Spetsbolet och Braxbolet i Bällefors socken

Gårdarna ligger i västra delen av Vikaskogsområdet. På 1600-talet hörde de till Bällefors socken och idag hör de till Beatebergs socken.
Uppgifter visar på finnar i Spetsbolet och Braxbolet.


En är att Hindriks i Kavlebron dotterson Johan (rövaren) fick vara där trots att det fanns beslut på tinget att ingen skulle hysa honom. Av mål vid tinget år 1627 framgår att han i samband med trolovning var i Spetsbolet.
Bleff aff rätten sagdt at húilken hyser eller hemmar Johan i Kaflebroon den skall botha sine 40 ? Nú hafúer Peder i Spetsboll hyst honomm ehn natt i förleden júll enär han giorde trolofningooll åt sin dotter blef han derför saker till Penningar  40?

I ett annat mål från år 1631 framgår att en finska är legohjon i Braxbolet. 
Efter hafúa giordt kiöp medh Peders legohionn i Stora Brotesboll. N: Karin een finska som r˙mdh är för bodrätta, húarföre dhe äro sak-fällda húardera efter kiöpmålaballken….
Finskan är legohjon i Stora Braxbolet, vilket indikerar att det kan också bo finnar där. Bland köparna finns bl.a. Bengt i Spetsbolet.

Peder i Spetsbolets hela namn är Peder Jönsson, vilket framgår av mål vid tinget år 1669, som handlar om skulder i hans dödsbo. Han var murarmästare på Ryholm och hans hustru var Karin Matsdotter och som lämnade ett skriftligt vittnesmål år 1685-86 i målet om Kavlebron.
Det understöder att det handlar om finnar och att det även kan finnas något slag av släktskap med Hindriks i Kavlebron barn och barnbarn.

 

 

 
 

 


Åter till sockenlistan
 
Åter till  gårdslista
 
Händelser (PDF)