Rudskoga i landskapet Värmland

Rudskoga socken ingick  i Visnums härad och har medeltida ursprung.
I
ngår sedan 1971 i 
Kristinehamns kommun. 
     Namnet skrevs 1329 Ruzskoghum och betecknade ursprungligen ett skogsområde med namnet Rudhaskogher, 'skog med röjningar'.
     Rudskoga socken ligger söder om Kristinehamn norr om sjön Skagern. Socknen är en odlad skogsbygd med skogsbygd i nordost och väster.
Här möts Värmland, Västergötland och Närke, men den värmländska tillhörigheten har djupa rötter. Här har byarna bevarats levande och småbruken, där man var beroende av varandra, har format gemenskap och viljan att ta vara på resurserna. Bygden är full av entreprenörer. I en socken på 740 innevånare finns nämligen ett femtiotal företag.

Kyrkbyn heter liksom socknen Rudskoga och där hittar du även sockenkyrkan Rudskoga kyrka.  Den nuvarande kyrkan färdigställdes 1777.  Tidigare kyrka på platsen var en medeltida träkyrka som troligen tillkom vid slutet av 1300-talet eller början av 1400-talet.
     Församlingen har medeltida ursprung. 1638 utbröts 
(Ny)Sunds församling. Socknen hade egen kyrkoherde 1403. Sedermera blev socknen annex till Visnum och förblev så till 1638, då den utbröts och blev eget pastorat. I pastoratet ingick också den nybildade annexförsamlingen Nysund. Under åren 1779-1834 var Rudskoga delat mellan Värmlands och Örebro län. Örebrodelen överfördes 1834 till Nysunds socken utan länsändring. Från 1944 blev Nysund, som hade den större folkmängden, moderförsamling i det hittillsvarande Rudskoga pastorat. Rudskoga blev 1962 lagt till Visnums pastorat.
    
Man räknar med att befolkningen kommit söderifrån och utefter den s.k. Letstigen trängt norrut. Minnesmärken från äldre tider finns i stort antal. På Revstensmoen hölls allmogeting, och vid vägen till "Hjälpöver" finns en anslagstavla, som visar läget av vackra domarringar. Stenkummel finns på flera platser, och vid Gottbol ligger ett gammalt gravfält. Rika stenåldersfynd har gjorts. Några boplatser från stenåldern har påträffats. Från järnåldern finns stensättningardomarringar och en fornborg.
     Både Rudskoga och Södra Råda äldre kyrkor byggdes vid denna tid, vilket är en indikation på befolkningsökning såväl norr som söder om Skagern. Den i urkunderna nämnda bebyggelsen var samlad kring Gullspångsälven och Visman, men de många namnen på -bol tyder på en omfattande nyodling både i Rudskoga och i viss mån även i de norra och östra delarna av Visnums socken.
    
Enligt ett brev skrivet av kung Magnus 1329 nämns Eriksbol och nybyggnads-verksamheten var i full gång i skogarna norr om Skagern under 1300-talets första hälft.
     Under 1400-talet minskade befolkningen i området och bortsett från byggandet av en ny kyrka saknas tecken på tillväxt i området. Snarast tycks 1400-talet ha varit en period av tillbakagång, åtminstone bebyggelsemässigt. Det tycks således ha varit i synnerhet Rudskoga som drabbats hårt av bebyggelseregression, vilket antagligen varit anledningen till att det åtminstone efter reformationen inte längre var ett självständigt pastorat utan lydde under prästen i Visnum. I socknens utkanter var antagligen möjligheterna till odling sämre, och befolkningsminskningen i slutet av medeltiden har lett till att gårdarna i utkanterna har övergivits. 
    
I jordeboken från 1543 nämns 28 gårdar i Rudskoga:
Värmlandsdelen:Bjurvik, Bjursnäset, Björkebol, Eriksbol, Frosterud, Gisselbacka, Gottbol, Gren, Grunnebacka, Gärdsbol, Labacka, Pärsbol, Revsten, Runnebol, Skottlanda, Sunnebol, Svensbol, Tokebol, Torp, Ugglebol,
 Undersbol,  Upplanda,  Väglösa, Åtorp, Äng.

De indelta soldaterna tillhörde Närkes regemente, Visnums kompani.

Några finnar har omnämnts:
En Pål Tomasson fanns under 1640-talet i Lämås/Lemås eller något liknande.
Olof Pålsson i Lövnäs och Olof Göransson i Edstorp är antecknade bl a år 1649.  
Nils Filipsson förekom i Slättåsen år 1656. Kan det vara Slottåsen?
Pål Olofsson i Sirbotorp år 1662 

Hur hittar man i Rudskogas kyrkböcker och andra handlingar?
Socknen har haft gårdar på båda sidor om Sjön Skagern
     1638 utbröts 
Nysunds socken.
Under åren 1779-1834 var Rudskoga delat mellan Värmlands och Örebro län. 1835 överfördes en del av socknen som tillhört Närke, Örebro län till Nysunds socken. .
     Det finns uppgifter i dubbelförda kyrkböcker vissa år. Ibland bra då man kan få olika eller mer uppgifter.

I den gula tabellen till höger finns gårdar med finsk anknytning i socknen. Klicka på gårdsnamnet för mer information om gården!

Åter till sockenlistan

Gårdar i Rudskoga