även

Fagerlid, Finnerödja och Älgarås.

 

 

Namn

Ort

Gäld

Straff

Titel - yrke

Källa

 

 

 

Dödsstraff - avrättad

 

 

Bengtsson, Påfvel (Påwel)

Ängen (Paradisängen)

Hova

 

Dödsstraff/stegling. Avrättad i Binneberg 10/9 1710

Bonde

E.L. B.J. I.N. S.B.

Jonsson, Bengt

Ebbetorp (Ebbatorp)

Hova

Dödsstraff/stegling. Avrättad i Binneberg 10/9 1710

Bonde (Krympling)

I.N. S.B. B.J.

Nilsson, Jan (Jon)

Skogen

Ransberg

Dödsstraff/stegling. Avrättad i Binneberg 10/9 1710

Bonde

E.L. I.N. B.J.

Nilsson, Pehr

Lindhult

Hova

 

Dödsstraff/stegling. Avrättad i Binneberg 10/9 1710

Dräng

E.L. S.B. I.N. B.J.

Nilsson, Sven

Korterud

Hova

 

Dödsstraff/stegling. Avrättad i Binneberg 10/9 1710

 

E.L. B.J. S.B.

 

 

 

Dödsstraff – avled i fängelse

 

 

Andersson, Jon (Joen)

Stensrud

Bällefors

Dödsstraff/stegling. Avled i Lidköpings fängelse 21/7 1710.

Bonde

E.L. I.N. B.J. S.B.

Bondesson, Anders

Gastorp

Hova

Dödsstraff/stegling. Avled i fängelse 4/8 1710.

Bonde

E.L. B.J. I.N. S.B.

Svensson, Måns

Eskeliden (Äskeleden)

Undenäs

Dödsstraff/stegling. Dog i Lidköpings fängelse 22/7 1710

Bonde

E.L. I.N. S.B. B.J.

 

 

 

 

 

Dog i fängelse

 

 

Andersson, Bengt

Dillön

Torsö

30 par spö, tre slag av vart par/5 år på Marstrand.

Dog på Läckö 24/7 1710

Bonde

E.L. I.N. B.J.

Andersson, Erich (Erik)

Sandbacken

Hova

20 eller 35 par spö tre slag av vart par samt kyrkoplikt

Dog på Läckö 9/7 1710

Bonde

E.L. I.N. B.J.

Nilsson, Anders

Sundet Torsö

Torsö

15 par spö, tre slag av vart par samt kyrkoplikt.

 Dog på Läckö 26/6 1710

Bonde

E.L. I.N. B.J.

Nilsson, Anders

Brötetorpet (Brötatorp)

Amnehärad

20 par spö/3 år på Marstrand.

Dog på Läckö 10/7 1710

Dräng

B.J. E.L. I.N.

Persson, Olof

Höghult

Ransberg

20 par spö, tre slag av vart par/3 år på Marstrand.

Dog på Läckö 6/8 1710

Bonde

I.N. B.J.

 

 

 

 

 

Spöstraff och fängelse på Marstrand

 

 

Andersson, Nils

Jonsgård Paradis

Hova

20 par spö, tre slag av vart par/3 år på Marstrand

Dräng

E.L. I.N. B.J.

Bengtsson, Jon

Lilla Mårby

Fredsberg

20 par spö, tre slag av vart par/3 år på Marstrand

Bonde

E.L. I.N. B.J.

Bengtsson, Lars

Nunnestad

Amnehärad

20 par spö, tre slag av vart par/3 år på Marstrand

Dräng

E.L. I.N. B.J.

Biörsson, Björnsson, Lars

Torkelsviken (Thorkelsviken)

Amnehärad

30 par spö, tre slag av vart par/5 år på Marstrand

Bonde

E.L. B.J. I.N.

Kettilsson, Kättilsson, Jon

Eggby (Äggby, Rygeby)

Eggby

30 par spö, tre slag av vart par/5 år på Marstrand

Bonde

E.L. B.J. I.N.

