Om finnar, svedjande och ”stämpnor” i Färnebo häradsrätts protokoll 1639 – 1654

Hägghem — Rämmen.

Av en tillfällighet hittade jag ett intressant tingsreferat i Albert Palmqvists tidskrift Bergslagen i ord och bild, vinternumret 1953 – 54, sid. 18. Där finns en artikel med rubriken: Om finnar, svedjande och ”stämpnor” i Färnebo häradsrätts protokoll 1639 – 1654”.

 Citat ur artikeln: Ting med ”Allmoghen aff Wermelandz Bergzlagh uthj Philippistadh” den 28 april 1646.

— Än sakfälldes Nils Nilsson Repart widh Nääsrämmen i Fernebo sochn för ”Stämpningz försittiande” till 3 dr.

— Än framträdde för rätten Hendrich Hendrichzson i Häggehem och Andane sochn i Wesbo och beklagade sig, att han tröste icke oftare resa denne långa tingsvägen fåfängt, och förty begärde solenniter här inför rätten offentligen att få substituera en fullmäktig för sig, nämligen Erich Matthzson i Elgsiöö i Fernebo sochn, till att utföra hans sak emot Nils Nilsson Repart om arv. Det rätten icke kunde honom förneka och vägra. Varför han ock bepliktade sig att vela vara ”ther nögder medh huad then andra kan uthj hans saak giöre och låte, såsom han här sielff wore tillstädes och thet giorde”.

Nils Nilsson Repart var mantalsskriven i Rämmen från 1640 enligt utdrag ur mtl som jag har fått från Jan Erik Björk. Han kan ha funnits där redan tidigare. Befallningsmannen Oluff Oluffsson besvärade sig nämligen vid tinget över att allmogen inte ville infinna sig till mantalsskrivningarna när han kallade. Namnet Repart tyder knappast på finsk härkomst, men i mtl för 1643 står det ”Nils finne”. Namnformerna Reppet och Reppat förekommer.

Det är märkligt att Hendrich Hendrichzson valde Erich Matthzon vid Älgsjön som sitt ombud mot Nils Nilsson Repart. Var det en tillfällighet?

Erich Matthzon var son till Matts Philipsson och dennes hustru Ingeborg Jönsdotter. Mats var född i Finland och fanns mantalsskriven vid Sundsjön 1621 innan han några år senare slog sig ner vid Älgsjön.

Richard Broberg och Albert Palmqvist var i kontakt med varandra. Det är sannolikt från Palmqvist som Broberg har fått släktskapsuppgifterna.

I ditt bidrag till handboken läser jag under rubriken ”Ur domstolsprotokoll” att några finnar från skogen (vilken skog?) i Värmland hade avgivit en vittnesförsäkring. Philippus kan vara Philippus i Yxtjärn i Gåsborns sn.

Philippus kom från Jämsä sn i Tavastland. Han hade familj med sig och fanns mantalsskriven vid Yxtjärn 1619.

Sonen Lars Philipsson, f. i Jämsä sn, död vid Yxtjärn 1690.

Sonen Lucas Philipsson död vid Yxtjärn 1690. Lucas hade en dotter Maria. 

(Jag börjar misstänka att Matts Philipsson vid Älgsjön också var en son till Philippus vid Yxtjärn.)

Vid Laggsundet i Rämmen fanns Hindrik Andersson.

Han hade sonen Hindrik Hindriksson 1632 – 1712, gift med Maria Lucasdotter från Yxtjärn.

Han hade dottern Elin Henriksdotter, gift med Lars Larsson 1638 – 1719 från Stora Laggåsen.

Det fanns alltså en ännu äldre Hindrik Hindriksson som var gift med en dotter till Philippus.

Jag skriver ner de här anteckningarna därför att de kanske kan bli pusselbitar som passar in någonstans i framtiden.

Monica Fogelqvist

Åter till början!


Tillbaka till Tillfällighetsfynd