Kartor

Kartor

v Enstaka översiktskartor finns från 1600-1700-talen

v Generalstabskartan 1:100 000 (1827-1991)

v Häradsekonomiska kartan 1:20 000 (1859-1934)

v Gamla ekonomiska kartan 1:10 000 (1935-1978)

v Nya ekonomiska kartan 1:20 000 (ca 1975-)

v Fastighetskartan 1:12 500 (ca 2000-)

v Topografiska kartan-Gröna kartan-terrängkartan 1:50 000 (1954-)

Skiftena

Storskiftet

v Omkring 1800

v Varje gård fick färre men större tegar

v Max fyra tegar per åkergärde eller äng

Enskiftet

v Början på 1800-talet

v En samlad åker per gård

v Byggnader utflyttade till åkergärdet

v Litet genomslag, mest i slättområden

Laga skiftet

v Omkring 1850

v En eller några få åkrar eller ängar per gård

v Ett eller ett par stycken skog per gård

v Byar splittrades, gårdar flyttades ut

Skifteshandlingar

v Detaljerade kartor över byns marker, fastigheter, bebyggelse, vägar etc

v Detaljerad indelning i delområden baserad på ägoslag, godhet, markförhållanden etc

v Detaljerad beskrivning och värdering av delområdena

v Uppgifter om allmänningar och samfälligheter

v Husflyttningslängd med uppgifter om byggnadsbestånd och tomter

v Uppgifter om ägare till de olika fastigheterna

v Protokoll från sammanträden och besiktningar

På lantmäteriets hemsida finns i stort sett alla kartor och handlingar i listan ovan. Lantmäteriets historiska kartor med tillhörande handlingar är en guldgruva, om man vill upptäcka hur gårdarna har sett ut under olika tider.  Det är gratis att titta och spara dem på datorn, Vill man ha en bild med högre upplösning går den att beställa från Lantmäteriet, men det kostar förstås.

 

Av särskilt intresse för släkt- och hembygdsforskning är skifteskartorna, se exempel ovan från laga skiiftet i Svanhult. Andra mycket intressanta kartor är de häradsekonomiska kartorna, som delvis bygger på de äldre skifteskartorna. Också den gamla ekonomiska kartan är intressant, eftersom den bygger på flygbilder, som är tagna när åkermarken var som störst. Andra kartor kan vara framtagna för särskilda ändamål, t ex vid arvsskiften och delningar.

En särskilt gammal karta finns för Vadsbo härad. Den heter Karta Wassbo Häradt Skaraborgs Lähn Wästergiötland anno 1655. Den är upprättad år 1655 av Kietell Claesson Felterius, som var den förste lantmätaren i Skaraborgs och Älvsborgs län.

Åter till början.


Karta Vadsbo härad 1655

Häradsekonomiska kartor