Underlag

För att forska om Finninvandring till Tiveden med omnejd behöver man kunskap om området. Vilka fanns här, hur försörjde man sig och hur såg området ut.? Man märker det även när man släktforskar och ser släktband och förflyttningar över hela landet.

Tidigare forskning om invandringen till Tiveden från Finland under 1500- 1600-tal har i första hand rört sig inom Vadsbo härad i landskapet Västergötland.

De södra delarna av landskapet Närke har inte räknats i de här sammanhangen. Även områden västerut runt sjön Skagern och socknarna i sydöstra Värmland har inte heller setts som finnskogar.

Många muntliga traditioner säger att ”våra förfäder kom från Finland”. Det är ofta mycket bra berättelser som är intressanta att se djupare på.

 Mycket forskning har gjorts genom tiderna. En hel del artiklar och böcker bygger på äldre forskning. Naturligtvis har det kommit fram nya uppgifter efterhand och historien får ibland skrivas om. Många romaner som skrivets i ämnet kan vara trevliga men är ofta rena fantasier.

Vi försöker numera skilja på säkra finnar och troliga finnar. Säkra finnar är de som benämns med epitet ”finne” i nedsättningsbrev, dombokshandlingar, mantalslängder och andra äldre originalkällor. Troliga finnar är de som genom släktskap eller andra uppgifter bedöms vara av finskt ursprung. Det kan vara så att man inte alltid hittar tillräckligt med uppgifter om en gård eller släkt för att kunna säkert säga att det är en ”finngård” Kanske nya upptäckter i källorna kan bli till bitar i ett större pussel och sammanhang.

Finnboken: Boken Finsk invandring till Tiveden med omnejd, författare Bertil W Kjelldorff. Boken är oerhört innehållsrik och har betytt mycket för många forskare och intresserade av traktens historia. Den behandlar i första hand finska bosättningar i Vadsbo härad i Västergötland samt Södra Råda i Värmland.
Annan litteratur: Det finns en hel del annan litteratur, där vidare fördjupning i ämnet kan ske. Här redovisas i första hand sådana böcker och andra skrifter, som kan lånas på traktens bibliotek eller fjärrlånas hem till närmaste bibliotek.
Kartor: Många kartor är värdefulla källor för att hitta information om hur bygden växt fram och förändrats. Här finns information om bland annat gårdar och ibland också om boende. Historiska kartor finns på Lantmäteriverket och en del andra arkiv runt om i Sverige.
Tivedens landamären: För att kunna orientera sig i trakten, där många gränsändringar har gjorts, finns här en översiktlig sammanställning över traktens socknar, härader, län och landskap.
Härader: Indelningen i olika härader har varit viktig för bl a domstolarnas verksamhet. Häradsindelningen och tingplatserna har förändrats under tidernas gång. Handlingar från domstolarna har ofta ett intressant innehåll för forskningen.
Annat underlag:
Kan vara föremål, gårdshandlingar, brukshandlingar, bouppteckningar m m. 

Underlag ska alltid bygga på fakta.

Källor till uppgifter bör alltid kontrolleras flera gånger. Det kan ibland vara svårt då många uppgiftslämnare inte har skrivit upp var de har hittat uppgifterna.  Naturligtvis är det betydligt lättare nu då mycket källmaterial finns på internet och i databaser.

Många hypoteser och muntliga uppgifter gör att man kan hamna fel ibland. 

Var försiktig med okontrollerade uppgifter som kommit från osäker källa.

Det finns en hel del uppgifter ute på "nätet", som någon har fantiserat ihop. Man vill så gärna komma ett steg till och hamnar lätt på fel gårdar och förfäder. Namnskicket var ju otroligt lika. Ett fenomen är ju dessutom att om något kommer i tryckt skrift är det sanning!

 

 

 

 

 

 

Finnboken

Annan litteratur

Kyrkböcker

Kartor

Tivedens landamären

Härader

Annat underlag