Richard Gothes arkiv SHS, Finska Riksarkivet

Sammanställning Maud  Wedin 1 juni 2014

Närke

Den finska invandringen inom landskapet Närke torde kunna anses som genomgående av sporadisk art. Vi påträffa finska inflyttare i mer än ett halvt dussin närkesocknar, enligt nedanstående uppställning.

Viktigare blev nedsättningen kring sjön Möckeln (=mycket fisk, fiskebodarna kring sjön kallades av gammalt Myklisbodarna) dit bönderna från Knista och Kvisbro socknar sökte sig sommartid. Även folk från Visnum och Varnum. Med hjälp av längder, sakören och domboksnotiser för tiden 1580-1620 fås följande bild:

 ÖREBRO HÄRAD

Tyslinge socken

Upptaget 1581: Gryttsetter (Gryseter), av ödemark Henrik Finne., även 1598. 16?:  Nils i Grysätter.

1582 7/9: Hertig Karls brev för Påvel Henriksson i Bäckedal, vilken upptagit stället för 5 år sedan.

 

SKÖLLERSTA HÄRAD

Svinevads socken

1585: Böletorp, Anders Finne

 

Askers socken

1581: Hans Finne i södra Malgreva.

1609: Nils i Fintorp. Även 1615

1598: Dråp(?) i Käxtorp

 

Lennäs socken

1584: Hessleberg, Lasse Finne. Kyrkoutjord

 

EDSBERGS HÄRAD

Knista socken

1580: Påvel Finne i Labbetorp. Upptaget på häradsägor. Går i skatt 1587

1585: Olof Finne i Börketorp. Går i skatt 1592.

 

Tångeråsa socken

1611, med flera år: Fem skattande finnar, enligt ”förslag till finnarnas tionde”:

Tryslingen: Henrik

Ravaldstorp: Per

Nydrätt: Olof

Ernås: Påvel

Sundsjön: Änkan

 

I 1620 års boskapslängd heter det om Tångeråsa-finnarna (sist):

 

”Några torpare som ännu lyda till Kronan”

Tryslingen: Peder 5 kor, 6 får, o.s.v. 1 tunna utsäde, 1½ fjärding råg

Ravaldstorp: Peder 6 kor, 6 får, o.s.v. 1½ tunna utsäde, ½ tunna fallråg

Nydrätt: Sven 2 kor, 4 fjärdingar utsäde, 2 fjärdingar råg

Ernäs: Påvel 5 + 4 kor, 7 får, o.s.v. 1 tunna utsäde, 2 fjärdingar fallråg

Götlunda socken

1611: Per Finne i Högbyn. Nils Finne i Hagelsbacke(?). Mickel i ?

 

Kvisbro socken

1611: Finntorp

 

Till Knista socken i västra Närke räknades ända till 1500-talets senare del även de gamla, redan omnämnda, Myklesbodarna (fiskebodar kring sjön Möckeln). År 1583 förläggas dessa till Värmland och redan 1586 bildas egen församling (Karlskoga).

 

Alldeles som i Södermanland torde man här kunna utgå ifrån att flera finnar borde vara till finnandes bland mängden av nybyggare, förutom de få som bära epitetet ”Finne”, såsom Jöns Finne, Måns Finne o.s.v. De tillägg som man kan göra till namnlistan, med hjälp av saköreslängder och ” blänkare” i domböckerna bevisa bäst, att flera kolonister av finsk nationalitet verkligen funnits. Detta gäller i synnerhet Karlskoga-trakten (Myklisbodarna).

 

Mycket troligt hava vi flera finnar bland nybyggarna som slå sig ned här och som samtidigt söka sig längre norröver, efter sjö-stråtarna.

 

Alkvettern: där Mörkviken och Åsbergsviken upptagas 1584. Skattlagt 1591 resp 1592

Lonnen: 1583-84, Per i Vibeck. Skattlagt 1600

Lars i Rosensjö mellan Alkvettern och Frövettern. Skattlagd 1589

1586: Sigfrid i Kexsund. Skattlagd 1592.

 

Just vis-a-vis det sistnämnda stället har man ju envisats, att namngivningen skall vara av finsk extraktion, av ”fi käki=gök”, alltså Göksundet. Nordman (1888, 14) uppför f.ö också den  under 1580 uppförde  ”Per i Finnebäck” (på nordsidan av Möckeln) utan vidare bland finsk nybyggare. Mycket sannolikt ha vi ock flera finnar bland dem som uppges ha nedsatt sig Möckelns stränder samt söderöver, efter Letälvens dalgång, än vad socknarnas skattelängder känna till. Det ser även så ut, som om finnar rätt tidigt kommit in i tolvmans-nämnden i det nygrundade Karlskoga (enligt de första domböckerna), vilket torde anses som ??????? ovanligt och  vilket i alla fall förutsätter ett beaktansvärt finskt inslag i bygden.

 

Ett tiotal år senare ha vi ett än mera pregnant exempel i granntrakten, då vid de nyinrättade tingsplatserna i Grythytte och Ljusnarsberg (Nya Kopparberget), ända till halva nämnden på vartdera ställe få besättas med finnar. Märkligt är ock att enligt de äldsta domböcker för Karlskoga, som finnas i behåll, tillsammans  ? 1629-32 hållet i närvaro av en finsk jurist(?), en assessor och bisittare i Kungliga Hovrätten uti Finland, Petrus Dober, vilken dessa år förestår tingen och även underteckna ?? protokoll.