Larsson, Måns

Greby

Hassle

20 par spö, tre slag av vart par/3 år på Marstrand

Dräng

E.L. I.N. B.J.

Nilsson, Sven

Amnehärads prästg.

Amnehärad

20 par spö, tre slag av vart par/3 år på Marstrand

Dräng

E.L. I.N. B.J.

Ohlsson, Anders

Slätte

Fredsberg

30 par spö, tre slag av vart par/5 år på Marstrand

Bonde

E.L. I.N. S.B. B.J.

Olsson, Jonas

Flenstad (Stenstad, felskrivet av I.N.)

Amnehärad

20 eller 30 par spö/3 år i Marstrand

Dräng

E.L. I.N. B.J.

Persson, Lars

Hult

Lyrestad

30 par spö, tre slag av vart par/5 år på Marstrand

Dräng

E.L. I.N. S.B. B.J.

Svensson, Anders

Ödegården

Lyrestad

30 par spö, tre slag av vart par/5 år på Marstrand

Bonde

E.L. I.N. B.J.

 

 

 

 

 

Spöstraff och böter

 

 

Bengtsson, Lars

Båhlerud. (Båleröd)

Hova

25 par spö, tre slag av vart par samt kyrkoplikt.

Böter 40 mark silvermynt

Bonde

E.L. I.N. B.J.

Bengtsson, Måns

Nohlträlike (Nolträlke)

Undenäs

15 par spö, tre slag av vart par samt kyrkoplikt

Bonde

E.L. I.N. B.J.

Bengtsson, Nils

Båhlerud (Båleröd)

Hova

25 par spö, tre slag av vart par samt kyrkoplikt.

Böter 40 mark silvermynt

Bonde

E.L. I.N. B.J.

Bryngelsson, Lars

Råglanda

Lyrestad

25 par spö, tre slag av vart par samt kyrkoplikt.

Böter 40 mark silvermynt

Dräng

E.L. I.N. B.J.

Finnvedsson, Finnrodson, Per

Brastorp (Braxtorp)

Odensåker

25 par spö, tre slag av vart par samt kyrkoplikt.

Böter 40 mark silvermynt

Bonde

B.J. E.L. I.N.

Friggesson, Lars

Öna

 

Böter 40 mark silvermynt

 

E.L.

Jonsson, Isac

Björkulla

Hova

25 par spö, tre slag av vart par samt kyrkoplikt.

Böter 40 mark silvermynt

Dräng

I.N. B.J. E.L.

Larsson, Bengt

Grimstorp

Hova

25 par spö, tre slag av vart par samt kyrkoplikt.

Böter 40 mark silvermynt

Dräng

E.L. I.N. B.J.

Larsson, Frigge

Öna

Odensåker

25 par spö, tre slag av vart par samt kyrkoplikt.

Böter 40 mark silvermynt

Bonde

E.L. I.N. B.J.

Olsson, Jonas

Fagerlid

Hova

25 par spö, tre slag av vart par samt kyrkoplikt.

Böter 40 mark silvermynt

Bonde

E.L. I.N. B.J.

Svensson, Rafael (Rafwel)

Lilla Rör

Odensåker

25 par spö, tre slag av vart par samt kyrkoplikt.

Böter 40 mark silvermynt

Bonde

E.L. I.N. B.J.

 

 

 

 

 

Spöstraff och kyrkoplikt

 

 

Hermansson, Per

Hageby

Hjälstad

30 par spö, tre slag av vart par samt kyrkoplikt

Dräng

E.L. I.N.

Johansson, Johan

Ryholm

Undenäs

20 par spö, tre slag av vart par samt kyrkoplikt

Vagnmakare

E.L. I.N. S.B. B.J.

Johansson, Mathes (Mattes)

Stora Röör (Rör)

Odensåker

20 par spö, tre slag av vart par samt kyrkoplikt

Bonde

E.L. I.N. B.J.

