Skagershults socken i Närke

Skagershult socken ingick i Edsbergs härad, ingår sedan 1971 i Laxå kommun i Örebro län.
     Skagershults församling bildades före 1647 genom en utbrytning ur 
Tångeråsa församling. Socknen bildades genom ett kungligt brev den 10 april 1647 givet av drottning Kristina.
    
Skagershult är en av Närkes yngsta socknar. Den har uppkommit genom en på 1600-talet företagen delning av Tångeråsa.
     Namnet (1656 Skarshult') kommer från en skog mellan Tångeråsa och sjön Skagern, 1553 benämnd Skar(s)hult. Förleden är från sjön Skagern, efterleden är hult, 'skog'.
Jordeböckerna uppta emellertid ingen gård eller by med namnet Skarshult. Detta måste alltså vara ett naturnamn närmare bestämt namn på en större skog, som legat söder om Svartåns utlopp ur Teen och väster om Skagershultsmossen.
     Skagershults socken ligger kring sjön 
Toften och Svartån mellan södra delen av Kilsbergen och Tivedens höjdplatåer. Socknen är en mossrik skogsbygd.
     Förutom några fångstgropar är fasta fornlämningar är ej kända.

     Skagershult utgjorde tillsammans med Tångeråsa fram till 1647 en gemensam församling, med Tågeråsa kyrka som församlingsskyrka. Efter tillstånd från Drottning Kristina skiljdes de i två församlingar år 1651, då Skagerhultsbygden blivit så folkrik att den gamla kyrkan inte räckte till.
     Skagershults gamla kyrka byggdes med Tångeråsa medeltidskyrka som förebild. Kyrkan är byggd av timmer med tak och fasader klädda av spån. Den är genom sin materialutformning karaktäristisk för landets träkyrkor och representerar närmast en idealbild för denna byggnadstyp. Intill kyrkan står en för tiden typisk öppen klockstapel med brädinklädda snedstöttor och spånklätt tak. 
     Efter ca 200 år hade församlingen återigen växt ur sin kyrka och en ny uppfördes på 1870-talet av Hasselfors bruk. Den gamla kyrkan stod som ödekyrka från 1878 till 1927, då den restaurerades under ledning av riksantikvarie Sigurd Curman och arkitekten Erik Fant.

     Församlingen ingick till 1647 i pastoratet Viby, Tångeråsa och Skagershult för att därefter till 1862 ett eget pastorat. Från 1862 till 1962 var församlingen åter annexförsamling i pastoratet 
Viby, Tångeråsa och Skagershult. Från 1962 till 1969 var den annexförsamling i pastoratet Kvistbro och Skagershult, för att från 1969 till 2014 vara annexförsamling i pastoratet Ramundeboda och Skagershult. Från 2014 ingår församlingen i Bodarne pastorat.
    
Hasselfors (forsen mellan sjöarna Toften och Teen) i norra delen av Laxå kommun har en mycket lång och innehållsrik brukstradition med anor från 1600-talet. Det hela började redan 1671 när lagmannen och landshövdingen av Finland får privilegium att starta smide i Hasselfors. Här startade en bruksepok som skulle visa sig bli både lång och framgångsrik. I Hasselfors bruksmuseum finns historien bevarad. 
     Porla brunn
användes för brunnsdrickning mellan åren 1724–1939

Brunnsvattnet har vid analys visat sig innehålla höga halter av järn och kolsyra.
Porla brunn ansågs därefter som en viktig läkekälla, särskilt för behandlingar mot gikt och reumatism. Under 1900-talet blev Porla brunn känt för behandling av mag-och tarmsjukdomar.
Porlavatten som i början av 1920-talet fram till för några år sedan tappades på flaskor i Porla vattenfabrik, serveras idag via vattenautomater på många arbetsplatser och offentliga miljöer. Många av de gamla brunnsbyggnaderna finns fortfarande kvar och är numera tillgängliga för turister. Under brunnskupolen kan man fortfarande dricka brunn.

De indelta soldaterna tillhörde Närkes regemente, Edsbergs kompani och Livregementets husarkår, Västernärke skvadron.

Bosättningar.
Redan 1549 fanns följande gårdar i det nuvarande Skagershult: Almby, Grönesbacken, Boda, Liden, Bålby, två Röndestorp, Spaketorp, Drättinge, Stabo, Ede, Stenkulla, Gottersbacken, Tränntorp, eller sammanlagt 15 gårdar. Samtliga var belägna mellan Skagershultsmossen och sjön Toften med dess avlopp Svartån.
I Jordeboken tillkommer 1576 torpet
  Rastorp, 1597 torpen Sundsjön och Nydrätt, 1605 torpet  L. Trysslinge, 1660 gårdarna Grönsjön, Myrhult, Olstorp, Kvarntorp, Stensmossen, St. Sörby och Testabäcken, vilka till största delen ligger väster om Toften och dess avflöde.

Ny forskning visar att många finnar slog sig ner i skogarna i västra delen av Närke. Kommande redovisning under gårdar.

Hur forskar man i Skagershults socken?

Inte enkelt efter som trakten är en gränsbygd har fått byta sockentillhörighet då och då och
stora delar av kyrkoarkivet förstördes då den nya kyrkan brann 1893.

     Ulf Berggren har med hjälp av andra arkivhandlingar lyckats rekonstruera mycket av den förlorade informationen.
Boken heter: SKAGERSHULT Rekonstruktion av Skagershults kyrkböcker 1635-1870

I den gula tabellen till höger finns gårdar med finsk anknytning i socknen. Klicka på gårdsnamnet för mer information om gården!

Åter till sockenlistan

Gårdar i Skagershult