Jöns Hindriksson som varit med i upproret i Askersund

1656-02-20/21, Osebol, Ekshärad, Älvdals härads dombok, side 124r (JM)

Näst kändes Snickaren, Lasse i Makelkern å skatte, Per Hendrichsson i Kringsberget å skatte och Anders Pålsson i Wiggen å
sampt Philippus i Rögden å skatte, skyldige att böta huar sina 3 mk. för thet the hyste Jöns Hendrichsson, som hade warit medh
wthi uproret wid Askersundh.

 

Åter till början!
Tillbaka till Tillfällighetsfynd