Jonsson, Olof

Nolåsen

Hova

20 par spö, tre slag av vart par samt kyrkoplikt

Bonde

S.B. I.N.

Elg, Bengt

 

Fägre

15 par spö

Rusthållare

E.L. I.N. B.J.

Larsson, Brynte

Klia (Klija)

Horn

15 par spö, tre slag av vart par samt kyrkoplikt

Bonde

E.L. I.N. S.B. B.J.

Larsson, Erik (Erich)

Tjos

Hassle

20 par spö, tre slag av vart par samt kyrkoplikt

Dräng

E.L. I.N. B.J.

Larsson, Oluf (Olof)

Löfwassa (Löwassa)

Bällefors

15 par spö, tre slag av vart par samt kyrkoplikt

Bonde

B.J. E.L. I.N.

Nilsson, Sven

Tattaretorp

Amnehärad

15 par spö, tre slag av vart par samt kyrkoplikt

Brofogde

I.N. E.L. B.J.

Persson, Karl

Råstorp

Lyrestad

30 par spö, tre slag av vart par samt kyrkoplikt

Bonde

E.L. I.N. B.J.

Persson, Lars

Tjos

Hassle

20 par spö, tre slag av vart par samt kyrkoplikt

Dräng

E.L. I.N. B.J.

 

 

 

 

 

Spöstraff eller ris

 

 

Larsson, Johan

Hasslerör

Hassle

6 par ris vid tingsdörren

Pojke, 12-åring

E.L. I.N. S.B. B.J.

Hansson, Per

Högby

 

Spöstraff av varierande grad.

Dräng

B.J.

Larsson, Lars

Kiertorp

 

Spöstraff av varierande grad. .Slapp straff ?

 

E.L. B.J.

Lindgren

 

 

15 par spö ?

Hejderidare

E.L.

Nilsson, Oluf

Nohlåsen

 

20 par spö

 

E.L. B.J.

 

 

 

 

 

Fängslad men släppt

 

 

Allgott

Uggletorp

 

Fängslad men släpptes efter ? dagar. Ej underhåld.

 

B.J. S.B.

Anders

Fiskestigen

 

Fängslad men släpptes efter 25 dagar.

 

B.J.

Carl

Holmgillret

 

Fängslad men släpptes efter 17 dagar.

 

B.J.

Esbjörn

Abberud

 

Fängslad men släpptes efter 14 dagar.

 

B.J.

Giösta

Korsbacken

 

Fängslad men släpptes efter 4 dagar.

 

B.J.

Håkan

Önnered

 

Fängslad men släpptes efter ? dagar. Ej underhåld.

 

E.L. B.J.

Jonsson, Sven

Mariestad

 

Fängslad men släpptes efter ? dagar. Ej underhåld.

 

B.J.

Karlsson, Erik

Ladugården

 

Fängslad men släpptes efter 16 dagar.

 

B.J.

Lars

Delebäck

 

Fängslad men släpptes efter 6 dagar.

 

B.J.

Lars

 

Hova

Fängslad men släpptes efter ? dagar. Ej underhåld.

Cronorettare

B.J.

Måns

Delebäck

 

Fängslad men släpptes efter 6 dagar.

 

B.J.

Nilsson, Lars

Biörkekulla

 

Fängslad men släpptes efter 15 dagar.

Böter 40 mark silvermynt

Kan vara två personer.

E.L. B.J.

Olof

Grimstorp

 

Fängslad men släpptes efter 22 dagar.

 

B.J.

Per

Delebäck

 

Fängslad men släpptes efter 6 dagar.

 

B.J.

Per

Bohlet

 

Fängslad men släpptes efter 17 dagar.

 

B.J.

Sven

Gunnhaga

 

Fängslad men släpptes efter 14 dagar.

 

B.J.

