Södra Råda socken i Finnboken

Den finska invandringen till Södra Råda har varit svår att klarlägga. Detta har främst berott på att dokumentation saknas för åren 1573-1608, det vill säga just den tid, då bygden delvis låg öde och invandringen kulminerade.

Södra Råda kan möjligen ha klarat biverkningarna från missväxt och pest bättre än socknar, som låg vid den stora genomfartsleden Tivägen. Socknen Råda låg i motsats till dessa skyddat indraget mellan sjöarna Skagern och Vänern samt väl avgränsad i söder av Gullspångsälven. Möjligheterna till ett rikt fiske i dessa vatten kan eventuellt ha avvärjt en del av missväxtens konsekvenser. Att Södra Råda inte gick helt fri från den hemsökelse, som drabbade övriga socknar vid sekelskiftet 1600 framgick dock av följande:

”Bönderna från Visnum och Väse härader är frije från halfparten uti alle hielper”

Södra Råda bestod till stor del av moss- och ödemark. Intresset för uppodling av dessa områden fanns därför här, på samma sätt som för bygden i övrigt och kvarstod åtminstone fram till år 1642, då häradsnämnden i Visnum något oväntat blev tillfrågad ”om lämpliga platser för Torp och Nybyggen till Cronones gagn och bästa”. Landets ledning sökte då fortfarande efter utrymme för svedjefinnar. Fem år senare kom den skogsordning, som avbröt denna verksamhet.

Hertig Karls hammarsmedja var anlagd år 1585 i Gullspångsälven och troligen på hertigens eget hemman Lökstad. I närheten av detta låg frälsehemmanen Stora Årås, Hjulstanäs, Knekterud, Kärr och Viken. Frälset kände således väl hertigens intentioner angående finnar, fiske och odling och strävade säkert efter bästa förmåga att medverka i denna verksamhet.

Exempel på detta kan Bo Ribbing till Säby i Visnum få vara. Efter tjänst som hovjunkare hos hertig Karl från 1585 blev han sex år senare utnämnd till häradshövding över Vadsbo härad. Tjänsten vidgades sedan med uppdrag som befallningsman över Värmland och Dalsland 1593-1606, riksråd 1605, ståthållare över Närke 1606, landshövding över Värmland med Vadsbo och Valle härad 1612-22, landshövding enbart över Värmland 1624-27205 samt en avslutande befattning som häradshövding över Vadsbo och Valle härader fram till hans död 1640.

Denne i bygden viktiga person fick år 1596 byta till sig Säby och Stora Årås, vilka tidigare som ”Arv och eget” tillhört hertig Karl. Bo Ribbing var några år i anslutning till 1616 därutöver förlänt inte mindre än 20 hemmanen i Södra Råda. Han disponerade en tid även Lilla Årås i Amnehärad. Vi kan mot denna bakgrund förutsätta, att denne Ribbing åtminstone från 1591 varit aktivt engagerad i uppgiften att ta hand om finnar i Södra Råda och med deras hjälp odla upp i socknen liggande ödemarker. Att han även i övrigt stödde finsk invandring till det stora område, han var satt att övervaka och administrera, har vi ingen anledning att betvivla.

I den gula tabellen till höger anges sidnummer för varje finngård i Finnboken. Klicka på sidan för att komma till bokens text om gården.
Åter till Sockenlistan.

Till bildalbum för socknen.


Gårdar i Finnboken  
Gård Sida
Backa Norra 298
Backa Södra 298
Bratteberg 299
By Östra 299
By Västra 299
Djupdalen 300
Edsgården/Stockhaga 300
Eketorp Västra 301
Eketorp Östra 301
Finnkärra/Rustningstorp 301
Hedkärra 302
Hjulstanäs 302
Hjälmkärr 303
Knekterud 303
Kronkärr 304
Kärr 304
Linhult 305
Långås 305
Lökstad 305
Lökstatorp/Gäddnäset 306
Marviken 306
Nolby/Norrdalen 306
Rud 307
Runnäs Norra 307
Runnäs Södra 307
Runnästorp 307
Torp Norra 308
Torp Södra 308
Tranhalsen/Finntorp 308
Vattenberg 308
Viken 309
Västanmosse 309
Ålkärr 309
Årås Stora 310
Åråstorp 310