Mölltorp i landskapet Västergötland

Mölltorps socken ingick i Vadsbo härad, ingår sedan 1971 i Karlsborgs kommun. En del av tätorten Mölltorp med sockenkyrkan Mölltorps kyrka ligger i socknen.
     Socknen har medeltida ursprung.
Ur församlingen utbröts 6 augusti 1831 Karlsborgs garnisonsförsamling.
     Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Mölltorps församling och för de borgerliga frågorna bildades Mölltorps landskommun. Ur församlingen och landskommunen utbröts en del 1885 för att bli del av de då bildade Karlsborgs församling och Karlsborgs landskommun. Mölltorps landskommun utökades 1952 och upplöstes 1971 då denna del uppgick i Karlsborgs kommun.
     Socknen har tillhört länfögderiertingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Vadsbo härad.
     De indelta soldaterna tillhörde Skaraborgs regemente, Södra Vadsbo kompani.
     Fornlämningar: Lösfynd från stenåldern är funna.

Namnet skrevs 1437 Mölnatorp och kommer från gården Mölltorp. Efterleden är torp, 'nybygge'. Förleden innehåller mölna, 'kvarn' Socknen ligger väster om Karlsborg vid Vättern kring Kyrksjön och med en sydostlig vik av sjön Viken i nordost. Socknen är en kuperad skogsbygd med inslag av odlingsbygd. MÖLLTORP i Vadsbo härad är dessutom den socken, som upptar Vätterstranden närmast söder om Karlsborg.Den sträcker sig i väster ett stycke in över Vikaskogen.
     I socknens mitt reser sig det 221 m. höga Vaberget, med Vabergets fästning, skilt från Vikaskogen genom en dalgång med flera sjöar, såsom Kyrksjön, vid vars sydända kyrkan är belägen, samt från landet närmare Vätterstranden genom Bottensjön. Näset mellan denna sjö och Vättern är lågt och till större delen skogbevuxet. Den huvudsakliga odlade bygden inom socknen ligger i den nämnda dalgången mellan Viken och Kyrksjön samt utmed Vätterstranden. Här ligger bl.a. mangårdarna till de gamla adelsgårdarna Gälsebo och Mossebo, det senare förr utgård till det förra, numera statsegendom. Invid Vättern ligger det gamla säteriet Kråk. I dag skjutfältsområde.

     Kyrkan har västparti från medeltiden och östparti från senare delen av 1600-talet samt ett vapenhus, som är tillbyggt 1888. Hela byggnaden är renoverad 1917. Det plana innertaket är prytt med målningar från slutet av 1600-talet.Socknen är annex till Ransberg.437.

Uppgifter för Mölltorps socken om finnar framträder i ett mål vid Valla ting år 1/6 1739. Det är ägaren av Gälsebo, som vill ha utrett ägogränserna, och som indirekt ger information om finnar.

”Å lieutenanten wälborne Nils Gabriel Danckvardt Lillieströms vägnar, anhåller inspectoren wälbetde Petter Arosin efter  skriftel˙fúll fullmakt af dhen 3 i denna månaden om att tingsrätten i anledning av cap 17 § 23 rättegångsbalken för dödsfall skúll skúlle afhöra Per Hindrichsson i Húlan ock enkian Kerstin Jonsdotter i Biörkenästorp såsom wittnen till döma de skola hafva någon kúnskap om skillnaden emillan Giälsebo och Ekabohls skogar, whilcket hr Leutnanten åstúndar till sanning att útst˙rcka; der framdeles känngjort skúlle; fördenskúll ock som förenlig med bemelte cap. också lagenligt, så únderrättande sig tingsrätten om skiäl til jäf emot dem ärinre kúnde nú dertil ei så ingjen anledning, derföre aflagde eed med hand å bok, föremanas för mened sig tilwara taga, ock sedan afhördes särskiljda.

1mo Pehr Hindricksson som utsa han nú 66 åhr gl. född i Ekabohlet, der han var hos sin fader och moder til dess han blef 19 år gammal, då han kom derifrån til Långsiöen och tjänte i åtta åhr, sedan bodde han i Gierb˙ 3 åhr, widare úti 

När det gäller finnar  i socknen kan även nämnas:
Jacob Hindriksson finne Ödegården levde här enl Roteringslängd 1639-1641
Inga Olofsdotteroch Ellin Ödegården knekthustrur efter 1641
Elisabet Clemetsdotter Mossebo begrovs gamla finskan  109 år död 31 maj 1713
       

 

Åter till sockenlistan

Gårdar i Mölltorp

Björkkullen

Ekabolet

Kvighult och Skoges

Mossebo

Ödegården