Sven

Svanhult

Undenäs

Fängslad men släpptes efter 17 dagar.

 

B.J.

 

 

 

 

 

 

 

Övriga personer omnämnda vid rättegången

samt titel/yrke

 

 

Anders

Haregården

 

 

 

E.L.

Anders

Jonsboda

 

Allgotts svärfar

 

S.B.

Andersson, Jan

Giötlunda

 

 

 

E.L.

Arfvidsson, Jöns

Hvalby

 

 

 

E.L.

Aurell

 

 

Landshövding

 

E.L.

Aurell, Britta

 

 

Warenbergs änka

 

E.L.

Aurell, Jonas

 

 

Häradshövding

 

S.B.

Banckstedt, Johan

 

 

Borgmästare

 

S.B.

Björn

Skärfvered

 

Nämndeman

 

E.L.

Cederheilm, G.

Commissionen

 

Lagman

 

E.L. I.N.

Collin, Lars

Commissionen

 

Häradshövding

 

I.N.

Dannehielm, B.

Commissionen

 

 

 

E.L.

Edman, G.

Commissionen

 

Häradshövding

 

E.L. I.N.

Ek, Johan

Horns prästgård

 

 

 

E.L.

Ersson, Erich

Hvallsjön(Vallsjön)

Hova

Dräng

 

E.L.

Ersson, Lars

Backeryd

 

 

 

E.L.

Ersson, Mathes

Otterberget

 

 

 

E.L.

Fagrei

Horns prästgård

 

Kyrkoherde

 

E.L.

Hoffdal, Johan

Commissionen

 

Häradshövding

 

I.N.

Johansson, Hans

 

 

Länsman

 

I.N.

Johansson, Påvel

 

 

Uppbördsskrivare

 

E.L.

Jonsson, Per

Guntorp

 

 

 

E.L.

Jönsson, Jon

 

Horn

 

 

E.L.

Knäpp, Johan

 

 

Borgare

 

E.L.

Larson, Per

Mariestad

 

Borgare

 

E.L.

Larsson, Bengt

Nolskogen

 

 

 

E.L.

Larsson, Hans

Giötlunda

 

Nämndeman

 

E.L.

Larsson, Jon

 

 

 

 

E.L.

Lundgren, Erich

 

 

Cappelan

 

E.L.

Luth

 

 

Präst

 

I.N.

Matzon, Anders

 

 

Befallningsman

 

E.L.

Månsdotter, Ingeborg

Binneberg

 

Gästgivarens dotter

 

S.B.

Nils

Fägre

 

 

 

S.B.

Nilsson, Jon

 

Horn

 

 

E.L.

Nilsson, Måns

Måssbo

 

60-åring

 

S.B.

Olofsson, Måns

Delebäck

 

”Den fromme”

 

S.B.

Olufsson, Bengt

Trehörningen

 

”Den godmodige”

 

S.B.

Palm

 

 

Landsskrivare

 

S.B.

Pehr

 

 

Lars i Hults fader

 

S.B.

Persdotter, Annika

Korterud

 

Hustru till Sven Nilsson, Korterud. Insände klagobrev.

 

I.N.

Persson, Sven

Horn

 

 

 

E.L.

Ranchstedt, Johan

 

 

Borgmästare

 

I.N.

Rangela

Fägre

 

Nils i Fägres hustru

 

S.B.

Segervald, Svante

Actorem Causae

Falköping

Borgmästare

 

E.L. I.N.

Soop, Carl Gustav

Commissionen

 

Landshövding/baron

 

E.L. S.B.

Strömfeldt

 

 

f.d. Landshövding

 

E.L.

Swedberg, Jesper

Skara

 

Biskop

 

S.B. E.L.

Svensson, Jakop

 

 

Länsman

 

E.L.

Warenberg Olofsson, Johan

Den mördade

 

Befallningsman

 

S.B. E.L.

von Hofdahl, Johan

Commissionen

 

 

 

E.L.